Navigace

Obsah

Stránka

 • 1

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!Oprava Skaleckých kapliček pokračuje i v letošním roce. V průběhu podzimu roku 2016 bude opraveno dalších pět kapliček skaleckého areálu.

14. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉ

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉPopis plánovaného projektu na páteřních komunikacích našeho města. Výstavba nových a oprava stávajících chodníků na ulicích Lhotecká, Dobříšská a část Čísovické.

2. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015Projekt obsahuje revitalizaci městské zeleně v pěti územích na Mníšku. Konkrétně jde o zeleň a parky Pivovárky, Náměstí F.X. Svobody, Skalecké náměstí, park na Domovem a park u kulturního střediska.

7. 2. 2014 Zobrazit více

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016Projekt skupinového vodovodního přivaděče BANĚ II se zpracovává od roku 2008 a navazuje na předchozí projekt přivaděče BANĚ. Projekt reaguje na potřebu regionu Mníšecko zajistit dostatečné a stabilní zásobování vodou.

31. 1. 2014 Zobrazit více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapa

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapaPro rok 2014 se připravuje menší oprava a rozšíření dětského hřiště na Novém sídlišti o další ze sady plánovaných herních prvků.

26. 12. 2013 Zobrazit více

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016Výstavba obsahuje odkanalizování území Stříbrné Lhoty. Současně se stavbou kanalizace bude pokládán i nový vodovodní řad. Projekt byl zahájen v roce 2010.

25. 12. 2013 Zobrazit více

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016Město Mníšek pod Brdy realizuje nový projekt intenzifikace ČOV pro 9.500 ekvivalentních obyvatel. Bez tohoto zařízení by město Mníšek nemohlo připojovat stávající ani nově budované nemovitosti.

31. 10. 2013 Zobrazit více

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013Město Mníšek pod Brdy nechalo zpracovat v roce 2009 komplexní studii dopravního řešení na starém sídlišti. Realizace jednotlivých částí by měla započít v roce 2010. Návrh řeší většinu známých problémů dopravy na staráku.

24. 10. 2013 Zobrazit více

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013Hlavní etapa obsahuje odkanalizování území v Kamenném (pod penzionem "U Kožíšků"). Projekt byl ukončen odkanalizováním Rymaně v roce 2013.

22. 8. 2013 Zobrazit více

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010Komplexní studie využití prostory "předzámčí", zpracovávaná městem v letech 2009 a 2010.

STUDIE ŘEŠENÍ PROSTORY A POZEMKŮ V PŘEDZÁMČÍ, studie využití

Účelem této studie je zjistit možnosti zástavby prostoru před zámkem, kde ještě v sedmdesátých létech minulého století stával hospodářský dvůr. Návrh zohledňuje požadavky zadavatele, města Mníšek pod Brdy, na provozní kapacity nutné k zajištění společensko – kulturních potřeb města a potřeby pro podporu turistického ruchu.

Překládaná varianta je již druhou variantou řešení a akceptuje zásadní připomínky, které vznikly při veřejných diskusích a představování projektu veřejnosti v roce 2009.

(diskuse k tomuto tématu probíhá v této části portálu)

Historie plochy před zámkem

Plocha před zámkem má výměru přibližně 8000m2 a v minulosti byla zastavěna hospodářským dvorem. Vznik tohoto dvora v předzámčí nelze přesně datovat. Předpokládá se, že vznikl v renesanci společně s renesančním zámkem rodu Mitroviců. Na celé ploše jsou dnes zachovány pouze dva původní objekty a to obytný dům č.p. 929 za branou zámku a objekt pekárny č.p. 157. V reliéfu terénu jsou však dobře patrné pozůstatky původní zástavby a zbytky po demolování hospodářských stavení.

Fotografie z let 1965-1974

Pohled od zámku - vlevo bývalý dům zahradníka (zástavba směrem k poště)

Pohled od zámku - vlevo bývalý dům zahradníka a garáže (zástavba směrem k poště, v návrhu kulturní dům města), v čele pekárna u Jerolímků.

Pohled ze zámecké věže na předzámčí v roce 1974 p požáru. Vpravo bývalé stáje a chlévy

Pohled ze zámecké věže na předzámčí v roce 1974 po požáru. Vpravo bývalé stáje a chlévy, vlevo pak pekárna.

Pohled od polesí přes bývalou stodolu, která je již zbouraná

Pohled od polesí přes bývalou stodolu, která je již zbouraná. Vlevo chlévy, vpravo pekárna, za stromy v čele zbytky domu zahradníka. Garáže u pošty jsou také zbourané.

Podklady  pro zpracování studie:

 • Geodetické zaměření
 • Projektová dokumentace obnovy zámku a zámeckého parku
 • Požadavky města na kulturně společenské zázemí a ubytování
 • Dobové fotografie
 • Dobové mapové podklady
 • Katastrální mapa
 • Požadavky památkové péče

Požadavky památkové péče:

S pracovníky památkové péče byl návrh průběžně konzultován a modifikován tak, aby vyhověl všem základním požadavkům, mezi ně patří:

„Pro zachování, respektive určitou rehabilitaci prostředí zámku i této části městské památkové zóny je z hlediska památkové péče žádoucí dodržení následujících požadavků:“

 • předzámčí je nutné řešit jako celek, při čemž musí být striktně dané regulativy, obdélný půdorys budov, sklon střech, počet podlaží
 • je nezbytné obnovit hmotu staveb tak jak byla dříve – linie zástavby podél hranice dvora a vnitřek ponechat nezastavěný
 • při stavbě objektů využít tradiční postupy a materiály

Návrh dílčích úprav a urbanisticko-architektonické řešení

Doprava:
Vzhledem ke změnám, které by navrhované řešení v dopravě přineslo, bylo potřeba vyřešit několik dílčích problémů pro zajišťování dopravy v klidu.
Autobusy – autobusy se po ztrátě odstavné plochy uvnitř předzámčí budou otáčet kolem pekárny a v místech bývalé „stodoly“. Vlastní autobusový záliv na náměstí bude nutno zvětšit pro stání.
Parkování – kapacita parkování bude novou organizací před pekárnou zvýšena na 29 míst. Parkování v předzámčí zajistí plochy naproti poště a pod kongresovým sálem. V případě, že se kongresový sál nebude realizovat, tak na jeho místě.

Urbanismus:

Obnova prostoru s novou zástavbou se co nejvíce blíží stavu před destrukcí hospodářského dvora.  Zohledněny byly i požadavky města Mníšek pod Brdy.

Nové objekty v zástavbě jsou dva a to:
Objekt I – Informační a vzdělávací centrum města
Objekt II – Kongresové centrum, které se skládá z části:

Část II.A – společenské prostory
Část II.B – hotelové ubytování
Část II.C – vstupní prostory a terasa

Kašna, bazének
Ohradní zeď s voliérami
Parkoviště

Každá s částí Objektu II je realizovatelná samostatně. Základní částí je část II.B, hotelové ubytování, ostatní jsou volitelné.

Hlavní přístup do celého areálu je z prostoru dvora. Přes objekty je možný vstup do jednotlivých objektů i bezbariérově. Parkování pro návštěvníky je navrženo po obvodu celého areálu a v suterénu kongresového centra. V případě jeho nerealizace volitelně na tomto místě.

Objekty jsou navrženy na obdélných půdorysech ve stopě původní zástavby. Objekt II.A byl poněkud zkrácen, aby se zachoval průhled z náměstí na zámek. Střechy jsou sedlové, valbové a polovalbové o sklonu 42°. Použité materiály klasické – kámen, omítané fasády, cihelné výplně, dřevo.

půdorysné schema řešení

 

PŮDORYS ŘEŠENÍ VE FORMÁTU PDF ZDE!

Podrobnější popis jednotlivých objektů – staveb

Objekt I. – informační a vzdělávací centrum města

Ve spodním podlaží halu se schodištěm a výtahem, volitelný sál pro kulturní akce města, hygienické vybavení a technické prostory. Do tohoto podlaží je přístup ze spodního dvora směrem od pošty. Rozměry a velikost sálu je flexibilní podle potřeb.
Do přízemí je bezbariérový nástup z horního dvora od zámku z prostoru navrhovaného bazénu. Obsahuje recepci s infocentrem, malé muzeum, klubovny, buffet, kanceláře, obřadní síň.
V patře je hala pro schodiště a prostory pro městskou knihovnu o rozměrech přes 350m2. Součástí provozu knihovny je i krytá terasa pro letní čítárnu.
V podkroví jsou sklady (depozitář), technická místnost a variantní klubovna.

Objekt II.A

Společenské a restaurační prostory se sálem (variantní návrh pro kongresovou turistiku, při absenci parkoviště pro 70 aut oddělené od centrálního dvora vzrostlou zelení a zídkou).

Objekt II.B

Hotelové ubytování, budova je navržena na obdélníkovém půdorysu s terasou a balkony s výhledem na rybník. Hotel obsahuje vstupní halu, recepci, hygienické zázemí, hotelové pokoje a terasu.

Vizualizace pohledu od Náměstí (od "Slunečnice"). Další fotografie najdete v galerii města v sekci Projekty, záměry.

Pohled od slunečnice na nový kulturní dům a zámek

 

 

 

 

 

 

 

 

 


11. 9. 2010 Zobrazit méně

Stránka

 • 1