Místní agenda MA21 (základní info)

 1. Domů
 2. /
 3. Volný čas
 4. /
 5. Místní agenda 21
 6. /
 7. Místní agenda MA21 (základní info)

Místní Agenda 21 (MA21) je oficiálním nástrojem podpory udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni. Je dobrovolným nástrojem zejména pro obecní a městské úřady ke zvyšování kvality a transparentnosti samosprávy.
Od roku 2004 se postup v MA21 hodnotí na základě plnění sady Kritérií MA21. Jejím hlavním cílem je zajistit monitorování úrovně procesu MA21 v jednotlivých obcích, městech a regionech. Municipality, místní akční skupiny i regiony mohou dle jasně definovaných parametrů prokázat, že v praxi uplatňují MA21 a na jaké úrovni MA21 se nacházejí. Přidělované kategorie A, B, C, D mají charakter certifikátu. Sledování stavu procesu MA21 pomocí Kritérií MA21 může být využíváno jako podpůrný prostředek pro žádosti o granty EU a o podporu z vybraných dotačních titulů jednotlivých resortů či krajů (aktivní realizátoři MA21 mají větší možnosti na tyto zdroje a dotace dosáhnout).

Ministerstvo životního prostředí je oficiálním garantem MA21 v České republice a koordinuje podporu MA21 na národní úrovni. CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která je státní příspěvkovou organizací MŽP poskytuje v MA21 ministerstvu odbornou podporu. Součástí této podpory je i provoz a další rozvoj Informačního systému MA21, jehož součástí je databáze k evidenci plnění Kritérií MA21 jednotlivými realizátory.

Zapojení do MA21 je bezplatné. Registrovat se může jakákoliv municipalita (úřad samosprávy), mikroregion, místní akční skupina (MAS). Zapojení není podmíněno členstvím v žádné zastřešující organizaci nebo asociaci. (Národní síť Zdravých měst ČR, Národní síť MAS ČR, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Asociace krajů apod). Registrovat se mohou rovněž zapsané spolky a soukromé subjekty, jejich zapojení v programu je ale omezené. V databázi MA21 mohou figurovat pouze jako Zájemci s přístupem ke všem informacím o MA21, ale nejsou pro ně stanovena žádná kritéria, podle kterých by šlo postupovat z úrovně Zájemci do vyšších kategorií.

MA21 je mimořádná z mnoha důvodů

 • Je tu mandát schválený OSN (místní úřady celého světa se zapojují do tohoto procesu – ke konci roku 1997 to bylo přes 2.000 místních úřadů v 64 různých zemích, z nichž je asi 1.000 z Evropy),
 • uvědomuje si klíčovou úlohu místních úřadů pro dosažení místní udržitelnosti,
 • vyžaduje podíl všech činitelů v místním společenství a podporu místních demokratických procesů,
 • poukazuje na globální zodpovědnost (snižováním nepříznivých dopadů ne naše vlastní životní prostředí snižujeme dopady i na vzdálenější místa), vyzývá ke sdílení myšlenek a poznatků s ostatními,
 • je to více než jen „zelený plán“ – jde o propojení ekologických, sociálních, ekonomických a kulturních otázek a o životní úroveň všech místních lidí.
 
Mnohé z aktivit a programů, které v současnosti ve městě probíhají by se daly nazvat místní Agendou 21. Není to tedy „zase něco nového, co se bude muset začít od začátku“, ale jedná se o větší propojení, širší a otevřenější spolupráci a celkový přístup k řešení problémů rozvoje.
 
Co všechno spadá pod MA21?
 
 • Praktické práce v místě, tzv. práce „zdola“ v rámci místního společenství (např. komunitní zahrada),
 • programy konzultací, které povedou k vytvoření strategického plánu rozvoje,
 • projekty, které se zabývají konkrétní problematikou místního životního prostředí (např. dopravou) a kvalitou života na místní úrovni (kulturní a společenské akce),
 • výchova, vzdělávání a zvyšování veřejného povědomí o principech udržitelnosti v rámci našeho společenství,
 • zapracování principů UR do koncepcí a plánů místních orgánů,
 • environmentální systémy řízení pro podniky, místní úřady a další instituca a další.
 

Témata pro MA21 se mění od jednoho místního úřadu k druhému podle místních podmínek.

Uplatnění MA21 může mít vliv na řadu oblastí a věcí důležitých pro místní společenství – krajinu, vzdělávání a výchovu, energii, zdraví, historické památky, bydlení, znečištění, rekreaci, nákupy, přírodní prostředí, společenský život atd. Může mít vliv na všechno co se týká místní kvality života.

Jaká je role úřadu v MA21?

Agenda 21 uznává, že místní úřady/správy obcí mají rozhodující roli v UR, protože:

 • Zastupují místní společenství a pracují v jeho zájmu,
 • mají významnou úlohu při plánování,
 • realizují, pověřují a ovlivňují mnoho služeb, na kterých závisí kvalita místního životního prostředí,
 • spravují nebo vlastní velkou část nemovitostí, pozemků a přírodního prostředí,
 • mohou z velké části ovlivňovat místní obyvatele i návštěvníky pomocí osvěty, poradenství, informací a příkladů, mohou podněcovat a vytvářet partnerství, příznivě ovlivňovat spolupráci s ostatními organizacemi a institucemi,
 • mají velké přímé vlivy jako významní spotřebitelé, nakupující a zaměstnavatelé.
 
Důležité je, že demokratické a zodpovědné místní zastupitelstvo má stěžejní úlohu v přenášení pozitivních názorů, hodnot, potřeb a snah lidí do programů, projektů, politiky a plánů a touto cestou do jejich praktického uplatnění.
 
 
 
 
 
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content