Revitalizace městských parků

Projekt obsahuje revitalizaci městské zeleně v pěti územích na Mníšku. Konkrétně jde o zeleň a parky Pivovárky, Náměstí F.X. Svobody, Skalecké náměstí, park na Domovem a park u kulturního střediska.

Město Mníšek pod Brdy zahájilo přípravu komplexnějšího projektu na revitalizaci vytipovaných parků v Mníšku v roce 2009. Práce na projektu pokračovali i v roce 2010 a 2011. V roce 2012 Město požádalo o finanční podporu Státní fond životního prostředí, kterou v roce 2013 obdrželo. Základní koncepci sadovnických úprav zpracovala Ing. Lucie Miovská, včetně prvotní inventarizace zeleně. Zbývající rozsah a dopracování, včetně návrhu zpracovala po konzultaci s agenturou ochrany přírody (AOPK) Ing. Taťána Belůchová.

Rozsah projektu:

Hlavním cílem projektu je revitalizace zeleně pěti městských parků a drobnější terénní úpravy. Konkrétně se jedná o parky:

1: Pivovárka, v úseku od domu Káji Maříka až k ulici Řevnická tak, aby mohl vzniknou základ pro budoucí sportovně – relaxační park. Revitalizace této části zpočívá především v drobných terénních úpravách, kácení druhově nevhodných dřevin (akáty), kácení koncepčně nevhodných a přestárlých dřevin, ošetření stávajících hodnotných stromů, zakládání nových výsadeb a keřového patra, obecně prosvětlení území kolem Bojovského potoka. Podrobněji viz. návrhové opatření níže.

Předpokládaný náklad: 3 mil. Kč,-

2: Náměstí F.X. Svobody, v části kolem památníku padlých provedení. Revitalizace této části obsahuje drobnou výsadbu a ošetření stávajících stromů (řezy, vazby). Podrobněji viz. návrhové opatření níže.

Předpokládaný náklad: 200 tis. Kč,-

3: Park nad Domovem důchodů, v části nad Domovem pro seniory a pod ulicí 9. května (Staré sídliště). Revitalizace této části obsahuje především terénní úpravy (vyrovnání terénu, srovnání původního jezírka, založení cestního systému) a dále založení nových travnatých ploch, kácení nevhodných stromů, drobnou výsatbu a ošetření stávajících stromů (řezy, vazby). V ploše se počítá s prostorem pro nové dětské hřiště a to na místě původního a zdevastovaného a s osazením laviček. Nový park bude sloužit veřejnosti a v budoucnu bude přístupný přímo z Domova. Podrobněji viz. návrhové opatření níže.

Předpokládaný náklad: 830 tis. Kč,-

4: Park u křižovatky ulic Skalecká a Lhotecká, v části před Městským kulturním střediskem. Plocha je vymezena ulicemi Skalecká, Lhotecká a lipovou alejí u MKS. Revitalizace této části obsahuje drobné terénní úpravy a dále založení nových travnatých ploch, kácení nevhodných stromů, drobnou výsadbu a rozsáhlé ošetření stávajících stromů (řezy, vazby). V ploše se počítá s osazením laviček. Nový park bude sloužit veřejnosti

Předpokládaný náklad: 800 tis. Kč,-

5: Skalecké náměstí, centrum Starého sídliště, plocha pod Domovem pro seniory. Revitalizace této části zatím obsahuje pouze drobné kácení, drobnou výsatbu a ošetření stávajících stromů (řezy, vazby). Při realizaci se počítá s upřesněním návrhu na základě podrobnějšího průzkumu a možným rozšířením rozsahu revitalizace. Podrobněji viz. návrhové opatření níže.

Předpokládaný náklad: 60 tis. Kč,-

Další návaznosti:

Na projekt revitalizace zeleně budou v některých plochách navazovat další záměry. Jde především o parky:

číslo 1: Pivovárka – zde se počítá s návrhem pro relaxačně sportovní využití parku a trasy podél Bojovského potoka. Konkrétní návrh se na základě již zpracovaných studií a šetření z let 2008 -2010 připravuje a bude zveřejněn.

číslo 3: Nad Domovem – zde se počítá s návrhem na umístění malého městského mobiliáře (lavičky, herní prvky pro seniory) a s vytvořením zcela nového dětského hřiště.


Jednotlivá řešení jsou ke stažení ve formátu PDF.

Obnova zeleně v Mníšku pod Brdy

Realizací projektu Obnova zeleně v Mníšku pod Brdy došlo k úpravám městských parků Mníšku pod Brdy – park Na Pivovárce, park na Náměstí F.X.Svobody, park na ul. Skalecká, park na Skaleckém náměstí a park za Domovem pro seniory. V červenci 2014 byl projekt zahájen s termínem ukončení prací v červnu 2015. Celkem bylo 1930 ks dřevin vysazeno a 284 ks dřevin ošetřeno.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.

Níže uvádíme základní údaje o realizaci projektu:

Datum zahájení realizace projektu:  7.2015
Datum ukončení realizace projektu:    30.6.2015
Celkové uznatelné náklady:  2 664 836,00
Dotace EU z OPŽP:   1 843 433,90
Dotaze SFŽP ČR:    131 673,85
Příspěvek příjemce dotace:       658 369,25

 

Řídící orgán:  Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt:    Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace:   Město Mníšek pod Brdy
Zpracovatel projektu:   Ing. Taťána Belúchová
Realizační firma: OK Garden s.r.o.
Technický dozor: Ing. Miloš Král – Zelený domovFacebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content