Děti si budou mít kde hrát

Na dětských hřištích se v zimě objevily varovné cedule a jejich celkový stav není dobrý. Jak to chce radnice napravit a jak si představuje budoucnost?

O častém ničení hřišť a vysokých výdajích na jejich opakované opravy informoval například Zpravodaj č. 238/9 (opravy hřišť na jaře a na podzim roku 2014 stály podle odboru správy majetku a investic téměř 80 tisíc Kč). Koncem minulého roku se u dětských hřišť objevily cedule upozorňující na špatný stav hřišť a zakazující vstup na ně. Dětská hřiště se poté stala i jedním z bodů diskuse na prosincovém jednání zastupitelstva města. Zastupitel P. Jeřábek kritizoval umístění informačních cedulí namísto okamžitých oprav či odstranění nebezpečných prvků. VedoucÍ OSMI P. Duchoňová informovala o tom, že všechna hřiště potřebují opravit, postupně jsou kontrolována a plánovány úpravy a prozatím byly na hřiště umístěny informační cedule. Na argument zastupitelů P. Jeřábka a P. Grygara, že nebezpečné prvky je třeba okamžitě odstranit, odpověděl mj. starosta P. Digrin, že některá hřiště budou potřebovat delší opravu a vzhledem k tomu, že ve špatném stavu jsou všechna hřiště v Mníšku, do doby, než rada města rozhodne, co bude opraveno a co se odstraněno, umístí město na hřiště upozornění. Postup prací spojených s opravami a odstraněním prvků byl podle Města konzultován s revizním technikem a odbornou servisní firmou tak, aby vše bylo v souladu s předpisy.

V únoru 2016 rada města rozhodla o trvalém uzavření hřiště na Starém sídlišti, odstranění nevyhovujících prvků na hřišti na Novém sídlišti a opravě hřiště „Drak“ a se zahájením prací na koncepci dětských hřišť. Odbor správy majetku a investic a místostarostka Daniela Páterová spolu s radními na ní vzápětí začali pracovat – koncepce je již zpracovaná. „Po posouzení revizní zprávy z konce roku 2015 jsme se rozhodli řešit problematiku hřišť komplexně a s ohledem na jejich budoucí zaměření a fungování. V současné době je většina hřišť zaměřená na děti do 14 let. Rádi bychom vytvořili jedno větší hřiště pro děti starší, které mají jiné potřeby a požadavky na toto hřiště budou rozdílné jak finančně, tak prostorově,“ uvedla místostarostka Daniela Páterová.

Aktuální stav jednotlivých hřišť a výhled řešení situace

Hřiště Drak
Detske hriste - DrakRevizní technik zjistil nedostatky nevyhovující bezpečnostní normě. Pro opravu a nátěr herních prvků byla sjednána firma Simba. Další firma – Jaroslav Beránek – upravuje dopadové plochy, provede výměnu písku a úpravu kopce. Znovuotevření hřiště se předpokládá na konci dubna.Daniela Páterová: „Přesto, že byly shledány některé nedostatky na tomto hřišti, rada města rozhodla, že bude opraveno a opět uvedeno do provozu. Oprava hřiště bude stát cca 70 tis. Kč (hrazeno z rozpočtu města).“

Staré sídliště
Detske hriste - Stare sidlisteHerní prvky byly dle revize opotřebované a již nevyhovují normě, plot byl poničen. Proto bylo vybavení odstraněno a plocha bude upravena. Pozemek, na němž hřiště bylo umístěno, není v majetku města, proto bude záležet na jednání s majiteli pozemku, jak bude budoucnost této plochy vypadat.
Daniela Páterová: „Toto hřiště bylo v nejhorším stavu ze všech. Rada města proto rozhodla o jeho uzavření a odstranění všech prvků. Pokud bude jednání s vlastníky pozemku úspěšné, bude naším cílem osadit na tomto místě v letošním roce alespoň jeden velký herní prvek (sestavu) s tím, že v příštím roce by došlo k rozšíření. Prvek by byl pořízen z rozpočtu města.“

Herní prvky u domova pro seniory
Detske hriste - DpSTento projekt realizuje ve spolupráci s Domovem pro seniory a Fabiánkem Hnutí Brontosaurus (je hrazen z dotace na projekt Mluvme spolu a částečně se na něm podílí formou spoluúčasti město Mníšek pod Brdy). Podle Města by cca do konce května měly být úpravy tohoto prostoru a instalace prvků dokončeny, poté (bude-li revizí vše shledáno v pořádku) převezme hřiště do správy město. Daniela Páterová: „Hřiště po domluvě se zástupci projektu nebude již ze strany města doplňováno žádnými dalšími prvky. Jde spíše o odpočinkovou zónu s parkem a nebude se jednat o centrální hřiště pro Staré sídliště.“

Skatepark (ul. Řevnická)
Detske hriste - SkateparkU opraveného skateparku zbývá už jen doplnit provozní řád. Daniela Páterová: „Skatepark je určen nejen pro větší děti a do-spívající, ale i pro malé děti, které s ježděním teprve začínají a také dospělé, kteří už jen pilují techniku a baví se. Z rozpočtu města byly opraveny prvky i vstup do skateparku a hřiště bude již brzy možné využívat. Otevírání a zavírání skateparku bude zajištěno zaměstnancem města. Budeme se snažit vyjednat s uživateli uzavírání hřiště, aby bylo možné jej zavírat v podvečerních hodinách nebo dle potřeby uživatelů.“

Hřiště v Rymaních
Detske hriste - RymaneOdstraněno bylo ztrouchnivělé dřevo a písek z pískoviště a také nevyhovující dopadové plochy. Do konce března bude obnove-no pískoviště a dopadové plochy, poté bude následovat finální nátěr určených částí. Daniela Páterová: „V nejbližší době zde budou provedeny opravy v celkové výši cca 30 tis. Kč tak, aby bylo možné hřiště nadále využívat. Město nemá v plánu toto hřiště v současné době rozšiřovat.“

Nové sídliště
Detske hriste - Nove sidlisteMěsto odstraní prvky, které nevyhovují normě. Do budoucna zde město zvažuje vytvoření zcela nového hřiště. Daniela Páterová: „Jsou zde vyřešené majetkové vztahy a terén je poměrně dobře připraven na případnou výstavbu nového hřiště. Toto hřiště je hojně využíváno především menšími dětmi, město bude žádat o dotaci u Nadace ČEZ. Proběhne výběrové řízení na dodavatele hřiště do cca 1 mil., jehož výstupem by měla být nabídka projektu včetně povrchových úprav a oplocení. S vybraným projektem seznámíme občany formou veřejné prezentace. Poté bude podána žádost o grant (Nadace ČEZ rozhoduje cca do 1 měsíce od podání žádosti s podmínkou realizace do 365 dnů od podání žádosti).“

Pivovárka
Detske hriste - PivovarkaMěsto podalo na jaře minulého roku žádost o dotaci na projekt “Cykloturistické odpočívadlo s hřištěm v Mníšku pod Brdy” z programu Fondu cestovního ruchu. Poté, co byla dotace ve výši 100 000 Kč přiznána, proběhlo poptávkové řízení na dodavatele herních prvků a rada města vybrala nejnižší cenovou nabídku společnosti Hřiště pod květinou. Pro provedení zemních prací byla na základě poptávkového řízení sjednána firma Františka Keyře. V březnu proběhla hlavní část prací na hřišti, dokončení a schválení je otázkou několika týdnů a město předpokládá otevření hřiště během dubna. Daniela Páterová: „Pivovárka byla vybrána pro svůj přírodní ráz, blízkost cykloturistické stezky a proto, že je oblíbeným cílem procházek a výletů. Umístění hřiště pod stromy také zajistí, že je bude možné navštěvovat i v letních měsících. Hřiště oplocovat nebudeme pro zachování přírodního rázu místa, kde se nachází.“

Podle Města budou všechna hřiště opatřena provozním řádem, tam, kde to bude možné a žádoucí, budou oplocena a bude pověřena osoba, která bude zajišťovat pravidelnou týdenní kontrolu a úklid. Revize bude zajišťována pravidelně min. 1x za rok (stejně jako dosud) pověřeným revizním technikem.

A co v budoucnosti? „V lokalitě Eden od ulice Nádražní až k dálnici vlastní město velký obdélníkový pozemek o výměře cca 11 tis. m2. Na tomto pozemku by měla vzniknout velká zóna spíše pro větší děti, která by zahrnovala např. velký lanový prvek a jiné prvky určené pro větší děti a dospívající. V budoucnu máme také představu o umístění nízkoprahového centra, skateparku a klubovny pro skauty. Tento projekt bude finančně i časově dost náročný, bude třeba řešit prostor s architektem a bude realizován etapovitě. Práce na projektu bychom ale rádi započali již letos,“ popsala místostarostka Páterová.

Převzato ze Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 248

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content