Předzámčí

Komplexní studie využití prostory “předzámčí”, zpracovávaná městem v letech 2009 a 2010.

STUDIE ŘEŠENÍ PROSTORY A POZEMKŮ V PŘEDZÁMČÍ, studie využití

Účelem této studie je zjistit možnosti zástavby prostoru před zámkem, kde ještě v sedmdesátých létech minulého století stával hospodářský dvůr. Návrh zohledňuje požadavky zadavatele, města Mníšek pod Brdy, na provozní kapacity nutné k zajištění společensko – kulturních potřeb města a potřeby pro podporu turistického ruchu.

Překládaná varianta je již druhou variantou řešení a akceptuje zásadní připomínky, které vznikly při veřejných diskusích a představování projektu veřejnosti v roce 2009.

(diskuse k tomuto tématu probíhá v této části portálu)

Historie plochy před zámkem

Plocha před zámkem má výměru přibližně 8000m2 a v minulosti byla zastavěna hospodářským dvorem. Vznik tohoto dvora v předzámčí nelze přesně datovat. Předpokládá se, že vznikl v renesanci společně s renesančním zámkem rodu Mitroviců. Na celé ploše jsou dnes zachovány pouze dva původní objekty a to obytný dům č.p. 929 za branou zámku a objekt pekárny č.p. 157. V reliéfu terénu jsou však dobře patrné pozůstatky původní zástavby a zbytky po demolování hospodářských stavení.

Fotografie z let 1965-1974

Pohled od zámku – vlevo bývalý dům zahradníka a garáže (zástavba směrem k poště, v návrhu kulturní dům města), v čele pekárna u Jerolímků.
Pohled ze zámecké věže na předzámčí v roce 1974 po požáru. Vpravo bývalé stáje a chlévy, vlevo pak pekárna.
Pohled od podlesí přes bývalou stodolu, která je již zbouraná. Vlevo chlévy, vpravo pekárna, za stromy v čele zbytky domu zahradníka. Garáže u pošty jsou také zbourané.

Podklady  pro zpracování studie:

  • Geodetické zaměření
  • Projektová dokumentace obnovy zámku a zámeckého parku
  • Požadavky města na kulturně společenské zázemí a ubytování
  • Dobové fotografie
  • Dobové mapové podklady
  • Katastrální mapa
  • Požadavky památkové péče

Požadavky památkové péče:

S pracovníky památkové péče byl návrh průběžně konzultován a modifikován tak, aby vyhověl všem základním požadavkům, mezi ně patří:

„Pro zachování, respektive určitou rehabilitaci prostředí zámku i této části městské památkové zóny je z hlediska památkové péče žádoucí dodržení následujících požadavků:“

  • předzámčí je nutné řešit jako celek, při čemž musí být striktně dané regulativy, obdélný půdorys budov, sklon střech, počet podlaží
  • je nezbytné obnovit hmotu staveb tak jak byla dříve – linie zástavby podél hranice dvora a vnitřek ponechat nezastavěný
  • při stavbě objektů využít tradiční postupy a materiály

Návrh dílčích úprav a urbanisticko-architektonické řešení

Doprava:
Vzhledem ke změnám, které by navrhované řešení v dopravě přineslo, bylo potřeba vyřešit několik dílčích problémů pro zajišťování dopravy v klidu.
Autobusy – autobusy se po ztrátě odstavné plochy uvnitř předzámčí budou otáčet kolem pekárny a v místech bývalé „stodoly“. Vlastní autobusový záliv na náměstí bude nutno zvětšit pro stání.
Parkování – kapacita parkování bude novou organizací před pekárnou zvýšena na 29 míst. Parkování v předzámčí zajistí plochy naproti poště a pod kongresovým sálem. V případě, že se kongresový sál nebude realizovat, tak na jeho místě.

Urbanismus:

Obnova prostoru s novou zástavbou se co nejvíce blíží stavu před destrukcí hospodářského dvora.  Zohledněny byly i požadavky města Mníšek pod Brdy.

Nové objekty v zástavbě jsou dva a to:
Objekt I – Informační a vzdělávací centrum města
Objekt II – Kongresové centrum, které se skládá z části:

Část II.A – společenské prostory
Část II.B – hotelové ubytování
Část II.C – vstupní prostory a terasa

Kašna, bazének
Ohradní zeď s voliérami
Parkoviště

Každá s částí Objektu II je realizovatelná samostatně. Základní částí je část II.B, hotelové ubytování, ostatní jsou volitelné.

Hlavní přístup do celého areálu je z prostoru dvora. Přes objekty je možný vstup do jednotlivých objektů i bezbariérově. Parkování pro návštěvníky je navrženo po obvodu celého areálu a v suterénu kongresového centra. V případě jeho nerealizace volitelně na tomto místě.

Objekty jsou navrženy na obdélných půdorysech ve stopě původní zástavby. Objekt II.A byl poněkud zkrácen, aby se zachoval průhled z náměstí na zámek. Střechy jsou sedlové, valbové a polovalbové o sklonu 42°. Použité materiály klasické – kámen, omítané fasády, cihelné výplně, dřevo.

Půdorys řešení

PŮDORYS ŘEŠENÍ VE FORMÁTU PDF ZDE!

Podrobnější popis jednotlivých objektů – staveb

Objekt I. – informační a vzdělávací centrum města

Ve spodním podlaží halu se schodištěm a výtahem, volitelný sál pro kulturní akce města, hygienické vybavení a technické prostory. Do tohoto podlaží je přístup ze spodního dvora směrem od pošty. Rozměry a velikost sálu je flexibilní podle potřeb.
Do přízemí je bezbariérový nástup z horního dvora od zámku z prostoru navrhovaného bazénu. Obsahuje recepci s infocentrem, malé muzeum, klubovny, buffet, kanceláře, obřadní síň.
V patře je hala pro schodiště a prostory pro městskou knihovnu o rozměrech přes 350m2. Součástí provozu knihovny je i krytá terasa pro letní čítárnu.
V podkroví jsou sklady (depozitář), technická místnost a variantní klubovna.

Objekt II.A

Společenské a restaurační prostory se sálem (variantní návrh pro kongresovou turistiku, při absenci parkoviště pro 70 aut oddělené od centrálního dvora vzrostlou zelení a zídkou).

Objekt II.B

Hotelové ubytování, budova je navržena na obdélníkovém půdorysu s terasou a balkony s výhledem na rybník. Hotel obsahuje vstupní halu, recepci, hygienické zázemí, hotelové pokoje a terasu.

Vizualizace pohledu od Náměstí (od “Slunečnice”). Další fotografie najdete v galerii města v sekci Projekty, záměry.

Vizualizace
Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content