Skalecké jezírko prošlo důkladnou očistou

Předposlední říjnový týden proběhlo odbahnění a čištění jezírka na Skalce. Cílem zásahu bylo zachování tohoto biotopu a podpora výskytu zvláště chráněných druhů živočichů.

Tato lokalita dlouhodobě představuje významné refugium obojživelníků. Byli zde pozorováni čolek velký, čolek obecný, čolek horský, ropucha obecná nebo skokan štíhlý. Z plazů tu byla zaznamenána také užovka obojková. Jejich biotop byl ohrožen silnou vrstvou bahnitého sedimentu na dně jezírka a zarůstáním vodní plochy. Sediment (rozložené listy z vodních rostlin i okolních stromů a části splaveného humusu z okolních lesů) je v jezírku jistě potřebný, minimálně jako stanoviště pro mnohé vodní bezobratlé. Nikoliv ale ve stávající míře. Podobně i vodní vegetace je v jezírku nezbytná, už jen kvůli čolkům, kteří na ni kladou vajíčka. Stávající míra zarostení a zastínění vodní hladiny už ale byla nežádoucí. Souvislé porosty některých druhů rostlin začaly prakticky “škodit” obojživelníkům a bezobratlým, kteří k vývoji potřebují dostatek volné vodní plochy

Jak postupovaly práce
Od posledního čištění jezírka uběhlo (dle pamětníků) 15 let a během této doby vodní rostliny v dominanci s lekníny prakticky zakryly vodní hladinu. Práce na obnově jezírka započaly odčerpáním vody a odstraněním několika náletových porostů dřevin v jeho okolí. Tohoto úkolu se zhostili lhotečtí hasiči. Během této akce byly vyloveny také drobné rybky, které jsou pro soužití spolu s chráněnými druhy obojživelníky nežádoucí, neboť požírají jejich vývojová stádia a ostatní bezobratlé živočichy. V takto malé vodní ploše je jakákoliv rybí obsádka nebezpečná pro ostatní živočichy. Tímto také apelujeme na to, aby do jezírka návštěvníci Skalky žádné organismy nepřinášeli. Druhý den následovalo bagrování sedimentu (bahna), který v některých místech dosahoval hloubky přes půl metru. Z části usazenin v místě nátoku byl vytvořen poloostrov, který bude ovlivňovat přímý vtoku vody a zachytávat listí, štěrk a další splach z lesa. Dno jezírka bylo modelováno tak, aby se vytvořily části mělké vody a části hlubší. Do litorálního pásma (mělká voda při březích) byla zpět zasazena vodní vegetace. Naposledy bylo na dno vypuštěného jezírka vráceno několik košů s bílými a růžovými lekníny. Většina sedimentu respektive rozložených listů z vodních rostlin a okolních stromů a části splaveného humusu z okolních lesů, zůstala vedle rybníčku pro vyrovnání terénu mezi kapličkami.

[button color=”” size=”” type=”square” target=”” link=””]Skalecké jezírko je bezodtoková prohlubeň v terénu, bez hráze a výpustného zařízení, trvale naplněná povrchovou vodou, s kolísající hladinou vody v návaznosti na spad dešťové vody.
Voda, která do něj vtéká, postupně do jezírka přinesla štěrk z cesty a humus z lesních ploch nad jezírkem. Vzhledem k tomu, že se nad ním nachází poměrně prudký svah a smyv z lesa a cest je při větších deštích velký, jezírko se tak postupně zaneslo naplaveninami.[/button]

Naplnění jezírka vodou
Začátkem listopadu se začne postupně dovážet voda z retenční nádrže na dešťovou vodu. Jezírko by mělo být zpět naplněno vodou do března 2021, jak vyplývá z podmínek obnovy biotopu vydaných orgánem ochrany přírody a krajiny. Na jaře, až sediment vymrzne a vyschne, se ještě upraví, urovná a oseje plocha, kde je sediment uložen. Blízkost uložení sedimentu v okolí jezírka má také své opodstatnění a tím je umožnění přesunu organismů v něm se vyskytujících do původního stanoviště.

Všechny práce probíhaly pod odborným dohledem biologa a se souhlasem orgánů ochrany přírody a krajiny.

Skalecké jezírko v době vegetace (foto z října 2020, před odbahněním). Foto: Michal Kroutil
Z jezírka musela být nejprve odčerpána voda
Odčerpávaná voda stékala do nedalekého rybníčku
Odčerpání vody zajistili lhotečtí dobrovolní hasiči
Na dně zůstalo několik metráků bahna, které bylo třeba vybagrovat
Vytvořený poloostrov bude v místě vtoku vody zachycovat nežádoucí splach z lesa
Na vybagrované dno bylo vráceno několik košů s lekníny
Záměrem bylo vytvořit na dně místa pro hlubší i mělčí vodu
Jezírko by mělo být opět naplněno vodou do března 2021

Použitá foto: archiv autorky (není-li uvedeno jinak)

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content