Projekt „Optimalizace řízení kvality a zavádění nástrojů komunikace s veřejností“

Projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu – Operačního programu zaměstnanost, je veden pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016834, prioritní osa: 4 Efektivní veřejná správa. Realizace je naplánována na období dvou let, tj. od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023.

Projekt byl připraven s cílem v co největší míře zlepšit a zvýšit efektivitu výkonu správy nad svěřeným majetkem – zlepšit systém výkonu správy, optimalizovat výdaje a zároveň zlepšit úroveň komunikace s občany a návštěvníky města.

Cílovými skupinami projektu jsou:

  • Veřejnost,
  • úřad a jeho zaměstnanci,
  • volení zástupci města.
 

Zainteresovanými subjekty jsou:

  • Město Mníšek pod Brdy,
  • Městský úřad Mníšek pod Brdy,
  • obyvatelé města,
  • uživatelé města.

Klíčovou aktivitou projektu je zavedení a certifikace systému hospodaření s energií, tj. zavedení energetického managementu a jeho certifikace (ISO 50 001), dále zavedení prvků nástroje řízení kvality CAF managementu v procesu organizace úřadu i řízení města a zpracování a zavedení nově vytvořené komunikační strategie města.

V rámci realizace projektu se předpokládá alespoň částečné, či nepřímé zapojení všech zmiňovaných cílových skupin. Veřejnost bude zapojena spíše jako beneficient výstupů, neboť zlepšením managementu obce a zavedením strategických dokumentů by měla být dosažena nejen výrazná finanční úspora, ale i lepší správa veřejného majetku.

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content