Projekt „Optimalizace řízení kvality a zavádění nástrojů komunikace s veřejností“

Projekt je financován prostřednictvím Evropského sociálního fondu – Operačního programu zaměstnanost, je veden pod registračním číslem CZ.03.4.74/0.0/0.0/19_109/0016834, prioritní osa: 4 Efektivní veřejná správa. Realizace je naplánována na období dvou let, tj. od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023.

Projekt byl připraven s cílem v co největší míře zlepšit a zvýšit efektivitu výkonu správy nad svěřeným majetkem – zlepšit systém výkonu správy, optimalizovat výdaje a zároveň zlepšit úroveň komunikace s občany a návštěvníky města.

Cílovými skupinami projektu jsou:

  • Veřejnost,
  • úřad a jeho zaměstnanci,
  • volení zástupci města.
 

Zainteresovanými subjekty jsou:

  • Město Mníšek pod Brdy,
  • Městský úřad Mníšek pod Brdy,
  • obyvatelé města,
  • uživatelé města.
 

Klíčovou aktivitou projektu je zavedení a certifikace systému hospodaření s energií, tj. zavedení energetického managementu a jeho certifikace (ISO 50 001), dále zavedení prvků nástroje řízení kvality CAF managementu v procesu organizace úřadu i řízení města a zpracování a zavedení nově vytvořené komunikační strategie města.

V rámci realizace projektu se předpokládá alespoň částečné, či nepřímé zapojení všech zmiňovaných cílových skupin. Veřejnost bude zapojena spíše jako beneficient výstupů, neboť zlepšením managementu obce a zavedením strategických dokumentů by měla být dosažena nejen výrazná finanční úspora, ale i lepší správa veřejného majetku.

Komunikační strategie Mníšek pod Brdy je ke stažení ZDE.

 

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content