Proběhne odbahnění a redukce vodní flóry jezírka na Skalce

Ve dnech 19. až 25. 10. 2020 bude ve skaleckém jezírku probíhat odbahnění a redukce vodní flóry.

Cílem zásahu je zachování tohoto biotopu a podpora výskytu zvláště chráněných druhů. Proběhnou tyto práce: zabránění přímého vtoku splavenin do jezírka (obnova „kapsy“), odstranění náletového porostu, odbahnění jezírka a redukce plochy vodních rostlin.

V rámci ošetření bude postupováno dle Standardů péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní. Souhlasné stanovisko k záměru bylo vydáno Orgánem státní památkové péče i Orgánem ochrany přírody – ORP Černošice. Krajský úřad Středočeského kraje zároveň povolil výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.

Tato lokalita dlouhodobě představuje významné refugium obojživelníků. Byli zde pozorováni čolek velký, čolek obecný, čolek horský, ropucha obecná, skokan štíhlý. Z plazů zde byla pozorována také užovka obojková. Jejich biotop je nyní ohrožen silnou vrstvou bahnitého sedimentu na dně jezírka a zarůstáním vodní plochy. Sediment je v jezírku jistě potřebný, minimálně jako stanoviště pro mnohé vodní bezobratlé. Nikoliv ale ve stávající míře. Podobně i vodní vegetace je v jezírku nezbytná, už jen kvůli čolkům, kteří na ni kladou vajíčka. Stávající míra zarostení a zastínění vodní hladiny je ale z hlediska výskytu obojživelníků nežádoucí.

Skalecké jezírko je bezodtoková prohlubeň v terénu, bez hráze a výpustného zařízení, trvale naplněná povrchovou vodou, s kolísající hladinou vody dle dotace dešťovou vodou. Voda, která do něj vtéká, postupně do jezírka přinesla štěrk z cesty a humus z lesních ploch nad jezírkem. Vzhledem k tomu, že se nad předmětnou lokalitou nachází poměrně prudký svah, smyv z lesa a cest je při větších deštích velký a jezírko se tak postupně zaneslo naplaveninami.

Prosíme o omezení pohybu v bezprostřední blízkosti jezírka a o zvýšenou opatrnost návštěvníků z hlediska bezpečnosti během probíhajících prací. Děkujeme za pochopení.

Share on facebook
Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content