Proběhne odbahnění a redukce vodní flóry jezírka na Skalce

Ve dnech 19. až 25. 10. 2020 bude ve skaleckém jezírku probíhat odbahnění a redukce vodní flóry.

Cílem zásahu je zachování tohoto biotopu a podpora výskytu zvláště chráněných druhů. Proběhnou tyto práce: zabránění přímého vtoku splavenin do jezírka (obnova „kapsy“), odstranění náletového porostu, odbahnění jezírka a redukce plochy vodních rostlin.

V rámci ošetření bude postupováno dle Standardů péče o přírodu a krajinu SPPK B02 001:2014 Vytváření a obnova tůní. Souhlasné stanovisko k záměru bylo vydáno Orgánem státní památkové péče i Orgánem ochrany přírody – ORP Černošice. Krajský úřad Středočeského kraje zároveň povolil výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů.

Tato lokalita dlouhodobě představuje významné refugium obojživelníků. Byli zde pozorováni čolek velký, čolek obecný, čolek horský, ropucha obecná, skokan štíhlý. Z plazů zde byla pozorována také užovka obojková. Jejich biotop je nyní ohrožen silnou vrstvou bahnitého sedimentu na dně jezírka a zarůstáním vodní plochy. Sediment je v jezírku jistě potřebný, minimálně jako stanoviště pro mnohé vodní bezobratlé. Nikoliv ale ve stávající míře. Podobně i vodní vegetace je v jezírku nezbytná, už jen kvůli čolkům, kteří na ni kladou vajíčka. Stávající míra zarostení a zastínění vodní hladiny je ale z hlediska výskytu obojživelníků nežádoucí.

Skalecké jezírko je bezodtoková prohlubeň v terénu, bez hráze a výpustného zařízení, trvale naplněná povrchovou vodou, s kolísající hladinou vody dle dotace dešťovou vodou. Voda, která do něj vtéká, postupně do jezírka přinesla štěrk z cesty a humus z lesních ploch nad jezírkem. Vzhledem k tomu, že se nad předmětnou lokalitou nachází poměrně prudký svah, smyv z lesa a cest je při větších deštích velký a jezírko se tak postupně zaneslo naplaveninami.

Prosíme o omezení pohybu v bezprostřední blízkosti jezírka a o zvýšenou opatrnost návštěvníků z hlediska bezpečnosti během probíhajících prací. Děkujeme za pochopení.

Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content