Začínají stavební práce na revitalizaci Prostředního rybníka

Druhý únorový týden začne dlouho očekávaná REVITALIZACE PROSTŘEDNÍHO RYBNÍKA.

Kompletní obnova Prostředního rybníka bude spočívat v odbahnění zátopy a postupném nakládání a odvozu sedimentu na určené pozemky. Zde dojde k vytvoření deponie a poté, v návaznosti na osevní postupy, k rozhrnutí a zapravení sedimentu do půdy. Po odstranění nánosu sedimentu z rybníka mohou být zahájeny práce na rekonstrukci hrázevýpustném zařízení včetně odtokového potrubí bezpečnostním přelivu. V rámci realizace se počítá s rozšířením levého břehu (po směru toku) včetně zpevnění příjezdové cesty k Zadnímu rybníku.

V rámci zajištění staveništní dopravy bude v pravém vázání hráze (po směru toku – naproti Tovární ulici) vytvořen provizorní sjezd do rybníka pro nákladní auta, který bude zpevněn štěrkodrtí/provizorními panely.
Při výjezdu nákladních aut z rybníka do Tovární ulice bude zřízena čistící zóna, aby se eliminovalo znečištění komunikace.
V této souvislostí žádáme obyvatele o shovívavost, jelikož vše je závislé na vhodných klimatických podmínkách a je možné, že při pohybu těžké techniky může i tak dojít ke znečištění komunikace.

Stavba by měla být dokončena do 31. března 2025.

Financování
Zhotovitelem je společnost KAVYL, spol. s r. o., která má s podobnými projekty bohaté zkušenosti, za vysoutěženou cenu ve výši 18 989 140 Kč s DPH.
Protože se jedná o finančně náročnou akci, řešíme také zajištění vhodného dotačního programu, aby spoluúčast města byla co nejpříznivější. Jelikož je spuštěno nové dotační období, ve kterém je kladem důraz na zadržování vody v krajině, vyčkáváme na spuštění vhodného dotačního programu.
Nabízí se dvě varianty: Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí. Abychom nic nezanedbali a měli více možností pro zvolení správné cesty, byla příprava projektu konzultována s oběma ministerstvy.
Žádost o dotaci můžeme podat i v případě, kdy je již realizace spuštěna a následně záměr profinancovat. Z tohoto důvodu, kdy již máme stavební povolení i vysoutěženého zhotovitele díla, byla zahájena samotná realizace.

Informace k dopravě v Tovární ulici
Upozorňujeme řidiče i chodce na možný zvýšený provoz v Tovární ulici.
Stavba bude probíhat od února 2024 do března 2025 s různě dlouhými přestávkami:

  • V době, kdy bude z rybníka odváženo nákladními vozy bahno, bude doprava v Tovární ulici intenzivní.
  • Naopak v období, kdy bude například opravován břeh, se doprava zklidní a ulice bude stavbou využívána spíše sporadicky.

Předpokládáme, že v průběhu stavby dojde k významnému poškození Tovární ulice, proto město po skončení stavby počítá s rekonstrukcí silnice a části svahu k Zámeckému rybníku.

V případě nutnosti budou přijata dopravní omezení a provoz povede objížďkou – o tomto řešení budeme včas informovat.

Prostřední rybník byl vypuštěn na jaře 2019 z důvodu dlouhodobě špatného stavu.

Havarijní stav klenbového mostu v místě bezpečnostního přelivu

Postup prací:

Stavební práce budou rozděleny do následujících dílčích fází: přípravné práce, demolice, zemní práce v zátopě (včetně odbahnění), modelace litorálního pásma a zdrže, rekonstrukce hráze, spodní výpust, bezpečnostní přeliv, úprava břehu a rozšíření cesty.

Demolice:
Stávající spodní výpusť s ocelovým požerákem, včetně ocelové lávky, bude demontována technikou otevřeného výkopu zajištěného pažením. V rámci výkopu bude osazeno nové železobetonové potrubí spodní vpusti. Současně budou demontovány kamenné schodišťové stupně na návodním líci při vstupu do rybníka u požeráku.

Zemní práce v zátopě:
V prostoru zátopy budou v rámci zemních prací provedeny odkopávky ze zátopy, odkud bude po částečném odvodnění materiál odvážen. Odvodnění materiálu ze zátopy bude provedeno překopem hráze v místě spodní vpusti, vytvořením provizorního pískového filtru pro zachycení sedimentu.

Tvarování zátopy:
Přebytek zemních prací bude použit pro tvarování litorálního pásma vodní nádrže a dosypání návodního svahu pod těsnící clonou.

Rekonstrukce hráze:
Z důvodu stability je navrženo provedení těsnící clony návodního svahu hráze, jako souvislý těsnící
prvek. Návodní svah hráze bude urovnán do sklonu 1:3 a opevněn kamenným záhozem,
který bude uložen na štěrkopískový filtr, se strojním urovnání líce do stabilizační záhozové patky.
Vzdušný svah zůstane ponechán. Koruna hráze zůstane v původním stavu. Součástí objektu je nové
přístupové schodiště z koruny hráze ke dnu požeráku, stupně budou vyzděny z lomového kamene
uloženého do betonu, při patě schodiště bude zhotoveno kádiště ze silničních panelů.

Parametry hráze:
výška hráze – 5,5 m, délka hráze 104,91 m, sklon návodního líce 1:3, sklon
vzdušného líce 1:2, šířka koruny hráze 5,0 – 5,5 m.

Spodní výpusť:
Bude ji tvořit otevřený prefabrikovaný železobetonový požerák výšky 5,5 metru. Na požerák bude navazovat potrubí spodní výpusti, které bude vyústěno do stávajícího koryta od spodní vpusti. Potrubí spodní vpusti bude obetonováno, přikryt hutněný zásyp, zakončeno kamenným čelem. Dno v místě vyústění bude opevněno lomovým kamenem s úpravou štětováním. K požeráku bude zajištěn přístup po ocelové lávce se zábradlím.

Bezpečnostní přeliv:
Pro bezpečné převedení bude využito stávajícího klenbového mostu, před který se v patě nového tvarování hráze vytvoří zvýšený stabilizační práh z betonu. Uprostřed prahu bude vytvořen hrazený přeliv se stálým průtokem. Od stabilizačního prahu bude nově provedeno opevněné dno i svahy z dlažby z lomového kamene směrem ke klenbovému mostu. Dno pod mostem je opevněné kamennou dlažbou, která bude opravena. Klenba, stěny a pilíře budou dle potřeby sanovány.

Prostřední rybník je na fotografii vlevo. Napravo je vodní plocha Zámeckého rybníka (stav: podzim 2023).

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content