Vláda dále omezuje maloobchodní prodej a poskytování služeb v provozovnách – od 28. 10.

Vláda s účinností ode dne 28. října 2020 do dne 3. listopadu 2020 do 23:59:

I. zakazuje
1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou těchto
provozoven:
– prodejen potravin,
– prodejen pohonných hmot,
– prodejen paliv,
– prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
– lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
– prodejen malých domácích zvířat,
– prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
– prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
– prodejen novin a časopisů,
– prodejen tabákových výrobků,
– prádelen a čistíren,
– provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
– provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu
na pozemních komunikacích,
– prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
– provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním
způsobem,
– prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
– pokladen prodeje jízdenek,
– květinářství,
– provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost
ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu
ve stavebnictví,
– prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
– provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů,
spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
– provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence,
– zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
– provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
– provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
– myček automobilů,
– prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují
nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
– provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané
provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle
živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin
v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností
dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena
od ostatních částí provozovny,

2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody
a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké
stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb,
ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že
poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod.
a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou)
s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v
čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,

3. prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center
s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

4. dále
– koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
cirkusů a varieté,
– společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště,
a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou
mateřských škol,
– poutě a podobné tradiční akce,
– kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
– veletrhy,
– provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
– provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou
tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách
a v mateřských školách,
– provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
zdravotních služeb,
– návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
– návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných
historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
– provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky
č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování,

5. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb
– osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
– osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
– cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením
na území České republiky,
– osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
– osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem
nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit
poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo
pro zajištění ubytování osob bez domova,
– osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení
vlády,

6. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
7. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích,
v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní
prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin
a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;
zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu),
mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských
výrobků, medu a výrobků z medu, vyrobených na území České republiky (dále jen
„farmářské trhy“),

8. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli po celý den
a v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se
nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona,
a na provozování
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních
stanicích a autobusových nádražích,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,
e) provozoven stravovacích služeb v rozsahu podle bodu I/2;

II. omezuje
1. provoz provozovny stravovacích služeb, jejíž provoz je umožněn podle bodu I/2 tak, že
jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:
a) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
zákazníků sedících u jednoho stolu,
b) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se
o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4
zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
c) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní postory
(např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny
konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou
alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno),
povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy
domácnosti,
d) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je
ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
e) zákaz produkce živé hudby a tance,
f) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,

2. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak,
že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,

3. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že
a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
nebyla místy shromažďování osob,
b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
c) provozovatel zajistí alespoň jednu osobu, která dohlíží na dodržování následujících
pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
záchody apod.,

4. provoz poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že lze poskytovat výlučně
lázeňskou léčebně rehabilitační péči, která je alespoň částečně hrazena z veřejného
zdravotního pojištění,

5. provoz květinářství tak, že v provozovně lze připustit přítomnost nejvýše 2 zákazníků,

6. provoz farmářských trhů podle bodu I/7 tak, že se zakazuje konzumace na místě,
odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy jsou nejméně 4 metry, v jeden
čas se na ploše farmářského tržiště nesmí vyskytovat více než 20 osob na 400 m2
;
III. nařizuje, aby v provozovnách podle bodu I/1, jejichž provoz není zakázán, provozovatel dodržoval následující pravidla:

– aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2
metry,
– zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
– umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
– zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně;

IV. zrušuje usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079, vyhlášené pod č. 425/2020 Sb.

Vládní usnesení je ke stažení ZDE.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content