Navigace

Obsah

Informace o přípravě nového územního plánu

 

16.8.2017

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ UPRAVENÉHO NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU MNÍŠEK POD BRDY A VYHODNOCENÍ JEHO VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Městský úřad Mníšek pod Brdy, jako pořizovatel příslušný k pořizování územního plánu (ÚP) pro území města Mníšek pod Brdy, na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle § 24 odst. 1 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající územně plánovací činnost podle § 6 odst. 2 stavebního zákona prostřednictvím fyzické osoby, kterou je Ing. arch. Zdeněk Kindl, IČ 42548250, č. osvědčení 800042571, se sídlem Pravonín 167, 257 09 Pravonín, pořídil návrh územního plánu Mníšek pod Brdy, projednal ho s dotčenými orgány a sousedními obcemi, získal souhlasné stanovisko krajského úřadu dle § 50 odst. 7 stavebního zákona a v souladu s § 51 odst. 1 stavebního zákona zajistil jeho upravení.

Pořizovatel oznamuje podle § 52 odst. 1 stavebního zákona a v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že veřejné projednání upraveného návrhu územního plánu Mníšek pod Brdy se koná

17. října 2017 (úterý) od 17:00 hodin

v prostorách Městského kulturního střediska,

V Lipkách 610, Mníšek pod Brdy

Příslušná dokumentace je vystavena k veřejnému nahlédnutí, a to do 24. 10. 2017 včetně na Městském úřadu Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, a to v úředních hodinách, tj.:

Pondělí:  7:30 - 11:30,  12:30 - 17:30 hod.

Úterý:     7:30 - 11:30,

Středa:   7:30 - 11:30 , 12:30 - 17:30,

případně v jiném termínu dohodnutém telefonicky na tel. č. 318 541 915.

Po tuto dobu bude upravený návrh územního plánu Mníšek pod Brdy včetně aktualizované dokumentace vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území také zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 

Obsahový list ke stažení zde ve formátu *.xls
01 textová část vč. příloh odůvodnění ke stažení zde ve formátu *.zip
02 grafická část ke stažení zde ve formátu *.zip
03 VVURÚ - aktualizace ke stažení zde ve formátu *.zip

 

Upozornění:

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 24. 10. 2017 včetně může každý uplatnit své připomínky.

Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investorzástupce veřejnosti mohou ve stejné lhůtě podat námitky, ve kterých musí vždy uvést obsah námitky včetně odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou.

Dotčené orgánykrajský úřad jako nadřízený orgán mohou dle § 52 odst. 3 stavebního zákona uplatnit ve stejné lhůtě stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.

Veškerá podání je nutno podávat písemnou formou s vlastnoručním podpisem, případně elektronickým podpisem podávajícího. K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží (dle § 52 odst. 4 stavebního zákona).

Formulář k podávání připomínek a námitek

 

 


Orientační schéma procesu projednávání
nového územního plánu

Schéma v PDF            Schéma v JPG

(zpracovala Dana Dvořáková, členka komise pro ÚP)

Orientační schéma NÚP


Přečtěte si o územním plánu VE ZPRAVODAJI


Rádi byste informace a dotazy k novému územnímu plánu? Kontaktujte nás na speciálním e-mailu: uzemni.plan@mnisek.cz


 

20.5.2014  - Představili jsme již téměř dokončený návrh nového územního plánu

V úterý 20.5.2014 jsme v 18:00 hodin zahájili prezentaci ještě neúplného návrhu nového územního plánu a to vše v duchu motta: "Dříve než musíme ..."

Tým architektů, v čele s Ing. arch. Kindlem, Ing. arch. Salabou, Ing. arch. Kopovou a Ing. Šatnou, nejprve zcela zaplněnému sálu kulturního střediska představil základní parametry průzkumů, analýz a statistik, které byly použity pro hlavní podklady návrhu. Poté se přešlo ke všem důležitým oblastem plánování - územní plán jako celek, doprava a životní prostředí a krajina.

Prezentace trvala skoro hodinu a další téměř dvě hodiny byly určeny pro dotazy občanů. Dotazů se sešlo mnoho a všechny podněty byly zaznamenány a budou-li použitelné, budou zapracovány do návrhu. Skvěle moderovala Dagmar Smrčinová. 

Kromě osobně položeného dotazu bylo možné položit otázku či připomínku i písemně a na místě ji odevzdat do odpovědního boxu. Také tyto otázky budou předány komisi pro územní plán a týmu architektů.

Dále je možno využít diskusního fóra města. Zde lze položit další otázky nebo návrhy. Všechny návrhy, které se na fóru sejdou do 15. června budou vyhodnoceny a taktéž předány týmu architektů. Po tomto termínu dojde k dopracování Návrhu územního plánu a město přistoupí k dalšímu kroku v procesu  jeho tvorby a tím je část Společného projednávání s dotčenými orgány.

Pokud půjde vše podle plánu, bude první hotový návrh nového územního plánu předložen veřejnosti na přelomu srpna a září 2014.

NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU - PRACOVNÍ VERZE S PREZENTACÍ KE STAŽENÍ

Pozvánka

4.5.2014 - Jak pokračuje příprava nového územního plánu? Představíme návrh veřejnosti!

První fáze přípravy nového územního plánu se chýlí ke konci. Touto první fází je příprava návrhu územního plánu. Zpracovatel na podkladech a návrhu pracuje od schválení zadání v září 2013. Komise pro územní plán se pak se zpracovateli schází pravidelně od prosince. Od února se pak komise scházela nad podklady v intervalu čtrnácti dnů.

Ještě chybí několik drobností, aby mohl být návrh představen veřejnosti a mohl být postoupen do tzv. veřejného projednání, což je část, kdy se k návrhu může vyjádřit veřejnost, podat připomínky, a projednají ho všechny instituce a úřady, kterým to přísluší.

Poslední připomínky budou zapracovány na konci tohoto měsíce a první představení návrhu veřejnosti bude
v úterý 20. května 2014 od 18.00 hodin
v sále městského kulturního střediska.

Představení budou přítomni zpracovatelé, tak aby vysvětlili a zdůvodnili obsah návrhu. Tam budete moci získat kvalifikované odpovědi. Berte tedy toto oznámení jako pozvánku na představení návrhu územního plánu před jeho úředním projednáním.

Jiří Zápal, pověřený zastupitel pro zpracování ÚP

 


Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schválilo dne 19.9.2013 Zadání územního plánu Mníšek pod Brdy upravené pro projednání.

Doplněné pasáže jsou vyznačeny žlutě.

Upravené Zadání územního plánu najdete zde

 

Aktuality aneb Průvodce procesu vzniku nového územního plánu:
 
Územní plán – věc veřejná

autor Ing. arch. Zdeněk Kindl

Zpracování a projednání nového územního plánu je poměrně složitý proces, daný stavebním zákonem. Jednotlivé fáze musejí mít přesný obsah a postup. Podílejí se na nich zpracovatel (odborně kvalifikovaný projektant), pořizovatel (městský úřad s externím odborným konzultantem), určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem (v našem případě p. Jiří Zápal) a rozhodující kroky musí učinit zastupitelstvo města.

Pokračování ...

Celý text najdede ZDE a také ve zpravodaji města 09/2013

 

Harmonogram procesu zpracování a přijetí nového územního plánu
autor Ing. arch. Zdeněk Kindl

Tabulku najdede ZDE a také ve zpravodaji města 09/2013

 

Rádi byste informace a dotazy k novému územnímu plánu? Kontaktujte nás na speciální e-mail: uzemni.plan@mnisek.cz
 
 

Komise pro územní plán

Rada města zřídila jako svůj poradní orgán Komisi pro územní plán. Složení komise a další informace zde.

 

Dotazníkové šetření, podrobné info ZDE
 
Dne 23.6.2011 rozhodlo Zastupitelstvo města o pořízení nového územního plánu (ÚP) města Mníšek pod Brdy. Pořizovatelem územního plánu je v souladu s §6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)
 
Městský úřad v Mníšku pod Brdy, který zajišťuje podle §24 odst.1 stavebního zákona územně plánovací činnost na základě smlouvy s oprávněnou fyzickou osobou, kterou je Ing. arch. Zdeněk Kindl, IČO 425 48 250. Odborným zpracovatelem s příslušnou autorizací (projektantem) územního plánu je na základě výsledku výběrového řízení Ing. arch. Milan Salaba, IČO 406 63 264.
 
Tvorba nového ÚP bude v souladu se stavebním zákonem probíhat v následujících etapách:
1.      doplňující průzkumy a rozbory
2.      návrh zadání a upravené zadání (po projednání) ke schválení v zastupitelstvu města
3.      variantní návrh včetně dokumentace vyhodnocení vlivů na životní prostředí a udržitelný rozvoj území
4.      úpravy návrhu na základě výsledků projednání
5.      územní plán vydávaný zastupitelstvem města
Jednotlivé etapy jsou zpracovávány, zveřejňovány a projednávány podle příslušných ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Kromě účasti veřejnosti se dokumentace projednává s dotčenými orgány státní správy, sousedními obcemi a krajským úřadem jako nadřízeným orgánem územního plánování. Dokumentace musí být v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou jsou Zásady územního rozvoje Středočeského kraje a s Politikou územního rozvoje ČR.
Město bude v celém průběhu pořizování aktuálně informovat veřejnost a organizovat tématická setkání a besedy s občany nad rámec zákonného způsobu projednávání územního plánu. Aktuální zprávy a návrhy budou zveřejňovány na tomto místě a v městském Zpravodaji.
 
Aktuální stav přípravy nového ÚP ke dni – 6.8.2013:
 
Návrh zadání nového územního plánu je vystaven k veřejnému nahlédnutí a připomínkování a byl rozeslán dotčeným orgánům a sousedním obcím. Lhůta pro podávání připomínek končí dne 4. září 2013. Návrh zadání včetně grafické přílohy je ke stažení na úřední desce těchto stránek pod dokumenty odboru kanceláře starosty, spolu s veřejnou vyhláškou.
 
Návrh zadání ke stažení zde
Veřejná vyhláška k návrhu zadání nového ÚP zde
 
Předpokládané další kroky:
v průběhu měsíce září bude předložen návrh zadání nového územního plánu ke schválení Zastupitelstvu našeho města. Následně se začne s přípravou návrhu nového územního plánu.
 

 
Informace o dosud platné územně plánovací dokumentaci
Pro katastrální území Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota a Rymaně je zpracovaný  a v roce 1993 schválený Územní plán sídelního útvaru Mníšek pod Brdy.
V roce 1995 byly schváleny změny a doplňky č.I. předmětného územního plánu, v roce 1998 změny a doplňky č. II. a v roce 2002 změny č. III. V roce 2005 byla schválena změna č. IV. O zahájení a průběhu prací na těchto změnách rozhodovali postupně zastupitelstva na svých zasedáních.

 

Platné a aktuální vyhlášky k územnímu plánu města najdete v sekci Vyhlášky a nařízení města. Konkrétně se jedná především o vyhlášky města:

Obecně závazná vyhláška č. 58 z roku 1998 o závazné části územního plánu sídelního útvaru 

Obecně závazná vyhláška č. 2 z roku 2006 o závazné změně č. IV územního plánu sídelního útvaru Mníšek pod Brdy

Grafická část územního plánu (graficky znázorněné funkční využití ploch) je k dispozici ke stažení ve formátu PDF (2,85 MB )

Grafická část ÚP sídelního útvaru Mníšek pod Brdy

 

Textová část a směrná část územního plánu (textový popis funkční náplně jednotlivých ploch - větší část textového podkladu UP) je k dispozici ke stažení ve formátu PDF (330 KB)

Textová část ÚP sídelního útvaru Mníšek pod Brdy

 

Pro některé zóny jsou zpracovány regulační plány. 

Regulační plány postupně najdete i na těchto stránkách ke stažení ve formátu Acrobat. Mezi hlavní zóny, kde byly zpracovány regulační plány patří zóna 12B - V Lipkách a Kvíkalka, 12E - Madlenka, 18 - Velká průmyslová zóna. Bližší informace pak získáte na Stavebním úřadě v Mníšku pod Brdy.

REGULAČNÍ PLÁN ZÓNY 12B - "V Lipkách"

Grafická část regulačního plánu zóny 12B (formát PDF 2,5MB)

Vyhláška o závazných částech regulačního plánu zóny 12B (formát PDF 0,5MB)

 

Vyhledávání vlastníků a parcel v katastru nemovitostí