Voličské průkazy

 1. Domů
 2. /
 3. Volby
 4. /
 5. Volby 2023
 6. /
 7. Voličské průkazy

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, vydá obecní úřad v místě trvalého pobytu voliče na jeho žádost voličský průkaz.

Volič může požádat obecní úřad, v jehož stálém seznamu voličů je zapsán, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb těmito způsoby:

 • osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. ve středu 11. ledna 2023 do 16.00 hodin
 • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. v pátek 6. ledna 2023 do 16.00 hodin:
  v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané POUZE prostřednictvím datové schránky voliče.
 • přes portál občana – po přihlášení do Portálu občana bude moci volič jednoduše vytvořit žádost a zaslat ji přes datovou schránku příslušnému obecnímu úřadu.
  Tato žádost musí být doručena nejpozději 7 dnů přede dnem voleb tj. do 6.ledna 2023 do 16.00 hodin.
 

Voličský průkaz pro druhé kolo volby prezidenta České republiky
O vydání voličského průkazu pro druhé kolo lze požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby. Obecní úřad v této době může vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování, tj. do 25. ledna 2023 do 16.00 hodin.

Pro písemné podání žádosti o vydání voličského průkazu lze volnou formou podat žádost, která musí obsahovat: jméno a příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu a způsob doručení voličského průkazu; požaduje-li volič jeho zaslání, i adresu, na kterou má být voličský průkaz zaslán.

Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. nejdříve ve čtvrtek 29. prosince 2022, voličský průkaz

 • předá osobně voliči nebo
 • předá osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo
 • zašle voliči na jím uvedenou adresu na území České republiky do vlastních rukou nebo na jím uvedenou adresu do zahraničí


Pokud volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo voleb, obecní úřad mu vydá dva voličské průkazy – jeden pro první a druhý pro druhé kolo voleb.

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

PŘI ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ VOLIČSKÉHO PRŮKAZU NELZE VYDAT DUPLIKÁT A VOLIČI TAK NENÍ UMOŽNĚNO HLASOVAT.

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content