Volební informace

 1. Domů
 2. /
 3. Volby
 4. /
 5. Volby 2022
 6. /
 7. Volební informace

Informace pro kandidáty ve Volbách do zastupitelstev obcí konaných v roce 2022

Kdo může kandidovat?

Občan České republiky, který:

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • má v obci trvalý pobyt,
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

Občan jiného členského státu EU, který:

 • alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let,
 • je držitelem potvrzení o přechodném pobytu na území ČR nebo povolení k trvalému pobytu,
 • nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva,
 • nemá omezenou osobní svobodu z důvodu výkonu trestu odnětí svobody.

 

Kdo může podávat kandidátní listiny:

 • registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice
 • nezávislí kandidáti*
 • sdružení nezávislých kandidátů*
 • sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů

Kdy a kde se podávají kandidátní listiny:

Nejpozději do 16 hodin 66 dnů přede dnem voleb (tj. do 19. 7. 2022) registračnímu úřadu, kterým je: Městský úřad Mníšek pod Brdy (Dobříšská 56).

Seznam obcí, ze kterých se podávají kandidátní listiny pověřenému úřadu Mníšek pod Brdy, jako registračnímu úřadu pro volby do zastupitelstev obcí v roce 2022:

 • Bojanovice
 • Bratřínov
 • Černolice
 • Čisovice
 • Hvozdnice
 • Jíloviště
 • Klínec
 • Kytín
 • Líšnice
 • Mníšek pod Brdy
 • Řitka
 • Trnová
 • Zahořany

*Petice:

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu.  Záhlaví petice a každá její další strana musí obsahovat:

 • název volební strany
 • název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje
 • rok konání voleb
 • vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých.

 

Potřebné počty podpisů voličů (zapsaných v seznamech) na peticích:

Pro Mníšek pod Brdy (kategorie obcí od 3 000 do 10 000 obyvatel) platí:

 • pro nezávislé kandidáty: 3 % z počtu obyvatel obce (nejméně 120)
 • pro sdružení nezávislých kandidátů: 7 % z počtu obyvatel obce

 

Pro obce do 500 obyvatel platí: 

 • pro nezávislé kandidáty: 5 % z počtu obyvatel obce
 • pro sdružení nezávislých kandidátů: 7 % z počtu obyvatel obce

 

Pro obce nad 500 do 3 000 obyvatel platí:

 • pro nezávislé kandidáty: 4 % z počtu obyvatel obce (nejméně 25)
 • pro sdružení nezávislých kandidátů: 7 % z počtu obyvatel obce

 

Potřebný počet podpisů na peticích uveřejní registrační úřad na úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb (tj. do 30. 6. 2022).

Náležitosti kandidátní listiny:

 • název zastupitelstva obce
 • označení volebního obvodu, jsou-li volební obvody vytvořeny
 • název volební strany a označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
 • jména a příjmení kandidátů, jejich věk a pohlaví (věk ke druhému dni voleb, popř. ke dni voleb, konají-li se volby v jednom dni)
 • povolání kandidátů
 • část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou kandidáti přihlášeni k trvalému pobytu, případně k přechodnému pobytu, jde-li o cizince (ne úplnou adresu, pouze obec nebo část obce)
 • název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (“bez politické příslušnosti”)
 • pořadí kandidátů na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
 • jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), není-li volební stranou nezávislý kandidát
 • jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
 • jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého kandidáta
 • podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta
 • podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem (politické strany, politického hnutí) popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena
 • příloha – vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (úplnou adresu místa trvalého pobytu), a datum narození.

Počty kandidátů:

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce.

V případě města Mníšek pod Brdy může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše 15 kandidátů (tolik činí počet členů volených do Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy). V případě, že na Zastupitelstvu města Mníšek pod Brdy, které se bude konat ve středu 22. června 2022, bude schváleno navýšení počtu zastupitelů pro příští volební období, změní se i maximální možný počet kandidátů na kandidátní listině.

Po uplynutí šedesátého dne přede dnem voleb do zastupitelstva obce nelze již doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty ani vzájemně měnit jejich pořadí.

Zmocněnec:

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu.

Vzdání se a odvolání kandidatury:

Kandidát se může písemným prohlášením doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb vzdát své kandidatury. Stejným způsobem může zmocněnec volební strany typu politická strana, politické hnutí nebo koalice jeho kandidaturu odvolat.

Pozor! Prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět.

Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content