Jak vznikal a co nám přináší rozpočet města na rok 2021?

Dne 16. prosince 2020 schválilo zastupitelstvo města rozpočet pro rok 2021. Pokusím se vyhnout odborným výrazům, aby bylo pochopitelné, o co v tomto zásadním dokumentu našeho města jde. Tvorba rozpočtu od samotného počátku až po jeho schválení je proces trvající tři měsíce a podílí se na něm mnoho lidí.

Když se projednávání rozpočtu města na rok 2021 chýlilo ke konci, schválila Poslanecká
sněmovna daňový balíček včetně pozměňovacích návrhů. Náš rozpočet sice počítal
se sníženými příjmy z důvodu rozpočtové odpovědnosti a také s dopady na rozpočet
města v souvislosti se zrušením superhrubé mzdy, nepočítal však se zvýšenou slevou na
poplatníka. V tento moment se nabízela možnost opustit tvorbu rozpočtu města na rok 2021 a jít do tzv. rozpočtového provizoria. Tato varianta v našem městě v minulosti již byla.

Co by následovalo?
V prvních měsících roku 2021 by město hospodařilo podle upraveného rozpočtu pro rok
2020 a závazných ukazatelů schválených zastupitelstvem, a to do doby, než by byl schválen nový rozpočet. Byla by omezena možnost čerpat dotace, nebylo by možné provádět nové investice. Aby město tato omezení eliminovalo, začalo se pracovat na druhé variantě rozpočtu. Bylo nutné vyškrtnout z výdajové strany rozpočtu celkem 10,4 mil. Kč. Na mandatorních výdajích (provoz města) se vyškrtlo 2,8 mil. Kč a z investic bylo vyškrtnuto 7,6 mil. Kč. Město tak bude hospodařit s celkovými příjmy 106,4 mil. Kč
a na výdaje potřebuje 136,9 mil. Kč.

Z jakých podkladů se tedy v této složité situaci vycházelo pro sestavení rozpočtu?
Zdrojů bylo několik. Jednalo se zejména o historii, současnost a predikci příjmů RUD
(rozpočtového určení daní – finančních prostředků ze státního rozpočtu), které znázorňuje v grafu modrý sloupec. Dále to byly daně města (daň z nemovitých věcí, poplatky
apod.) a v neposlední řadě se jednalo o ostatní příjmy (příjmy z pronájmu, příjmy ze služeb apod.).
Mezi příjmy patří také přijaté dotace, jejichž výši nelze přesně plánovat, ale jen odhadnout. Odvíjí se od toho, zda příslušné orgány vypíší výzvy k podání žádostí, či nikoliv. V některých případech proto lze dotace brát pouze jako „bonus“ na financování konkrétní akce. Některé investice se však bez dotací nemohou realizovat, neboť tolik finančních prostředků město nemá (např. budova nového městského úřadu, či rekonstrukce stravovacího provozu školní jídelny).
Z grafu je zřejmé, že příjmy ze státního rozpočtu (RUD) měly od roku 2012 do roku 2019 stoupající tendenci z 31,4 mil. Kč až na 89,9 mil. Kč. V roce 2020 veškeré veřejné rozpočty pocítily následek covidu-19. Mníšek pod Brdy dostal ze státního rozpočtu v roce 2020 částku 79 mil. Kč, což je o 10,9 mil. Kč méně než v roce 2019. Podle různých daňových kalkulaček (MF ČR, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv) lze předpokládat, že v roce 2021 dostane naše město ze státního rozpočtu cca 69 mil. Kč, což je
o 20,9 mil. Kč méně než v roce 2019. Daně města (cca 15 mil. Kč) a ostatní příjmy (cca 18 mil. Kč) jsou až na některé výkyvy stabilní.

Na výdajové straně rozpočtu se vycházelo z požadavků jednotlivých odborů či organizačních složek města na pokrytí výdajů. Všechny se musely pečlivě zhodnotit a příp.
požadavky snížit tak, aby bylo pro rozpočet vše únosné.
V letech 2021 a 2022 lze předpokládat, že ze státního rozpočtu dostane naše město mnohem méně finančních prostředků než v letech předchozích. V roce 2021 bude město hospodařit se schodkem 30,5 mil. Kč a v roce 2022 se schodkem 31,2 mil. Kč. V roce 2023 se předpokládá již lepší situace a plánovaný schodek je ve výši 6,5 mil. Kč.

Zde logicky vyplývá otázka, kde město vezme finanční prostředky, aby pokrylo schodky v jednotlivých letech?
V letech 2021 a 2023 budou tyto schodky pokryté finančními prostředky, které mu zůstanou z předchozího roku. Použije tedy vlastní finanční prostředky. V roce 2022 se počítá se zkapacitněním čistírny odpadních vod (ČOV). Zde bude schodek pokrytý nejen uvedenými vlastními finančními prostředky, ale také buď úvěrem nebo dotací, bude-li výzva vypsána. Získaná dotace by byla samozřejmě nejlepší variantou.
V roce 2021 se kromě běžných výdajů počítá též s opravami a investicemi ve výši 42,2 mil.
Kč. Jedná se o všechny příspěvkové organizace, bytové domy (kde má vlastnický podíl
město), zdravotní středisko, městský úřad, ale také silnice, vodovody, kanalizace, retenční nádrž, veřejné osvětlení, rybníky apod.
Na druhou stranu byly některé akce odsunuty na další roky, a to z důvodů finančních,
nebo proto, že v příštích letech se předpokládá vypsání výzvy a možnost tak získat dotaci.

V roce 2022 se neplánují žádné investiční akce, neboť prioritu bude mít zkapacitnění ČOV. Další investiční akce se předpokládají až v roce 2023, a to v omezené výši cca 10 mil. Kč.
Často pokládanou otázkou je, zda je město „zadlužené“. Jinak toto slovo vnímá občan,
který se ptá na úvěry, jinak to vnímá odborník, který vše srovnává s platnou legislativou.
Mohu odpovědět oběma skupinám.
Ano, město má úvěry, a to ve výši 37,7 mil. Kč z minulých let na zkapacitnění ČOV a na Pavilon. Úvěr na ČOV bude splacen v roce 2021. Nesplacenou část úvěru na Pavilon ve výši 34,3 mil. Kč bude město splácet až do roku 2031.
Podle platné legislativy není město předlužené a jeho dluhy jsou v bezpečné výši,
aby nijak neohrozily chod města. V případě nutnosti si může město v následujících letech vzít další úvěr až do výše max. 50 mil. Kč a stále nebude předlužené a ohrožené. S takovým úvěrem se však nepočítá. Tento úvěrový rámec pro bezpečné zadlužení se
bude snižovat, protože je závislý na přijatých příjmech do rozpočtu města, které začínají klesat.

Mgr. Eduard Navara za Finanční výbor

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content