Jak pokračuje příprava Pavilonu

Ve čtvrtek 20. října byly otevřeny obálky s nabídkami v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby. Podle vyjádření místostarostky Daniely Páterové zadavatel přijal do konce lhůty pro podání celkem 9 nabídek a otevírání obálek s nabídkami proběhlo v sídle společnosti Eurotender, která má administraci zakázky na starosti. Komise měla tyto členy: Ing. Josef Tichánek, Ing. Arch. Peter Sticzay-Gromski, Mgr. Eduard Navara a Ing. Petr Digrin PhD. Nyní se vypracovávají stručné charakteristiky údajů souvisejících s prokázáním kvalifikace a údajů pro posouzení a hodnocení nabídek pro účely jednání komisí, která bude vyhotovena cca do 10 dnů ode dne otevírání obálek s nabídkami.

Aktuální stav

Stavební úřad Mníšek pod Brdy vydal v červnu t. r. územní rozhodnutí k výstavbě Pavilonu, občané (několik vlastníků bytů v domech na pozemcích v sousedství budoucího Pavilonu) a spolek Zdravý Mníšek však podali na krajský úřad námitky (odvolání) proti tomuto rozhodnutí. Úřad je posoudil a na konci září územní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání.

Krajský úřad své rozhodnutí odůvodnil tím, že stavební úřad se řádně nevypořádal s námitkami účastníků řízení (proti územnímu rozhodnutí z června t. r. podaly). Úřad nehodnotí záměr jako takový.

Celý text rozhodnutí

Podle místostarostky Daniely Páterové Město nyní v návaznosti na vyjádření krajského úřadu zajistí dopracování požadovaných dokumentů (např. hlukové studie), aby mohlo dojít k podání nové žádosti o územní rozhodnutí a současně i o stavební povolení. Věc by měl nově – kvůli námitce podjatosti – projednat jiný stavební úřad než mníšecký.

Žádost má být podána do konce roku tak, aby v tříměsíční lhůtě bylo možné povolení získat, do konce roku 2017 mohla být stavba Pavilonu realizována a základní škola mohla navýšit svou kapacitu.

Co znamená odklad

Pro školu: I v příštím roce se předpokládá potřeba 4 dalších tříd pro prvňáčky. Město předběžně uvažuje o tom, že pro začátek školního roku 2017/2018 by jedna třída vznikla díky sloučení 5. ročníků ze čtyř do tří tříd, dvě třídy přibudou po odchodu 9. tříd a jako čtvrtá třída by byl provizorně upraven prostor stávající šatny v nových kontejnerových třídách, který svou velikostí dostačuje (šatnu by děti měly na chodbě).

Pro financování: Podle místostarostky by odklad ani změny v projektu neměly mít vliv na financování projektu. Díky dojednanému odkladu, o němž jsme Vás informovali v minulém Zpravodaji, je možné dotaci ve výši cca 41 mil. proinvestovat v roce 2017.

Rozumím nespokojenosti s tím, že stavba dočasně znepříjemní život občanům v okolí, soucítím s nimi (sama v této lokalitě bydlím). Půjde ale jen o omezenou dobu a poté bude Pavilon přinášet benefity nejen škole, ale i celému městu,” řekla Daniela Páterová.

Otázky zodpovědělo veřejné setkání zastupitelů

Zastupitelka Magdalena Davis iniciovala veřejné pracovní setkání zastupitelů města, které se uskutečnilo v úterý 18. října od 19:15 do 21:15 v sále městského kulturního střediska. Zúčastnilo se jej 7 zastupitelů (Magdalena Davis, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Daniela Páterová, Roman Procházka, David Řehoř, Šárka Slavíková Klímová) a cca 25 občanů. Cílem setkání bylo dle iniciátorky osvětlit si, v jaké fázi se projekt nachází, jak jej ovlivňuje rozhodnutí KÚSK a jaké budou následné kroky a výhled do budoucna.

Níže Vám nabízíme přehled námitek proti územnímu rozhodnutí a reakci Města, které na veřejném setkání zastupovala místostarostka Daniela Páterová.

NÁMITKA JAK TO VIDÍ MĚSTO
Spojení přístavby školy a komunitního centra pro kulturu města (odvolatelé nesouhlasí s umístěním kulturního centra v Pavilonu) Jedná se o stavbu určenou primárně pro školu, což je v souladu s územním plánem (pozn.: v současném územním plánu je plocha určena pro tzv. občanskou vybavenost). Město nemá jiný pozemek, který by byl vhodný pro rozšíření školy. Stavba nebude mít atribut například městského divadla, multikina nebo koncertního sálu, ani plnohodnotného kulturního střediska.
Nakládání s dešťovou vodou  Město má výpočet, který dokládá, že projekt řeší nakládání s dešťovou vodou dostatečně, a to retenční nádrží a napojením na kanalizaci. Byl vyhotoven v průběhu územního řízení (pro následné řízení stavební) a nyní bude zapracován do projektové dokumentace.
Návrh na vypracování hlukové studie Hluková studie není povinná, nebyla ze zákona nutná. Společnost Atelier Santis nechá zpracovat hlukovou studii a následně ji zahrne do projektové dokumentace Pavilonu. Součástí podkladů bude i popis využití objektu. V objektu nebude restaurace, ale pouze kavárna či občerstvení pro ty, kdo budou navštěvovat školu a kroužky a nepředpokládá se večerní provoz mimo akce v Pavilonu.
Návrh na vypracování dopravní studie  Vozidla ke stavbě nebudou jezdit přes Eden, ale přes ulici Ke Škole. Dopravní studii vypracuje Atelier Santis a zařadí do projektu Pavilon. Projekt parkovacích stání bude řešen odděleně, odkaz na něj bude v projektové dokumentaci k Pavilonu. Stavební povolení na parkovací místa bude řešeno odděleně.
Popis zařízení stavby  Bude zařazen do projektu.
Podjatost stavebního úřadu Město přijme námitku podjatosti – krajský úřad přidělí projednávání územního a stavebního řízení jinému, jím určenému stavebnímu úřadu.
Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content