Další krok na cestě k novému městskému úřadu

Není žádným tajemstvím, že statika současné budovy městského úřadu, bývalé mníšecké měšťanky, je významně narušená a celkový stav budovy je tak již mnoho let ve špatném stavu. Bohužel se na ní podepsala desetiletí nedostatečné údržby, ať už to bylo z důvodu nedostatku financí či nedostatečného zájmu.

„Po nástupu na radnici bylo jednou z našich priorit prověření možnosti rekonstrukce a rozšíření stávajícího úřadu. Záhy jsme ale narazili na problémy a limity, které nás přesvědčily, že stavba nového úřadu bude nejlepším možným řešením,“ říká starostka Magdaléna Davis.

Rekonstrukce a případná dostavba by byly velice nákladné, přitom by ale nestačily na všechny potřebné prostory včetně kanceláří, archivů apod. Prvotní rozhovory s památkáři navíc ukázaly, že varianta rozšíření či nástavby by pro ně byla přinejmenším „problematická“. Dalším oříškem by byl přesun úředníků do náhradních prostor (pravděpodobně areál UVR). Přestože část úředníků by mohla pracovat z domova, jak již víme díky koronavirové krizi, alespoň část úřadu by musela i nadále sloužit veřejnosti a zůstat přístupná. Vedení radnice situaci řádně vyhodnotilo, prověřilo několik variant a nakonec se rozhodlo, že naváže na již existující studii nového městského úřadu z roku 2018 v lokalitě zvané Obora. V roce 2018 zde veřejnost vybírala ze tří návrhů a 247 hlasujících se vyslovilo pro projekt z pera architektů Atelieru Tsunami. „Tuto studii neházíme pod stůl, právě naopak, chceme se o ní ve všech dalších krocích opírat,“ říká starostka Magdaléna Davis. Místostarosta Radko Sáblík k tomu dále dodává: „Studie Atelieru Tsunami je potřeba doplnit o chytrá řešení, a přitom využít znalostí a služeb Centra Města Budoucnosti, se kterým město Mníšek uzavřelo memorandum o spolupráci. Jedině za tohoto předpokladu má smysl stavět novou veřejnou budovu“.

Návrh však bylo nutné upravit i z jiných důvodů. „Zadání, se kterým při tvorbě návrhů architekti tehdy pracovali, nebralo v potaz novou legislativu o energetické úspornosti budov, která je dnes již v platnosti, navíc objekt byl umístěn do záplavové zóny Bojovského potoka, což prakticky znemožňuje žádat o dotace na výstavbu. Pokud bychom návrh neupravili, nejen že bychom se diskvalifikovali z čerpání dotačních titulů, ale hlavně bychom takovou budovu již v dnešní době ani nezkolaudovali,“ doplňuje starostka Magdaléna Davis.

Architekt Michal Postránecký, vedoucí zmíněného Centra Města Budoucnosti, proto ve spolupráci s Atelierem Tsunami vytvořil pro město studii, která zahrnuje jak využití chytrých technologií a úspornosti v oblasti hospodaření s vodou a energiemi, tak propojení s dalšími funkcemi občanské vybavenosti včetně objektu pro spolky a sdílené kanceláře pro drobné podnikatele a start-upy.  Zastupitelé i občané se mohli s tímto návrhem seznámit na veřejném setkání loni na podzim a posléze ho připomínkovat. Připomínky se týkaly např. umístění technologické věže, kácení vzrostlých stromů, kompozice rovných střech, podoby veřejného prostranství, kapacity parkování a řady dalších aspektů. Všechny byly architektem Postráneckým vypořádány a výsledek byl starostkou prezentován zastupitelům i občanům města na posledním zasedání zastupitelstva města dne 30. 9. 2020.

„Nyní máme konečně všechny informace k tomu, abychom mohli udělat další krok na cestě k novému úřadu. Díky původní studii Atelieru Tsunami víme, jaký vzhled nového úřadu lidé preferují. Ze společného návrhu arch. Postráneckého a Atelieru Tsunami máme reálnou představu, jak má vypadat zadání v souladu s novou legislativou a jak využít propojení s dalšími objekty v tomto území, jako je např. zázemí pro spolky. A také víme, jak má projekt vypadat hmotově, tedy které budovy jsou pro město klíčové a kam je umístit. Teď je důležité, aby tyto informace převzal někdo, kdo z nich vytvoří konečný návrh a pro ten následně vytvoří projektovou dokumentaci. Považuji za zcela nehospodárné utrácet peníze za další studie.  Studie z roku 2018 stála město 380 000 Kč, následné návrhy arch. Postráneckého stály 100 000 Kč, celkem je to tedy skoro půl milionu. Je načase se konečně posunout o krok dál a vypsat výběrové řízení na projektanta. Vítěz městu předloží 3D vizualizaci a po schválení zastupitelstvem pro ni vytvoří projektovou dokumentaci,“ říká starostka Magdaléna Davis.

Zastupitelstvo města již schválilo usnesení, kterým pověřilo radu města vypsáním výběrového řízení na projektanta. Jaký bude další postup?

  1. Vznikne pracovní skupina z řad odborníků (zástupce architektů, památkářů, inženýrů/ energetiků z ČVUT atd.) a zastupitelů napříč politickým spektrem, která navrhne zadání výběrového řízení na základě vyhotovených studií a návrhů. Skupina bude hrát významnou poradní roli i v průběhu další přípravy projektu.
  2. Zadání výběrového řízení bude poskytnuto všem zastupitelům k připomínkování.
  3. Po vypořádání připomínek zastupitelů bude vypsáno výběrové řízení a následně vybrán jeho vítěz.
  4. Proběhne veřejná prezentace 3D vizualizace (variantního) návrhu, aby se každý mohl podívat, jak bude budova či budovy vypadat a v daném kontextu prostředí působit.
  5. Zastupitelstvo města schválí finální návrh podoby nového úřadu a projektant následně započne práce na projektové dokumentaci.
  6. Průběžně bude probíhat hledání vhodného dotačního titulu na financování výstavby.
  7. Bude vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
  8. Započne samotná stavba.

„V žádném případě není možné přijmout kritiku opozice, která se snaží veřejnosti podsouvat, že se nemohla k návrhům dostatečně vyjádřit. Nová projektová dokumentace bude vycházet ze studie vybrané občany v roce 2018 a návrhů, ke kterým se veřejnost vyjádřila v roce 2019. To se rozhodně nedá říct o postupu našich předchůdců při přípravě jejich posledního projektu, tedy školního Pavilonu, pro který netransparentně vybrali architekta a nechali zpracovat jedinou variantu, aniž ji s kýmkoli konzultovali a kdokoli další ji mohl připomínkovat. Veřejnost se tehdy mohla vyjádřit pouze k terénním úpravám okolí stavby. Takový postup našich předchůdců je pro nás naprosto nepřijatelný a touto cestou se rozhodně nechceme ubírat,“ dodává starostka Magdalena Davis.

Jedna z vizualizací projektu nového Pavilonu z roku 2015. Zdroj: Pavilonmnisek.cz/studie/
Studie nové radnice z roku 2018 (Atelier Tsunami)
Urbanisticko-architektonické řešení nové radnice z roku 2019
Hmotová studie ze září 2020 po zapracování všech připomínek ze strany veřejnosti – pohled II
Facebook
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content