Zastupitelé schválili půlmilionový dar mníšeckým skautům

První letošní jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se konalo ve středu 17. března ve velkém sálu Pavilonu za přísných protiepidemiologických podmínek. Zastupitelé i přítomní hosté museli mít po celou dobu zasedání respirátory a k dispozici bylo i dostatečné množství dezinfekce. V sálu bylo přítomno 9 zastupitelů, 3 se k jednání připojili online a 3 se omluvili.

Úvodem všichni zastupitelé schválili návrh paní Andrei Midkiff na založení Fondu zastupitelů. Do fondu budou moct zastupitelé přispívat libovolnou částkou dle svých možností a svého uvážení. O tom, na který účel charitativního charakteru spojený s Mníškem budou finance z fondu použity, rozhodne zastupitelstvo.

Zastupitelé všemi hlasy schválili darovací smlouvu na poskytnutí daru ve výši 500 000 Kč
pro Junák – český skaut, Středisko Skalka Mníšek pod Brdy, z.s. na dostavbu jejich klubovny v Edenu.

Díky daru od města se výrazně přiblížila dostavba skautské klubovny. Foto: archiv

Dalším bodem programu jednání bylo představení výsledků Analýzy kapacity mníšecké čistírny odpadních vod (ČOV), kterou provozuje 1. SčV, a.s. Studie hovoří o tom,
že kapacita stávajícího uspořádání a objemového členění biologického stupně je
pro rozvojové potřeby města do 9 780 EO (ekvivalentních obyvatel) dostatečná. Doporučuje ale úpravy systému řízení a regulace dodávky vzduchu a výměnu instalovaných
čerpadel vratného kalu, jejichž investiční náročnost lze odhadovat na 700 000 Kč bez
DPH. Pokud by ale mníšecká ČOV překročila kapacitní úroveň 10 000 EO, vyžádalo by si to
investici spočívající v objemovém rozšíření a koncepční modifikaci aktivačního procesu a zvýšení účinnosti a stabilizaci procesu biologické denitrifikace (proces v koloběhu
dusíku). V tom případě by se investiční náročnost za zkapacitnění ČOV pohybovala v rozmezí 25 až 30 mil. Kč.
Zastupitelé vzali představenou analýzu na vědomí a pověřili starostku města jednáním pro
odkup pozemku v sousedství ČOV pro její případné rozšíření v budoucnu.

V rámci programu byla dále představena Demografické studie Mníšek pod Brdy,
jejímž cílem je zefektivnit plánování kapacit a dostupnosti školských zařízení a sociálních služeb v mníšeckém mikroregionu. Výsledná prognóza ukázala, že si nárůst počtu obyvatel vyžádá velké investice do školství i do terénních a pobytových služeb (článek o Demografické studii najdete na webových stránkách ZDE) Starostka informovala, že o možnosti vzniku svazkové školy už jedná s ostatními starosty mníšeckého regionu.

Místostarostka Dana Dalešická informovala o tom, že starosta obce Kytína požádal naše
město o uzavření dohody o spádovosti školského obvodu pro 8 předškolních dětí
z Kytína do MŠ Nová (oproti loňské dohodě jde o navýšení spádovosti o 3 děti). Provozní náklady spojené s umístění 8 předškoláků bude hradit Kytín. Připomněla, že Kytín vždy
bez problémů přispíval na rekonstrukce a zkapacitnění školských zařízení v Mníšku. Dohodu o společné spádovosti zastupitelé jednomyslně schválili.

Další bodem programu bylo představení studie Odpadové hospodářství Mníšek
pod Brdy. Analýzu zadalo město ze dvou důvodů. Prvním důvodem je nový Zákon o odpadech č. 541/2020 Sb., platící od ledna tohoto roku, a druhým důvodem je skutečnost, že letos v červenci končí 10letá smlouva s firmou Komwag, a.s. (nejenom) na odpadové hospodářství. Výsledkem studie je doporučení na zřízení vlastních technických služeb. Výhodou tohoto řešení může být i to, že Mníšek pod Brdy má vlastní prostory pro
zázemí techniky a sběrný dvůr, čímž odpadá potřeba financování zázemí. Starostka v prezentaci uvedla, že odpadové hospodářství by mělo být službou občanům a nikoli komerční záležitostí. Zastupitelé vzali analýzu vědomí a pověřili starostku jednáním o společné odpadové strategii s okolními obcemi a regiony.

Závěrem byl představen Projekt Sanace Bažantnice, který byl, po schválení zastupiteli, vložen do společného majetku společnosti Mníšecká servisní, s.r.o. kterou tvoří, vedle města Mníšek pod Brdy, ještě KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. Projekt nezatěžuje oblast Bažantnice navezením pětimetrové vrstvy zeminy na bývalé haldy a jezírka, tak jak to navrhoval několik let starý projekt zadaný Kovohutěmi), což by podle odborníků zatlačilo ekologickou zátěž do podzemních vod a způsobilo by sekundární vzlínání do navezené vrstvy. Nový projekt zadaný městem počítá s enkapsulací (opouzdřením) propouštějícího vanadového odkaliště, které je největším zdrojem jedů. Na haldy, vytvořené stěrem z pecí, by měla být navezena až 1,5metrová vrstva zeminy, která bude dostatečně vysoká na to, aby znemožnila lidem hledat kovy, ale zároveň nezatlačí ekologickou
zátěž do podzemních vod.

Sanace ekologické zátěže se posunula k realizaci. Foto: autor

 

Celé jednání březnového zastupitelstva si můžete pustit ze záznamu na
bit.ly/YoutubeMnisek.
Ostatní body, které se nestihly projednat v rámci tohoto jednání, byly přesunuty na následující zastupitelstvo svolané na pondělí 29. března 2021 od 18:00 do Pavilonu.

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content