Výsledky jednání lednového zastupitelstva města (26. 1.)

První letošní jednání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy se konalo ve středu 26. ledna ve velkém sálu Pavilonu za platných protiepidemiologických opatření. Zastupitelé i přítomní hosté museli mít po celou dobu zasedání respirátory a k dispozici bylo i dostatečné množství dezinfekce. V sálu bylo přítomno 11 zastupitelů, 4 další se kvůli covidové karanténě účastnili online.

Dva noví zastupitelé a radní
Na začátku jednání lednového zastupitelstva složili svůj zastupitelský slib dva noví zastupitelé: Mgr. Michal Trkan a Ing. Pavel Grygar. Novou členkou rady města byla zvolena Bc. Andrea Midkiff, M.A.

Veřejná schůze
Návštěvník zastupitelstva z řad občanů Ing. Ladislav Janík poděkoval vedení města za revizi části Plánovací smlouvy, týkající se oprav Řevnické ulice a jménem svých sousedů nabídl městu pomoc při realizaci rekonstrukce této komunikace. Starostka Magdalena Davis mu poděkovala za nabídku a navrhla, že rada města je jmenuje do pracovní skupiny společně s referenty Odboru správy majetku a investic (OSMI).

Fond zastupitelů
Další bod se týkal Fondu zastupitelů, jehož založení vloni iniciovala současná radní Andrea Midkiff, a přispívali do něj po celý rok mníšečtí zastupitelé libovolnou částkou dle svých možností a svého uvážení. Jednomyslně bylo schváleno usnesení, podle kterého bude celková, ve Fondu shromážděná částka ve výši 100 000 Kč, věnována na nákup speciální autosedačky pro jedenáctiletou Anežku, žačku ZŠ Komenského 886 s psychomotorickým postižením. Příjemkyně příspěvku byla vybrána na podnět ředitelky školy Mgr. Marcely Krákorové. Díky této speciální autosedačce bude téměř každodenní cestování automobilem pro Anežku pohodlnější.

Pořízení změny Územního plánu
Dalším bodem bylo schválení zahájení procesu změny Územního plánu (návrh na pořízení
změny). Nejde tedy ještě o schválení změny Územního plánu (platný Územní plán byl schválen zastupitelstvem v prosinci 2019). Následovat bude obvyklý proces veřejných projednávání, vyjadřování dotčených osob a dotčených orgánů. Starostka města Magdalena Davis, jako pověřený zastupitel pro Územní plán, očekává aktivní účast obyvatel na projednávání jednotlivých změn. Návrh změn bude schvalovat mníšecké zastupitelstvo až následně po vypořádání všech námitek a připomínek.

Spolupráce s Katedrou architektury ČVUT
Zastupitelé schválili návrh spolupráce s Katedrou architektury ČVUT při projektování a stavbě nového objektu občerstvení na Skalce. Nadějní a kreativní studenti architektury navrhnou nový objekt pro prodejnu občerstvení v Barokním areálu Skalka formou architektonické soutěže, přičemž město uhradí materiál. Nový objekt by měl na Skalce stát od února 2023, kdy končí smlouva současné nájemnici. V průběhu příštích měsíců by mělo být vypsáno také výběrové řízení na nového provozovatele služeb na Skalce.

Doporučení Osadního výboru Rymaně
Jeho předsedkyně, Ing. Jana Petáková, představila zastupitelstvu doporučení výboru ke zlepšení komunikací a bezpečnosti na území Rymaně. Jedná se o dokončení a dovybavení komunikace (dokončení chodníku, umístění chytrých lamp a podobně) do oblasti Dolíků, jejichž cílem je, aby ji lidé více využívali. V oblasti Višňovka osadní výbor navrhuje provést průzkum spokojenosti místních obyvatel s retardéry (zpomalovací polštáře). Další návrh se týkal zvýšení bezpečnosti na silnici mezi vlakovou zastávkou a spodní nádrží (omezit rychlost a umístit sem retardér). Dále se výbor přimlouvá, aby byla dopravci navrhnuta posunutí vlakového spojení z Prahy na pozdější dobu z důvodu dopravní obslužnosti (vlak, který dorazí do Rymaně v 17:25 změnit na 18:25). Mezi návrhy z kulturní oblasti byla žádost o opravu plůtku a střechy kapličky a umístění sochy z příštího dřevosochařského sympozia do Rymaně.

Usnesení ohledně Plánovací smlouvy se společností Ambeat
Starostka oznámila, že v souvislosti s novými skutečnostmi, se kterými byli koaliční zastupitelé seznámeni až 19. 1. 2022, bude zadán nezávislý právní audit procesu schvalování Plánovací smlouvy mezi městem a společností Ambeat development a.s. Smyslem auditu bude důkladné a kvalifikované posouzení souladu celého procesu s právními předpisy a vyvrácení veškerých pochybností s ním spojených. Výsledek auditu by měl být předložen na příštím jednání zastupitelstva. Z tohoto důvodu zastupitelé, na návrh starostky, zrušili Usnesení ZM č. 21/16/2021 ze dne 22. 9. 2021 (Plánovací smlouva mezi městem Mníšek pod Brdy a Ambeat development a.s.). Smlouva nikdy nenabyla právní platnosti, neboť nedošlo k jejímu podpisu. Následně zastupitelstvo jmenovalo pětičlennou pracovní skupinu ve složení: Hana Kotoučová, Andrea Midkiff, Petr Digrin, Stanislav Jirota a Michal Trkan, kterou pověřilo zadáním auditu.

Příští zastupitelstvo by se mělo konat koncem března 2022. O jeho termínu a programu jednání vás budeme včas informovat prostřednictvím komunikačních kanálů města.

Jednání zastupitelstva můžete sledovat ze záznamu na: https://www.youtube.com/watch?v=owel8fiUjEk.

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content