Vláda nařídila povinné nošení respirátorů – od 25. 2.

Vláda v pondělí 22. února odsouhlasila přísnější pravidla pro nošení ochranných pomůcek na místech, kde se koncentruje větší počet lidí.

Od čtvrtka 25. února 2021 bude povinné nošení respirátorů (např. FFP2/KN 95) bez výdechového ventilu, nanoroušek* nebo dvou přes sebe přeložených chirurgických obličejových roušek na těchto místech:

 • V prodejnách,
 • v provozovnách služeb,
 • ve zdravotnických zařízeních, a to na pracovištích, ve kterých se poskytuje ambulantní péče,
 • v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě
 • na mezinárodních letištích,
 • v prostředcích veřejné dopravy,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v motorových vozidlech, ledaže se v motorovém vozidle nachází pouze osoby z jedné domácnosti,
 • povinnost se nevztahuje na děti od 2 do 15 let, ty ale musí na těchto místech nosit minimálně chirurgickou roušku. Nesmějí tak mít podomácku vyrobenou ochranu.
 

Od března vláda nařizuje respirátory či adekvátní ochranu všude, kde se vyskytují alespoň dva lidé. Ochranu úst musí nosit i děti. Protože se nevyrábějí malé respirátory, musí mít roušku chirurgickou, nikoliv doma vyrobenou.

Výjimky z nošení respirátorů jsou následující:

 • Děti do dvou let věku,
 • děti v mateřské škole a děti v dětské skupině,
 • žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle školského zákona a studenty
  a akademické pracovníky podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
  a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
  pozdějších předpisů, v rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení
  ochranného prostředku (zejm. tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje),
 • ubytované děti, žáky nebo studenty při pobytu v pokoji (tj. mimo společné prostory)
  v internátě a domově mládeže,
 • děti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy
  a ve školách zřízených při nich a ve střediscích výchovné péče při poskytování služeb
  internátní formou,
 • školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti,
 • žáky a studenty ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona,
  žáky přípravného stupně základní školy speciální a žáky oboru vzdělání Praktická
  škola jednoletá a Praktická škola dvouletá, a žáky a studenty, pokud jsou účastníky
  zájmového vzdělávání ve školní družině nebo školním klubu v oddělení nebo skupině
  určené výlučně pro tyto žáky nebo studenty,
 • děti v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
 • osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
  nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
  duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
 • pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
  to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
 • zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
  zdravotních služeb,
 • uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
  stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
  a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
  služby v pobytové formě,
 • další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
  služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
  a v zařízeních sociálních služeb,
 • zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy
  vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně
  2 metry od jiné osoby,
 • osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
  při jeho odbavení,
 • soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních,
  správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky
  a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení,
 • osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního
  představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě
  audiovizuálního díla nebo pořadu,
 • moderátory, redaktory a další osoby vystupující v rozhlasových, televizních a dalších
  pořadech,
 • osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany
  veřejného zdraví do kategorie třetí nebo čtvrté pro rizikový faktor pracovních
  podmínek zátěž teplem, a dále osoby, jež vykonávají práci, která dosud nebyla
  kategorizována a u které lze předpokládat, že po provedení kategorizace bude
  z důvodu přítomnosti rizikového faktoru pracovních podmínek zátěž teplem spadat do
  kategorie třetí nebo čtvrté,
 • zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin a pokrmů
  včetně nápojů, a to za podmínky, že zákazník sedí u stolu,
 • osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou
  ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
 • snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
  a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství,
  a další osoby tomuto prohlášení přítomné,
 • osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie,
  popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti
  a dalšími blízkými osobami,
 • sportovce nebo cvičící osoby:
  – v době tréninku, cvičení, zápasu, soutěže apod. ve venkovních prostorech,
  – ve vnitřních i venkovních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti
  a přípravy na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, pokud
  konají tyto sportovní činnosti v rámci výkonu zaměstnání, výkonu podnikatelské
  nebo jiné obdobné činnosti; toto obdobně platí pro osoby trenérů a rozhodčích
  účastnících se těchto činností,
  – ve vnitřních prostorech, jedná-li se o osoby v době sportovní činnosti a přípravy
  na ni konané v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy, která pro ně
  není výkonem zaměstnání či podnikatelské činnosti, pokud sportovec či sportovci
  v případě individuálních sportů, nebo všichni členové týmu v rámci kolektivních
  sportů, absolvovali s negativním výsledkem RT-PCR na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo antigenní test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který není
  starší 48 hodin, toto neplatí v případě, že se jedná o pravidelnou a dlouhodobě
  probíhající sportovní činnost či přípravu na ni v rozsahu alespoň dvakrát týdně,
  kdy je třeba absolvovat pravidelné vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
  nebo jeho antigenu v intervalu nejdéle jednou za 5 dní; toto obdobně platí
  pro osoby trenérů a rozhodčích účastnících se těchto činností,
 • osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť, kterými jsou plavecký bazén,
  koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata a brouzdaliště, lázeňských
  a léčebných bazénů a saun.- Soudci, přísedící, státní zástupci, obvinění a jejich obhájci v době a místě soudního řízení.
 

Mimořádné opatření týkající se nošení ochranných prostředků dýchacích cest najdete ZDE.

Nanoroušky musí splňovat požadavky normy ČSN EN 14683+AC.

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content