Představujeme záměr na vybudování nového areálu komunitního bydlení a péče o seniory

Skupina Ambeat, poskytovatel zdravotní a sociální péče pro seniory, se stala novým vlastníkem pozemků v horní části ulice Řevnické. Tyto pozemky jsou dle územního plánu určeny pro výstavbu občanské vybavenosti se zaměřením na sociální a zdravotní péči (penziony pro seniory, domy s pečovatelskou službou, sanatoria apod.).

V průběhu minulých měsíců probíhala intenzivní jednání mezi radou města a skupinou Ambeat o záměru na využití těchto pozemků tak, aby záměr odpovídal regulaci stanovené v územním plánu, navazoval na Komunitní plán města rozvoje sociálních služeb v oblasti péče o seniory a byl souladu s urbanistickou koncepcí rozvoje města stanovenou městským architektem. Předmětem jednání bylo také vybudování nových komunikací a inženýrských sítí a financování této výstavby ze strany skupiny Ambeat. Výsledkem jednání je Plánovací smlouva, která obsahuje dohodnutou podobu záměru investora a závazně určuje práva a povinnosti investora vůči městu, včetně sankci za jejichneplnění. Tento záměr vám dnes představíme.

Nejprve několik slov o skupině Ambeat
Skupina Ambeat působí na trhu již od roku 2011 a zaměřuje se na poskytování sociální a zdravotní péče pro seniory za finančně dostupných podmínek. Provozuje 10 domovů pro seniory a léčeben dlouhodobě nemocných, ve kterých se stará o 550 klientů. Ve Středočeském kraji provozuje svá zařízení v Kolíně, Příbrami a obci Sedlec-Prčice. Prostřednictvím sítě svých poboček domácí péče poskytuje zdravotní a sociální služby cca 6 tisícům klientů, o které se stará v jejich domácím prostředí. Pobočku domácí péče má i v Mníšku pod Brdy – jedná se o dceřinou společnost Most k domovu. Skupina Ambeat je dlouhodobým investorem, který se zaměřuje pouze na investice do nemovitostí, ve kterých následně poskytuje péči klientům.

Pro koho bude areál určen
Areál bude primárně určen pro seniory a bude proto uzpůsoben životním potřebám této skupiny obyvatel. Celý areál bude bezbariérový a bude kombinovat pobytové zařízení pro seniory s pečovatelskou službou a doplňkové služby jako rehabilitace, lékařské služby a běžnou občanskou vybavenost (potraviny, kavárna apod.). Areál bude klidovou zónou s velkým podílem zelených ploch a prostorů pro relaxaci a komunitní sdílení. Jako součást rehabilitačního centra je plánován i krytý bazén a wellness zóna. Areál ale nebude sloužit pro ubytování seniorů, jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči. Péči pro tuto skupinu obyvatel zajišťuje Domov pro seniory Pod Skalkou.
„Z demografické studie, kterou jsme nechali nedávno vypracovat, vyplývá, že populace seniorů v našem regionu narůstá a bude potřebovat další služby i infrastrukturu. Projekt společnostiAmbeat do této potřeby zapadá a nabízí obojí, aniž by konkuroval službám našeho Domečku. Zároveň považuji za důležité, že v případě schválení plánovací smlouvy společnost vybuduje a předá do vlastnictví města novou infrastrukturu (vodovod, kanalizaci, veřejné osvětlení, chodníky atd.) a jako kompenzaci pro budoucí zkapacitnění čistírny odpadních vod daruje městu celkem pět malometrážních bytů pro vlastní potřebu,“ hodnotí projekt mníšecká starostka Magdalena Davis.

Pohled na centrální prostor I. etapy

Zamýšlená podoba areálu
Objekty jsou navrženy jako jednopodlažní s plochou zelenou střechou až dvoupodlažní
s ustoupeným podlažím. Objekty využívají terénního sklonu tak, aby bylo možné zajistit
bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží. V části území při Řevnické ulici je zástavba navržena ve formě polouzavřených bloků s kombinací objektů dvoupodlažních s ustoupeným třetím podlažím a objektů se dvěma či jedním podlažím. Výškové osazení domů je navrženo tak, aby korespondovalo a plynule navázalo na výšku okolní zástavby v ulici Řevnická.

Centrální objekt občanského vybavení
Jedná se o objekt rehabilitačního a relaxačního určení s bazénem. Předpokládá se i možnost využití exteriérových ploch pro pohyb a relaxaci. V rámci objektu je uvažován i prostor pro základní běžné služby jako jsou kavárna, obchody a další drobné služby. Prostranství před objektem vytváří novou náves–náměstí. Součástí plochy relaxační zahrady je i nově navržená retenční nádrž-jezírko přírodního charakteru.

Pohled na rehabilitační prostor od jezírka

Areál bude otevřen pro všechny obyvatele Mníšku
Celý areál bude volně prostupný a bude plnit funkci relaxační plochy nejen pro obyvatele
areálu, ale i pro ostatní obyvatele Mníšku. Vnitřní plocha bloků je prostupná a jsou zde
vedle soukromých předzahrádek umístěny i polosoukromé komunitní prostory. V každém z bloků je rezervován prostor čistě občanské vybavenosti pro doplňkovou pečovatelskou, zdravotní či jinou službu v místě.

Vybudování dopravní a technické infrastruktury
Investor se v Plánovací smlouvě zavázal na své náklady vybudovat potřebnou dopravní
a technickou infrastrukturu, která bude sloužit i pro potřeby dalších obyvatel této oblasti.
Tato infrastruktura bude bezplatně předána městu, včetně příslušných pozemků.

 

Sdílejte na sociálních sítích

Facebook
Twitter
Něco se vám na webu nelíbí nebo chcete jinak? Zašlete nám vaše přípomínky pomocí tohoto formuláře.
Skip to content