Příloha č. 1_vzor čestného prohlášení dle §74 ZZVZ