Navigace

Obsah

Stránka

SVP ve Slaném hledá etopeda

ambulantní odd. SVP Slaný

9. 9. 2019 Zobrazit více

ZŠ Komenského 886 přijme kvalifikovaného vychovatele/vychovatelku do školní družiny

Bližší informace na  tel. 732 458 092, e-mail: zskomenskeho886@seznam.cz

21. 5. 2019 Zobrazit více

KONKURZ NA ŘEDITELKU MŠ LIPENCE

KONKURZ NA ŘEDITELKU MŠ LIPENCE

Rada městské části Praha-Lipence

v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění vyhlašuje konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa

 

ŘEDITELE/ŘEDITELKY

příspěvkové organizace

Mateřská škola Lipence, K samoobsluze 211, 155 31 Praha 5

 

Předpoklady a požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

- odborná a pedagogická způsobilost a délka praxe podle §§ 3, 4, 5 a 6 zákona č. 563/2004 - Sb.,

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů v platném znění,

- znalost řízení školských zařízení a orientace v příslušné legislativě,

- způsobilost k právním úkonům, řídící a organizační schopnosti,

- občanská a morální bezúhonnost,

- zdravotní způsobilost

- základní ekonomické znalosti

- znalost českého jazyka

 

Předpokládaný nástup: 1. 6. 2019, případně dle dohody

 

K přihlášce přiložte:

- ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (včetně dokladů o dalším vzdělávání),

- doklady o průběhu zaměstnání a délce praxe potvrzené posledním zaměstnavatelem včetně uvedení funkčního zařazení,

- strukturovaný životopis,

- vizi a koncepci dalšího rozvoje mateřské školy na  2-3 roky (v rozsahu max. 4 stran formátu A4)

- výpis z rejstříku trestů (ne starší tři měsíce),

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávané funkci (ne starší dva měsíce)

- čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění

- písemný souhlas se zpracování osobních údajů pro účely tohoto konkursního řízení ve smyslu zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR

 

Do konkursního řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými doklady došlé poštou nebo podané na podatelnu úřadu nejpozději

do 23. dubna 2019 do 12:00 hod.

 

 na adresu:

Úřad městské části Praha-Lipence

K Obci 47

155 31 Praha 5

 

Obálku označte slovy: „KONKURS MŠ LIPENCE – NEOTVÍRAT“

 V uvedený termín musí již být přihláška doručena zřizovateli, nepostačuje podat ve stanovené lhůtě přihlášku včetně příloh k poštovní přepravě.

 

 

                                                                                                          Ing. Karin Tvrdá

                                                                                                                 starostka


18. 3. 2019 Zobrazit méně

Základní škola Čisovice hledá kuchařku

škola hledá kuchařku

18. 3. 2019 Zobrazit více

Stránka