Městská policie

Městská policie Mníšek pod Brdy byla zřízena obecně závaznou vyhláškou města o zřízení městské policie, OZV č.5/2003.

Stálá služba nebo pohotovost

Telefon: +420 737 274 227

Kamerový systém

V roce 2007 město Mníšek pod Brdy, z důvodů zvýšení bezpečnosti občanů ve městě, rozhodlo o jeho postupné instalaci.

Adresa služebny

Městská policie Mníšek pod Brdy
Dobříšská 56 
252 10 Mníšek pod Brdy

Další kontaktní údaje

Pevná linka: 318 541 938
Telefon: 737 274 227
E-mail: mestska.policie@mnisek.cz

Vedoucí strážník MP:

Bc. Petr Smorádek, DiS. 

Zástupce vedoucího strážníka strážník MP:

Petr Vlasák 

Strážníci MP

Filip Starý, DiS.

Milan Studnička

Oskar Mayer, DiS.

Tomáš Váňa  

Strážník – čekatel MP:

Tomáš Pihar

Zákon o městské policii:

§ 1 ( zák. 553/1991 Sb. O obecní policii )
(1) Obecní policie je orgánem obce, který zřizuje a zrušuje obecní zastupitelstvo obecně závaznou vyhláškou OZV č. 5/2003.
(2) Obecní policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce 2) a plní další úkoly, pokud tak stanoví tento nebo zvláštní zákon.
(3) Každý má právo obracet se na zaměstnance obce zařazené do obecní policie (dále jen “strážník”) se žádostí o pomoc; strážníci jsou povinni v rozsahu svých úkolů požadovanou pomoc poskytnout.
(4) Při plnění svých úkolů spolupracuje obecní policie s Policií České republiky (dále jen “policie”).
(5) Úkoly obecní policie podle tohoto zákona plní v obcích, které jsou městy 3) nebo statutárními městy, 4) a v hlavním městě Praze městská policie.
(6) Obecní policie může na základě veřejnoprávní smlouvy (§ 3a) vykonávat úkoly podle tohoto nebo zvláštního zákona i na území jiné obce nebo obcí, které jsou smluvními stranami této smlouvy.
§ 2
Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo jiného zákona zejména:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití,
c) přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích,
d) odhaluje přestupky a jiné správní delikty,
e) upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.

Web města je aktuálně v testovací verzi. Děkujeme za pochopení.

Skip to content