Příspěvkové organizace města

  • Základní škola Mníšek pod Brdy
  • Základní škola Mníšek pod Brdy, Komenského 886
  • Mateřská škola 9. května
  • Mateřská škola Nová 499
  • Domov pro seniory Pod Skalkou

Adresa:

Komenského 420

252 10 Mníšek pod Brdy

IČO 47005203

IZO  000242748

škola na mapě    GPS: Loc: 49°51'47.384"N, 14°15'52.368"E

Telefon:

318 592 254

Tel./Fax:

318 592 877

http: www.zsmnisek.cz

Vedení školy

Mgr. Michaela Pažoutová - ředitelka

tel.: 318 592 254

fax.: 318 592 877

mobil: 775 602 008

email: pazoutova.michaela@zsmnisek.cz

Představujeme naši školu

1Naše škola byla postavena v roce 1956. Od začátku 90.let město vkládalo do oprav školní budovy značné finanční prostředky. Také díky nim se měnil i vnitřní vzhled budovy. Zelenou a hnědou barvu nahradily barvy pastelové, na školních chodbách jsou vystavené práce žáků. Budova prošla rekonstrukcí kotelny, elektrického rozvodu, má nová okna, střechy, nové lavice, moderní audiovizuální techniku včetně interaktivních tabulí, dataprojektorů a počítačové učebny. Celá škola disponuje připojením k internetu.

Náš školní vzdělávací program „Škola pro každého“ ( ŠVP „Škola pro každého“) je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (RVP ZV), což nám potvrdila i kontrola České školní inspekce v roce 2010. Při jeho tvorbě jsme vycházeli ze skutečnosti, že v naší škole plní povinnou školní docházku nejen děti mníšecké, ale i děti z okolních obcí.

Základním vzděláváním na 1. stupni navazujeme na předškolní výchovu a výchovu v rodině, vedeme žáky k pravidelnému a systematickému vzdělávání a poznávání. Respektujeme a rozvíjíme individuální potřeby a zájmy, tvoříme individuální plány pro žáky se specifickými poruchami učení, motivujeme žáky k učení, k poznávání, ke kultivovanosti, hledání, objevování a tvoření vhodných cest k řešení problémů.

Na 2. stupni pomáháme žákům získat vědomosti, dovednosti a návyky, které jim umožní samostatné učení a utváření takových hodnot a postojů, které vedou k zodpovědnému rozhodování, chování a respektování práv a povinností občana našeho státu i Evropské unie.

Pro žáky vytváříme podnětné a tvůrčí prostředí, snahou všech pedagogů je přátelská a vstřícná atmosféra. V průběhu školní docházky utváříme a postupně rozvíjíme klíčové kompetence, vedeme žáky k tvořivému a logickému myšlení, k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a hodnotám, rozvíjíme u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy své i ostatních, pomáháme žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, poskytujeme spolehlivý základ všeobecného vzdělání.

Absolventi naší školy nemají žádné potíže při výuce po svém případném nástupu na víceletá gymnázia, na střední školy a střední odborná učiliště. Těmito školami jsou hodnoceni velmi dobře – jako slušní, vychovaní, komunikativní, s dobrými znalostmi a pracovními návyky.

Ve své práci jsme důslední a v tomto duchu vedeme také žáky při vytváření jejich pracovních návyků. Důsledně řešíme jakékoliv záškoláctví, šikanu a negativní jevy v chování žáků.

Pedagogický sbor tvoří 89 % pedagogů s vysokoškolskou kvalifikací. Všichni pedagogové využívají dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky, jsou kreativní, „klasickou“ výuku doplňují skupinovou prací, prací na projektech, exkurzemi, poznávacími výlety, pracovními dílnami, vycházkami do okolí. Ve vyučovacích hodinách střídají různé metody a formy práce.

Součástí výuky jsou i pravidelné akce směřující k tělesnému rozvoji žáků, např. plavání, dnes již pro zájemce organizované na celém 1. stupni, dále pro žáky 2. stupně lyžařský výcvik či cyklistický kurz. Žáci naší školy se účastní řady sportovních soutěží v rámci Školní sportovní ligy okresu Praha-západ a pravidelně dosahují velmi pěkných výsledků. K výuce patří i zapojení do vědomostních soutěží a olympiád. I zde žáci dobývají úspěchů a z okresních kol postupují i do kol krajských.

Nedílnou součástí výuky se stala i prevence, zdůrazňující zdravý životní styl, odmítání návykových látek, upevňující patřičné sociální chování. Máme smlouvu se třemi organizacemi, jejichž pracovníci pravidelně přicházejí do školy a dle zpracovaného plánu prevence pracují s dětmi z jednotlivých ročníků.

Návštěvami divadelních představení v pražských divadlech (v době výuky nebo ve večerních hodinách, Klub mladého diváka) vedeme žáky ke kulturnímu a společenskému chování, ke kultuře jako k obohacující sféře života.

Vítáme každou spolupráci a pomoc ze strany rodičů. Škola zůstává otevřená pro každého, všem rodičům nabízíme stát se součástí výuky, vidět své dítě ve školním kolektivu, při práci v hodině či při doplňujících aktivitách třídy. Řada aktivit školy je prezentována na webových stránkách – www.zsmnisek.cz

Adresa

Základní škola Mníšek pod Brdy,

Komenského 886,

252 10 Mníšek pod Brdy

Příspěvková organizace města - školské zařízení

IČO 70995001

DIČ CZ70995001

Tel: 318599465

email: zskomenskeho886@seznam.cz

http: http://zsmnisek886.webnode.cz/

Ředitelka školy: Mgr. Marcela Krákorová (pověřena zastupováním)

Zástupkyně ředitelky školy: Mgr. Lenka Kofroňová

Jaká je naše škola? Co nabízíme? (text ke stažení ve formátu PDF)

Adresa

Mateřská škola 9. května,

9.května 575

Mníšek pod Brdy

Příspěvková organizace města - předškolní zařízení

Tel: 318 592 207

email: ms9kvetna@mnisek.cz

www.msmnisek-9kvetna.cz

Ředitelka školy: Bc. Marie Šretrová

Zástupce řed.školy: Zita Hosnedlová

Děti dětem

Velmi povedená návštěva žáků Základní školy Komenského 420 v naší školce.

Celý článek zde.

Popis školy

Škola sídlí ve staré budově, která prodělala celkovou rekonstrukci v roce 1992 a rozsáhlou rekonstrukcí zateplení v roce 2010. Budova je zasazena do malebného prostředí staré části města přímo pod poutním areálem Skalka.Velice pěkná zahrada s vlastním hřištěm dopravní výchovy a pěkné prostředí okolo školy dávají dětem řadu možností jejich vyžití při pobytech venku.

Samotná budova školy je řešena velice účelně. Každá třída má své samostatné zázemí - hernu s jídelnou, sociální zařízení, šatnu a lehárnu / pro polední odpočinek dětí /.Třídy jsou vybaveny pro volné vyžití dětí řadou koutků - kuchyňskými, pracovními, kadeřnickými, tělovýchovnými, výtvarnými, nákupními atd. Prostorná zahrada, která má několik pískovišť, houpačky, kolotoče, průlezky, prolézací věže, domečky, altánek a i vlastní hřiště dopravní výchovy, je během celého roku dětmi bohatě využívána k různorodým aktivitám.

Škola má vlastní kuchyň a jídelny v každé třídě.Je dbáno na dodržování správné skladby stravování - zvláště na zařazování ovoce, zeleniny, mléčných výrobků a na dostatek tekutin v průběhu celého dne.

Naše škola je zaměřena na výchovu dětí k lidem a dětem jiných etnických skupin, lidem postiženým a starým. Vřazujeme běžně do školy děti handicapované / i s asistentkou / . Škola úzce spolupracuje se speciálním centem pro postižené děti -SPS Slunce Stochov u Kladna , jejichž speciální pedagogové a psychologové nám pomáhají s integrací dětí , ale i s problémy ostatních dětí / školní zralosti atd. / Dále se zaměřujeme na rozvoj komunikačních a řečových aktivit dětí, na výtvarnou výchovu a na kladný vztah dětí k přírodě. Snažíme se v dětech pěstovat zdravé sebevědomí, nebojácnost, ohleduplnost a lásku ke kamarádům,rodičům, naší přírodě, městu i okolí. Veškeré činnosti ve škole jsou podřízeny dětem, děti nejsou do žádných činností nuceny. Vztahy učitelek i ostatních zaměstnanců školy k dětem jsou založeny na maximální důvěře, toleranci, ohleduplnosti a vzájemném porozumění. Všichni se vzájemně respektují, dítě je bráno jako rovnocenný partner dospělých.

Škola každoročně nabízí řadu nadstandartních akcí jak pro děti , tak pro rodiče - navštěvujeme divadla v Příbrami, Praze , v Mníšku pod Brdy / divadlo manželů Rosákových, / dále se účastníme řady výstav / místních i ostatních / , pořádáme pro děti dětský den, mikulášskou nadílku, olympiády, rozloučení se školáky, pořádáme plavecký výcvik v plaveckém centru Příbram , společně se základní a zvláštní školou navštěvujem i další společné akce, pořádáme karneval, besídky, prodejní výstavy - knih, oblečení , pro předškoláky pořádáme hry s anglickým jazykem . Většina akcí školy / nadílky, dětský den, občerstvení na besídky a olympiády / je zabezpečována sponzorky a náš dík patří všem, kteří nám tyto akce pomáhají jak materálně či finančně zajišťovat.

Cílem naší školy je je vychovávat děti nebojácné, osobnosti - silné, ale zároveň ohleduplné jedince - kteří budou chránit své kamarády, rodiče a přírodu .

Celý článek zde.

Právní forma:

Příspěvková organizace

Zřizovatel: Město Mníšek pod Brdy

Ředitelka: Mgr. Petra Poučková

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Jana Žáková

Kapacita školy: 119 dětí, 5 tříd věkově smíšených

Adresa:

Centrální budova Parník: Nová 499, 252 10 Mníšek pod Brdy

Detašované pracoviště Eden: Ke Škole 1390, 252 10 Mníšek pod Brdy

Kontakty:

Web: www.msnova.cz

E - mail: msnova@mnisek.cz

Tel. Parník: 318 592 513 (omluvy, hospodářka), 724 370 450 (ředitelka)

Tel. Eden: 601327336 (omluvy, učitelky)

IČ: 75033429

Číslo účtu: 0390840389/0800

Centrální budova „Parník“

MŠ Nová - Parník

Budova Parník se nachází v klidné části města na rozhraní vilové a sídlištní zástavby v ulici Nová. Budova byla postavena v roce 1977, její stav byl již značně neuspokojivý. V průběhu let 2009 – 2010 byla zřizovatelem provedena rekonstrukce a přístavba školy za cca 25 milionů korun, financovaná z fondů EU. Budova prošla kompletní rekonstrukcí (rozvody el. energie, vodovod, topení, sociální zařízení, podlahové krytiny atd.). Na střeše budovy byla přistavěna další třída a zázemí pro 25 dětí. Trojtřídní centrální budova dostala novou podobu Parníku“ včetně charakteristického komína na přídi  s kapacitou 75 dětí ve třech třídách. Také školní zahrada prošla kompletní revitalizací. Byla vybavena moderními herními prvky, jako např. šplhacími věžemi se skluzavkami, houpačkami, prostorným pískovištěm a velkou lezeckou stěnou, kterou si děti velmi oblíbily. V první části suterénu školy je technické zázemí. V jeho druhé části sídlí pobočka ZUŠ Řevnice, kterou mohou děti a rodiče v odpoledních hodinách pohodlně využívat.Škola tak s ostatními jmenovanými zařízeními tvoří významné centrum aktivit pro děti a rodiče našeho města.

Detašované pracoviště „Eden“

MŠ Nová - Eden

Budova Eden byla postavena v roce 2011 v rámci nové sídlištní zástavby v ulici Ke škole. V provozu je od září 2012, kdy Eden byl jednotřídní, pro 25 dětí. V září 2014 se kapacita Edenu zvýšila na dvě třídy, každá pro 22 dětí. Škola tak byla do třetice zkapacitněna celkem na 119 míst. Budova je charakteristická pro svůj kruhový půdorys a otevřené atrium uprostřed. Nachází se zde prostorná vstupní hala, herna, jídelna a ložnice, přípravna pokrmů, sociální zázemí a šatny pro děti a zaměstnance, kancelář, sklad hraček. Interiéry jsou velmi pěkně řešeny a moderně vybaveny. Přilehlá zahrada je vybavena novými herními prvky a pískovištěm. Škola blízce sousedí se Základní školou. Budovu obklopuje nová zástavba bytových domů a řadových rodinných domků.

Školní vzdělávací program

Naše mateřská škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu s názvem Cesta kolem světa za jeden rok. Věříme, že cílem předškolního vzdělávání je především prosociální výchova. Proto pracujeme ve věkově smíšených třídách. Zaměřujeme se na poznávání světa ve všech jeho podobách, na pestrý život lidí v různých krajích s různými zvyky.  Klademe důraz na bezprostřední kontakt dětí s přírodou, na její pozorování a poznávání, na prohlubování ekologického myšlení, zdravého životního stylu. Výchovné a vzdělávací činnosti jsou postaveny na vnitřní motivaci dítěte, jeho osobní aktivitě a jednání na základě vlastních prožitků a zkušeností. Během výuky využíváme některých prvků programu Začít spolu. Podporujeme kritické myšlení a různé typy inteligence dětí. Předškoláčky společně s rodiči důsledně připravujeme na vstup do základní školy. Ve spolupráci se speciálně pedagogickým centrem SPC Stochov pracujeme s poruchami učení a vývojovými nerovnoměrnostmi dětí tak, aby byla jejich adaptace na školu optimální a příjemná.

Filozofie školy

Základní myšlenkou a principem je prospěch každého dítěte, jeho fyzický i psychický rozvoj. Směřujeme k zdravému sebevědomí, ohleduplnosti a tvořivosti našich dětí. Každé dítě je v něčem jedinečné a má právo na úspěch. Do základní školy chceme předat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou, bez vad řeči a s širokou slovní zásobou, schopné spolupracovat. Naším cílem je umocňovat v dětech pocit sounáležitosti k rodnému městu i k lidem v něm žijícím, vést děti ke zdravému životnímu stylu, vztahu k přírodě a společnosti.

Mgr. Petra Poučková, ředitelka MŠ Nová

Příspěvková organizace města

Kontakt

Skalecké náměstí 500
252 10 Mníšek pod Brdy

Tel.: +420 318 591 381

Fax: +420 318 592 792
Mobil: +420 731 411 920

email: info@dsmnisekpodbrdy.cz
http: www.dsmnisekpodbrdy.cz
odkaz na mapu
GPS: 49°52'19.464"N, 14°15'40.746"E

Aktuality z MŠ a ZŠ

Neposední tygříci potěšili seniory

Obyčejný listopadový den, čtvrtek 22.listopadu, se pro děti ze školky Neposedný tygřík stal rázem neobyčejným, když se vydali navštívit mníšecké babičky a dědečky do Domova pro seniory Pod Skalkou. Toto milé setkání několika generací se uskutečnilo dopoledne v ergoterapeutické dílně domova. Po zaklepání otevíráme dveře a vstupujeme do místnosti, z níž na nás dýchá příjemná […]

V neděli se koná tradiční Knoflíkový trh

V neděli 1. prosince 2019 se na náměstí F.X. Svobody a v ulici Nádražní koná od 13:00 tradiční KNOFLÍKOVÝ TRH A SVĚTLO ADVENTNÍ. Těšit se můžete na vystoupení žáků ZŠ Komenského 420 a ZUŠ Řevnice/pobočka Mníšek pod Brdy, dětí ze spolku Bios Fit, vystoupení Martina Škanty, který zahraje koledy na dudy, sváteční adventní slovo, odhalení […]

Školáci připravili snídani pro dobrou věc

Do projektu s názvem 72 hodin dobrovolnictví se zapojila také ZŠ Komenského 420. Při akci Na snídani do školy zvali školáci na ranní občerstvení nejen své rodiče, ale i zájemce z řad veřejnosti. V pátek 11. října 2019 mezi 7 a 8 hodinou ranní se před školní budovou objevily stoly, na které druháci, páťáci, šesťáci […]

Zprávy z Mníšku

Všechny zprávy o školách a školkách naleznete na stránce http://www.zpravyzmnisku.cz/category/skoly-a-skolky/

Web města je aktuálně v testovací verzi. Děkujeme za pochopení.

Skip to content