Navigace

Obsah

Stránka

  • 1

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!

Oprava Skaleckých kapliček pokračuje!Oprava Skaleckých kapliček pokračuje i v letošním roce. V průběhu podzimu roku 2016 bude opraveno dalších pět kapliček skaleckého areálu.

14. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉ

PROJEKT VÝSTAVBY CHODNÍKŮ NA LHOTECKÉ, DOBŘÍŠSKÉ A ČÍSOVICKÉPopis plánovaného projektu na páteřních komunikacích našeho města. Výstavba nových a oprava stávajících chodníků na ulicích Lhotecká, Dobříšská a část Čísovické.

2. 9. 2016 Zobrazit více

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ - dokončen v roce 2015Projekt obsahuje revitalizaci městské zeleně v pěti územích na Mníšku. Konkrétně jde o zeleň a parky Pivovárky, Náměstí F.X. Svobody, Skalecké náměstí, park na Domovem a park u kulturního střediska.

PROJEKT REVITALIZACE MĚSTSKÝCH PARKŮ V MNÍŠKU POD BRDY

Město Mníšek pod Brdy zahájilo přípravu komplexnějšího projektu na revitalizaci vytipovaných parků v Mníšku v roce 2009. Práce na projektu pokračovali i v roce 2010 a 2011. V roce 2012 Město požádalo o finanční podporu Státní fond životního prostředí, kterou v roce 2013 obdrželo. Základní koncepci sadovnických úprav zpracovala Ing. Lucie Miovská, včetně prvotní inventarizace zeleně. Zbývající rozsah a dopracování, včetně návrhu zpracovala po konzultaci s agenturou ochrany přírody (AOPK) Ing. Taťána Belůchová.

Rozsah projektu:

Hlavním cílem projektu je revitalizace zeleně pěti městských parků a drobnější terénní úpravy. Konkrétně se jedná o parky:

1: Pivovárka, v úseku od domu Káji Maříka až k ulici Řevnická tak, aby mohl vzniknou základ pro budoucí sportovně - relaxační park. Revitalizace této části zpočívá především v drobných terénních úpravách, kácení druhově nevhodných dřevin (akáty), kácení koncepčně nevhodných a přestárlých dřevin, ošetření stávajících hodnotných stromů, zakládání nových výsadeb a keřového patra, obecně prosvětlení území kolem Bojovského potoka. Podrobněji viz. návrhové opatření níže.

Předpokládaný náklad: 3 mil. Kč,-

2: Náměstí F.X. Svobody, v části kolem památníku padlých provedení. Revitalizace této části obsahuje drobnou výsadbu a ošetření stávajících stromů (řezy, vazby). Podrobněji viz. návrhové opatření níže.

Předpokládaný náklad: 200 tis. Kč,-

3: Park nad Domovem důchodů, v části nad Domovem pro seniory a pod ulicí 9. května (Staré sídliště). Revitalizace této části obsahuje především terénní úpravy (vyrovnání terénu, srovnání původního jezírka, založení cestního systému) a dále založení nových travnatých ploch, kácení nevhodných stromů, drobnou výsatbu a ošetření stávajících stromů (řezy, vazby). V ploše se počítá s prostorem pro nové dětské hřiště a to na místě původního a zdevastovaného a s osazením laviček. Nový park bude sloužit veřejnosti a v budoucnu bude přístupný přímo z Domova. Podrobněji viz. návrhové opatření níže.

Předpokládaný náklad: 830 tis. Kč,-

4: Park u křižovatky ulic Skalecká a Lhotecká, v části před Městským kulturním střediskem. Plocha je vymezena ulicemi Skalecká, Lhotecká a lipovou alejí u MKS. Revitalizace této části obsahuje drobné terénní úpravy a dále založení nových travnatých ploch, kácení nevhodných stromů, drobnou výsadbu a rozsáhlé ošetření stávajících stromů (řezy, vazby). V ploše se počítá s osazením laviček. Nový park bude sloužit veřejnosti

Předpokládaný náklad: 800 tis. Kč,-

5: Skalecké náměstí, centrum Starého sídliště, plocha pod Domovem pro seniory. Revitalizace této části zatím obsahuje pouze drobné kácení, drobnou výsatbu a ošetření stávajících stromů (řezy, vazby). Při realizaci se počítá s upřesněním návrhu na základě podrobnějšího průzkumu a možným rozšířením rozsahu revitalizace. Podrobněji viz. návrhové opatření níže.

Předpokládaný náklad: 60 tis. Kč,-

 

Další návaznosti:

Na projekt revitalizace zeleně budou v některých plochách navazovat další záměry. Jde především o parky:

číslo 1: Pivovárka - zde se počítá s návrhem pro relaxačně sportovní využití parku a trasy podél Bojovského potoka. Konkrétní návrh se na základě již zpracovaných studií a šetření z let 2008 -2010 připravuje a bude zveřejněn.

číslo 3: Nad Domovem - zde se počítá s návrhem na umístění malého městského mobiliáře (lavičky, herní prvky pro seniory) a s vytvořením zcela nového dětského hřiště.

 


Jednotlivá řešení jsou ke stažení ve formátu PDF.

 

 

logo EU SFŽP

 

Obnova zeleně v Mníšku pod Brdy

Realizací projektu Obnova zeleně v Mníšku pod Brdy došlo k úpravám městských parků Mníšku pod Brdy – park Na Pivovárce, park na Náměstí F.X.Svobody, park na ul. Skalecká, park na Skaleckém náměstí a park za Domovem pro seniory. V červenci 2014 byl projekt zahájen s termínem ukončení prací v červnu 2015. Celkem bylo 1930 ks dřevin vysazeno a 284 ks dřevin ošetřeno.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí.

Níže uvádíme základní údaje o realizaci projektu:

Datum zahájení realizace projektu:                            7.2015

Datum ukončení realizace projektu:                       30.6.2015

Celkové uznatelné náklady:                              2 664 836,00

Dotace EU z OPŽP:                                        1 843 433,90

Dotaze SFŽP ČR:                                              131 673,85

Příspěvek příjemce dotace:                                 658 369,25

 

Řídící orgán:                                                 Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:                                   Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace:                                            Město Mníšek pod Brdy

Zpracovatel projektu:                                      Ing. Taťána Belúchová

Realizační firma:                                            OK Garden s.r.o.

Technický dozor:                                            Ing. Miloš Král – Zelený domov

 

 


7. 2. 2014 Zobrazit méně

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016

PROJEKT skupinového vodovodu BANĚ II - dokončen v květnu 2016Projekt skupinového vodovodního přivaděče BANĚ II se zpracovává od roku 2008 a navazuje na předchozí projekt přivaděče BANĚ. Projekt reaguje na potřebu regionu Mníšecko zajistit dostatečné a stabilní zásobování vodou.

31. 1. 2014 Zobrazit více

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapa

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ NA NOVÉM SÍDLIŠTI - II. etapaPro rok 2014 se připravuje menší oprava a rozšíření dětského hřiště na Novém sídlišti o další ze sady plánovaných herních prvků.

26. 12. 2013 Zobrazit více

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016

PROJEKT vodovodu a odkanalizování Stříbrné Lhoty - stav v srpnu 2016Výstavba obsahuje odkanalizování území Stříbrné Lhoty. Současně se stavbou kanalizace bude pokládán i nový vodovodní řad. Projekt byl zahájen v roce 2010.

25. 12. 2013 Zobrazit více

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016

Projekt "Mníšek pod Brdy - rozšíření rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod" - dokončení projektu srpen 2016Město Mníšek pod Brdy realizuje nový projekt intenzifikace ČOV pro 9.500 ekvivalentních obyvatel. Bez tohoto zařízení by město Mníšek nemohlo připojovat stávající ani nově budované nemovitosti.

31. 10. 2013 Zobrazit více

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013

STUDIE A PROJEKT ŘEŠENÍ DOPRAVNÍ SITUACE NA ST. SÍDLIŠTI - aktualizace 2013Město Mníšek pod Brdy nechalo zpracovat v roce 2009 komplexní studii dopravního řešení na starém sídlišti. Realizace jednotlivých částí by měla započít v roce 2010. Návrh řeší většinu známých problémů dopravy na staráku.

24. 10. 2013 Zobrazit více

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013

Projekt odkanalizování Rymaně II. (Kamenné) - projekt ukončen v červnu 2013Hlavní etapa obsahuje odkanalizování území v Kamenném (pod penzionem "U Kožíšků"). Projekt byl ukončen odkanalizováním Rymaně v roce 2013.

22. 8. 2013 Zobrazit více

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010

STUDIE ŘEŠENÍ PŘEDZÁMČÍ - stav v září 2010Komplexní studie využití prostory "předzámčí", zpracovávaná městem v letech 2009 a 2010.

11. 9. 2010 Zobrazit více

Stránka

  • 1