Obsah

Zpět

Zasedání Zatupitelstva města č. 20 ze dne 4.6.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 20 ze dne 4.6.2014

 

Přítomni:    Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Milan  Kotouč, Milan Vyskočil,
                   Alena Štamberková, Vladimíra Pirichová,  Milan Brabenec, Jiří Zápal

 

Omluveni:  Marie Šretrová, Karel Vejmola, Ladislav Šimečka, Eva Jarolímková,
                   Aleš Krákora, František Keyř

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:10 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Pan starosta konstatoval, že z dnešního zasedání se omluvilo několik zastupitelů a přítomno je pouze 8 členů zastupitelstva.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající podal návrh na zvolení ověřovatelů zápisu. Původně měla být navržena jako ověřovatelka paní Jarolímková, ale protože není přítomna, navrhuje místo ní pana Kožíška a dalším na ověření zápisu je navržena paní Vlaďka Pirichová. Do návrhové komise jsou navrženi pan Milan Brabenec a Milan Kotouč, zapisovatelkou paní Jaroslava Svitálková.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

 

Zastupitelstvo je usnášeníschopné a může hlasovat o návrhu usnesení č. 1

Usnesení 1/20/2014

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Vlastimila Kožíška a PhDr. Vladimíru Pirichovou a návrhovou komisi ve složení Milan Kotouč DiS. a RNDr. Milan Brabenec.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 8             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu bude bude následovat Veřejná schůze, pan Zpráva starosty o čiinosti RM a MÚ. Hlavním bodem dnešního zasedání je projednání materiálů pro možnost vypsání výběrového řízení – Zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy. Pak ZM projedná rozpočtové opatření. V dalším bodu - majetkové záležitosti byl připraven bod – schválení nové směrnice na pronájem pozemků zahrádek. Při projednává materiálu radou města bylo zjištěno, že je třeba ještě něco dopracovat-upravit. RM doporučila tento materiál neprojednávat a pan starosta ho stahuje z programu zastupitelstva.

V majetkových záležitostech zůstává k projednání jedna kupní smlouvy a posledním bodem je schválení přísedících okresního soudu.

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

Nejsou připomínky a bude hlasováno o usnesení č. 2

 

Usnesení 2/20/2014

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) VŘ Zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy

4) Rozpočtové opatření č. 1/2014

5) Majetkové záležitosti

6) Přísedící okresního soudu

PRO 8             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

1) Veřejná schůze

 

Pan Pavel Jeřábek – přihlásil se do diskuse a předal písemné  připomínky paní Lenky Jeřábkové spolu s fotografiemi, které dokumentují, v jakém stavu jsou zanesené a zarostlé příkopy ve Stříbrné Lhotě a neposekaná tráva kolem silnice. Při vyjíždění z bočních cest není vidět z auta do křižovatky. Mohlo by se stát nějaké neštěstí. V loňském roce se to posekalo až v srpnu. Chůze po silnici je problematická, nejsou tam krajnice, je třeba je strhnout, vyčistit příkopy.

S občany Stříbrné Lhoty se rozhodli, že osadní výbor nebudou do konce volebního období zřizovat, uvidí se, co bude po volbách.

Také je třeba ve Stříbrné Lhotě nějakým způsobem zpomalit dopravu. Strhnout krajnice, aby mámy s kočárky mohly sejít na krajnici a chodci aby nemuseli chodit po silnici. Auta tam jezdí nepřiměřenou rychlostí – mnozí řidiči nerespektují to, že jsou v obci, a jezdí rychle.

Dále by ho zajímalo, kdo vyhodnocuje žádosti o granty udělované městem – jde mu konkrétně o žádost o grant pro projekt bikecrossu a ošetření kulturní památky. Domnívá se, že projekt pro děti by neměl dostat dvojku v kolonce významu, - to je někde strašná chyba (stupnice hodnocení je 1 - 5).

Zast. Vyskočil – kolik dětí se projektu zúčastní?

Pan Jeřábek - Celá škola – je to připravovaná akce na začátek školního roku – společnost Bikeclinic má zájem v Mníšku pracovat.

Starosta – to je jedno, pro koho to je, hodnocení 1-5 je podle toho, jaké jsou se žadatelem zkušenosti, jestli dlouhodobě ve městě působí. Ten, kdo začíná a zatím o něm nic nevíme, dostává nižší hodnocení a to může být příště podle zkušeností jiné.

Pan Jeřábek – měl by se tedy alespoň změnit název kolonky hodnocení z „význam pro město“ na „zkušenost a zkušenost žádná“.

Zast. Pirichová – dotaz, zda na tuto akci dostali žadatelé nějaké peníze?

Starosta – málo.

Je to také v poměru k finančním možnostem města a v závislosti na tom, jestli je činnost sdružení celoroční nebo jednorázová akce -  např. přírodovědný kroužek Čejka pracuje celoročně, scházejí se 2x týdně, mají různé akce, dostávají  20-25 tis. Projekt Bikecross byl na jednu akci.

Jeřábek – ale vadí mu to slovo výhodný nevýhodný – změňte to na zkušenost nezkušenost.

 

Pan Jeřábek upozornil zastupitele na kvetoucí louku za Kovohutěmi – rozkvetly tam kosatce – je to krása.

Na 22.6. plánujeme setkání - seminář k prořezu stromů.

 

Pan Kožíšek – k požadavku na sekání trávy - mělo by proběhnout do 10 dní.

Pan Jeřábek - Nemohlo by to být dřív? Holky skutečně nevidí do křižovatky. Aby to nebylo zase až v srpnu.

Starosta – není to nijak dramatické

Diskuse o tom kde a jak se seká.

Zast. Zápal – ( k Jeřábkovi) řekli ti, že to bude do 10 dnů, tak neopakuj a neříkej srpen.

 

Paní Radová ze za rybníků – připomíná, že už 3x upozorňovala na suchou větev nad silnicí a není to vůbec odstraněné, může to na někoho spadnout.

Pan Weigl si tam dělá zahradu – narazil asi na nějaké prameny, vytéká voda, vše je podmáčené. Asi před 2,5 měsícem, byl na stavebním úřadu a tam mu řekli, že budou psát do Černošic a zatím se nic nestalo.

Byli rádi, že mají novou silnici a teď to tam všude teče, kus silnice už upadl.

Starosta – bude to muset řešit vodoprávní úřad a ten je skutečně v pod MÚ Černošice.

Paní Husáková - Teď už tam teče i bahno, jak je to podmáčené a přijde zima a my si tam zlomíme nohy. Stromy jsou podmáčené, hrozí, že podehnijí a spadnou.

Na těchto místech se nikdy neseká, neřežou se stromy, kolem lamp veřejného osvětlení je to taky třeba prořezat.

 

Zast. Kožíšek – s panem Šimečkou v pondělí projížděli město a zjišťovali, co je potřeba udělat. Prořezávat se bude. Na to Za rybníkem se podíváme hned.

 

Paní Husáková také žádá o přidání košů na psí výkaly, můžou se přidělat třeba na sloupy VO.

Rovněž požadavek na nádoby na tříděný odpad. Jestli by tam šly nějaké umístit?

Zast. Kožíšek – nějaké tam můžeme dát, záleží na tom kam, protože tam, kam se dají, tak si lidi pak stěžují na hluk a provoz. Někde u silnice by se mohlo najít místo pro kontejner na papír a plast.

 

Starosta  - S panem Weiglem se sejdeme, můžeme problém řešit nějakou dohodou, ale administrativně to náš úřad řešit nemůže.

 

Zast. Kotouč – K panu Jeřábkovi - ohledně snížení rychlosti ve Stříbrné Lhotě. V poslední době se množí případy, kdy řidiči neuznávají přestupek rychlé jízdy a vedou se správní řízení. Aby městská policie mohla měřit v obci, pomohl by dopis občanů se žádostí o měření rychlosti v konkrétní lokalitě. MP musí mít povolené konkrétní místo měření od nadřízeného orgánu. Pokud je požadavek občanů o měření, dost by to pomohlo i ve správních řízeních.

Starosta – je příznivcem nových měřených úseků, než umisťování retardérů.

 

Zast. Pirichová – u školky v Nové ulici je omezení rychlosti na 30km, dotaz - jestli by to nešlo omezit hodinami.

Starosta – omezení rychlosti je tam opodstatněné a určité časové úseky tam přesně nejdou stanovit, protože se tam děti pohybují různě, někdy i pozdě odpoledne nebo o víkendech.

 

Pan Trkan – dotaz, jestli by nemohlo být zavedeno měření rychlosti i na Skalecké ulici, pokud ne - udělat nějaké zpomalovací opatření, protože se tam pohybuje hodně lidí, děti do školy a auta tam jezdí rychle.

 

Zast. Kotouč – také měl ten dojem, že tam auta jezdí moc rychle a provedl tam orientační měření, můžeme ho zopakovat. Měřením bylo zjištěno, že pocit rychlé jízdy často způsobuje hluk jedoucího auta po kostkách. Přesto by byl pro snížení rychlosti alespoň na 40km.

 

Pan Trkan - Dole u můstku se objevila značka - 20 -
Starosta - (někdo to tam pověsil).

Retardér tady není možné dát – kloubové autobusy a nízkopodlažní už se v zimě na kostkách nerozjedou.

Přichází v úvahu převést chodníky na jednu stranu a oddělit třeba zábradlím, musela by se na to udělat nějaká dopravní studie.

 

Pan Grygar – na posledním zastupitelstvu byl vznesen dotaz, v jakém stavu je posudek na náměstí  F.X.Svobody? Kdy bude znám výsledek?

Starosta – je hotovo, rada ho ještě neviděla. Nejprve ho projedná rada a pak bude předložen i zastupitelstvu a po projednání bude k dispozici.

 

Pan Inderka – ve Zpravodaji se psalo o zkapacitnění míst v mateřských školách,

- dotaz-  má dceru, nemohla být přijata do školky, bylo řečeno, že od září bude zkapacitnění – bude probíhat nové přijímací správní řízení nebo se bude vycházet z toho, které proběhlo?

Starosta – to druhé řešení je správně. Bude se postupovat podle seznamů, které se vytvořily 28. března.

 

2) Zpráva o činnosti RM a MÚ

Vítám vás všechny na dvacátém zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy. 
Od posledního zasedání jednala rada města celkem 5x. Kromě běžné agendy, jako jsou vyjádření města v rámci stavebních řízení, byly projednávány především tyto záležitosti:

 

RM projednávala materiály předkládané na dnešním zasedání ZM, především pak rozpočtové opatření č. 1 včetně nákupu pozemku u ZŠ a MŠ. Dále pak zadávací dokumentaci na akci Intenzifikace ČOV Mníšek pod Brdy. Schválení důvodové zprávy a zahájení soutěže na dodavatele je i hlavním důvodem tohoto mimořádného jednání.

 

V průběhu tohoto období zasedl Finanční výbor 2x a to ve věci závěrečného účtu, plnění rozpočtu a rozpočtového opatření. RM řešila i problematiku zkapacitnění MŠ v souvislosti s mimořádným nárůstek počtu přihlášených dětí. RM rozhodla o rozpuštění volných kapacit ve stávajících budovách a rozhodla o postupné přeměně budovy družiny na prostory pro výchovu předškolních dětí dle plánu, který byl již zastupitelstvem schválen.

 

Taktéž bylo ukončena aukce na dodavatele el. energie za region Mníšecka, kdy naše město bylo centrálním zadavatelem. Úspora dosažená v aukci pro Mníšek by měla činit cca 300 tis. Korun. Novým dodavatelem se stala společnost AmperMarket. Nyní probíhá uzavírání nových smluv a běží výpovědní lhůty. Podobnou akci by chtělo město zorganizovat i pro občany.

 

Dnes zasedala komise pro výběr dodavatele na akci Baně 2. V pátek zasedne rada svazku VOK, bude rozhodovat o vítězi této soutěže.

 

Další informace pro zastupitele z OSMI:

 • Výstavba kanalizace a vodovodu na Stříbrné Lhotě se blíží do finále. Tento týden byly položeny asfalty a zbývá realizovat část dešťové kanalizace kolem knihovny. Zbývající dvě stoky budou zařazena do rozpočtu na rok 2015. .
 • Probíhá výstavba odvodnění a komunikace v ulicích K Remízku, Prostřední a Pod Lesem.
 • Probíhá výstavba a zkapacitnění ZŚ Komenského 420. Na tuto akci město připravuje žádost o dotaci do programu 298213 MF, VPS
 • Probíhá realizace odvodnění na ulici Lhotecká
 • Bylo dokončeno propojení vodovodu v ulici na Oboře a zahájeny práce na odvodnění
 • Práce na sběrném dvoře pokračují dle plánu. Stavba bude předána v termínu.

 

Příprava dotací v roce 2014

 • Byla podepsána smlouva na dovybavení SD (SFŽP)
 • Byla podepsána smlouva na sběrný dvůr (SFŽP)
 • Připravujeme žádost na zvýšení kapacity ZŠ dle projektu a rozvojového plánu. Pro tyto účely byla zhotovena studie tělocvičny. Varianty řešení budou předloženy na příštím zasedání ZM 17.6.2014
 • Obdrželi jsme dotaci na dovybavení a rekonstrukci vozidel jednotek SDH
 • Další žádosti nejsou podány

 

Usnesení 3/20/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO 8             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

3) VŘ Zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy

Významná zakázka – zadávací dokumentaci musí schvalovat ZM.

Starosta předpokládá, že zastupitelé všechny materiály nastudovali – Odůvodnění veřejné zakázky i Zadávací dokumentaci. Materiál již leží na SFŽP a soutěž by měla být vyhlášena
a zveřejněna v pátek. Na realizaci bude mít dodavatel rok.

Dotaz – zda jsou nějaké doplňující dotazy?

Zast. Zápal upozorňuje na doplnění všech termínů do textu Zadávací dokumentace (– není uveden termín prohlídky místa plnění, lhůta pro podání nabídek, den otevírání obálek s nabídkami.) – doplnit termíny.

 

Usnesení č. 4/20/2014

Zastupitelstvo města v souladu s paragrafem 156 zákona 137/2006 Sb. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod“. Dále schvaluje zadávací dokumentaci a pověřuje starostu města zahájením soutěže na tuto veřejnou zakázku.

PRO 8             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Upozornění pro zastupitele – na společném e-prostoru jsou – aktuální informace o projektech města, všechny akce města včetně popisu, plnění, termíny, kdo to má na starosti, rozpracovanost.

 

4) Rozpočtové opatření č. 1/2014

Hlavní věci, které řeší RO  – prostředky na zkapacitnění MŠ Nová, z části už čerpané, přerozdělované z částky opravy, která v rozpočtu už je, nákup pozemku od pana Hirsche, základní škola – převod mezi prostředky z města na školu – na nákup IT techniky, abychom to nemuseli pracně převádět po nákupu – počítače pro počítačovou učebnu, na základě vysoutěžené ceny, výběrové řízení vypisovala základní škola sama. Město převede finance  do příspěvků ZŠ, odpadne problém s převodem majetku po nákupu městem.

Dotazy?- nejsou

 

Usnesení č. 5/20/2014

ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014

PRO 8             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

5) Majetkové záležitosti

5/1 staženo z programu

 

5/2 Kupní smlouva

Smlouva na odkoupení pozemku č. parc. 2714/3 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Jedná se významný pozemek pro další rozvoj města. V nově připravovaném územním plánu má charakter veřejné zeleně – s významem pro přilehlou mateřskou školu Eden, základní školu, městský hřbitov. V současné době je hlavní potřeba pozemku pro rozšíření školní zahrady MŠ Eden právě na tento pozemek. Rozšíření zahrady MŠ je podmínkou pro zkapacitnění MŠ.

 

Usnesení č. 6/20/2014

ZM schvaluje koupi pozemku č. parc. 2714/3 o výměře 11 428 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy od majitelů pozemku paní Ing. I. S., bytem Praha 5- a pana K.H., bytem Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 300,-/m2 tj. celkem
Kč 3 428 400,-.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a majiteli pozemku paní Ing. I.S., bytem Praha 5 a panem K. H., bytem Mníšek pod Brdy o koupi pozemku č. parc. 2714/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.

PRO 8             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

6) Přísedící okresního soudu

V březnu ZM schválilo kandidáty na přísedící. Usnesení o schválení kandidátů bylo zasláno okresnímu soudu a soud souhlasil s jejich zvolením.

Usnesení č. 7/20/2014

ZM volí do funkce přísedících Okresního soudu Praha západ pro období 2014-2018:

Bc. Dobromilu Dubinovou, bytem Mníšek pod Brdy a Petra Smorádka, DiS., bytem Turnov, Mašov.

PRO 8             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Všechny body programu byly projednány.

Pan starosta má ještě jednu prosbu – týká se termínů ZM

– další zasedání se bude konat 17. června, ale zastupitelé se budou muset sejít ještě na jedno zasedání v průběhu prázdnin.  Musí se rozhodnout o vítězi soutěže na zkapacitnění ČOV. Skutečný termín se dozvíme někdy v půli července, pokusíme se to dát vědět co nejdříve. Chápu, že možná polovina z vás bude na dovolených, a je to naprosto nevhodný termín, ale harmonogram musí být dodržen. Předběžně byl určen termín 30.7., ale třeba to nebude 30.7., ale někdy začátkem srpna. Jsou tam lhůty na odvolání a to bude rozhodovat.

 

Konec zasedání  v 18:10

 

 

Ověřovatelé:                                      Vlastimil Kožíšek v.r.

                                                           PhDr. Vladimíra Pirichová v.r.

 

Starosta:                                             Ing. Petr Digrin Ph.D.,v.r.

 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 20 dne 4.6.2014 (Výpis)

 

Usnesení č. 1/20/2014:
Zastupitelstvo města volí ověřovatelkami zápisu pana Vlastimila Kožíška a PhDr. Vladimíru Pirichovou  a návrhovou komisi ve složení Milan Kotouč DiS. a RNDr. Milan Brabenec.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/20/2014:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

 

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) VŘ Zkapacitnění ČOV Mníšek pod Brdy

4) Rozpočtové opatření č. 1/2014

5) Majetkové záležitosti

6) Přísedící okresního soudu

 

Usnesení č. 3/20/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/20/2014

Zastupitelstvo města v souladu s paragrafem 156 zákona 137/2006 Sb. schvaluje odůvodnění veřejné zakázky „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod“. Dále schvaluje zadávací dokumentaci a pověřuje starostu města zahájením soutěže na tuto veřejnou zakázku.

 

Usnesení č. 5/20/2014

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2014.

 

Usnesení č. 6/20/2014

ZM schvaluje koupi pozemku č. parc. 2714/3 o výměře 11 428 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy od majitelů pozemku paní Ing. I. S., bytem Praha 5 a pana K. H., bytem Mníšek pod Brdy, za cenu Kč 300,-/m2 tj. celkem
Kč 3 428 400,-.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a majiteli pozemku paní Ing. I. S., bytem Praha 5 a panem K.H., bytem Mníšek pod Brdy o koupi pozemku č. parc. 2714/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené Kupní smlouvy.

 

Usnesení č. 7/20/2014

ZM volí do funkce přísedících Okresního soudu Praha západ pro období 2014-2018:

Bc. Dobromilu Dubinovou, bytem Mníšek pod Brdy a Petra Smorádka, DiS.bytem Turnov, Mašov.

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                          Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

místostarosta                                                                         starosta

 

Vyvěšeno: 11. 6. 2014

Datum sejmutí: 27. 6. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět