Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 9 ze dne 20.1.2012

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšek pod Brdy
č. 9 ze dne 20.1.2012.
 
Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Eva Jarolímková, Ladislav Šimečka, Milan Kotouč, Jiří Zápal, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, Alena Štamberková, Marie Šretrová, Karel Vejmola, Milan Brabenec, Miroslav Vilimovský,  Vladimíra Pirichová (příchod 16:15 hod)
 
Omluveni: František Keyř
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
 
Zasedání ZM bylo zahájeno v 16:00 hod v zasedací místnosti MÚ. Předsedající schůze pan starosta Digrin dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 13 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 
Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
 
Ověřovateli zápisu jsou navrhování Jiří Zápal a Milan Kotouč. Do návrhové komise pak jsou navrženi Karel Vejmola a Miroslav Vilimovský. Zapisovatelkou je navržena paní Jaroslava Svitálková.
 
Předsedající seznámil přítomné s připraveným programem:
Nejprve proběhne volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.
Program bude pokračovat, veřejnou schůzí a pak budou následovat body:
1) Odpadové hospodářství
    OZV č. 2/2012 - oprava OZV č. 1/2012 o odpadech
2) Organizační změna odboru kanceláře starosty
 
Návrh usnesení č. 1/9/2012
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Jiřího Zápala a Milana Kotouče a návrhovou komisi ve složení Karel Vejmola a Miroslav Vilimovský.
Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.
Hlasování:        PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
 
Schválení programu
 
Předsedající v úvodu zasedání seznámil přítomné s programem.
K návrhu programu nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.
 
Hlasování o schválení programu – návrh usnesení č. 2/9/2012
ZM schvaluje následující program zasedání:
Veřejná schůze
1) Odpadové hospodářství
    OZV č. 2/2012 - oprava OZV č. 1/2012
2) Organizační změna odboru kanceláře starosty
Hlasování:        PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno.
 
 
 
 
16:06 veřejná schůze
 
Pan starosta požádal přítomné v úvodu veřejné schůze, pokud by chtěl někdo jakékoli informace nebo radu o způsobu výběru služby či jiné podobné technické věci v novém systému odpadového hospodářství, tak k tomu jsou určeni pracovníci na úřadu, kteří poskytují porady a pomoc s vyplněním přihlašovacího formuláře, a to jak v úřední dny i mimo ně.
 
Do veřejné schůze podali písemnou přihlášku pan Pavel Jeřábek a Lenka Jeřábková.
 
Pan Jeřábek - pozval přítomné na seminář – postřehy o Mníšku, seminář bude zaměřen na to, v jakém prostředí žijeme a jak dál by se mělo město rozvíjet – seminář souvisí s připravovaným územním plánem.
Pan Jeřábek uvedl, že na webu uveřejnil poznámky, které sesbíral od lidí ohledně ÚP.
K náměstí má ještě postřeh. A to skutečnost, že byl zřejmě spáchán trestný čin. Autorce projektu sadových úprav na nám. F.X.Svobody byla komorou architektů odebrána autorizace již před několika lety. Přesto projekt náměstí je od ní potvrzen autorským razítkem. Při jednání s komorou došlo k tomu, že na autorku projektu komora podala trestní oznámení. Podklady poslal již dříve městu i některým zastupitelům. Ale bez další odezvy.
Mohlo by jít o podezření o zneužití dotace, zodpovědní jsou všichni od autora až po všechny lidi, kteří s tím měli co společného.
Došlo k tomu, že autorka projektu již není autorizovaný architekt.
 
Dále pan Jeřábek k odpadům - 20. prosince byla na webu uveřejněna jedna vyhláška v PDF, a 6. ledna se objevila další vyhláška pod stejným číslem a lidé jsou dezorientovaní.
Učinil k tomu dotaz na ministerstvu.
 
Pan Zápal – k prvnímu dotazu - dostali jsme mailovou informaci od p. Jeřábka potvrzenoukomorou architektů, že architektce byla autorizace odebrána. Zjišťovali se ohledně toho informace, a to zejména ve vztahu k poskytnuté dotaci. Šlo o všechny souvislosti případu. Na radě bylo sděleno, že pokud se týká dotačních titulů, tak by to nemělo dotaci ohrozit. Jedná se o případ zneužití odebraného razítka a jde o vztah Komora architektů kontra autorka projektu.
 
Starosta - jde o zneužití razítka – udělala to ta paní, když razítkovala projekt, ale pořád nevidí přímou vazbu na město, dostal informaci, že tato skutečnost nemá dopad na město. Je to záležitost Česká komora architektů versus ta paní - ať si to vyřeší.
 
16:15 Pirichová – přítomno 14 zastupitelů
 
Pan Meduna – mluvil o podvodu na webu města, kde byly zveřejněny dvě verze vyhlášky.
Dotaz - kdo za to je odpovědný a jak bude postižen.
Diskuse – pan Meduna, starosta – po zveřejnění vyhlášky došlo opožděně vyjádření ministerstva k textu vyhlášky a ta se opravila.
Ing. Vejmola  - právě proto jsme dnes tady, aby bylo legislativně vše v pořádku.
První vyhlášku je třeba mírně upravit a to dnes zastupitelstvo udělá. Na systému se nic nemění.
Pan Zápal  - Jde o dvě věci:
1.      Z pohledu města a zastupitelů je potřeba opravit vyhlášku, aby byla právně „čistá“ a tudíž i nenapadnutelná z jakékoliv strany (ani MV ČR ani jiné stížnosti).
2.      Z pohledu pana Meduny jde o to kdo pochybil a jak bude potrestán.
Zastupitelé jsou dnes na jednání právě proto, aby pochybení napravili a vyhláška byla bez chyb.
 
Došlo k chybě, zastupitelstvo provádí nápravu tak, aby nebyl narušen systém svozu odpadů.
 
Konfrontační způsob jakým část přítomné veřejnosti přistupuje k jednání není proto na místě. „Nevadí mi, že se ptáte, ale jak se ptáte“ Vysvětlení pochybení je ze strany města na místě. „Ale pokud bude konfrontační způsob veden i nadále, navrhnu ukončit tuto část jednání“.
 
Paní Lenka Jeřábková – navazuje na to, co řekl manžel o výměně dvou verzí vyhlášek v PDF
– s vyvěšením zmizela i diskuze na webu s tím, že se stránky budou předělávat, to také nebyl šťastný krok. Dotaz na to, kdo zodpovídá za aktualizaci stránek.
 
Starosta – Na dotazy se odpovídá v sekci odpadů – odpovídá se na všechny dotazy, které přijdou, odpovídá starosta a pan Navrátil.
 
Paní Jeřábková uvádí, že její dotaz zodpovězen nebyl a je toho názoru, že dotazy jsou cenzurovány. Jak je možné, že město utne diskuzi, - vybíráte si příspěvky, cenzurujete, dáváte si své vybrané příspěvky.
Má dotaz - zda je možné vidět transparentní výpočet, jak se dospělo k výpočtu poplatků. Potkává auta firem, která jezdí po Lhotce, naplňují kontejnery odpadem, viděla i půl kontejneru vyvařených kostí. Zda město uvažuje o tom, jak kontrolovat firmy, jak likvidují odpad. Stavební firmy, které staví, posílají řemeslníky s odpadem a naplňují kontejnery.
 
Starosta - ohledně firem odpoví pan Kožíšek.
 
Pan Kožíšek - každá firma má uzavřenou samostatnou smlouvu o likvidaci odpadu. Bude se měnit ještě systémová vyhláška, která se bude týkat firem. V současné době město firmy nekontroluje - kontrola firem je v gesci MÚ Černošice.
 
Pan Vejmola – pracoval pro velkou odpadářskou firmu – ví, že v současné době firmy nemusí mít plán odpadového hospodářství – o to to bude mít město těžší.
Když v loni jedna stavební firma z Řevnic likvidovala koupelny – tak pytle s tímto odpadem byly kolem silnic, bylo jasné, že je to od této firmy, protože to bylo kolem silnice do Řevnic, ale protože není v podstatě důkaz, tak město to všechno likvidovalo na své náklady.
 
Pan Kožíšek – naším druhým krokem bude to, že oslovíme firmy na území Mníšku a požádáme je, aby se zapojily do našeho odp. hospodářství, jak tříděného tak směsného. Na březnovém zastupitelstvu bude předložena další vyhláška, kde bude řešena i problematika likvidace odpadů firem.
 
Paní Jeřábková – když to zatím nefunguje s firmami - budou na kuka vozu nějaké váhy? Bylo řečeno, že se odpad bude vážit, a že pokud bude odpadu míň, bude se systém optimalizovat.
 
Pan Kožíšek - od května se odvážený odpad bude vážit. Na svozové auto bude instalována váha.
 
Paní Jeřábková – takže - když si ohlídá kuka vůz, tak bude vědět, kolik odvezla odpadu?
 
Starosta – každá popelnice bude mít čárový kód a bude se vědět, komu se kolik odvezlo odpadu. Průběžně bude možné informace o váze stahovat a vyhodnocovat. Na základě toho se potom systém může přenastavit.
 
Paní Jeřábková – dotaz - když vyprodukuje letos míň odpadu, dostane peníze zpět?
 
Starosta – v letošním roce ne.
 
Pan Jeřábek – v tomto systému pořád doplácíme na firmy.
 
Starosta – ne, doplácíme na lidi, kteří nejsou v systému, to je hlavní problém. Podle nové vyhlášky se do systému dostanou.
 
Pan Zápal – město si nemůže dovolit mít dál v odpadech ztrátu – teď je to 2,5 mil. - skoro 2,8 milionu, a to se v tuto chvíli napravuje. Ztráta 2,5 mil. za rok, to je za 4 roky 10 mil. a za tu dobu a sumu peněz už by se mohlo ve městě něco udělat. V podstatě jsou v současném systému náklady cca 800,- Kč na jednu osobu a rok. Město vlastně dotovalo každého částkou 300,- Kč a nikomu to nevadilo. Nyní, když se věc napravuje a lidé mají platit skutečné náklady, tak je to viděno jako problém s nerovnoměrným zdražováním.
 
Pan Jeřábek – lidi mohou stejně nový systém ošidit, ti, kteří tu nejsou přihlášení – přihlášený v domě bude třeba jeden a dalších deset nepřihlášených se zapře.
 
Starosta – to je slabina tohoto systému, ale věříme, že během roku se to vyřeší.
 
Diskuse
Pan Jeřábek - trestáte lidi trvale bydlící za ty nepořádné a nehlášené, proč na ně mají doplácet? Mrzí ho, že nebyla k nové vyhlášce delší debata. Proč město neřeklo – nezlobte se občané, jsme v průšvihu, musíte platit víc – například 650,- Kč. Radši by místo 500 korun dal víc.
 
Starosta – takhle to nejde udělat legislativně, čekalo se na schválení zákona, který by umožnil zvýšení stávajícího poplatku, ale ten právě nebyl schválen a musel se zvolit jiný systém, který navíc zahrne i občany, kteří tu nejsou hlášeni, ale bydlí tu a odpad produkují.
 
Paní Jarolímková – má zase opačnou zkušenost – má firmu – má smlouvu na odvážení odpadů a občané jí dávají do jejích firemních nádob odpadky.
 
Paní Kosťová – dotaz – když bude mít někdo menší a někdo větší popelnici, jak bude město eliminovat černé skládky? Chápe systém, ale všichni netřídí, nahází to do pytle a ten někam hodí.
 
Starosta – systém se dá vyladit, teď se do systému dostávají všichni, vstupují do něj lidi, kteří do teď neplatili. Dříve bylo mnoho lidí kteří neplatili, protože dle systému nemuseli.
 
Dotaz -Proč se nedá udělat vyhláška pro firmy?
Odpověď - Legislativa to nedovoluje.
 
Dotaz - Bude město garantovat, že se budou černé skládky likvidovat?
Odpověď p. Kožíšek - Budeme je uklízet, budou se instalovat fotopasti, v jiných městech to už také dělají a mají s tím dobré zkušenosti. .
 
Pan Vejmola – když někoho uvidíme, že jde s odpadky do cizí popelnice, tak ho musíme zastavit a musíme si říkat mezi sebou, co kam házet a že se to musí.
 
Pan Kožíšek – teď to bylo tak, že kolem kontejnerů na tříděný odpad uklidíme ještě za dalších 200 tis., počítáme s tím, že místa s kontejnery na tříděný odpad se rozšíří a bude jich víc. Když zaplatíme např. 800 tis. za odvoz tříděného odpadu, tak 500 tis. dostaneme třeba zpátky od Ecokomu a už nás to stojí fakticky jen 300 tis.
Také byly případy, že například v novém RD byla hlášena třeba jen jedna dcera,aby měla jistotu, že bude přijata do školy – dostala popelnici 120 l, zaplatila 500,-, a město zaplatiloza likvidaci odpadu 3600,-Kč. Přitom tam skutečně bydlelo víc lidí, kteří neplatili - podle tohoto nového systému dostane jedna osoba jen malou popelnici.
 
Pan Zápal – reaguje na návrhpana Jeřábka zvýšit paušální platbu např. 650,- Kč. Bylo by proti zákonu zvednout poplatek na 650,- na trvale bydlící osobu.
Dlouho se čekalo, již v první polovině roku 2011 byla na toto téma diskuse v radě - možné navýšení paušální platby v souvislosti s chystanou novelou zákona– nejvyšší možná částka se ale nevalorizovala zákonem. My bychom v tom systému a finančních dírách zůstávali a neustále dopláceli. Víc jak 500,- se platit prostě nemohlo. Město se rozhodlo udělat jiný systém, protože to prostě nešlo jinak. Neměli bychom podlehnout tomu, že se budou dít nějaké divočiny, že se bude „očůrávat systém“. Jako příklad uvádí zavedení daně z nemovitostí v roce 1993. Tehdy byla tato skutečnost přijímána nelibě a emotivně, a dnes se jedná o standard. Za rok či dva bude tento systém také standardní.
 
Pan Jaroš – reaguje na radniční list, kde bylo uvedeno, že „frekvenci a velikost popelnice si budete určovat vy“. V souvislosti s tím se ptá, proč je 27 l na osobu dogma, proč si musí vybrat službu podle tabulky.
 
Starosta – vychází to z průzkumů a my dneska nemáme čísla na každou nemovitost – nelze určit, kdo kolik vyveze. Od dubna nebudou žádné volné černé kontejnery na směsný odpad, případná změna může být, až bude výsledek prvního roku.
 
Pan Zeman – z čeho zaplatíte trvale hlášeným těch 200,- Kč.
Starosta – z rozpočtu města, my jsme tak hodní, že jim to vrátíme z daní.
 
Pan Jaroš a pan starosta – diskuse o závaznosti 27 l
Město se opírá o obecně závazné normy.Jako podklad byly použity například výstupy ze studií Karlovy univerzity v této oblasti produkce odpadů obyvateli a jsou jistě relevantní a mají vypovídací schopnost.
Doložit jinou hodnotu bude možné až po měření po dobu jednoho roku.
 
Pan Zeman – dotaz, zda je přehled a kontrola nad firmami, které staví v okolí stavby. Když je možné kontrolovat normální lidi, musí být povinnost i pro firmy.
Starosta - to nekontroluje město, ale stavebník při kolaudaci musí doložit, jak byl likvidován odpad během stavby. Doklad mu někdo vystaví – firma, která stavební odpad likvidovala.
 
Pan Meduna – úvaha – stávající stav – 120 litrová popelnice se vyváží každý týden, stojí 500,- Kč a ne vždy je plná. Podle nového systému se má platit víc, ale popelnice budou naplněné stejně jako před tím.
(krátká chaotická diskuse)
 
Pan Snášel – byl by problém zveřejnit kalkulaci, kterou se došlo ke stanovení poplatků v nové
vyhlášce?
 
Starosta – nebyl, naprosto ne, bude to v pondělí na webu.
 
Diskuse kolik kilo váží odpad ve 120 l popelnici. Zda odpovídají litry také kilům odpadu.
 
Pan Zápal – Neměl by na základě předešlé diskuse vzniknout dojem, že příští rok bude poplatek za kilo odpadu. Systém bude stejný jako v roce 2012, ale dojde k vyhodnocení a úpravě cen.
 
Pan starosta ukončuje veřejnou schůzi.
 
Pan Jeřábek – ještě schází odpověď pana Navrátila k webovým stránkám a odpovědi, kdo je zodpovědný za uveřejnění vyhlášky a jak bude postižen.
Pan starosta odkazuje, aby otázky ohledně změn na webových stránkách řešili dotazující s panem Navrátilem po zasedání a k otázce uveřejňování vyhlášky na webu – neuvědomuje si, kdo tam změnu dával – „tak - třeba paní Svitálková“, ale pokud jde o úpravu textu, řešil on a ke způsobu postihu garantuje, že se nic podobného už nestane.
 
Konec veřejné schůze.
 
1) Odpadové hospodářství     OZV č. 2/2012 - oprava OZV č. 1/2012
 
Starosta podrobně vysvětlil postup schvalování a zveřejňování vyhlášky na webu.
ZM schválilo na svém zasedání v prosinci vyhlášku č 1/2012. Po jejím vyvěšení bylo město vyzváno ministerstvem vnitra k některým opravám v textu. Na webových stránkách byla vyhláška nahrazena opraveným textem. Z důvodu právní čistoty, (protože upravený text neschválilo zastupitelstvo) je předkládána vyhláška znovu ke schválení pod číslem 2/2012. Znění této vyhlášky již odsouhlasilo oddělení dozoru MV bez připomínek.
 
Návrh usnesení č. 3/9/2012:
ZM schvaluje OZV č. 2/2012, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, včetně příloh.
Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
 
2) Organizační změna odboru kanceláře starosty
Zastupitelstvo na prosincovém zasedání souhlasilo s reorganizací OKS tak, že dojde ke zrušení MKS a MK Mníšek pod Brdy jako samostatných složek města a budou začleněny přímo do struktury odboru kanceláře starosty. O změně byli informování všichni pracovníci. Nyní je třeba nutné rozhodnout o termínu této změny.
 
Návrh usnesení č. 4/9/2012:
ZM na základě usnesení č. 8/8/2011 ze dne 20.12.2011 schvaluje platnost organizační změny OKS od data 1.2.2012
Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Ukončení zasedání v 17:30 hod.
 
 
 
Ověřovatelé:
 
Jiří Zápal, v.r.                                            
 
 
Milan Kotouč, v.r.                                  
 
 
Starosta
Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.                         
 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 9, konaného dne 20.1.2012
 
 
 
 
Usnesení č. 1/9/2012:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Jiřího Zápala a Milana Kotouče a návrhovou komisi ve složení Karel Vejmola a Miroslav Vilimovský.
Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.
 
Usnesení č. 2/9/2012:
Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:
Veřejná schůze
1) Odpadové hospodářství
    OZV č. 2/2012 – (oprava OZV č. 1/2012)
2) Organizační změna odboru kanceláře starosty
 
Usnesení č. 3/9/2012:
ZM schvaluje OZV č. 2/2012, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, včetně příloh.
 
Usnesení č. 4/9/2012
ZM na základě usnesení č. 8/8/2011 ze dne 20.12.2011 schvaluje platnost organizační změny OKS od data 1.2.2012.
 
 
 
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                        Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.
místostarosta                                                   starosta

Vyvěšeno: 26. 1. 2012

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět