Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 9 ze dne 10.9.2015

Zápis ke stažení zde

Příloha zápisu - prezentace OPV - ke stažení zde

Usnesení ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy

 

č. 9 ze dne 10.09.2015 (ke zveřejnění)

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Milan Kotouč, Markéta Nováková, Daniela Páterová, Eva Wollnerová,  Pavel Grygar, Marie Šretrová, Dana Dalešická, Pavel Jeřábek, David Řehoř, Hana Kotoučová, Eva Jarolímková, Šárka Slavíková Klímová (při zahájení 14)

Omluven: Miroslav Vilimovský

Zastupitelstvo města je usnášení schopné.

 

Dále přítomni: Věra Landová – tajemnice, Miloš Navrátil – vedoucí OKS, Olga Šibřinová – vedoucí FO, Zora Kasiková – referentka OKS.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 18:15 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem, Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin vítá zastupitele a občany na 9. zasedání.

 

Starosta sděluje, že z dnešního jednání se omlouvá JUDr. Miroslav Vilimovský.

 

Starosta upozorňuje na doplněné materiály –  p. Jeřábek doplňuje jednání materiál o výborech a komisích,  doplněna  pozvánka pro zastupitele na promítání 2. dílu filmu Kája Mařík do Radošovců na Slovensko. Starosta vyzývá zastupitele, aby oznámili zájem o účast co nejdříve. Podle zájmu se zařídí doprava. Tajemnice Landová předkládá materiál k pojmenování nové ulice.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu paní Evu Jarolímkovou a Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou a návrhovou komisi ve složení MUDr. Markéta Nováková a Bc. Marie Šretrová, zapisovatelkou navrhl předsedající paní Miroslavu Jeřábkovou.

 

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení č. 1/9/2015
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu paní Evu Jarolímkovou a Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou a návrhovou komisi ve složení MUDr. Markéta Nováková a Bc. Marie Šretrová.
Zastupitelstvo města volí Miroslavu Jeřábkovou zapisovatelkou zápisu.
PRO 14      PROTI 0     ZDRŽELI SE 0

 

Zast..Šretrová požádala o slovo – informovala o úmrtí paní Jiřiny Zemanové, dlouholeté ředitelky MŠ na starém sídlišti a požádala o minutu ticha.

 

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu by se mělo pokračovat následujícími body:

2) Veřejná schůze

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

4) Hosté – informace Mgr. Magdaleny Davis o lokalitě Bažantnice

5) Zpráva KV

6) Zpráva FV

7) Dovolba člena FV

8) RO č.4/2015

9 ) Webové stránky města - diskuse

10) Informace o stavu dřevin v aleji na náměstí F.X.Svobody

11) Informace o nových výsadbách a sadovnických pracích v rámci II. etapy obnovy parků

12) Péče o veřejnou zeleň

       - zajištění bezpečnosti silničního provozu ve výhledu do křižovatek a zatáček…..

       - Změna systému údržby ploch veřejné zeleně a zajištění odborné kontroly…

13) Majetkové záležitosti

      13/1 převod majetku od MPSV

      13/2 dohoda o přistoupení k závazku

      13/3 darovací smlouva – dar pozemku od pana  J.D. Stříbrná Lhota

      13/4 darovací smlouva – dar pozemku od paní D.F. Stříbrná Lhota

      13/5 darovací smlouva – dar kanalizačního a vodovodního řadu od pana J.D. Stříbrná Lhota

14) Informace o dotacích – operační program životní prostředí pro roky 2014 – 2020

15) Vodohospodářská opatření a stavby

16) Prověření možnosti využití vody ze šachet

17) obsah Zpravodaje (článek paní Kasikové)

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

 

Místostarostka pí. Páterová žádá o zařazení bodu oprava usnesení ze ZM č. 5 ze dne 25.03.2015. Bod žádá zařadit jako bod č. 18, dále žádá o zařazení bodu o pověření zastupitele pro jednání s Kovohutěmi. Byla oslovena pí. Davis, zda by nebyla ochotna tuto funkci přijmout. Jedná se o prostředníka při jednání mezi MÚ, Kovohutěmi a pracovní skupinou Kovohutě.

 

Po diskusi budou oba body zařazeny před zprávu KV.

 

Hlasování pro schválení výše navržených dvou bodů programu
PRO 14            PROTI  0                      ZDRŽELI SE 0

 

(Body budou projednávány jako 4/1 a 4/2)

 

Zast. Grygar navrhuje projednání článku starosty ve Zpravodaji č. 240, aby bylo přijato stanovisko k tomuto článku, ve kterém byly uvedeny nepravdivé údaje. Týká se to veřejnosti.  Zast. Páterová se ptá, zda je toto nutné, zast. Grygar to považuje za nutné.  Navrhuje zařadit bod dopředu programu kvůli veřejnosti před zprávu KV.

 

Hlasování o schválení zařazení bodu.
PRO  12                                PROTI  0                              ZDRŽELI SE  2

 

Zast. Jeřábek – žádá o doplnění programu, a to v návaznosti na minulé zasedání ZM, kdy se vedla diskuse, zda RM řídí nebo neřídí komise. Zast. Páterová míní, že zast. Jeřábek zřejmě má na mysli, aby se RM omluvila za výrok že RM ukládá komisi pro ÚP……., a aby se znovu mluvilo o výborech.
PRO       4                             PROTI   1             ZDRŽELI SE          9

 

(Bod nebyl zařazen)

 

Zast. Jeřábek – upozornil na to, že byl obeslán na základě poptávkového řízení městem Mníšek pod Brdy, a vzhledem k tomu, že je zastupitelem města, cítí se být ve střetu zájmů a žádá, aby už nebyl oslovován městem v rámci poptávkových a výběrových řízení. Nechce, aby mu bylo vyčítáno, že jako zastupitel města se hlásí do výběrových řízení. Má pouze zájem a hlásí se do projektu „Pivovárka“, projekt je hrazen z dotačních prostředků za přispění města.

 

ZM bere na vědomí prohlášení zast. Pavla Jeřábka, že nechce být oslovován ve věci veřejných zakázek pro Město Mníšek pod Brdy.
PRO    14                              PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0
 

 

Zast. Jeřábek - poznámka ke kanalizaci ve SL – při dešti nefunguje kanalizace, lidé vystupují z autobusu do 20-30 cm hluboké louže, řešení výkopu, žádá o zařazení bodu – údržba kanalizace a příkopů ve Stříbrné Lhotě.
PRO    14                              PROTI   0                             ZDRŽELI SE  0

 

(Bod bude zařazen)

 

Zast. Jeřábek - poznámka k otevřenému dopisu školy, který iniciovali členové učitelského sboru, zast. Jeřábek žádá o vyjádření ZM k dopisu, k částem, které se týkají přímo zastupitelů.
PRO    10                        PROTI    1                                  ZDRŽELI SE  3

 

(Bod bude zařazen)

 

             Dotaz zast. Jeřábka k RO, týkající se návrhu na práce v DS Pod Skalkou – zda se bude budovat terasa pro seniory a jak to bude s financováním. P. starosta sdělil, že financování prací bude předmětem RO č. 5 a schvalovat se bude radou města.

 

Usnesení č. 2/9/2015

 

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

 

1) Schválení programu

2) Veřejná schůze

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

4) Hosté – informace Mgr. M. Davis, Ph.D. o lokalitě Bažantnice

 4/1 – pověření zastupitele pro jednání s Kovohutěmi

 4/2 – oprava usnesení ze ZM č. 5 ze dne 25.03.2015

5) Pojmenování nové ulice

6) Stanovisko ke článku starosty ve Zpravodaji č. 240

7) Zpráva KV

8) zpráva FV

9) Dovolba člena FV

10) RO č. 4/2015

11) Webové stránky města

12) Informace o stavu dřevin v aleji na náměstí F. X. Svobody

13) Informace o nových výsadbách a sadovnických pracích v rámci II. Etapy obnovy parků

14) Péče o veřejnou zeleň

      - Zajištění bezpečnosti silničního provozu ve výhledu do křižovatek a zatáček ………….

      - Změna systému údržby ploch veřejné zeleň a zajištění odborné kontroly ………………

15) Majetkové záležitosti

                15/1 převod majetku od MPSV

                15/2 Dohoda o přistoupení k závazku

                15/3 Darovací smlouva -  pozemek od pana Ing. J. D.

                15/4 Darovací smlouva – pozemek od paní D. F.

                15/5 Darovací smlouva -  kanalizační a vodovodní řad od pana Ing. J. D.

16) Informace o dotacích – Operační program životního prostředí pro r. 2014-2020

17) Vodohospodářské opatření a stavby

18) Prověření možnosti využití vody ze šachet

19) Obsah Zpravodaje (článek Mgr. Kasikové)

20) Čištění příkopů ve SL

21) Vyjádření ZM k dopisu učitelského sboru ZŠ

 

Hlasování

PRO    14      PROTI   0                      ZDRŽELI SE          0

 

 1. Veřejná schůze

 

V 18:48 hod byla zahájena veřejná schůze.

 

 • P. Izák – ke článkům ve Zpravodaji – vyjádření k nákupu laviček - proč se lže ve zpravodaji –  proč se nechává na str. 3 místo pro opoziční zastupitele a pí. Kasiková má článek až na str. 6 – jde o kampaň, kterou rozehrává opozice, jde o nenávist vůči starostovi a koaličním zastupitelům, k tomu přispívá „hlásná trouba“, která je rozesílána do e-mailů. P. Izák žádá ZM o přijetí usnesení, že tyto praktiky jsou nepřípustné, vyzývá zastupitele k odmítnutí těchto praktik

 

 • Pí. Pechoušková – byla to plamenná řeč, nikdo nemá pravdu, dejte si udělat posudek, že lavičky byly v pořádku, pokud bude všechno v pořádku, tato kauza skončí

 

 • P. Izák – z laviček se stala kauza, která je vlastně zástupným problémem

 

 • Zastupitel Jeřábek – jaké lži a nepravdy jsou ve zpravodaji? Já jsem tam žádné nenašel, protože v něčem mají všichni pravdu. První informace byla, že lavičky jsou nekvalitní, proč se nedaly k reklamaci, pak by bylo vše vyřízeno…. Opozice je od toho, abychom nenechali koalici zlenivět, nemůžeme je jenom plácat po zádech, jak jsou skvělí….

 

 • P. Izák – musím na to reagovat – nikdy nikdo nepožádal o mé vyjádření, vařili jste z vody,

 

 • Starosta Digrin – takových stížností a invektiv na obsah zpravodaje jako za posledních 10 dní jsem nezažil za posledních 9 let.  Spousta lidí není ochotno zpravodaj už ani otevřít. Nechci momentálně diskutovat o vyjednáváních po volbách, opozice má prostoru kolik bude chtít, ale zatím to vypadá tak, že koalice je úkolována a opozice pouze kontroluje. Musíme se domluvit, protože takto nikdy nic neuděláme…

 

 • Zastupitel  Jeřábek -  k jinému tématu – zahrádky pod stadionem, je tam nepořádek, jsou zarostlé, drží se tam divoká prasata, prosím o co nejrychlejší řešení a pronajmutí zahrádek lidem

 

 • Zastupitelka Šretrová – už jsme o tom jednali na RM a dali jsme to komisi pro územní plán, jak se dostane zpět na RM, RM rozhodne….

 

 • Zastupitel Jeřábek – ve Stříbrné Lhotě se staví posledních 7 rodinných domů, lokalita 33/1 – je to divočina, každý návrh RD je jiný, je-li možnost, aby se na tyto domy udělal architektonický návrh, ať to tam má trochu vesnický ráz, byla by dobrá urbanistická studie

 

 • Starosta Digrin – požádáme komisi pro ÚP, aby se k tomu vyjádřila, už je něco zřejmě schváleno, pokusíme se to dát do návrhu ÚP

 

 • Pí. Kretschmerová – reaguji na p. Izáka, doporučuji Vaše stanovisko sepsat a dát do zpravodaje, já si ho ráda přečtu

 

 • P. Kokeš – kdo dal závěrečný souhlas k pokácení památného stromu na Skalce

 

 • Zastupitel Jeřábek – souhlas dala Agentura ochrany přírody a krajiny…. Kvůli bezpečnosti, ten strom byl napůl nahnilý, byl cítit kysele, houbami, strom byl poškozený, hrozilo nebezpečí pro návštěvníky Skalky, nyní se na Skalku vysází nové stromy

 

 • P. Kokeš – byl jsem náhodným svědkem, kdy specialista říkal, že strom mohl být zachráněn

 

 • Zastupitel Jeřábek – ano, strom mohl být zachráněn, kdyby byl ošetřen před 10-ti lety

 

 • P. Kokeš – jsem rád, že jste mi to vysvětlil

 

 • Pí. Stiebrová – socha sv.Nepomuka – co město podniklo, abychom ji dostali zpátky

 

 • P.Navrátil – socha je v Karlíku, je stále majetkem města, jednalo se o umístění, pískovec se rozpadal, památkáři vymysleli, že se osadí do niky u kostela, aby byla vidět současně  kopie i torzo originálu, nika se musí rozšířit a upravit, ale socha se vrátí zpět

 

 • Pí. Stiebrová – mohli byste toto uveřejnit ve Zpravodaji?

 

 • P. Navrátil – ano, bude to v dalším čísle zpravodaje

 

 • Starosta Digrin – kopie vznikla na náklady města, sochař Váňa je velmi renomovaný sochař, část nákladů na kopii byla financována z dotací

 

V 19:20 ukončena veřejná diskuse

 

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

 

P. Starosta informoval přítomné o činnosti RM a MÚ:

 

- RM projednala mimo běžné agendy v rámci stavebních a dalších řízeních také přistoupení k závazku společnosti TEAR vůči UNRA ve výši 205.046,- Kč a souhlasila se zahrnutím částky do rozpočtového opatření,

 

- RM jmenovala členy pracovní skupiny na vytvoření zadání pro evaluaci ZŠ Komenského 420 ve složení: - zástupce školské rady – Lukáš Nádvorník

 

              - zástupce komise pro školství a vzdělávání – Marek Inderka (náhr. Vladimíra Pirichová)

 

              - zástupce ZŠ – Michaela Pažoutová (náhr. Martin Škarda)

 

              - zastupitelé – Dana Dalešická, hana Kotoučová, Daniela Páterová, Marie Šretrová, Šárka            
                Slavíková Klímová

 

- RM vybrala na doporučení výběrové komise z došlých nabídek na zakázku „Instalace osobního výtahu v Domově pro seniory, Skalecké nám. 500, Mníšek pod Brdy“ nabídku společnosti VHL, s.r.o. a schválila uzavření Smlouvy o dílo s uchazečem a vítězem soutěže a pověřila starostu podpisem výše uvedené smlouvy, schválila rozpočtové opatření č.2/2015 a č. 3/2015, přijala dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu cestovního ruchu, oblast podpory Podpora rozvoje rekreační cyklistiky na akci „cykloturistické odpočívadlo s hřištěm v Mníšku pod Brdy“

 

- RM vzala na vědomí rezignaci pí. Petry Vaňkové a pí. Renaty Bolkové na členství v redakční radě Zpravodaje městečka pod Skalkou a jmenovala členem RR p. Michala Strnada.

 

- RM schválila znění a uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor lékárny v ul. Komenského č.p. 886 na dobu určitou, a to od 01.11.2015 do 31.10.2030 za cenu schválenou ZM, tj. 90,- Kč/m2/měsíc.

 

- Byl vytvořen návrh nového tržního řádu, který byl odeslán Mgr. Šimsové k posouzení

 

- byl vytvořen návrh Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, který byl rozeslán všem radním k podání připomínek

 

- RM projednala projekt SMS rozhlas – na příštím zasedání RM, dne 23. 09., budou předloženy kompletní nabídky a zároveň by již měla být vybrána jedna z nabídek

 

- Projekty

 

- Pavilon – byla svolána pracovní skupina „přístavba ZŠ“ k projednání základního návrhu nového školního pavilonu

 

- Tělocvična – byla vypsána veřejná zakázka na přístavbu tělocvičny a šaten, Po zjištěných chybách v textu zadávací dokumentace, byla zakázka zrušena a opětovně vypsána. Vzniklá časová ztráta na projektu činí cca 14 dnů. V tuto chvíli běží lhůta pro podání námitek. VZ získala společnost Profistav Litomyšl s.r.o. s nabídkovou cenou 19.927.163,30 Kč s DPH a 60 měsíci záruky. Předpokládaný nástup společnosti je poslední týden v září

 

- OSMI - Koncem srpna byla ukončena rekonstrukce družiny na nové třídy MŠ 9. května. Při zápisu bylo přijato 36 nových dětí z celkového počtu přihlášených 48.

 

 - bude zahájena rekonstrukce katru v ulici V Lipkách a obnova příkopů v ulici K remízku (pokračování)

 

- OSMI připravuje výstavbu nové ATS stanice pro oblast Lipka, Lhota a Staré sídliště

 

- výstavba „Baní“ pokračuje podle plánu, podobně i investice do intenzifikace ČOV. Stavby budou ukončeny podle plánu koncem října.

 

Usnesení č. 3/9/2015

 

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

PRO    13              PROTI    0                            ZDRŽELI SE   0          nepřítomen   1

 

P. Navrátil požádal o aktualizace e-mailů zastupitelů, aby mu ji zastupitelé zaslali a současně sdělili, zda tyto adresy mohou být umístěny na webových stránkách města.

 

4) Hosté – informace Mgr. M. Davis, Ph.D. o lokalitě Bažantnice

 

Podpora řešení sanace bývalé Bažantnice – pracovní skupina „Kovohutě“– prezentace dr. Fojtíka – ochrana podzemních vod, je třeba hlídat výrobu v „Kovohutích“, oživení výroby, aby nedocházelo k dalšímu znečišťování prostředí a povrchových a podzemních vod. Dr Fojtík popsal různé způsoby řešení kontaminovaných lokalit.

 

Po skončení prezentace byla krátká diskuse, dr. Fojtík odpovídal na dotazy veřejnosti a zastupitelů.
Prezentace bude přílohou zápisu.

 

23.09.2015 budou Mgr. Davis a pí. místostarostka Páterová přítomny na jednání ohledně revitalizace Bažantnice, zpráva o jednání bude uveřejněna ve Zpravodaji.

 

Usnesení č. 4/9/2015

 

 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci Mgr. M. Davis, Ph.D. o lokalitě Bažantnice.

 

PRO      14                            PROTI   0                             ZDRŽELI SE    0

 

Vyhlášena přestávka v jednání 20:25 hod.

 

Jednání zahájeno opět v 20:45 hod.

 

4-1 ) pověření zastupitele pro jednání s Kovohutěmi

 

P. starosta Digrin navrhuje jako koordinátorku za město v problematice Kovohutí pí. místostarostku Danielu Páterovou.

 

Usnesení č. 4-1/9/2015

 

ZM pověřuje pí. místostarostku Danielu Páterovou k jednání za Město Mníšek pod Brdy ve všech agendách problematiky skupiny Kovohutí.

 

PRO    13                              PROTI   0                             ZDRŽELI SE    1

 

4-2) Návrh opravy části zápisu z jednání ZM

 

Na jednání ZM dne 23.6.2015 vznesla paní Balková výhradu k zápisu ze ZM 25.3.2015. Po poslechu záznamu a po vzájemné domluvě s paní Balkovou provedl ověřovatel zast. Grygar úpravu části zápisu tak, aby co nejlépe odpovídal skutečnému průběhu diskuse. Jde o zahájení veřejné schůze, strana 5.

 

Úprava zápisu bude zveřejněna.

 

Usnesení č. 4-2/9/2015

 

ZM schvaluje upravenou část  zápisu z jednání ZM č. 5  ze dne 25.03.2015 upravenou ověřovatelem  zastupitelem Grygarem.

 

PRO    14                              PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0

 

5) Schválení názvu ulice

 

OVV žádá ZM o schválení nového názvu ulice „U Červeného kříže“  na parc.č.2207/1, 2207/6,2207/5,2207/4,2207/9,2207/2  v k.ú Mníšek pod Brdy, kde již existuje místopisný název „U Červeného kříže“. V této oblasti jsou pozemky s rekreačními chatami, kam se jejich majitelé chtějí přihlásit k trvalému pobytu, na protější straně jsou zahrádky.

 

Usnesení č. 5/9/2015

 

Zastupitelstvo města  schvaluje  nový název ulice na pozemcích č.parc. 2207/1, 2207/6, 2207/5, 2207/4, 2207/9 a 2207/2   - ulice "U Červeného kříže“ .

 

PRO    14                              PROTI   0                             ZDRŽELI SE          0

 

6) Stanovisko ke článku starosty  ve Zpravodaji č. 240

 

Zast. Grygar poukazuje na nepravdivost údajů, uvedených starostou ohledně celkové ceny výstavby tělocvičny ZŠ na jednání ZM i ve zpravodaji.  Pan starosta by se měl přiznat, že uvedl, že nejdražší varianta výstavby je 50 mil.

 

P. starosta se hájí tím, že v zápise z jednání má údaje, které zastupitelům předložil, a zastupitelé schválili hypotetickou částku.

 

Zast. Šretrová  - zastupitelé  se chytají za slovíčka, - chceme stavět. Tělocvičnu škola, potažmo město,  potřebuje. Už dříve jsme se takto dohodli.

 

- Zast. Jeřábek – hádáme se zde kvůli “hovadinám“, pořád se dohadujeme na stránkách zpravodaje, neměli bychom se urážet.

 

- nabídka p. starosty o „vyříkání si“ věcí, které mají proti sobě koalice a opozice.

 

- Zast. Řehoř - je pro, aby se všichni sešli neformálně, na uzavřené schůzce a opravdu si všechno vysvětlili. Aby jednání na zastupitelstvu bylo kultivované, občané nejsou povinni a ani snad ochotni toto poslouchat. Bude rád, když se všichni sejdou, třeba někde u piva.

 

Tento bod zůstává bez usnesení.

 

7) Zpráva  KV

Zast. Řehoř -  žádá o projednání na příštím ZM, ZM vzalo na vědomí předložené materiály – bez diskuse.

Usnesení č. 6/9/2015  

Zastupitelstvo města bere  na vědomí  Zápis č. 3 ze zasedání KV ze dne 29.7. 2015 a Zápis č. 4 ze  zasedání KV ze dne  18.8. 2015.
PRO    14                              PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0

 

8) Zpráva FV

Zast. Wolnerová – stručně seznámila zastupitele s výstupy z jednání z FV a doporučení pro ZM.

Usnesení č. 7/9/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze zasedání FV č. 4 dne 31.8. 2015.
PRO  14                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0

 

Usnesení č. 8/9/2015

Zastupitelstvo města ukládá RM zasílat informace o rozpočtových opatření do výše 100.000,- Kč v elektronické podobě  finančnímu výboru.
PRO   14                               PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0

 

Zast. Řehoř – v návaznosti na doporučení FV upozorňuje rovněž na doporučení, která přijal KV na svých zasedáních. Doporučení jsou uvedena v zápisech KV, týkají se – stanovení hranice poptávkových a výběrových řízení, pověření kompetentní osoby k evidenci a kontrole usnesení přijatých RM a ZM. KV rovněž doporučuje ZM pověřit RM angažováním odborného poradce pro oblast dotačního poradenství. Zast. Řehoř předpokládá, že tato doporučení budou projednána na příštím jednání ZM.

 

Zast. Slavíková – RM již jedná o stanovení pravidel k vyhlašování výběrových řízení.

 

9) Dovolba člena FV
Zast. Řehoř – navrhuje členkou finančního výboru pí. Lenku Jeřábkovou, která je pro tuto práci erudovaná.
Po krátké diskusi se zastupitelé dohodli, že nového člena nebo členku FV jmenují na příštím jednání ZM.

Usnesení č. 9/9/2015

ZM bere na vědomí, že jmenuje nového člena/členku  Finančního výboru na příštím zasedání ZM.
PRO  13                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   1

 

10) RO č. 4/2015
Zast. Grygar – navrhuje vyškrtnout z RO č. 4 vyrovnání závazku TEAR – UN–RA, vzájemný zápočet ve výši 205 tisíc, protože z předložených materiálů není zřejmý důvod a podmínky vzájemného zápočtu. Požaduje důkladné zdůvodnění a doložení všech dokumentů.
PRO  13                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   1

Usnesení č. 10/9/2015
Zastupitelstvo města schvaluje
po úpravě RO č. 4/2015.  
PRO  13                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   1
 

 

Po diskusi zastupitelé odhlasovali přesun bodů majetkových záležitostí.

 

Zastupitelstvo města souhlasí s projednáním bodů o majetku před dalšími body programu.
PRO   14                               PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0
 

15) Majetkové záležitosti

 

15/1) Převod majetku od MPSV
Tajemnice Landová sdělila zastupitelům, že MPSV poskytlo v letech 2006 – 2011 majetek městu v souvislosti s výkonem přenesené působnosti státu na našem úřadu. Celková hodnota tohoto majetku je dle inventurních soupisů MPSV 116.584,- Kč. Jedná se o PC, monitory a další příslušenství. Tyto budou po bezúplatném převodu využívány při volbách a k práci na sociálním oddělení.

 

Usnesení č. 11/9/2015
Zastupitelstvo města schvaluje
bezplatný převod majetku státu – převodce ČR  - MPSV, Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 v hodnotě účetní evidence 116 584 ,- Kč  na Město Mníšek pod Brdy. Jedná se  o přístrojové vybavení (hardware), které je ve vlastnictví převodce a je nedílnou přílohou smlouvy. Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.
PRO 14                                 PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0
 

15/2) Dohoda o přistoupení k závazku

 

Vyřazeno z programu – bod bude připraven na příští jednání ZM.
 

15/3) darovací smlouva – dar pozemku od p. J.D., Stříbrná Lhota
Zastupitelé projednali uzavření darovací smlouvy na pozemek č. parc. 35/13 v katastrálním území Stříbrná Lhota a  obci Mníšek pod Brdy o výměře 466 m2 v kultuře orná půda od pana Ing. J. D.

Usnesení č. 12/9/2015
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření
darovací smlouvy na pozemek č. parc. 35/13 v katastrálním území Stříbrná Lhota a obci Mníšek pod Brdy o výměře 466 m2 v kultuře orná půda od pana Ing. J. D. a pověřuje starostu podpisem této  darovací smlouvy.
PRO 14                                 PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0

 

15/4) darovací smlouva – dar pozemku od p. D.F., Stříbrná Lhota
Zastupitelé projednali uzavření darovací smlouvy na pozemek č. parc. 35/31 v katastrálním území Stříbrná Lhota a obci Mníšek pod Brdy o výměře 148 m2 v kultuře orná půda od paní D. F..

 

Usnesení č. 13/9/2015
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření
darovací smlouvy na pozemek č. parc. 35/31 v katastrálním území Stříbrná Lhota a obci Mníšek pod Brdy o výměře 148 m2 v kultuře orná půda od paní D.F., a pověřuje starostu podpisem této  darovací smlouvy.
PRO    14                              PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0
 

15/5) darovací smlouva – dar kanalizačního a vodovodního řadu od p. J.D., Stříbrná Lhota
Zastupitelé projednali uzavření darovací smlouvy na vodovodní řad a splaškovou kanalizaci na pozemku č. parc. 35/31 a 35/13 v katastrálním území Stříbrná Lhota  a obci Mníšek pod Brdy od pana Ing. J. D..

Usnesení č. 14/9/2015
Zastupitelstvo města schvaluje uzavření
darovací smlouvy na vodovodní řad a splaškovou kanalizaci na pozemku č. parc. 35/31 a 35/13 v katastrálním území Stříbrná Lhota  a obci Mníšek pod Brdy od pana Ing. J. D. a pověřuje starostu podpisem této  darovací smlouvy.
PRO 14                                                PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0

 

Zastupitelé se vrátili k jednání dle programu bodem č. 11

 

11/ Webové stránky města – diskuse
Místostarostka Páterová – navrhuje zřízení pracovní skupiny k webovým stránkám, dotaz na p.Grygara, zda by mohl být vedoucím této skupiny a  další členy této skupiny dovolí společně s RM. Zast. Grygar s tímto souhlasí, pouze se dotazuje, zda se bude dále spolupracovat se společností Galileo Corporation, s.r.o.

 

Usnesení č. 15/9/2015
Zastupitelstvo města doporučuje
RM zřídit pracovní skupinu pro nové webové stránky města a doporučuje RM pověřit  zastupitele Ing. Pavla Grygara  vedením této skupiny.
PRO    14                              PROTI   0                             ZDRŽELI SE   0
 

 

Zastupitelé se dohodli, že další body programu budou projednány na příštím zasedání ZM, které bude včas oznámeno obvyklým způsobem.

 

Zasedání ukončeno ve 21:55 hodin.

 

Ověřovatelé:

Eva Jarolímková                                                                           

Mgr. Šárka Slavíková Klímová                                                

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                                               

starosta

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 9,  konaného dne 10. 9. 2015

(ke zveřejnění)

 

Usnesení č. 1/9/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu paní Evu Jarolímkovou a Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou a návrhovou komisi ve složení MUDr. Markéta Nováková a Bc. Marie Šretrová.

Zastupitelstvo města volí Miroslavu Jeřábkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/9/2015

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1) Schválení programu

2) Veřejná schůze

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

4) Hosté – informace Mgr. M. Davis, Ph.D. o lokalitě Bažantnice

    4/1 – pověření zastupitele pro jednání s Kovohutěmi

    4/2 – oprava usnesení ze ZM č. 5 ze dne 25.3.2015

5) Pojmenování nové ulice

6) Stanovisko ke článku starosty ve Zpravodaji č. 240

7) Zpráva KV

8) zpráva FV

9) Dovolba člena FV

10) RO č. 4/2015

11) Webové stránky města

12) Informace o stavu dřevin v aleji na náměstí F. X. Svobody

13) Informace o nových výsadbách a sadovnických pracích v rámci II. Etapy obnovy parků

14) Péče o veřejnou zeleň

      - Zajištění bezpečnosti silničního provozu ve výhledu do křižovatek a zatáček ………….

      - Změna systému údržby ploch veřejné zeleň a zajištění odborné kontroly ………………

15) Majetkové záležitosti

            15/1 převod majetku od MPSV

            15/2 Dohoda o přistoupení k závazku

            15/3 Darovací smlouva -  pozemek od  pana Ing. J. D.

            15/4 Darovací smlouva – pozemek od paní D. F.

            15/5 Darovací smlouva -  kanalizační a vodovodní řad  od  pana Ing. J. D.

16) Informace o dotacích – Operační program životního prostředí pro r. 2014-2020

17) Vodohospodářské opatření a stavby

18) Prověření  možnosti využití vody ze šachet

19) Obsah Zpravodaje ( článek Mgr. Kasikové)

20) Čištění příkopů ve SL

21) Vyjádření ZM k dopisu učitelského sboru ZŠ

 

Usnesení č. 3/9/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/9/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o Mgr. M. Davis, Ph.D. o lokalitě Bažantnice.

 

Usnesení č. 4-1/9/2015

ZM pověřuje pí. místostarostku Danielu Páterovou k jednání za Město Mníšek pod Brdy ve všech agendách problematiky skupiny Kovohutí.

 

Usnesení č. 4-2/9/2015

ZM schvaluje upravenou část zápisu z jednání ZM č. 5 ze dne 25.3.2015 upravenou ověřovatelem zastupitelem Grygarem.

 

Usnesení č. 5/9/2015

Zastupitelstvo města schvaluje nový název ulice na pozemcích č. parc. 2207/1, 2207/6, 2207/5, 2207/4, 2207/9 a 2207/2 – ulice „U Červeného kříže“.

 

Usnesení č. 6/9/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis č. 3 ze zasedání KV ze dne 29.7. 2015 a Zápis č. 4 ze  zasedání KV ze dne  18.8. 2015.

 

Usnesení č. 7/9/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze zasedání FV č. 4 dne 31.8. 2015.

 

Usnesení č. 8/9/2015

Zastupitelstvo města ukládá RM zasílat informace o rozpočtových opatřeních do výše 100.000,- Kč v elektronické podobě finančnímu výboru.

 

Usnesení č. 9/9/2015

ZM bere na vědomí, že jmenuje nového člena/členku Finančního výboru na příštím zasedání ZM.

 

Usnesení č. 10/9/2015

Zastupitelstvo města schvaluje po úpravě rozpočtové opatření č. 4/2015.

 

Usnesení č. 11/9/2015

Zastupitelstvo města schvaluje bezplatný převod majetku státu – převodce ČR  - MPSV,
Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2 v hodnotě účetní evidence 116 584 ,- Kč  na Město Mníšek pod Brdy.

Jedná se o přístrojové vybavení (hardware), které je ve vlastnictví převodce a je nedílnou přílohou smlouvy.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném převodu.

 

Usnesení č. 12/9/2015

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemek č. parc. 35/13 v katastrálním území Stříbrná Lhota a  obci Mníšek pod Brdy o výměře 466 m2 v kultuře orná půda od pana Ing. J. D. a pověřuje starostu podpisem této  darovací smlouvy.

 

Usnesení č. 13/9/2015

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy na pozemek č. parc. 35/31 v katastrálním území Stříbrná Lhota a obci Mníšek pod Brdy o výměře 148 m2 v kultuře orná půda od paní D. F. a pověřuje starostu podpisem této  darovací smlouvy.

 

Usnesení č. 14/9/2015

Zastupitelstvo města schvaluje uzavření darovací smlouvy na vodovodní řad a splaškovou kanalizaci na pozemku č. parc. 35/31 a 35/13 v katastrálním území Stříbrná Lhota  a obci Mníšek pod Brdy od pana Ing. J. D. a pověřuje starostu podpisem této  darovací smlouvy.

 

Usnesení č. 15/9/2015

Zastupitelstvo města doporučuje RM zřídit pracovní skupinu pro nové webové stránky města a doporučuje RM pověřit zastupitele Ing. Pavla Grygara vedením této skupiny.

 

Usnesení č. 16/9/2015

ZM bere na vědomí prohlášení zast. Pavla Jeřábka, že nechce být oslovován ve věci veřejných zakázek pro Město Mníšek pod Brdy.

 

 

            Daniela Páterová                                           Ing. Petr Digrin Ph.D.

             místostarostka                                                      starosta

 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 25. 9. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět