Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 8 ze dne 20.7.2015

Scan zápisu č. 8 ke stažení zde

Scan Usnesení ke stažení zde

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 8 ze dne 20.7.2015

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Markéta Nováková, Daniela Páterová, Eva Wollnerová, Miroslav Vilimovský, Pavel Grygar, Marie Šretrová, Dana Dalešická, Pavel Jeřábek, David Řehoř, Hana Kotoučová, (při zahájení 12)

Omluvena: Šárka Slavíková Klímová

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l8:15 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin vítá občany na 8. zasedání.

Nejdůležitějšími body dnešního jednání jsou koncesní řízení a doprojednání projektu tělocvična.

Starosta sděluje, že z dnešního jednání se omlouvá paní Šárka Slavíkovou a malé zpoždění budou mít paní Jarolímková a pan Kotouč.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu paní Ing. Kotoučovou a pana Davida Řehoře a návrhovou komisi ve složení pan Milan Kotouč a JUDr. Vilimovský, zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení 1/8/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu paní Ing. Kotoučovou a pana Davida Řehoře MBA a návrhovou komisi ve složení Milan Kotouč DiS. a JUDr. Miroslav Vilimovský.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu by se mělo pokračovat následujícími body:

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ – („ta bude jednou větou“)

3) Zpráva KV

4) Projekt – dostavba tělocvičny ZŠ Komenského 420

5) Koncesní řízení – vodohospodářský majetek města

6) Pravidla pro zřizování výborů zastupitelstva, komisí rady a redakční rady zpravodaje

7) Zrušení komise a zřízení výboru pro územní plán

8) Jmenování členů  - (výbor pro ÚP)

9) Opětovné jmenování členů finančního výboru

10) Webové stránky města

11) Informace o stavu dřevin v aleji na náměstí  F.X.Svobody

12) Informace o nových výsadbách a sadovnických pracích v rámci II. Etapy obnovy parků

13) Péče o veřejnou zeleň

      - Zajištění bezpečnosti silničního provozu ve výhledu do křižovatek a zatáček …

      - Změna systému údržby ploch veřejné zeleně a zajištění odborné kontroly …

 

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

Doplnění:

Zast. Vilimovský – chtěl by doplnit zprávu starosty – nepředpokládá, že informaci, kterou chce říct, by měl pan starosta ve své zprávě.

Takže žádá o doplnění do zprávy starosty nebo hned následně po zprávě starosty – má prezentaci o jednání rady.

Starosta – a nevadí vám, že není nic připraveno, žádný materiál?

Krátká diskuse, po které následuje hlasování o schválení zařazení bodu za zprávu starosty o činnosti RM a MÚ a před zprávu KV.

- informace o poskytování informací

PRO 5             PROTI 3         ZDRŽELI SE 4

Zařazení bodu nebylo schváleno.

 

Pan Kokeš - je to veřejná schůze a měl by být ten bod projednán!

 

Hlasování pro schválení celého programu (usnesení č. 2/8/2015)

PRO    8          PROTI 0         ZDRŽELI SE 4

 

1) Veřejná schůze

Zast.  Vilimovský – dotaz, zda může dostat prostor v rámci veřejné schůze k přednesení svojí informace, včetně prezentace na dataprojektoru.

Souhlas (bez hlasování)

Zast. Vilimovský – prezentace

1. Poskytování informací

Člen ZM je osobou oprávněnou podávat podněty a může vznášet dotazy a připomínky podle § 82 zákona o obcích a musí na ně být reagováno do 30dnů písemně.

Podal dotaz na starostu 18. června ohledně kauzy prověřování revitalizace náměstí. Dotaz směřoval na vyjádření starosty ve zprávě z RM dne 10.6. na jednání ZM, kde starosta uvedl, že prošetřování stálo město přes 100 tis. Kč. JUDr. Vilimovský požadoval doložení těchto nákladů - nedostal odpověď do 30 dnů, starosta porušuje zákon a není to poprvé. Nevadí to

zastupitelům?

 

2. Stanovisko ministerstva vnitra

Dne 30.6. 2015 odbor veřejné správy, dozoru a kontroly MV zaslal stanovisko, kde mimo jiné kontrola ministerstva konstatovala, že starosta  nerespektoval povinnost danou zákonem o obcích a nezaslal v požadované lhůtě písemnou odpověď, že starosta porušil zákon - nevadí vám to? Domnívá se, že by vyjádření ministerstva mělo být zveřejněno ve Zpravodaji.

Předkládá - vyjádření 4 radních k otázkám, které položil ve věci pana Izáka.

Skutečně není důležité, kdo zastupuje občany v orgánech města?

A co lavičky?

Na prezentaci uvádí informace z internetu: za kolik lavičky nakoupil (350,-/kus), za kolik je prodával (1.580,-Kč) a nepodařilo se mu je prodat a pak je prodal městu za cenu 4.500,-Kč.

Město koupilo kovový odpad za cenu nových laviček.

Kdo uzavřel za město tento „kšeft“? Jsou zastupitelé toho názoru, že tato osoba jednala s péčí dobrého hospodáře?

Co s tím? Kdo podá trestní oznámení?

Podstatné je, že starosta prosazuje v komisi pro ÚP člověka, který využil svých úzkých kontaktů na vedení města k osobnímu prospěchu. Skutečně členy rady a zastupitele nezajímá, koho jmenují do iniciativních a poradních orgánů města?

 

Pan Kokeš - doplňuje - zná občana, který posílal starostovi žádosti o řešení problému dopisem, nikdy nedostal odpověď.

 

JUDr. Hireš - existuje zákon 106 o poskytování informací. Také se obrátil na město se žádostí,  a dostal odpověď od nějakého pana Kindla, který není zaměstnancem města - jednalo se o otázky ve věci ÚP.

Chtěl se dozvědět, jaká stanoviska dostali jako vyjádření k ÚP.

- Kdo je pověřený zastupitel pro ÚP?

Dostal stanoviska, která byla zpracována tak, že by to dovedla nějaká sekretářka.

Je to hrubé porušení zákona 106. Stanoviska a závazná stanoviska mají závaznou strukturu a nemohou být poslána soukromou osobou, i když je třeba uzavřena nějaká smlouva.

 

(Příchod zast. Jarolímkové - 18:30 – přítomno 13zast.)

 

Navíc pan Kindl neuvedl žádné číslo jednací.

Stále se hovoří o novém ÚP, ale v žádném případě se nejedná o nový územní plán ale o změnu ÚP.

Pan Kindl není žádná osoba, která by měla odpovídat podle zákona 106. Starosta by měl znát postupy, když už je ve funkci třetí období.

Závazná stanoviska musí vypracovat pověřená osoba - není možné, aby se nechal zastupovat ve věci, kterou má zpracovávat zpracovatel ÚP.

JUDr. Hireš uvádí, kdo má odvádět jakou práci a kdo je za co odpovědný.

 

Starosta – „ ztratil jsem se asi v polovině vaší řeči“.

JUDr. Hireš – na jeho žádost odpověděl někdo jiný, než měl – odpověď je v podstatě právně neplatná, - chce se bavit na vyšší úrovni.

Pokud někdo jedná za orgán, pak se musí prokázat plnou mocí.

A pak bude zjišťovat podle paragrafu, zda je to v pořádku, když se nechá jako pověřená osoba zastupovat ve věci, kterou má zpracovat sám. Takto pracuje někdo jiný - za prostředky obce.

Pletete si správní řízení a soukromoprávní řízení.

Starosta – „nenahradil jsem to já“.

JUDr. Hireš - proč má pověřenou osobu zastupovat někdo jiný.

To, co četl ve Zpravodaji od pana Kindla, by se dalo napadnout.

Starosta - to se nenechává zastupovat pověřený zastupitel, ale město.

JUDr. Hireš - to je na dozorovou činnost MV.

Diskuse -  kdo, co má dělat.

Zast. Řehoř - co má dělat KV?

JUDr. Hireš – prošetřit, aby Město vyřídilo dotaz a ne někdo jiný.

Zast. Řehoř – žádá JUDr. Hireše, aby mu na mail poslal podnět k prošetření.

JUDr. Hireš – nevím, jak byl financován pak Kindl, ale to, čím se prezentoval Kindl ve Zpravodaji, to je práce sekretářky 10. tabulkové třídy a ještě jsou tam některé chyby. Má vážné výhrady v souvislosti s vyřizováním zákona 106 a podstatný podnět pro ministerstvo vnitra.

Starosta - byl přijat podnět od dr. Hireše?

Paní Landová – byl.

 

Příchod zast. Kotouče v 18:50 – přítomno 14 zast.

 

Starosta - tak to bude předmětem prošetřování KV, pan Řehoř požádá paní Landovou o potřebné podklady, případně může být přizván pan Kindl.

Zast. Řehoř - nebudeme chtít vidět pana Kindla, ale uzavřený smluvní vztah.

Zast. Vilimovský – poznámka - zda by o tom pověření kontrolního výboru nemělo zastupitelstvo hlasovat a také o prošetření – dotazu na radu města, kdy se dotazoval a žádal doklady a prošetření utracení 100 tis. na znalecký posudek – prostředky které byly vynaloženy v souvislosti s prošetřováním revitalizace náměstí a zda shledávají za správné to kšeftování, které prezentoval – lavičky.

Starosta – že starosta porušuje zákon?

Starosta - z dopisu MV tento závěr nevzešel.

Zast. Vilimovský – žádá o doložení nákladů, které vznikly městu při prošetřování náměstí –údajně 100 tis., je to pro KV

Diskuse starosta – zast. Vilimovský – diverzifikace problémů na tři oblasti – lavičky, otázky řešené MV, finanční prostředky 100 tis. Kč.

Zast. Řehoř – navrhuje, aby se v tomto pokračovalo až po zprávě KV.

Budou se zabývat tím, kolik bylo utraceno a za co - jestli byly prostředky vynaloženy účelně.

Návrh usnesení:

ZM pověřuje KV prošetřením výdajů a nákladů na posudky související s akcí rekonstrukce Nám. F.X.Svobody v souvislosti s trestním oznámením kontrolního výboru z minulého volebního období (2010-2014) a ukládá OKS do 5.8.2015 předložit kontrolnímu výboru příslušné faktury a smluvní dokumentaci k této věci.

 

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Starosta – Má někdo něco do veřejné schůze?

 

Zast. Jeřábek- jen postřehy k minulému zápisu ze zasedání ZM. Na minulém zastupitelstvu vystoupil ve veřejné schůzi Petr Jeřábek, ale v zápise je napsáno Zdeněk. „Vím, že si nás lidi pletou, tak to jen pro pořádek“.

Pak ho také mrzelo, že na minulém zasedání bylo vůči jeho ženě řečeno „škoda, že jste nepřišla“,(pozn. jednalo se o pracovní schůzku, kde se projednával závěrečný účet města)  - „měl jste říct – škoda, že jsme vás nepozvali“.

Pana Hireše jste taky nepustili na projednávání ÚP.

Měli jste zvednout telefon a pozvat ji na projednání závěrečného účtu.

Kritizuje článek ve zpravodaji….

Zdravý Mníšek dostal na pouti (v informačním stanu) asi 100 podpisů, kde budou občané vyzývat ke spojení obcí regionu a společnému postupu v otázce pozemků za Kovohutěmi s ekologickou zátěží.

Pan Jeřábek děkuje za místo pro stany na Skalecké pouti, udivilo ho, že to projednávala rada, když se jednalo o oznámení veřejného setkání - nemá to co dělat na radě. Úřad má odpovědět na ohlášení - souhlasí - nesouhlasí z toho a toho důvodů do tří dnů. Proč jste to nevyřadil z programu rady?

Starosta  - protože existuje usnesení, kde si rada vymínila rozhodování o setkáních na náměstí.

Diskuse kdy, kdo, na co bude, nebo má odpovídat.

 

Zast. Dalešická - pokud chci informaci jako zastupitelka - stačí napsat mail?, nemusí tam být rodné číslo atd.

Starosta - ano

Je to veřejně řečeno - veřejný příslib.

Stále diskuse v náznacích.

 

Pan Roman Procházka - nejde udělat něco s rozhlasem? - nejde to stáhnout?, rozhlasu není rozumět.

Zast. Grygar - řve to -

Starosta – stále se upravuje a opravuje, nejde to zlepšit. Pojďme si říct, že to vypneme a budou se posílat ty SMS. Na příští radě by to mohlo být projednané – pořízení systému SMS na posílání zpráv občanům, kteří se do systému přihlásí.

Je spousta lidí, kteří rozhlas chtějí, ale je jich mnohem míň, než dřív.

Zast. Grygar a starosta – diskuse o technických podmínkách zavedení a obsluhování systému - obsluha ze strany občana a registrace.

 

Pan Matoušek – upozorňuje na to, že v ulici Nová a kolem školy není posekáno.

Zast. Šretrová - dnes tam sekali, za thujemi, všude.

Pan Matoušek – dotaz - kdo měl letos na starosti pouť? – má výhrady ohledně stánků, organizace byla tragická. Prý se vydávaly stánkařům nějaké karty, a kdo ji neměl, tak ho nepustili a dokonce se říká, že kdo tam chtěl bez karty, tak musel na místě zaplatit 2,5 tis.

Paní Zora Kasíková - všichni, kdo měli registraci, byli vpuštěni a i ti, kteří ji neměli, nakonec dostali také místo.

Důvody pro zavedení registrace byly proto, aby nájezd stánkařů byl plynulejší, a myslí si, že má smysl, aby se předešlo nedopatřením.

Pan Matoušek - Tímto způsobem to půjde do “kopru“ - nebudou sem jezdit stánkaři, pojedou jinam.

Pan Procházka - loni bylo plno, letos tak čtvrtka.

Starosta – na úbytek stánkařů je víc vlivů, sledujeme to celý rok, je odliv ze všech kulturních akcí, je to mnohem slabší i na akcích na Skalce – je to tak na polovičce.

Pan Procházka – dotaz - byl by nějaký problém, že by „světský“ hráli do dvanácti. (pozn. 24:00)

Starosta - to ne, s tím mají lidi, co bydlí na náměstí a v okolí problém.

Zast. Jarolímková – „je to šílený, dřív to bylo dýl, dobře, že je to jen do 10 hod“.

Starosta - bylo hodně stížností, ale míň stánků byli i na bitvu o zámek, na májové slavnosti.

Zast. Vilimovský - dotaz - ty, co neměli registraci, tak museli zaplatit?

Paní Kasíková - k tomu, co kdo slyšel, se vyjadřovat nebude.

Zast. Kotouč (pozn. a velitel MP) - ani jeden stánek neplatil 2,5 tisíce.

Platilo se od metru, řemeslníci stovku za metr. Je to stejné už několik let. Vybírají strážníci MP. Nikdo nechce na pěší zónu – tam se dávají stánky s textilem, na náměstí pak řemesla.

Zast. Řehoř – může to být i tím, že je mnoho různých akcí.

Kotouč - Vietnamci už nejezdí.

Diskuse - o sobotní pouti.

 

Pan Procházka – když jsou ta horka, jestli by nebylo možné, aby projížděl kropící vůz?

Zast. Kožíšek - na pouti byl k dispozici. Ještě vysvětlení k zeleni -  „teď se jede nový sídliště a prostřihy ulic, řežou se ty větve, co jdou do pangejtů“.

Seká se třikrát do roka - je to málo, bylo by lepší častěji, ale takto je to dané, dětské hřiště se seká 6x.

 

Zast. Grygar – dotaz - není nikde zveřejněn záznam na webu - video, které pořizoval na minulém zasedání zastupitelstva pan Slavík.

(Nikdo to neví). Starosta se zeptá paní Slavíkové, kde to je.

Občanka z Rymani – připomínky k novému vlakovému nástupišti -

Starosta – to není naše – bohužel, je to dráhy.

Paní pokračuje - je tam podél celého nástupiště zábradlí a když někdo přichází od kapličky, musí přelézt nebo jít po té úzké silnici, aby zábradlí obešel a dostal se na nástupiště. Všechny drážní cedule jsou do silnice a ve výšce postavy. Některé jsou už ohnuté, někdo se už asi uhodil, přístřešek není na nic - fouká do něj, teče. Chtěli by, aby to bylo alespoň funkční, když už je to ošklivý.

Taky by se mělo něco udělat s požární nádrží, opravit stavidlo, aby to bylo k něčemu.

Další poznámka – v Rymani je nová hasičárna - hned vedle jsou nové domky. Dříve tam byla ulička, aby se nemuselo chodit po silnici, zadělali to plotem a nedá se tam projít. V této lokalitě je samá slepá ulice. Potřebovalo by to mít nějaké východy, aby se neběhalo sem a tam a nemuselo se to obcházet dlouhou obklikou – je to divně situované. Alespoň kdyby tam byla ta ulička od hasičárny k autobusové zastávce.

Starosta - na dráhy můžeme zapůsobit dopisem - ale předpokládám tak 5% šanci.

Jak dlouho bydlíte v Rymani?

Paní - nebydlím tam, ale několik let tam jezdím na chatu.

Starosta – hovoří o tom, jak dlouho trvalo, než město donutilo dráhu upravit přejezd ke Kašným, aby se tam dalo vůbec přejet.

Paní - stavidlo je rozbité a nádrž nefunkční.

Starosta - je to v investičním plánu. Cestička vedle nových domků a hasičárny nejde zařídit - jsou to soukromé pozemky.

Paní – nejsou - on si to jen někdo zaplotil.

Zast. Kožíšek - vysvětluje, jek došlo k tomu, že si lidé začali zkracovat cestičku k autobusu, ale je to soukromý pozemek.

Paní upozorňuje tedy na to, aby s podobnými místy napříště počítalo v územním plánu.

Starosta - To je záležitost asi z roku 2005 a tehdy tam žádná cestička naplánovaná nebyla - nikdo ji nepožadoval.

 

Přestávka

Pokračování po přestávce 19:55

 

2) Zpráva o činnosti RM a MÚ

Na zasedání ve středu se projednávalo výběrové řízení na dodavatele tělocvičny v rozsahu bez objektu 7. To bylo to hlavní a na tom přechozím zasedání jsem nebyl.

 

Zast. Vilimovský - podle čeho RM uveřejňuje jen iniciály?

Paní Landová - jsme povinní anonymizovat, kvůli ochraně osobních údajů tj. jméno a adresa. Takový výklad máme ze školení krajského úřadu.

Dřív jsme uváděli jména, a adresy, ale na základě kontrol jsme od toho odstoupili.

Zast. Vilimovský - chce mít plné zápisy.

 

O návrhu usnesení č. 3/8/2015

(Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.)

 

3) Zpráva KV

Ze zápisu č. 2 ze zasedání KV ze dne 15.6. čte zast. Řehoř.

Pan Řehoř uvedl, kdo byl na zasedání KV přítomen – 6 členů KV.

Seznámil přítomné s programem, který KV projednával.

K jednotlivým bodům:

KV si stanovil pevný termín zasedání vždy 2. středu v měsíci vyjma školních prázdnin.

Další jednání proběhne 29.7.2015.

KV schválil jednací řád KV v dosud platném znění – případně bude doplněn.

Kontrola veřejných zakázek z období 2010-2015: KV považuje předložené podklady za nekompletní. KV žádá paní Duchoňovou o doplnění informací dle původní žádosti.

KV projednal snížení hranice pro nutnost vyhlášení veřejného VŘ na investiční zakázky na 150 tis. Kč bez DPH. Pan Krákora informoval přítomné, že tuto úpravu již projednávala RM. KV požaduje ověřit, zda RM odsouhlasila stanovení tohoto limitu.

KV požádal paní Duchoňovou, vedoucí OSMI o předložení kompletní dokumentace zakázky výstavby chodníku podél ulice V Lipkách, uskutečněné dodavatelem F. Keyřem v roce 2013.

Termín dodání materiálů byl 26.6. – nestalo se, nedostali nic.

 

Diskuse o termínu dodání požadovaných materiálů.

Paní Duchoňová o požadavku nevěděla – zápis z jednání KV je sice z 15.6., ale na podatelnu MÚ přišel 24.6., zřejmě až 25.6. se dostal na stůl paní Duchoňové. Zadaný termín rozhodně nebylo možné dodržet.

 

Dále KV žádal předložení kompletní dokumentace zakázky rozšíření kapacity ZŠ, Komenského 420, uskutečněnou firmou Walco s.r.o. v roce 2013

A předložení kompletní dokumentace zakázky stavebních úprav v MŠ Eden, uskutečněnou dodavatelem Petrem Duchoněm v roce 2014.

V dalším bodu jednání se KV usnesl, že kontrolovaná zakázka na dodávku 75 ks kovových laviček firmou Logopark s.r.o. uskutečněná v r. 2014 obsahuje nedostatky: (chybí zadání výběru a specifikace, oslovení firem v rámci poptávkového řízení, nebyly předloženy nabídky, nabídnutá cena vybraného dodavatele není nejnižší). KV žádá vedoucí OSMI o objasnění rozporů do 30 kalendářních dnů.

K tomu, co je uvedeno v zápise KV pan Řehoř ještě doplňuje, že dalším šetřením bylo zjištěno: dodané údaje jsou pofiderní, firmy nikdy nebyly kontaktovány. Požádali je o vyjádření - firmy se vyjádřily písemně – e-maily. Existuje odborný znalecký posudek - pořizované lavičky jsou staré lavičky - renovované. Údajné poptávkové řízení bylo na nové lavičky, ale posudek uvádí, že jde o starší přestříkané, některé i zdeformované, původně barevně upravené bez pozinkování. Není zamezeno vnikání vlhkosti - napadeny korozí. Nejsou pro použití v exteriéru, jsou nevhodné pro dětská hřiště. Nerovnosti – ponecháno, neopraveno a jen přestříkáno. Design - starší použití.

 

V dalším bodu KV projednal rozdělení kontroly plnění usnesení při jednáních RM a ZM. Členům KV byla rozdělena jednotlivá období pro kontrolu a byli zmocněni vyžadovat podklady na MÚ.

 

Pan Krákora (pozn. člen KV) – připomíná, že per rollam ještě hlasovali o dodatku usnesení kontrolního výboru, který měl být součástí zápisu, ale není to v materiálech pro zastupitele ani v zápisu KV.

Dodatek se týkal toho, že KV žádá ZM o pověření kontrolní činností veškerých potřebných administrativních postupů při inv. akci – Výstavba tělocvičny a nového pavilonu z důvodu předejít případným problémům a průtahům např. s VŘ s cílem realizovat akci dle harmonogramu grantového řízení.

 

Starosta - než to vezmeme na vědomí, budeme se k tomu nějak vyjadřovat nebo diskutovat?

Starosta uvádí, jak má KV správně pracovat a jaké výstupy má předkládat k projednání zastupitelstvu:

celý KV projednává všechny vyžádané materiály, až nejsou žádné materiály, které by KV neprobral. Pakliže KV přijme nějaký nález a mám pochybnosti, osloví o doplnění patřičnou osobu a následně výsledek šetření předloží na ZM.

To je dle zákona - Jestli má paní Duchoňová něco dodat a vysvětlit, tak má být dán prostor k doplnění a pak teprve předložit zastupitelstvu. Znalecký posudek měl být projednán KV a předložen odpovědné osobě k vyjádření.

 

Zast. Řehoř - my jsme vše kontrolovali a projednali na KV - vycházeli jsme z toho, co jsme dostali. Dodané podklady považuje Kontrolní výbor za nekompletní, čekali na další dokumenty, nedostali je a na dalším jednání chtějí probrat znova. Kolega Procházka objednal znalecký posudek.

Starosta - to ale musí projednat KV.

Zast. Řehoř - nevytýkejte mi že je to nezákonný postup.

Jestli je něco nezákonného, tak je to výběrové řízení, protože jsme se spojili s jednateli firem, které údajně byly osloveny, a nikdy nebyli osloveni.

Starosta - čte ze zápisu KV, že má paní Duchoňová doplnit nějaké materiály - tak jí musí být dán čas na doplnění.

Diskuse - Řehoř, Krákora - paní Duchoňová musí dostat šanci odpovědět a doplnit požadované doklady.

Starosta – je to zakázka za několik desítek tisíc s jednoduchým řízením.

Zast. Vilimovský - zakázka za 370 tis.

Zast. Řehoř - vytáhli jste si informace z webových stránek 9.6. 2015, ty stránky v době nákupu vůbec neexistovaly.

Zast. Vilimovský – kdo ten obchod uzavíral?

Starosta  - rada města rozhodla o výběru této firmy, že dodá

Zast. Řehoř -  ne, nerozhodla

Zast. Vilimovský – já, co mám zápis z jednání RM, tak tam žádné usnesení není

Starosta  - paní Duchoňová dodá podklady a tam se to objasní

Zast. Řehoř – To asi těžko. Jak může objasnit poptávkové řízení, které neproběhlo. To co jste vyrobili jsou podklady s kopiemi webových stránek z 9.6.2015 ne z doby údajného poptávkového řízení, ne z roku 2014. Tzn. nemohli jste udělat poptávkové řízení, o kterém paní Duchoňová s panem starostou tvrdí, že jste udělali. To je nesmysl. Navíc porovnáváte úplně nové lavičky s přetřeným šrotem za nákupní cenu 350,-.

Starosta – pokud jsou tam rozpory, tak požádejte toho, koho se to týká, ať doloží..

Zast. Řehoř – no doložila a je to všechno podvrh

Starosta – ale já nevím, co doložila

Zast. Řehoř – aha, tak vy nevíte, co Vaše vedoucí OSMI doložila? Tak to jste teda manažer.

Zast. Jeřábek - zarazilo ho, že byla vybrána druhá nejlevnější nabídka na lavičky, že ta první nejlevnější byly lavičky se dřevěným sedákem.

Poptávkové řízení stažením z internetu je dobré na získání cenového přehledu, ale uvědomme si, že ty všechny firmy, které si vybírám, ochuzuju o možnost snížit cenu. Je to pro prodejce zajímavá nabídka a oni byli ochuzeni o možnost nabídky.

Zajímalo by ho, jestli někdo může říct cenový rozdíl mezi tím, co město zaplatilo a znaleckým posudkem.

V zadání bylo - žárové zinkování, vyhověl Logopark - a teď slyším, že jsou rezavé. Slyšel, že je město dostalo zadarmo, tak nad tím mávl rukou, ale nákupem takového zboží za takové peníze bylo město podvedeno. Někdo nám dodal nekvalitní věci, co s tím uděláme a co uděláme s člověkem, který tohle provede a pracuje v městských orgánech.

A ještě na lavičkách pracoval radní (to je šeptanda) - to je podvod.

 

Starosta - postupujte podle zákona, šetřete a jestli to neodpovídá zadání, tak se lavičky vrátí.

Pokud nejsou žárově zinkované.

Zast. Řehoř - prezentujete poptávkové řízení s nepravdivými informacemi - totální arogance.

Starosta - vy řeknete: vy jste nás podvedli, - prošetřete to.

Zast. Vilimovský – to, co jsem zjistil - to byla osobně moje činnost, protože pan Izák napsal
 -lavičky typu letiště-, tak jsem oslovil letiště a dostal se k informacím.

Oslovena místostarostka k vyjádření, zda ji to nevadí, proč to po volbách neřešili?

Zast. Páterová  - proč jsem do toho nešla po volbách? – to mě nenapadlo, že by se mělo něco takového řešit. Ohledně laviček nic nezařizovala a jako uživatele jí nenapadlo, že jsou lavičky špatné.

 

Pan Kokeš (vykřikuje) - podvod jako s kotelnou

Zast. Šretrová - není to pravda, o kotelně jsme mluvili. Paní vedoucí vám to vysvětlovala.

 

Zast. Kotoučová - chce celou záležitost shrnout

- dle KV je to levárna, doporučuje, aby KV vše prověřil dle všech dostupných materiálů,
a následně se bude řešit případné opatření.

Zast. Řehoř - jsme v mezifázi, že jsme dostali nepravdivé údaje.

Zast. Kotoučová - vy máte materiál, nehodnotím jaký - vy to vezmete – proberete a řeknete výsledek.

Pan Kokeš ruší - překřikuje výroky o kotelně – nelze dále jednat.

Starosta přerušuje zasedání ve 20:45 na 15 minut.

 

21:00

Zast. Kotoučová – dokončuje – vzniklo nějaké podezření z toho, co KV prošetřil, zatím má dílčí závěry, informoval nás o tom a teď, až bude mít úplně všechno, budeme o tom znova jednat.  Teď vše můžeme jen vzít na vědomí.

Zast. Řehoř - 29.7. je další zasedání KV, tam dokončí KV řízení a pak předloží zastupitelstvu.

 

Usnesení 4/8//2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis č. 2 ze zasedání KV ze dne 15.6.2015

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE  0        1 nepřítomna

 

Starosta - v dobrém doporučuje - pokud bude chtít KV přímo na příštím jednání nějaké doplňující informace, tak to musí být jednání na úřadě a ne na zasedání U Mnicha.

Tam by zaměstnanci nemohli přecházet.

Ještě doplňuje, že pokud přišel zápis KV na úřad 24.6. tak není v lidských silách dát materiály 26.6. a Pavla (pozn. Duchoňová) si to vyhodnotila, že vše dodá 21.7. (pozn. termín jednoho z bodů ze zápisu KV).

 

4) Projekt – dostavba tělocvičny ZŠ Komenského 420

Starosta - V materiálech v důvodové zprávě je uvedena jenom část, ve středu k tomu byla pracovní schůzka. Všechny ostatní materiály k tomu byly dány na sdílený zastupitelů. Starosta vyjmenovává, kdo na schůzce byl, - probrali se nějaké možnosti. Dotaz starosty, zda chtějí zastupitelé ještě něco odprezentovat?

Usnesení - je připravené z předminulého jednání, kdy byl bod odložen na zastupitelstvu.

Starosta - uvádí ceny za jednotlivé objekty - podle kontrolního rozpočtu - hala kolem 11,5 (11,355) mil.. Předpokládaná cena na pracovním jednání 10,221 mil. Vlastní šatna a nářaďovna by měla být v patrovém provedení 5,660 mil., odhad byl 5,120 mil. je tam taky nárůst cca o 10 %. Chodba a rekonstrukce stávajících šaten - odhad 1,755 mil., ale rozpočtově podle kontrolního rozpočtu 4 mil. Je tam nárůst , - jak to projektant odůvodnil, - při DUR nebyly ještě k dispozici průzkumy, pak se dělaly sondy do stropů, podlah, aby naplnily zadání,  - muselo dojít ke kompletnímu stržení stropu za knihovnou. V zásadě je to jako kdyby se postavila nová stavba 10x15 metrů v půdorysu. Materiály byly na schůzce - od středy běží zadání soutěžit - hala a šatny s nářaďovnou. Úprava terénu, všechny přeložky nízké napětí, vysoké napětí - to vše 21,871 mil včetně DPH.

Pak byly uvedeny ještě další varianty.

Největší 26,715 mil – tak, jak je teď vyprojektované.

Největší zdražení oproti odhadu jsou ty šatny.

Na pracovní schůzce se diskutovalo o tom jak dál, ale byla v podstatě shoda na tom vybudovat to celé třeba v horizontu  2,5 roku.

Zast. Wolnerová – dotaz, jestli by to nešlo udělat najednou celé a financovat ještě třeba z jiného projektu.

Za 12,5 mil. dotace z ministerstva financí musíme udělat tu plochu tělocvičny. Udržitelnost tam není stanovená, jen je v rozhodnutí o dotaci uveden, že hala zůstane 10 let v majetku města.

Zast. Wolnerová se přiklání k tomu udělat to všechno, ale chápe, že finančně se na to nedosáhne.

Dotaz k harmonogramu - Řehoř všichni z toho mají husí kůži, když nekopneme 15. září, tak to mít nebudeme nebo budeme platit vše ze svého a dotaci nedostaneme.

Starosta - to nikdo nezastírá, že harmonogram je napnutý.

Zast. Grygar - je to tristní, dva roky se ví, že musíme stavět tělocvičnu, bez podkladů se schválila šílená varianta, pak se to revokovalo, pak na radě přišla nová varianta, pak se ukázalo, že je levnější, rozhodli jsme se pro ni, V červnu jsme se dozvěděli, že se to změnilo, nevěděli jsme, za kolik se to bude stavět. Tři čtvrtě roku se nedělo nic. Obává se, aby se podobným způsobem neřešil ten nový pavilon. Byl by rád, aby se o tom začali bavit dřív a s lepšími podklady.

Starosta - nějaké návrhy máme.

Zast. Grygar - RM rozhodla o nějaké velikosti, kdo rozhodl o tom, že se to bude stavět větší?

Starosta - projektant - potřeboval vytvořit něco, co se má opravdu postavit, co má předepsané parametry.

Zast. Vilimovský - evidentně jste nezvládl celou tu projektovou záležitost.

Starosta - vysvětluje postup jak se s projektantem pokračovalo.

Studie - prošla zastupitelstvem, nelíbila se, pak se předělávala, na konci srpna se zjistilo, že peníze dostaneme.

Jeřábek - nedovede si představit, jak se zvednou ty náklady. Je nejvyšší čas začít „makat“ na tom pavilonu, ptá se - s čím můžou pomoct, - dělejme něco pořádnýho, kvalitního, strašně to letí.

Nesouhlasí s tím systémem, jak se to připravuje, je to všechno dlouhé a pak narychlo se má něco rozhodovat. Nechce, aby se takhle jednalo o pavilonu.

Starosta - v půlce srpna by mohl být nějaký první návrh toho pavilonu.

Co je výsledkem této diskuse?

Zast. Řehoř - je vůbec třeba přijímat nějaké usnesení?, když už bylo vypsáno VŘ.

Starosta, Grygar, Řehoř, Vilimovský - Diskuse

 

Zast. Řehoř - může to být jen deklaratorní o tom, co jsme teď schválili a další návrh, aby rada postupovala na další přípravě.

 

Návrh usnesení:

Usnesení č. 5/8/2015

ZM souhlasí s realizací projektu tělocvičny mimo objektu SO7 v rozsahu projektové dokumentace a zároveň pověřuje radu města zadáním vypracování alternativních studií
s cílem minimalizovat finanční náklady objektu SO 7.

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5) Koncesní řízení – vodohospodářský majetek města

Zastupitelům byl v materiálech spolu s důvodovou zprávou předložen text koncesního projektu.

Starosta – jsou nějaké dotazy?

Zast. Grygar – v projektu v odstavci Rizika na straně 16 a 17. - Není si jist, jestli je možné, aby tam byly u položek vodné a stočné na halíř stejné částky. Domnívá se, jestli tam není chyba.

Starosta - nejsou tam vyladěné všechny chyby, není to poslední verze – je možné, že to chyba je - starosta si poznamenává, aby na to zpracovatele projektu upozornil.

V současné chvíli je potřeba schválit jenom variantu, podle které se má dále postupovat, podobně, jako to bylo u přivaděče z Baní. To znamená, musíme rozhodnout, zda si majetek budeme provozovat sami nebo prostřednictvím někoho.

 

 

 

 

Usnesení č. 6/8/2015

ZM schvaluje koncesní projekt koncesního řízení: VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY  a to ve variantě B.

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

Blíží se 22. – návrh zast. Řehoře na zakončení jednání a přeložení zbývajících bodů na příští zastupitelstvo.

Zast. Vilimovský je zásadně proti, protože už minule byly jím navržené body přeloženy.

Zast. Jeřábek – jeho body ohledně údržby zeleně se mohou odložit.

Zast. Páterová navrhuje probrat připravený program až po bod 9 a zbytek přeložit napříště.

 

Ve 21:55 hod. odešla zast. Nováková - přítomno 13zastupitelů

 

6) Pravidla pro zřizování výborů zastupitelstva, komisí rady a redakční rady zpravodaje

Zast. Grygar - výčet pravidel na základě, kterých se členové jmenují.

-           Počet členů výborů, komisí a redakční rady: Počet členů bude stanoven pro každé volební období podle počtu uskupení, které na základě volebních výsledků získají mandáty v zastupitelstvu.

-           Každé politické uskupení zastoupené v zastupitelstvu navrhuje 1 člena výboru, komise a redakční rady.

Zastupitelstvo města nebo Rada města pouze schvaluje tuto nominaci a má právo veta v případě opodstatněných výhrad. Zápis z usnesení Zastupitelstva města nebo Rady města musí obsahovat přesné údaje, kdo konkrétní osobu navrhoval a kdo jmenovitě jak hlasoval. Člena výboru, komise a redakční rady odvolává orgán, který ho jmenoval. V případě odvolání nebo odstoupení člena výboru, komise a redakční rady, má uskupení, které jej jmenovalo, nárok na navržení nového člena výboru, komise a redakční rady.

-           Členství výboru, komise a redakční rady je podmíněno:

a) trvalým pobytem v Mníšku pod Brdy;

b) prokázáním odbornosti a přínosu k dané problematice;

c)bezúhonností.

-           Zřizovat výbor, komisi nebo další orgán budou ty orgány města, které mají kompetenci ve věci rozhodovat.

-           Člen výboru a komise, které ovlivňují nakládání s majetkem a prostředky města, resp. výboru a komise, kterých doporučení nebo rozhodnutí může ovlivnit získání výhody pro soukromé subjekty, jsou povinni podepsat Čestné prohlášení k nemovitostem a investičním záměrům, které tvoří přílohu č. 1. těchto pravidel. Nepodepsání tohoto prohlášení má za následek neplatnost jmenování do výboru nebo komise nebo dalšího orgánu.

-           Redakční rada Zpravodaje města Mníšek pod Brdy, je nejdůležitějším médiem ovlivňujícím názor obyvatel Mníšku pod Brdy. Na Redakční Radu Zpravodaje se vztahují všechna ujednání těchto Pravidel. Redakční Rada Zpravodaje města Mníšek pod Brdy podléhá Zastupitelstvu města.

-           Osoby blízké zaměstnancům úřadu, zastupitelům, členům výborů anebo členům komisí, pokud se budou účastnit výběrového řízení na veřejné zakázce, nabídkového řízení, nebo jiného obchodního vztahu ve vztahu k městu, nebo úřadu města, jsou povinny předem informovat o této skutečnosti kontrolní výbor. Kontrolní výbor je oprávněn k účasti a prověření tohoto případu.

 

Starosta - probírali jsme to už na pracovní schůzce. Je to otázka politického vyjednávání a není tu plno věcí. Navíc je něco i v rozporu se zákonem.

 

 

Usnesení č. 7/8/2015

ZM přijímá „Pravidla pro zřizování výborů zastupitelstva, komisí rady města a redakční rady Zpravodaje“.

PRO 5             PROTI 5         ZDRŽELI SE 3

 

7) Zrušení komise a zřízení výboru pro územní plán

Pan Grygar čte z připravených materiálů.

Navrhuje se zrušení komise pro ÚP a zřízení výboru pro ÚP.

Zřízení komise pro ÚP je logicky a právně nevhodné. O ÚP rozhoduje zastupitelstvo. Rada o ÚP nerozhoduje a nemá tedy opodstatnění, aby měla zřízen iniciativní a poradní orgán k této věci. Je právem zastupitelů, aby měli informace, které budou potřebovat při svém rozhodování a schvalování územního plánu. Opozice na prvním zasedání ZM navrhovala, aby byl zřízen výbor pro ÚP. Pak bychom se vyhnuli trapným okamžikům, kdy je zastupitel vyloučen z účasti na jednání komise. O územním plánu bude rozhodovat zastupitelstvo a nikoliv rada města.

Zast.Vilimovský - k tomu se má zřídit poradní orgán.

Starosta - v komisi má každý svoje zastoupení (myšleno politické uskupení vzešlé z voleb), nejhůř jsme na tom my. Každý může prosazovat svoje názory - je to plně demokratický orgán.

Ten orgán musí existovat.

Pan Jeřábek - poznal hlasování na komisi.

Nechal by to opravdu na tom zastupitelstvu - mělo by si to řídit zastupitelstvo a každý člen by měl informovat svoje kolegy, o čem se tam jedná, a když to je zprostředkované přes radu, není to ono. Zastupitelstvo je to nejvyšší, které rozhoduje o ÚP.

Minule bylo navrženo přenavržení členů.

Starosta - koalice si na začátku volebního období určila složení zastoupení, visí na webu a pokud by se to změnilo, musela by se změnit i koaliční smlouva.

Diskuse - Jeřábek x starosta x Dalešická

Zast. Šretrová – bylo tady řečeno – „rada si řídí tu komisi“ – proti tomu se tvrdě ohrazuje – komise je poradní orgán. Já ani moje kolegyně nikoho neřídí.

Diskuze, kdo vlastně řídí a úkoluje komisi.

Po diskusi hlasování o návrhu usnesení.

Usnesení č. 8/8/2015

ZM zřizuje Výbor pro územní plán.

PRO 5             PROTI 4         ZDRŽELI SE 4

 

 

Starosta - Následující bod programu je nekonzistentní s předcházejícím usnesením, protože zřízení výboru nebylo schváleno.

8) Jmenování členů  - (výbor pro ÚP)

 

9) Opětovné jmenování členů finančního výboru

Zast. Vilimovský - Objevily se informace, jaký je stávající stav ve FV, - někdo chtěl odejít.

Starosta - nikdo neodstoupil,

Landová – pokud by někdo rezignoval, muselo by to být na jednání ZM.

Zast. Řehoř – pan Keyř avizoval, že odstoupí.

Starosta – spíše to byl komunikační problém - já a paní Duchoňová jsme nebyli přítomni na jednání FV. Někteří členové z toho byli konsternováni.

Mohu říct, že pro příště, když budeme mít informace a dostatečně včas k jednání FV přizváni, tak se ho zúčastníme. Složení FV zůstává nezměněno, můžeme ale navýšit počet členů.

Může být navrženo rozšíření na 9 míst.

 

 

Usnesení č. 9/8/2015

ZM rozšiřuje počet členů FV a to na 9 členů.

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Návrhy na dovolení dalších členů FV.

Zast. Vilimovský – původně měla být navržena paní Stárková.

Navrhuje paní  Lenku Jeřábkovou a Ing. Pavla Grygara.

Zast. Řehoř - první čím by se měl FV zabývat, je zvýšení odměn.

Zast. Wollnerová - navrhuje Veroniku Dlabalovou, studovala ekonomii na Karlově univerzitě a pracovala v bankách na přenosech dat.

 

Starosta - původně byl návrh paní Stárkové a ten nyní zmizel.

Vilimovský - paní Stárková nemá zájem

 

Hlasování postupně o návrzích:

Usnesení č. 10/8/2015

ZM jmenuje členkou FV paní Lenku Jeřábkovou.

PRO 5             PROTI            0         ZDRŽEL 8

(nebyla zvolena)

 

Zast. Grygar - stahuje kandidaturu.

Diskuse nad tím, proč se vzdal?

 

Zast.Šretrová – po stažení kandidatury panem Grygarem je toho názoru, že by se mělo revokovat usnesení na rozšíření FV.

K revokaci nedochází a pokračuje se v hlasování o návrhu zastupitelky Wollnerové jmenovat členkou FV paní Dlabalovou.

Usnesení č. 11/8/2015

ZM jmenuje členkou FV paní Veroniku Dlabalovou.

PRO 9             PROTI 0         Zdrželi se 4

 

Na příštím zasedání zastupitelstva se dovolí 9. člen FV.

 

Ukončení zasedání ve 22:30 hod.

 

Ověřovatelé: Ing. Hana Kotoučová

 

                      David Řehoř MBA

 

Ing. Petr Digrin Ph.D.

starosta

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 8,  konaného dne 20.7.2015

 

Usnesení č. 1/8/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu paní Ing. Hanu Kotoučovou a pana Davida Řehoře a návrhovou komisi ve složení Milan Kotouč DiS. a JUDr. Miroslav Vilimovský.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/8/2015

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Zpráva KV

4) Projekt – dostavba tělocvičny ZŠ Komenského 420

5) Koncesní řízení – vodohospodářský majetek města

6) Pravidla pro zřizování výborů zastupitelstva, komisí rady a redakční rady zpravodaje

7) Zrušení komise a zřízení výboru pro územní plán

8) Jmenování členů  - (výbor pro ÚP)

9) Opětovné jmenování členů finančního výboru

10) Webové stránky města

11) Informace o stavu dřevin v aleji na náměstí F.X.Svobody

12) Informace o nových výsadbách a sadovnických pracích v rámci II. Etapy obnovy parků

13) Péče o veřejnou zeleň

      - Zajištění bezpečnosti silničního provozu ve výhledu do křižovatek a zatáček ………….

      - Změna systému údržby ploch veřejné zelen a zajištění odborné kontroly ………………

 

Usnesení č. 3/8/2015

ZM pověřuje KV prošetřením výdajů a nákladů na posudky související s akcí rekonstrukce Nám. F.X.Svobody v souvislosti s trestním oznámením kontrolního výboru z minulého volebního období (2010-2014) a ukládá OKS do 5.8.2015 předložit kontrolnímu výboru příslušné faktury a smluvní dokumentaci k této věci.

 

Usnesení č. 4/8/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis č. 2 ze zasedání KV ze dne 15.6.2015

 

Usnesení č. 5/8/2015

ZM souhlasí s realizací projektu tělocvičny mimo objektu SO7 v rozsahu projektové dokumentace a zároveň pověřuje radu města zadáním vypracování alternativních studií
s cílem minimalizovat finanční náklady objektu SO 7.

 

Usnesení č. 6/8/2015

ZM schvaluje koncesní projekt koncesního řízení: VÝBĚR PROVOZOVATELE VODOVODU A KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTA MNÍŠEK POD BRDY  a to ve variantě B.

 

Usnesení č. 7/8/2015

ZM rozšiřuje počet členů FV a to na 9 členů.

 

Usnesení č. 8/8/2015

ZM jmenuje členkou FV paní Veroniku Dlabalovou.

 

 

Daniela Páterová                                                       Ing. Petr Digrin

místostarostka                                                           starosta

Vyvěšeno: 3. 8. 2015

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět