Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 8 ze dne 20.12.2011

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 8 ze dne 20.12.2011.

 (výpis)

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Eva Jarolímková, Ladislav Šimečka, Vladimíra Pirichová, Milan Kotouč, Jiří Zápal, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, František Keyř, Marie Šretrová,  Karel Vejmola, Milan Brabenec (od 17:55), Miroslav Vilimovský (od 18:07)

Omluveni: Alena Štamberková

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zastupitelé města Mníšek pod Brdy se v l7 hodin sešli na náměstí F.X.Svobody k pietní vzpomínce na prvního porevolučního prezidenta Václava Havla.

 

Zasedání ZM pak pokračovalo od 17:25 hod v zasedací místnosti MÚ.

Předsedající schůze pan starosta Digrin dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Předsedající seznámil přítomné s připraveným programem:

Nejprve proběhne volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise

Program bude pokračovat, zprávou o činnosti RM a MÚ, veřejnou schůzí a pak budou následovat body:

1) Zpráva FV

2) RO č. 3

3) Vodné a stočné pro rok 2012

4) Odpadové hospodářství
    OZV č. 1/2012 o odpadech

5) Rozpočtové provizorium na rok 2012

6) Organizační změna odboru kanceláře starosty

7) Majetkové záležitosti

8) Přestupková komise (navrhuje odpis některých pohledávek)

9) Různé ( v tomto bodu zatím není nic zařazeno)

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Ověřovateli zápisu jsou navrhování Vladimíra Pirichová a Milan Brabenec, ale ten zatím není přítomen a proto místo něho navrhuje předsedající pana Karla Vejmolu. Do návrhové komise pak jsou navrženi  Marie Šretrová a Miroslav Vilimovský, který rovněž zatím není přítomen a místo něho navrhuje pan starosta pana Jiřího Zápala.  

Zapisovatelkou  je navržena paní Jaroslava Svitálková.

K návrhům nebyly vzneseny žádné protinávrhy ani připomínky.

 

Návrh usnesení č 1/8/2011

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Vladimíru Pirichovou a Karla Vejmolu a návrhovou komisi ve složení Marie Šretrová a  Jiří Zápal.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

Hlasování:        PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Pan starosta seznámil přítomné již v úvodu s návrhem programu. Vyzval zastupitele k možnosti doplnění programu.

 

Pan Vejmola  by rád  tlumočil informaci o provozu lékárny, ale nemusí to být samostatný bod programu, stačí když to řekne ve veřejné schůzi.

 

Pan starosta doplňuje projednání jedné věci do majetkových záležitostí, jedná se o potvrzení zájmu o bezúplatný převod pozemku 1938/1 od PF.

 

Hlasování o souhlasu s doplněním programu v bodu majetkové záležitosti.

PRO  12          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Další požadavky na změnu nebo doplnění programu nejsou a proto dává předsedající hlasovat o  návrhu programu.

Návrh usnesení č. 2/8/2011

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

* Zpráva o činnosti RM a MÚ

* Veřejná schůze

1) Zpráva FV

2) RO č. 3

3) Vodné a stočné pro rok 2012

4) Odpadové hospodářství
    OZV č. 1/2012 o odpadech

5) Rozpočtové provizorium na rok 2012

6) Organizační změna odboru kanceláře starosty

7) Majetkové záležitosti

8) Přestupková komise (navrhuje odpis některých pohledávek)

Hlasování:                    PRO    12        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno.

 

* Zpráva o činnosti RM a MÚ

 

Rada města ve spolupráci s komisí pro rozvoj a územní plán posuzovala návrhy na stavbu nového marketu společnosti Tesco (naproti Penny a vedle zahradnictví). Dále projednávala dodávku nového gastronomického vybavení pro budovu školky na sídlišti Eden. Instalace výdejny je podstatná pro kolaudaci budovy a vlastní zkapacitnění školek.  Žádost o zvýšení kapacity MŠ byla podána, řízení bylo zahájeno a bude pokračovat po kolaudaci budovy.

Rada města souhlasila s montáží streetballové konstrukce do areálu scateparku.  V souladu s doporučením kontrolního výboru byla ve věci vypořádání závazků mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Penny s.r.o. podána na žaloba.

V průběhu měsíců října a listopadu proběhly dvě soutěže a to na zakázku rekonstrukce ulice 9. května včetně ulice K Rybníčku a Skalecká a podlimitní zakázka na ulici Na Oboře. První soutěž vyhrála firma TOST CZ s.r.o., druhou STRABAG a.s. .

Mezi hlavní témata, která Rada města v uplynulém období řešila dále patřily – průběh příprav nového územního plánu a příprava nového systému odpadového hospodářství města.

 

 

 

Informace pro jaro 2012

Od března bude zahájena rekonstrukce krajské silnice č. 116/II v úseku od Marjány (konec okresu) až ke křižovatce u dálničního mostu. V úseku Marjána – křižovatka na ulici Čísovická bude provedena celková uzavírka na cca 1 měsíc a v úseku od Čísovické k podjezdu bude uzavírka provedena vždy na ½ vozovky. Uzavírka bude koordinována s uzavírkou dálničního mostu na Voznici. Současně by měla být realizována i oprava úseku na staré Dobříšské v chatové oblasti (dvojitá zatáčka).

 

Pan Keyř – dotaz, zda bude součástí rekonstrukce také vybudování chodníku od STK k Marjáně?

Starosta - Ne, jen nějaké ležaté značení.

Pan Kožíšek – tam, kde je širší silnice, by mělo být nějaké značení, aby vznikl pomyslný chodník, ale při přípravných jednáních s představiteli  Středočeského kraje s nimi nebyla žádná řeč. 

Úkoly ZM:

1. Zprávy z lokality EDEN – V současné době probíhá výstavba hlavní komunikace v lokalitě a finalizace protihlukového valu. Druhý bytový dům včetně parkoviště je ve výstavbě. Dokončení se předpokládá v létě příštího roku.

2. Dle úkolu ze ZM proběhly jednání s majiteli pozemků pod bytovým domem č.p. 836 a 837. Město Mníšek pod Brdy nabídlo ke směně pozemků pod budovou pozemky zahrádek U Červeného kříže. Současní vlastníci na směnu nereflektují, předložili vlastní požadavky o cenách a způsobu převodu. Nabídka vlastníků a závěry z jednání budou předány sdružení vlastníků domu č.p. 836,837.

 

Informace z OSMI – kanalizace SL - dnes probíhala kolaudace. Rozsah pro letošní rok byl ukončen, hřiště u ZŠ bylo předáno.

Pan Keyř – na hřišti se má něco kácet – proč se to nepokácelo před rekonstrukcí?

Starosta – nepřemýšlelo se o tom, nebylo úplně jasné, kam vyjde doběhová rovinka, týká se to dvou stromů.

 

Dotace na 2012:

Byla podána žádost do SFŽP  na obnovu parků, byla ukončena administrace 1. platby na akci rekonstrukce náměstí. V současné době očekáváme platbu.

Připravuje se žádost o dotaci na komunikace ve městě a to do SFDI

Byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci ulice Na Oboře

Byla podána žádost do programu FROM na rekonstrukci tréninkového fotbalového hřiště v areálu Sokola.

Byla podána žádost o dotaci na kanalizaci Stříbrná Lhota – středočeské dotační fondy

 

Poznámka

Pan Keyř – chtěl, aby se do programu zastupitelstva zařadil bod o čerpačce v Rymani – jak se to vyvíjí, aby se obecně vědělo, co se tam děje. Zda by k tomu mohl pan starosta podat nějakou informaci.

Starosta - je to tak, že fekálie z čerpací stanice vytékají, důvod je jasný. Situace se zhoršuje, dřív se to stávalo jen občasně, teď už je to téměř kontinuálně. Domnívali se, že je špatné stavební provedení a špatná čerpadla.

Zhruba před 3 týdny se vše vyčistilo, zvedla se čerpadla, byla tam realizační firma, byl tam i dodavatel čerpadel. Všichni  se shodli na tom , že vše je v pořádku provedeno včetně kapacity čerpadel. Problém je v tom, co tam natéká. Historicky se to vyskytlo jen jednou na Marjáně. Natékají tam pleny, písek, beton, kusy cihel – natéká to pravidelně, během chvíle se to ucpe.

Oslovil většinového vlastníka čerpačky – to je pan Vančura.

Jsou dvě možná řešení – buď to tam přestane natékat a pak to bude v pořádku, nebo se vymění čerpadla za jiná, která jsou schopná tento nepořádek pořešit. Otázka je, kdo by to zaplatil – Vančura – většinový vlastník ten rozhodne. Určitě sepíšeme nějakou výzvu – týká se to více méně 55 domů, kde se to produkuje – jejich prostředí je takové, jaké si ho vytváří – ať zváží, co hází do odpadu – kanalizace.

Pan Zápal – navrhuje do dopisu napsat, že budou provedeny kamerové zkoušky a viníkovi to půjde k úhradě.

Pan Kožíšek – kdyby byla instalována lepší čerpadla – mohl by být problém, že by se ucpal i hlavní řad. Před čerpadly má teď 1. SčV vytvořit koš k čištění.

Pan Keyř – věří tomu, že je to složitá věc, ale apeluje, aby se to udělalo co nejdříve. Z pohledu stěžovatelů se s tím nic nedělá. – Když někdo vypustí septik, tak je tam hned policie a tady se prý nic neděje.

Klidně zjednat pořádek i pod určitým tlakem – zjistit, kdo tam má malé děti s plenami nebude takový problém.

 

17:55 –  příchod pana Brabence -  přítomno 13 zastupitelů.

 

Starosta - hovořil s panem Vančurou – bude to společná výzva, jsou si vědomi, že to padne na něj jako na většinového vlastníka.

Pan Keyř – jinde na stavbách (za hřbitovem) jsou taky šachty zasypané pískem, nepořádkem, sutí, kamením, je jich tam možná 20.

PSJ – má od začátku stavby revizní šachty přikryté jen prkýnky.

Je to daň té výstavbě, ale zabezpečit ty šachty by se měly, stavba je někoho a ten to musí zajistit.

 

* Veřejné schůze

 

Pan Vejmola – tlumočí informaci magistry Kormoutové – po zavedení sobotního provozu v lékárně nebyl zájem zpočátku nic moc, ale teď se to zlepšilo a tak se paní magistra rozhodla, že sobotní provoz zachová.

 

Další připomínka pana Vejmoly – všiml si, že na Pražské u vjezdu parkují auta za sebou třeba tři dny, náklaďák s bagrem i osobáky, - aby se to nestalo zvykem.

 

Pan Korbelář – to jsou auta zaměstnanců, co tam naproti dělají reklamy a pak je tam nakládají.

 

Pan Keyř – je to tam široké a není to až tak velký problém, stojí v odstavném pruhu.

Já bych je nechal žít.

Pan Vejmola, - já bych je vyhnal.

 

Pan Korbelář – dotaz na rekonstrukci na 116 – jak bude jezdit autobus na Marjánu?

Pan Starosta - jsou náhradní trasy přes Rymáň a Zahořany.

Měsíc to vydržíme.

 

Pan Smetana – připomínka – až se bude dělat rekonstrukce v ulici Na Oboře, v místech, kde je ta vytékající voda, aby město dalo „majzla“, hlavně před domem Hevessyho a tam, co jsou Hourovi.

Pan starosta – je na to projekt včetně odvodnění. Budou tam nové příčné prahy, odvodňovací žlaby, někde zatrubkování, kolem trafačky se počítá s celou předělávkou.

 

18:07 – příchod pana Vilimovského -  přítomno 14 zastupitelů

 

Pan Korbelář – dotaz na kontejnery u nádraží – budou tam? Je tam pořád odpad kolem.

Pan starosta - půjdou pryč, ale kamera je tam připojena na 24 hod.

Pan Keyř – je to veřejné místo, blízko silnice, přístupné pro všechny, kdo jezdí kolem – např. ví, že v Novém Kníně jsou lidi, kteří sem pravidelně jezdí.

Pan Korbelář – původně byly kontejnery u Marjány, tam na ně bylo vidět,  ale když se to dalo tam dozadu za nádraží, tak je to hrozné.

 

18:10 konec diskuse

 

1) Zpráva FV

 

Pan Brabenec čte zápis ze zasedání FV, který se sešel 9.11.2011 a na programu měl:

Oznámení zvýšení ceny stravného od 1.9.2011 ve školní jídelně při ZŠ, plnění rozpočtu k 30.9.2011 a rozpočtové opatření č. 3/2011.

FV vzal na vědomí zvýšení cen stravného v ZŠ v průměru o 2 koruny.

FV projednal plnění rozpočtu včetně zapracovaného rozp. opatření. FV doporučuje vypracovat (odborem OSMI) přehled o občanech, kteří by se měli přihlásit jako poplatníci za zhodnocení stavebního pozemku dle vyhlášky města.

FV doporučil zapracovat do rozpočtu 2012 PD na opravy mostků po městě a odvodnění sídliště Pod Skalkou. FV doporučuje připravit podklady k odepsání investic, které již není možné realizovat nebo byly zařazeny do investic, ale investicí nejsou, mají charakter opravy (účet 042).

 

FV přijal usnesení, že bere na vědomí plnění rozpočtu města k 30.9.2011.

FV projednal RO č. 3/2011 a doporučuje ho ZM ke schválení.

 

K tomu starosta – považoval za nejdůležitější doporučení FV týkajícího se poplatku za zhodnocení stavebního pozemku – výzvy k přihlášení se k poplatku byly rozeslány i těm, kde zatím nejsou zkolaudované kanalizace – počínali si příliš horlivě.

OSMI k tomu vypracuje zprávu.

 

Co se týká účtu 042 – nemohlo se na tom pracovat, protože už čtvrtý měsíc je nepřítomná jedna pracovnice a současné obsazení odboru ji musí zastupovat a jen tak tak stíhá normální provoz, na tuto práci navíc nezbyl už čas.

Pan Zápal - v r. 2007 už to bylo rozškatulkované na položky, které jsou řešitelné, pak věci historického data – připravit na odpisování a vyřazení z účtu (vlečka u prům. zóny) je tam několik kategorií, podle kterých se to má čistit.

Paní Šibřinová (vedoucí fin. odboru) – na účtu jsou věci na které nejsou kolaudace, pak jsou tam i věci, o kterých se vůbec neví, co to je.

Pan starosta - na příští ZM by se připravily věci k vyřazení - k totální likvidaci – na příští zasedání k tomu bude i zprávička FV.

Pan Keyř - budou k tomu moci přidat i věcná břemena – přecenění VB např. vůči ČEZu apod.

Diskuse ke zprávě FV končí.

 

 

Návrh usnesení č. 3/8/2011:

ZM bere na vědomí zprávu FV.

Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 3 bylo přijato.

           

2) RO č. 3/2011

Zastupitelé budou hlasovat o rozpočtovém opatření, které bylo projednáno radou města i finančním výborem. oba orgány ho doporučily ke schválení.

Dotaz pouze na úpravu položek oprava hřbitova – kde se 100 tis. ubralo a úprava hřbitova, kam se 50 tis přidává. Co to znamená?

Odpověď – letos se stavebně na hřbitově neopravovalo, dělala se pouze údržba a herbicidace – ta se dělala 2x.

Návrh usnesení č. 4/8/2011:

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2011.

Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 4 bylo přijato.

 

3) Vodné a stočné pro rok 2012

Pan starosta – předpokládá, že důvodovou zprávu – komentář k návrhu kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2012 si zastupitelé pečlivě prostudovali předem a nemusí to vysvětlovat. Kalkulace se v podstatě moc nemění.

Pokud by nedošlo ke zvýšení DPH, tak by mohlo zůstat vodné a stočné tak jak bylo v roce 2011. Nyní kalkulované režijní náklady nejsou o tolik vyšší a do nájemného dostáváme víc peněz.

8% nárůst je započten tak jak připomínal minule dr. Brabenec.

Ke kalkulacím nejsou od zastupitelů žádné připomínky. Může být hlasováno o návrhu.

Návrh usnesení č. 5/8/2011:

ZM schvaluje cenu vodného pro rok 2012 ve výši 46,03 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši  33,05 Kč včetně DPH.

Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 5 bylo přijato

 

Pan starosta žádá zastupitele o schválení přeřazení bodu 6 nyní před bod 4, protože pan Navrátil, který  bod 6 připravoval a bude ho přednášet, musí odejít.

 

Návrh usnesení: (bude mít číslo 16/8/2011)

ZM schvaluje úpravu programu ve smyslu přesunutí bodu 6 před bod 4 programu.

Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

(přesun odsouhlasen)

 

6) Organizační změna odboru kanceláře starosty.

Vysvětluje pan Navrátil – vedoucí OKS

Městské kulturní středisko (MKS), Městská knihovna Mníšek pod Brdy (MK MpB) nyní fungují jako samostatné organizační složky, které sice spadají pod supervizi OKS, ovšem bez přímé manažerské podřízenosti. Systémově se jedná o jakýsi hybrid, kdy samostatná organizační složka není na úrovni příspěvkové organizace, ale není ani zařazena do struktur úřadu. Zejména v případě MKS jde však o zastaralý model, kdy má tato organizační složka v současnosti svou vedoucí a jednoho podřízeného.

 

MKS neorganizuje všechny kulturní nebo společenské akce, kdy část, a to značnou, řeší OKS jako takový a zve si MKS ke spolupráci. Tento stav je pro samotný výkon a efektivitu nevyhovující a z dlouhodobějšího manažerského hlediska i neudržitelný. Také je nejasné postavení fungování Barokního areálu Skalka, kdy je třeba koordinace minimálně tří odborů a MKS.

Navrhuji zrušit MKS, MK MpB jako samostatné organizační složky a zařadit je do řádné struktury úřadu, pod přímou nadřazenost OKS, bez dalšího vnitřního členění.

Skvěle to formulovala Věra Landová.“ Skončí já a vy a začne my“

 

Návrh usnesení č. 8/8/2011: (ponecháno číslování z návrhu usnesení)

ZM souhlasí se zrušením samostatných organizačních složek Městské kulturní středisko a Městská Knihovna Mníšek pod Brdy. ZM dále souhlasí se začleněním pracovišť a jejich kompetencí pod odbor kanceláře starosty.

Hlasování:        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 8 bylo přijato.

 

4) Odpadové hospodářství  - OZV č. 1/2012 o odpadech

Materiál přednáší pan starosta

V současné době je v Mníšku zaveden systém likvidace komunálního odpadu podle zákona o odpadech, přičemž úhrada za provoz systému je stanovena zákonem o místních poplatcích. Tento systém umožňuje od každého trvale hlášeného občana a chaty vybrat poplatek ve výši maximálně 500,- korun. (250 za tříděný odpad a 250 za komunální)

Situace je teď už neudržitelná a výhledově bude ještě neudržitelnější. Systém je nutno změnit.

V současné době systém generuje ročně ztrátu vyšší než 2 miliony korun.

Podrobné rozbory jsou popsány v důvodové zprávě.

Současný systém také neumožňuje proporcionální rozdělení nákladů podle producentů odpadu. Pokud by neexistoval finanční limit, náklady by se přenášely pouze na trvale hlášené osoby. V širší skupině se pokusili vytvořit něco, co by městu pomohlo.

Byla zpracována podrobná analýza struktury obyvatel a rozložení staveb obytného charakteru podle typu.

Dospělo k tomu, že největší problém je v bytových domech, kde je např.  40% lidí, kteří nejsou hlášeni, bydlí a nic neplatí – odpad dávají do nádob města a ty nádoby tam dáváme jen z benevolence systému. Kdyby systém umožňoval, aby do tohoto systému mohli být nějak začleněni – ale nejde to ze zákona.

Jediný způsob je trvalé nahlášení, což je plus – přinese daňové výnosy, ale ochota lidí k tomu není, v bytových domech ani někdy nemohou, protože jsou v nájmu, kde jim to nedovolí.

Za dva roky bychom se už dostali do ztráty 3 mil do 5 let už 4 mil ztráta. Výnosy nenarůstají adekvátně k těm ztrátám.

 

Dílčím řešením je přechod na systém poplatku za komunální odpad podle paragrafu 17 a) zákona o odpadech.

Ekonomiku a celý problém propočítali a snažili se navrhnout tak, jak si myslí, že by to mohlo fungovat.

Nemyslí si, že by to nutně takto fungovalo i příští rok.

Vše je zanalyzované, ale třeba praxe ukáže, že se něco může změnit, ale moc s tím nepočítá.

Zkoušeli různé modely.

Věří, že si zastupitelé návrh prošli podrobně – hlavně kalkulace poplatku.

Starosta vysvětluje podrobně pojmy nového systému.

Fyzická osoba  – musí platit přes město

Právnická osoba ne (může si vybrat jakoukoli odpadářskou firmu).

Musí být zavedena jednoznačná pravidla při výběru poplatku. Prvního půl roku je složité vysvětlit lidem, že odpad vedle popelníce není odpadem města a že ho nikdo neodveze.

Dalším regulačním systémem bude systém na sběrném dvoře. V poslední době docházelo ke zneužití sběrného dvora.

Třetí regulace je sleva pro občany trvale hlášené

Diskuse – Vejmola a starosta o povinnosti osob hlášených na adrese MÚ platit poplatek. Pan Vejmola je toho názoru, že by měli mít také povinnost platit.

Pan Zápal – byla by to jen uměle vytvořená pohledávka (adresa na MÚ je pouze evidenční)

Starosta – to v tomhle systému nejde.

 

Pan Keyř – má něco připraveno – dostane ještě prostor

Harmonogram – jak by měla změna prakticky probíhat:

Během vánočních prázdnin dostanou lidé do schránek oznámení –  bude to první nápověda,  představení změny.

V lednu pak speciální radniční list přijde do každé schránky.

V průběhu prosince by i chataři dostali ten první informační dopis – to je nejvíc problémová skupina.

Informace budou rozvěšeny do nástěnek, tak aby se dostalo do širokého podvědomí, co mají lidi udělat, co je nejlepší.

Do 29.2. by měly být všechny registrace hotové.

Zřejmě to nepůjde elektronicky, už kvůli kontrole v návaznosti na trvale hlášené.

První týden v dubnu se bude vyvážet jen to, co si lidé zaplatí.

Černé kontejnery končí. (Kontejnery určené pro chataře).

 

Pan Korbelář, dotaz  – kolik budou platit chataři?

Odpověď - dostanou 26 pytlů za 950 korun – budou mít možnost si určit kdy jich kolik vyčerpají v závislosti  na ročním období.

Hnízda s kontejnery na tříděný odpad zůstanou.

Na konci roku 2012 se bude asi muset udělat  revize systému podle praktických zkušeností, které nastanou.

 

Pan Keyř – Poté, co dostal materiály a prostudoval tabulky s návrhy cen a začal si porovnávat ceny v závislosti na objemy, dospěl k tomu, že v tomto systému dochází k určitým nespravedlnostem a chtěl by, pokud možno poplatky pro všechny nejvíc podobné, aby bylo na výběr víc variant služeb.

Souhlasí s principem, ale nesouhlasí, nelíbí se mu velká diference mezi poplatky v závislosti na počtu lidí, někdy vychází na člověka a litr odpadu 23 korun a někdy 33 korun.

Napadlo ho, že existují i jiné typy nádob, než ty se kterými počítá nově navrhovaný systém.

Všechny hodnoty přepočítal a sestavil tabulku s použitím i nádob o objemu 140l a 360l – s těmi město nepočítalo.

 

Pakliže bude vůle k tomu, do vyhlášky zapracovat změnu nádob, dojde ke zpřesnění přistavení nádob k poplatku a zefektivní se vývoz nádob.

Myslí si, že by se to dalo dopracovat, ale neměl na to čas.

Principiálně se změnou, kterou navrhuje rada souhlasí, na přípravě bylo odvedeno hodně práce, ale s návrhem v materiálech nebude souhlasit, asi se zdrží.

 

Pan Zápal – měl taky problém s tím, že jeden sám člověk na tom systému trpěl.

Ale teď musíme začít odsouhlasením předloženého návrh, aby se systém změnil a dál se na něm může pracovat

Starosta – necháme docenit další objemy popelnic, vypadnou z toho další možnosti ve službách, pro další rok se budou moci změnit.

Pan Keyř - mrzí ho, že se to nestihlo vyzkoušet podle jeho návrhu.

Starosta – když zkoušeli před měsícem různé varianty a také tam použili 360 litrové nádoby, tak se to celé rozházelo.

Pan Keyř si myslí, že principiálně je jeho výpočet dobře a byl by spravedlivější.

Starosta – je to dobře – zapracujeme to pro další rok, kdybychom dnes neschválili připravený systém, tak jsme příští rok bez vyhlášky.

Musíme ale poptat u Komwagu cenu za kterou se  vozí ty popelnice, se kterými teď nepočítáme.

Konec diskuse.

Návrh usnesení č. 6/8/2011:

ZM schvaluje OZV č. 1/2012, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, včetně příloh.

ZM schvaluje Zásady pro poskytování finančního příspěvku na úhradu poplatku za komunální odpad.

Hlasování:        PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

Usnesení č. 6 bylo přijato

 

Pan starosta Digrin odchází – předává vedení zasedání místostarostovi panu Kožíškovi.

 

Vyhlášena 10 min přestávka.

 

Ze zasedání se omluvila Vladimíra Pirichová.

 

Po přestávce je přítomno 12 zastupitelů.

Zast. Pirichová byla při zahájení zasedání zvolena ověřovatelkou zápisu. Místo ní je na funkci ověřovatele navržen pan Milan Brabenec.

 

Návrh usnesení:

ZM volí ověřovatelem zápisu na část po přestávce pana Milana Brabence.

Hlasování:        PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE

(pozn. usnesení bude přiřazeno k usnesení č. 1/8/2011)

 

5) Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2012

Pravidla rozpočtového provizoria projednala rada města a doporučila ZM ke schválení.

Město, městský úřad, příspěvkové organizace, SDH budou moci čerpat 1/12 schváleného rozpočtu pro rok 2011 měsíčně až do doby schválení řádného rozpočtu pro rok 2012.

Návrh usnesení č. 7/8/2011:

ZM schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2012.

Hlasování:        PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE

Usnesení č. 7 bylo přijato

 

7) Majetkové záležitosti

 

7/1 Smlouva  o budoucí  smlouvě  darovací  na část  pozemků  p.č. 2901/3 a  p.č. 2905/1  k.ú. Mníšek pod Brdy

Pro získání dotace ze SFDI na realizaci projektu chodníků v ulici Dobříšská 1. a 2. část -  stavební úpravy chodníku podél ulice Dobříšská (silnice III/11626) je třeba předložit uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí o nabytí částí pozemků, zastavěných touto stavbou z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví města.

ZM usnesením č. 9/4/2011 ze dne 29.3.2011 souhlasilo s budoucím bezúplatným nabytím částí pozemků.

Zastupitelstvo Středočeského kraje tento bezúplatný převod schválilo dne 11.11.2011.

Návrh usnesení č. 9/8/2011

ZM  souhlasí se  zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě darovací o budoucím bezúplatném nabytí částí pozemků p.č. 2901/3 o předpokládané  výměře cca 1050 m2 a p.č. 2905/1 o předpokládané výměře cca 10m2 vše k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Středočeským krajem jako budoucím dárcem a Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím obdarovaným a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování:        PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 9 bylo přijato

 

7/2 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 35/3 v k.ú. Stříbrná Lhota

Pan Ing. Langer požádal o část pozemku města za účelem výstavby RD.

Pozemek ve vlastnictví města má celkovou výměru 4199m2, je zapsán v KN pod druhem pozemku - orná půda, způsob ochrany - zemědělský půdní fond.

RM dne 5.10.2011 odsouhlasila návrh řešení území ve Stříbrné Lhotě  -  rozparcelování území  -  Stříbrná Lhota, zahrnující i tento pozemek -  pro vybudování příjezdové komunikace.

RM 2.11. nedoporučila prodej pozemku p.č. 35/3.

Návrh usnesení č. 10/8/2011

ZM nesouhlasí s  prodejem pozemku p.č.35/3  v k.ú. Stříbrná Lhota.

Hlasování:        PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 10 bylo přijato

 

7/3 Prodej spoluvlastnického podílu na pozemku p.č. 1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy

Jedná se o pozemek pod bývalým vojenským domem a je připravena smlouva na prodej tohoto pozemku do majetku vlastníků bytových jednotek.

RM tento prodej odsouhlasila na jednání dne 12.12.2011.

Návrh usnesení č. 11/8/2011

ZM  souhlasí  s prodejem ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 15791/16695  na pozemku p.č.1777/3 o celkové výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství vlastníkům bytových jednotek v budově se dvěma čísly popisnými č.p.836,  č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy, uvedeným v  kupní smlouvě v příloze č. 1 k č.j. 13234/2011,  do jejich podílového spoluvlastnictví dle velikosti spoluvlastnických podílů, odpovídajících velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech předmětné budovy za cenu 403,-Kč/m2.

ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a vlastníky bytových jednotek v budově se dvěma čísly popisnými č.p.836, č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy jako kupujícími o prodeji ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 15791/16695  na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy  včetně  součástí  a  příslušenství za celkovou kupní cenu ve výši  78 143,-Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

Hlasování:        PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1            

 

7/4 Žádost pana Ing. V.T. o podpis souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva ke stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 100/2 k.ú. Mníšek pod Brdy (stavba autodílny,  před změnou stavby - úložiště paliva u prádelny) pro zápis této stavby v katastru nemovitostí do jeho výlučného vlastnictví.

Stavba bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 100/2 je zapsána na LV 81 jako vlastnictví České republiky s právem hospodaření s majetkem státu pro Městský podnik služeb státní podnik. Právním nástupcem toho, kdo vykonává práva hospodaření je město. Pro jistotu bylo vyžádáno stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, dle jeho sdělení ze dne 27.9.2011 se nejedná o majetek státu dle § 10b) zákona č.219/2000 Sb., v platném znění.

Návrh usnesení č. 12/8/2011

ZM souhlasí s podpisem souhlasného prohlášení, kterým bude uznáno vlastnické právo pro pana Ing. V.T. ke stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 100/2, zapsané v katastru nemovitostí na LV 81 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu tímto podpisem.

Hlasování:        PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 12 bylo přijato

 

7/5 Odpisový plán.

Rada města se usnesla na vydání vnitroorganizační směrnice pro odpisování dlouhodobého majetku a předkládá ji zastupitelstvu ke schválení.

Směrnice řeší zásady pro odepisování majetku, odpisový plán, změny v postupech.

Návrh usnesení č. 13/8/2011

ZM schvaluje směrnici č. 4/2011 – Odpisový plán pro odpisování dlouhodobého majetku Města Mníšek pod Brdy.

Hlasování:        PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 13 bylo přijato

 

7/6 Bezúplatný převod pozemku č. parc. 1938/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy

ZM odsouhlasilo bezúplatný převod pozemku č. parc. 1938/1 o výměře 4257 m2 v k.ú. MpB od Pozemkového fondu ČR na zasedání dne 12.9.2005.

PF původně převod odmítl s tím, že by měl dle nabývacího titulu připadnout církvi a nyní při novém prověřování bylo zjištěno, že pozemek není církevní a pokud město bude mít i nadále zájem o převod pozemku, je možné jej bezúplatně převést. Pozemek je dle změny ÚP IV větší částí zařazen do lokality určené k trvalému bydlení.

Návrh usnesení č. 14/8/2011

ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. parc. 1938/1 o výměře 4 257 m2 v kat. území Mníšek pod Brdy od pozemkového fondu ČR.

Hlasování:        PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

8) Přestupková komise

 PK předkládá návrh na odpis některých pohledávek – předpisy za pokuty a náklady řízení v letech 2005-2007. Komise má za to, že vzhledem k nákladům exekutorského řízení, které v případě nevymahatelnosti, hradí město, je méně nákladné tyto částky odepsat.

Návrh usnesení č. 15/8/2011

ZM souhlasí s odpisem pohledávek ve výši 41.500,- Kč za pokuty a náklady řízení udělených v letech 2005-2007 Komisí k projednávání přestupků Města mníšek pod Brdy.

Hlasování:        PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

Usnesení č. 15 bylo přijato  

 

Ukončení zasedání ve 20:40 hod. 

Ověřovatelé:

Karel Vejmola                                              

Vladimíra Pirichová      (část před přestávkou) 

Milan Brabenec (část po přestávce)                           

                       

Starosta:

Petr Digrin    

 

    

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 8,  konaného dne 20.12.2011

 (výpis)

Usnesení č. 1/8/2011:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Vladimíru Pirichovou a Karla Vejmolu a návrhovou komisi ve složení Marie Šretrová a  Jiří Zápal.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

ZM volí ověřovatelem zápisu na část po přestávce pana Milana Brabence.

 

Usnesení č. 2/8/2011:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

*Zpráva o činnosti RM a MÚ

*Veřejná schůze

1) Zpráva  FV

2) RO č. 3/2011

3) Vodné a stočné pro rok 2012

4) Odpadové hospodářství
    OZV č. 1/2012 o odpadech

5) Rozpočtové provizorium na rok 2012

6) Organizační  změna OKS

7) Majetkové záležitosti

8) Přestupková komise

 

Usnesení č. 3/8/2011:

ZM bere na vědomí zprávu FV.

 

Usnesení č. 4/8/2011

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2011

 

Usnesení č. 5/8/2011

ZM schvaluje cenu vodného pro rok 2012 ve výši 46,03 Kč včetně DPH a cenu stočného ve výši  33,05 Kč včetně DPH.

 

Usnesení č. 6/8/2011

ZM schvaluje OZV č. 1/2012, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad, včetně příloh.

ZM schvaluje Zásady pro poskytování finančního příspěvku na úhradu poplatku za komunální odpad.

 

Usnesení č. 7/8/2011

ZM schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2012.


Usnesení č. 8/8/2011

ZM souhlasí se zrušením samostatných organizačních složek Městské kulturní středisko a městská knihovna Mníšek pod Brdy.

ZM dále souhlasí se začleněním pracovišť a jejich kompetencí pod odbor kanceláře starosty.


Usnesení č. 9/8/2011

ZM  souhlasí se  zněním a uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě darovací o budoucím bezúplatném nabytí částí pozemků p.č. 2901/3 o předpokládané  výměře cca 1050 m2 a p.č. 2905/1 o předpokládané výměře cca 10m2 vše k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Středočeským krajem jako budoucím dárcem a Městem Mníšek pod Brdy jako budoucím obdarovaným a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 10/8/2011

ZM nesouhlasí s  prodejem pozemku p.č.35/3  v k.ú. Stříbrná Lhota.


Usnesení č. 11/8/2011

ZM  souhlasí  s prodejem ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 15791/16695  na pozemku p.č.1777/3 o celkové výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství vlastníkům bytových jednotek v budově se dvěma čísly popisnými č.p.836,  č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy, uvedeným v  kupní smlouvě v příloze č. 1 k č.j. 13234/2011,  do jejich podílového spoluvlastnictví dle velikosti spoluvlastnických podílů, odpovídajících velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech předmětné budovy za cenu 403,-Kč/m2.

ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a vlastníky bytových jednotek v budově se dvěma čísly popisnými č.p.836, č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy jako kupujícími o prodeji ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 15791/16695  na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy  včetně  součástí  a  příslušenství za celkovou kupní cenu ve výši  78 143,-Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

 

Usnesení č. 12/8/2011

ZM souhlasí s podpisem souhlasného prohlášení, kterým bude uznáno vlastnické právo pro pana Ing. V.T. ke stavbě bez č.p./č.e. na pozemku p.č. 100/2, zapsané v katastru nemovitostí na LV 81 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu tímto podpisem.

 

Usnesení č. 13/8/2011

ZM schvaluje směrnici č. 4/2011 – Odpisový plán pro odpisování dlouhodobého majetku Města Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 14/8/2011

ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku č. parc. 1938/1 o výměře 4 257 m2 v kat. území Mníšek pod Brdy od Pozemkového fondu ČR.

 

Usnesení č. 15/8/2011

ZM souhlasí s odpisem pohledávek ve výši 41.500,- Kč za pokuty a náklady řízení udělených v letech 2005-2007 Komisí k projednávání přestupků Města Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 16/8/2011

ZM schvaluje úpravu programu ve smyslu přesunutí bodu 6 před bod 4 programu.


 

Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin Ph.D.

místostarosta                                                               starosta

 

                      

Vyvěšeno: 5. 1. 2012

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět