Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 7 ze dne 23.6.2015

Zápis ke stažení zde

Příloha zápisu ke stažení zde

Usnesení ke stažení zde

Audiovizuální záznam jednání ZM ze dne 23.6.2015

Zápis ze zasedání
Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 7 ze dne 23.6.2015

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Markéta Nováková, Daniela Páterová, Eva Wollnerová, Miroslav Vilimovský, Pavel Grygar, Marie Šretrová, Dana Dalešická, Pavel Jeřábek, Šárka Slavíková Klímová, (11)

 

Později David Řehoř, Milan Kotouč, Hana Kotoučová,

Omluvena: Eva Jarolímková

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l8:10 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin vítá občany na 7. zasedání, které se koná po 14 dnech od předchozího. Na tomto zasedání musí být schválen hlavně závěrečný účet města. Zastupitelům přibyly na stolech nějaké materiály - něco od školy, přehled fin. prostředků města a zpráva starosty.

Dnes poprvé bude online přenos na web – „experimentální“ zastupitelstvo, „uvidíme, jak to bude fungovat a jestli se to osvědčí. To abyste věděli, že jste nahrávaní a že s tím souhlasíte“.

 

Příchod zast. Kotoučové v 18:12 - přítomno 12 zast.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu paní Ing. Evu Wollnerovou a paní Danielu Páterovou a návrhovou komisi ve složení pan Pavel Jeřábek a Vlastimil Kožíšek, zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení 1/7/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu paní Ing. Evu Wollnerovou a Danielu Páterovou a návrhovou komisi ve složení Pavel Jeřábek a Vlastimil Kožíšek.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE

 

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu by se mělo pokračovat následujícími body:

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a M

3) Zpráva FV

4) Schválení závěrečného účtu

5) Schválení účetní závěrky

6) Fond pro sociální účely

7) Pravidla pro zřizování výborů zastupitelstva, komisí rady a redakční rady zpravodaje

8) Zrušení komise a zřízení výboru pro územní plán

9) Opětovné jmenování členů finančního výboru

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

Doplnění:

Zast. Grygar - tělocvična – na minulém jednání se řeklo, že se bude jednat příště - měl se schválit projekt - má prezentaci a materiály.

 

Zast. Jeřábek

- pokud budeme rušit komisi pro ÚP a zřizovat výbor pro ÚP, musí se zvolit noví členové

 

- řešení webu města - je nepřehledný, špatně se v něm hledá

 

 • prezentace o náměstí - protože výzkumný ústav Průhonice mu doporučil, vzhledem ke stavu stromů, vše vyhodit a přesázet.

 

 • hodnocení školy – je třeba se domluvit, aby příští školní rok proběhlo hodnocení školy, existuje nabídka od SCIA.

Na veřejnou schůzi je jen půl hodiny – je tu hodně lidí, které to zajímá, proto se chtěli scházet častěji. Pokud budou mít lidi připomínky, tak navrhuje, aby se pokračovalo a veřejná schůze se prodloužila.

 

Zast. Šretrová – technická poznámka - řeklo se, že materiál k bodům, které chcete projednávat, dáte předem a ne až na schůzi.

Zast. Jeřábek -  má materiály nyní.

 

Starosta - k tělocvičně nemáme nic.

 

diskuse - kdy se má jednat o tělocvičně - finanční hodnocení není, není dodělaný projekt.

 

Starosta - jediný, kdo něco dodal je pan Jeřábek a to k bodu o zeleni.

K analýze školy - to bude asi největší diskuze, můžeme se o tom bavit, ale minimálně k polovičce bodů tady není nic.

 

Příchod zast. Kotouče  - 18:22 - přítomno 13 zastupitelů

 

Hlasování o přidání navržených bodů do programu:

Zařazení tělocvičny - na konec programu do Různého.

Pan starosta ještě navrhl, aby se udělalo příští týden nějaké sezení jen k tělocvičně.

Zast. Grygar -  nebylo nic dodrženo, co bylo dohodnuto, trvá na zařazení dnes.

 

PRO 7             PROTI 1         Zdrželo se 5

Není zařazeno

 

Protože zařazení nebylo schváleno, starosta navrhl na příští týden pracovní jednání, kde se ohledně tělocvičny všechno vyjasní včetně rozpočtu, aby se jednání zúčastnili všichni zastupitelé, kteří k tomu mají co říct. Pověřuje radu organizací schůzky.

 

Návrh usnesení:

ZM pověřuje RM zorganizovat v příštím týdnu pracovní schůzku zastupitelů na téma Výstavba tělocvičny ZŠ.

Hlasování

PRO 9             PROTI 0         Zdrželi se 4

 

Hlasování o dalším návrhu  - zařadit bod Jmenování nových členů pro ÚP -

- bod 10

PRO 11           PROTI 0         Zdrželi se 2

Zařazení bodu bylo schváleno

 

Hlasování o zařazení bodu - web města – v bodu by mělo být řečeno, že je třeba ho zmodernizovat, je nepřehledný a říct termín řešení – zařadit do Různé.

hlasování o zařazení - různé

PRO 13           PROTI 0         Zdrželi se 0

 

Hlasování o zařazení bodu - náměstí, řešení zeleně - do Různého

PRO    11        PROTI 0         Zdrželi se 2

 

Hlasování o zařazení bodu - analýza školy – zařadit hned na začátek – za veřejnou schůzi

PRO  13          PROTI 0         Zdrželi se 0

 

 

Hlasování pro schválení celého upraveného programu (usnesení č. 2/7/2015)

Program:

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Analýza školy

4) Zpráva FV

5) Schválení závěrečného účtu

6) Schválení účetní závěrky

7) Fond pro sociální účely

8) Pravidla pro zřizování výborů zastupitelstva, komisí rady a redakční rady zpravodaje

9) Zrušení komise a zřízení výboru pro územní plán

10) Jmenování členů ÚP

11) Opětovné jmenování členů finančního výboru

12) Různé

      - web města

      - náměstí, řešení zeleně

 

PRO    13        PROTI 0         Zdrželo se 0

 

 

1) Veřejná schůze

 

Pan starosta žádá, aby občané poněkud soudným způsobem omezili svoje příspěvky na 10 min. Pokud by byl příspěvek delší, tak se bude hlasovat o možnosti prodloužení.

 

Paní Balková - chce se vyjádřit k zápisu ze zastupitelstva, které se konalo 25. 3., byl zveřejněn na internetu. Měla tam příspěvek k zeleni a kácení. Její vystoupení bylo dezinterpretováno. Zřejmě se jednalo o překlep – místo výsadba, o které mluvila, bylo uvedeno - výstavba - to pomine. Šlo ji tehdy o včasnou informovanost občanů před tím, než ke kácení dojde. Nyní se chce zeptat  - jak má postupovat občan, aby nevypadal jako blbec. Napsala o tom písemnou připomínku, za 5 neděl dostala odpověď, byla spokojená, že ji dostala. Pan Navrátil jí v podstatě napsal, že občan nemá šanci se k tomu vyjadřovat. Námitky proti zápisu ze zasedání zastupitelstva mohou vznášet pouze zastupitelé.

Jak má postupovat, aby to tam bylo tak, jak to řekla? Existuje zvukový záznam.

Starosta - pokud dojde k rozporu, záleží na ověřovatelích, kteří to překontrolují, pokud nejste spokojená.

Balková - nejde o život, dostala odpověď, asi jinou nemohla dostat, ale v odpovědi bylo napsáno, že pro korektnost bude její námitka přílohou zápisu - není tam.

 

Tajemnice Landová – při námitce k zápisu je určitě dobře se obrátit na ověřovatele, ale teď to vyslechli, tak na příštím zasedání je možné vznést námitku.

Paní Balková  - nebyla na zasedání, které následovalo po tom březnovém, (byla mimo ČR)

a proto to dělá až teď.

 

Všemu by se předešlo, kdyby tam byly na internetu záznamy ve zvukové podobě.

 

Zast. Slavíková - ode dneška to zkoušíme jako videozáznam.

 

Zast. Grygar – ověřovatelem březnového zasedání byl on, omlouvá se - není to jednoduché.
Zasedání jsou někdy 4 hodiny diskuze - není možné zaznamenat vše. Zápisy ani nemohou být doslovné, možná je tam každá 7 věta.

 

Paní Pechoušková - výzva nejen zastupitelům

- KŽP (komise pro životní prostředí) - jednala o Kovohutích a Bažantnici, o znečištění prostředí.

V rámci toho byl sepsán zápis, je předáván vždy radě, v rámci toho zápisu byla vydána výzva, aby se tím rada a ZM zabývaly a pojalo se to v širším pohledu s ostatními obcemi regionu a od té doby se nic nedělo.

Kauza Kovohutě -  bylo uděláno mnoho studií - těžké kovy, dusičnany, chloridy, šíří se to Bojovským potokem dál a bude i do budoucna. To řešila komise v březnu, dubnu a rada města to asi neviděla. Znova proběhla výzva, aby došlo k nějakému jednání, aby se zapojily okolní obce, aby se mohly dostat nějaké dotace na vyčištění.

Forma čištění je tak na polovině cesty - co bylo projednáno v Kovohutích – co se udělalo je jen povrchově a nejde to do hloubky, je to řešení krátkodobé.

 

Prohlídla si zápisy z jednání rady, ta konstatovala, že zápis bere na vědomí a to je všechno. Paní Pechoušková oslovuje i občany, aby se o věc zajímali, je to alarmující.

Je to zdraví nebezpečné, škodlivé, „chci se touto formou zeptat zastupitelstva a rady k řešení, jakou mají vizi?“

Za komisi se přimlouvá také za pana Jeřábka - k jeho příspěvku - za tu výsadbu na náměstí, komise ŽP o tom také jednala a bylo to taky v zápise komise.

 

Zast. Páterová - existuje pracovní skupina Kovohutě.

Paní Pechoušková - to všechno ví.

Zast. Páterová – na schůzce pracovní skupiny byla přítomná paní Magdalena Davis, která podala rozsáhlou zprávu na téma Bažantnice, popsala situaci, je tu několik možností v několika fázích, něco určitě chceme dělat. Řešení problému je dlouhodobé, nejde to vyřešit do konce roku. Existuje svazek obcí regionu, který se schází jednou za měsíc. Problém se týká  celého regionu a takovou prezentaci s paní Davis chceme ještě udělat v regionu a chceme, aby se k navrženým řešením připojily i obce.

Zast. Jeřábek - Bažantnici chtějí zavozit zeminou, takže je tu nebezpečí, že se vše vytlačí do kraje.

Paní Pechoušková - Na podzim budou otevřené nějaké fondy, jediná šance je, že budou o dotaci žádat obce a to z celého okolí.

Sáhodlouhé jednání nemá cenu, už minulý měsíc mělo být řečeno, podporujeme nebo ne.

Zast. Páterová – Paní Davis zprávu prezentovala před 14 dny.

Paní Pechoušková - ale to už se probírá léta.

Starosta - probírá, ale zatím nikdo nepřinesl řešení – je to ekologická zátěž soukromého vlastníka, která vznikla v 70. letech – odvaly, jsou to desítky let a pak o vanadových vanách - stěry z provozu, z doby, kdy ukončily činnost - není to stará ekologická zátěž – jsou to dva problémy a ke každému se musí přistupovat odlišně. Tak to i Magdalena Davis popsala, rozdělila a tak to bude i řešeno - řeší se to - vanadová vana asi 4 roky s menšími či většími úspěchy.

Odvaly a Bažantnice - to, co říkal pan Jeřábek - chtějí to zavést, to se nelíbí nikomu, je to nesmysl. Oba dva případy bude běh na dlouhou dobu.

 

Paní Pechoušková - ale nedá se to až tak oddělovat – je to šíření znečištění.

Starosta - nelze to spojit, jsou to dva různí vlastníci.

 

Paní Pechoušková – na jednání komise pro ŽP zvala starostku Čisovic, nepřišla s odůvodněním, že má důležitější věci.

Paní Pechoušková - chce, aby se zastupitelstvo zasadilo o sjednocení obcí a aby se začalo něco dělat.

Starosta - jsme sjednoceni - už teď máme problémy s novým vlastníkem, který chce obnovit tavbu. Přijďte v pátek ráno, udělejme společné jednání s pracovní skupinou Kovohutě.

 Vložte se do toho jako občanské sdružení - zatím jste neudělali nic

Paní Pechoušková - to nemáte pravdu.

 

Paní Melichová - omlouvá se, že nemluví z patra.

 (text mailu)

Jmenuji se Věra Melichová, žiji v Mníšku se svou rodinou 7let. Jsem také matkou 3dětí. Nejstarší dcera nyní 11letá absolvovala 1. až 5. třídu na místní základní škole. Bohužel máme se školou a úrovní vzdělání, které škola poskytuje velmi špatné zkušenosti. Po tom, co jsem se dozvěděla na květnových třídních schůzkách, že budoucí 1.A, do které měla nastoupit má prostřední dcera, že třídu prvňáčků s počtem 30dětí ve třídě má vyučovat učitelka, která nemá absolutně žádné zkušenosti s učením na základní škole, která pouze vyučovala předmět společenských věd na střední škole rozhodla jsem se, že dceru nejen z tohoto důvodu ale i vzhledem k dosavadním zkušenostem s místní školou přeložím na ZŠ na Dobříši. Já i dcera tuto skutečnost vnímáme velmi negativně. Bohužel jinak jsem se rozhodnout vzhledem k okolnostem nedokázala. Ráda bych jí poskytla možnost kvalitního vzdělání, kterou podle mne a mých dosavadních zkušeností na ZŠ v Mníšku momentálně nemá.

            Úroveň školství v České republice tradičně byla a doufám, že stále ještě je v celosvětovém srovnání vysoká. Asi se se všemi shodnu na tom, že od úrovně a kvality vzdělání se odvíjí vyspělost i úroveň společnosti.

První stupeň základní školy je vstupní branou ke vzdělání. Dítě by zde mělo získat kvalitní základy českého jazyka a literatury, matematiky, nauky o přírodě a své vlasti. Zároveň by mělo pochopit, že dobré vzdělání mu otevírá životní možnosti a příležitosti.

            Realita na místní základní škole je ale podle mne od tohoto velmi odlišná. Ve čtvrté a páté třídě, kdy jsem byla nucena dceru doma doučovat hlavně proto, aby si látku pořádně zažila, jsem ji často motivovala k učení přirovnáním, že bez kvalitních základů nestojí ani dům, natož vzdělání.

            Mám výhrady k formě výuky i k některým způsobům, jak se k ní děti motivují.

            Uznávám a vážím si odkazu učitele národů a uvědomuji si, že zvolením vhodné formy může být vzdělávání pro děti velmi zábavným a nenuceným procesem. Nemyslím si ale, že by Jan Ámos Komenský schvaloval to, že se forma stává důležitější než obsah. Pro moje děti je například pro život mnohem důležitější, aby se měly možnost kvalitně naučit vyjmenovaná slova a malou násobilku než to, jestli má škola svou školní hymnu.

Nerada bych, aby absolventi našich škol stejně jako například v USA absolvovali školy s tím, že není důležité mít informace v hlavě, když vše najdou na internetu. Vadí mi například, že u učitelek na místní základní škole je velmi populární seriál Simpsonovi. Ano je jednodušší a líbivější pustit dětem ve 4. či 5. třídě tento seriál (na který se mimochodem moje děti doma nedívají, protože pro děti minimálně na nižším stupni není vhodný), než si dát práci a najít kvalitní film, případně dokument (např. přírodovědný, které většina dětí v tomto věku miluje) a který by děti nenásilnou formou vzdělával.

V loňském roce měla většina dětí ve 4. A samé jedničky, bohužel úroveň znalostí dětí těmto známkám neodpovídala. Tento přístup je vskutku danajský dar. Ne známky, ale vědomosti přece otevřou dítěti dveře do světa.

            Bohužel hodně rodičů nemá v této náročné a moderní době plné hypoték a přesčasů na děti dost času. Neříkám, že škola může nahradit jejich působení na děti. Může ale mnoho. Pokud je učitel osvícený, dělá svou práci dobře a rád, může dítě pozitivně ovlivnit na celý život. Vždyť pro děti, které přicházejí na první stupeň, je třídní učitel velkou autoritou a vzorem.

Otázkou je, proč se tyto věci na Mníšku nedaří.

Aby učitel všechny tyto věci dokázal, musí být zapálený, dělat svou práci rád, brát ji seriózně a také s ní být spokojený. Obávám se, že se naše škola potýká s nedostatkem kvalitních pedagogů. Důvody vidím dva:

 • odchod většího počtu zkušených pedagogů a neschopnost vedení školy získat za ně odpovídající náhradu.
 • dále pak velký nárůst počtu dětí na nižším stupni a s tím související zvýšená potřeba pedagogů.

         

            Otázkou zůstává, proč ti dobří a zkušení „kantoři“ odcházejí a proč nově příchozí jsou z velké části bez zkušenosti a bohužel mnohdy i patřičných schopností.

Já problém vidím u vedení školy. Vidím problém mimo jiné i vtom, že pro školu tedy vedení školy je mnohdy důležitější to, jak se škola prezentuje navenek, než to, s jakou úrovní vzdělání děti školu opouštějí.
Ale to, aby získaly kvalitní vzdělání je přece to nejdůležitější. Pro nás i pro naše děti. Proto je přece do školy posíláme.

            Apeluji proto na zastupitele, vedení města i vedení školy, aby vzali v potaz nespokojené hlasy rodičů a řešili stávající situaci. Doufám také, že se nespokojení rodiče žáků místní základní školy po této mojí otevřené výzvě přestanou bát vyjádřit svůj názor a dát škole i městu zpětnou vazbu. Vždyť ke kvalitnímu prostředí pro život patří i kvalitní vzdělávací instituce.
 

Starosta - paní ředitelka je přítomna a jistě se k tomu bude chtít vyjádřit.

 

Paní ředitelka Pažoutová:

Dobrý podvečer. Pokusím se nyní stručně a přehledně shrnout současnou situaci na naší ZŠ a okomentovat některá tvrzení p. Melichové:

V současné době máme na ZŠ celkem 588 žáků.

Na 1. stupni jich je 397, na 2. stupni 191.

Odchod na Gymnázia v letošním roce je celkem 14 žáků, z toho 7 ze třídy 5.A, 7 ze třídy 5.B.

Z 9. tříd nám odchází pouze 1 třída s 28 žáky. K zápisu přišlo celkem 155 dětí (což by byl rovněž dostatečný počet na otevření pěti tříd, ale bohužel nemáme ve škole již další prostorové možnosti).

Nynější počty žáků ve třídách po odkladech jsou následující:

1. A 29 žáků                                      1. C 28 žáků

1. B 30 žáků                                       1. D 30 žáků

Vzhledem ke stále vysokým počtům žáků v těchto prvních třídách uvažujeme o pomoci asistentů alespoň na 2 hod/den.

Dále od září 2015 přijímáme na 1. stupeň 9 žáků, na 2. stupeň 10 žáků na doplnění za odcházející žáky na Gymnázia. Jsou to žáci z Líšnice, Nové Vsi, Čísovic,.. + další 4 žáky do ostatních tříd.

Žáci k nám přecházejí i z 2. ZŠ Dobříš. V loňském roce jsme museli žáky odmítat, protože k navýšení kapacity školy došlo k září 2015. Od loňského září je nárůst žáků o 98. A v porovnání se školním rokem 2011/2012 je to nárůst o 261 žáků. Což zásadně mění charakter školy. Nepřibývají nám pouze žáci 1. stupně, ale i 2. stupně. Při stejném počtu tříd na 2. stupni je to momentálně nárůst o 42 žáků (což je zejména způsobeno zejména zvýšeným zájmem o školu a příchodem žáků z okolních prvostupňových škol, jejichž žáci dříve do školy v Mníšku nechodili). K září 2015 bude nárůst žáků na 2. stupni již o 77 v porovnání s obdobím za minulého vedení.

Pro zajímavost jsme si udělali grafické znázornění pohybu žáků na mníšecké škole od roku 2000. Ve školním roce 2000/2001 měla škola 538 žáků. Do školního roku 2009/2010 byl velký pokles na 380 žáků (což vzhledem k nárůstu na ostatních školách ve stejném období je zvláštní). Od roku 2011/2012 počty žáků stále rostou. Rok 2011/2012 421 žáků, rok 2013/2014 511 žáků a rok 2015/2016 se bude počet žáků pohybovat odhadem kolem 685 žáků. Přičemž kapacita školy v současné době je 690 žáků. Tudíž budeme muset nutně řešit tuto situaci od dalšího školního roku.

 

Dále ke tvrzením paní Melichové bych ráda sdělila:

Paní Melichová obviňuje školu z nekvalitního vzdělávání v hlavních předmětech zejména ve 4. a 5. třídě (jak dnes upřesnila). To se tedy týká zejména paní učitelky Tupé, Kubové, Žůrkové. Proti takovému nařčení mi nezbývá než se ohradit i za samotné paní učitelky, které nemohou být přítomny a vyjádřit se k tomu. A připadá mi velmi zvláštní, že si paní Melichová stěžuje na kvalitu výuky poté, co se její dcera dostala na gymnázium a odchází. Nikdy před tím jsem žádnou takovou stížnost ze strany paní Melichové nezaznamenala.

Reakce paní Melichové: To není pravda, mluvila jsem o tom s paní Tupou.

Paní ředitelka: To je mi líto, ale ta není momentálně přítomna, aby mohla reagovat, nicméně pokud byla z vaší strany taková nespokojenost po dva roky, měla jste zajít za všemi vyučujícími, případně za mnou.

Dále bych ráda reagovala na údajnou šestou výměnu třídní učitelky za 5 let. Toto tvrzení se rovněž nezakládá na pravdě.

Reakce paní Melichové: Ale letos mají už třetí.

Paní ředitelka: Vaše děti mají nyní čtvrtou třídní učitelku. Přičemž bývalá paní ředitelka vám ji změnila 3x, já pouze 1x. A to jak sami víte, bylo pouze z nedostatku vyučujících do 1. tříd. Mám zde kopii výkazu, který to jasně dokazuje.

Reakce paní Melichové: to je na papíře. Letos jste tam dali paní Vrátnou. Což je stará paní učitelka a děti byly stresované, protože její výuka je úplně jiná, má ráda disciplínu, což za p. uč. Tupé ani Kubové nebylo. A nakonec jste tam dali ještě p. Hájkovou.

Paní ředitelka: Toto nejsou ale třídní učitelky, pouze zástupy za dlouhodobě nemocnou paní učitelku Kubovou, jejich třídní. Naopak bych očekávala, že rodiče ocení, pokud výuka probíhala bez větších narušení a na místo střídajících se vyučujících zde mají stálý záskok. Paní učitelka Hájková je paní učitelka, která k nám nastupuje jako vyučující českého jazyka od dalšího školního roku, proto je logický krok, že na poslední měsíc - červen si převzala tyto žáky a mohla s nimi jet i na vámi požadovaný výlet, což paní Vrátná, vzhledem ke svému věku, nemohla.

Reakce paní Melichové: To sice jeli, ale jen na Dobříš. A stejně jsem psala paní Látalové, že se mi nelíbí, když se doplňovaly děti na výlet jen některé.

Paní zástupkyně Látalová: Paní Melichová, vysvětlovala jsem Vám, že toto byl výlet 5. B a paní učitelka Soukupová potřebovala dobrat jen asi 10 dětí z jiné třídy. To, že se s paní Vrátnou domluvily, že vyberou pouze hodné a slušné děti, bylo jejich rozhodnutí a právo. Pro vaši třídu byl zajištěn náhradní dozor na školu v přírodě a rovněž s nimi jela p. učitelka Hájková na výlet na Dobříš. S celou třídou.

Diskuze na téma, zda by mohli vyučující na výlet vybírat pouze slušné žáky.

Paní zastupitelka Šretrová: Měli by jet všichni, učitel si musí umět zjednat pořádek, jinak ve školství nemá co dělat.

Paní zástupkyně Látalová: Snažíme se, aby vždy jely všechny děti, toto byla jiná situace. Pouze se doplňoval počet volných míst na výletě jiné třídy.

Paní ředitelka: Dalším bodem vyjádření paní Melichové je nařčení školy z neochoty vyjít vstříc rodičům s umístěním dětí do stejných 1. tříd s kamarády. Zde se rovněž musíme ohradit. Každý rodič si při zápisu měl možnost napsat kamaráda, se kterým chce, aby jeho dítě bylo ve společné třídě. Paní Melichová tak učinila a bylo jí vyhověno. Do stejné třídy bylo umístěno celkem 10 dětí z jedné MŠ, tudíž další kamarádi. To, že jí později nevyhovovala paní učitelka, mě mrzí, ale přeji jim na Dobříši, aby jejich volba byla ta správná. Paní učitelka Vočková, přestože není prvostupňovou učitelkou, má velkou snahu se dále vzdělávat a za svým rozhodnutím si stojím a věřím, že bude správné!

Paní Cihlová: Já mám zkušenosti se dvěma vyučujícími na základní škole. Jedno dítě mám v 1. a druhé ve 2. třídě. Jedna paní učitelka je kvalifikovaná s praxí, druhá ještě ani nemá dokončeno pedagogické vzdělání a musím říci, že s touto paní učitelkou jsme maximálně spokojeni, protože pracuje výborně. Tím jsem chtěla říci, že nezáleží na praxi a ani na dokončeném vzdělání.

Zast. Nováková - bylo mnoho kvalitních učitelů, a museli odejít - neměli vzdělání, ale to je nedělá dobrým učitelem.

Taky si myslí, že víc učitelů odešlo z jiných důvodů a ne na lukrativnější soukromé školy. Šli na státní školy.

 

Paní Melichová: Na dobříšské škole mají dostatek kvalifikovaných prvostupňových učitelek.

Paní ředitelka: Potom tedy nechápu, proč oslovují s pracovními nabídkami ty naše, podle vás „nekvalitní“ učitele.

Reakce paní Melichové: O tom já nic nevím. Ale dříve nám paní ředitelka Vejmolová rozesílala seznamy žáků a rodiče si mohli sami vybírat, do které třídy chtějí děti dát.

Paní ředitelka: Toto jsem nechtěla vůbec vytahovat, protože tím podle mého názoru paní ředitelka porušovala zákon, a to já dělat nebudu.

Ještě zde mám pro informaci zastupitelů prohlášení 14 škol z regionu Prahy západ, kde upozorňujeme na zoufalý nedostatek kvalifikovaných učitelek pro 1. stupeň. Toto prohlášení jsem již předložila RM a školské radě společně s dopisem, který jsem zaslala nové paní ministryni. Upozorňuji v něm, že se situace nelepší, naopak horší. Na některých školách jsou na tom i podstatně hůře a chybí jim několik vyučujících 1. a někde i 2. stupně. U nás je to pouze prozatím 1. stupeň.

 

Pan starosta – veřejná schůze se nám prodlužuje - domlouvá přesun příspěvku paní Jeřábkové, která má připravené připomínky k závěrečnému účtu.

Paní Jeřábková by chtěla, aby to slyšeli všichni občané.

Starosta – navrhuje, že po veřejné schůzi, která se v podstatě stala analýzou školy (bod 3 programu) by vystoupila paní Jeřábková.

Diskuse o přesunech v programu.

Zast. Jeřábek vyzývá občany, aby vydrželi.

 

Dotaz pana Zdeňka Jeřábka na jiné téma:

- proč pracovníci odborné firmy na údržbu zeleně neodstraňují také náletové dřeviny? V příkopech posekali trávu, ale nálety tam zůstaly. To si máme dělat sami, když je za to placená firma. Nebere vysvětlení, že se jim tupí nástroje - mohou to vystříhat nůžkami.

Reakce zast. Kožíška - dodělávají sekání a jedna parta už jezdí po těch výmlatech a určitě se dostanou i do SL - nálety se vyřežou

Pan Zd. Jeřábek – proč to neudělají najednou?

Zast. Kožíšek - Nálety se dávají na jiný kontejner než tráva.

 

Pokračování diskuse na téma škola:

 

Pan Gruntorád:  Jednali jsme o tom na školské radě, je to velký problém. Chceme toto prohlášení poslat i na Poslaneckou sněmovnu.

Paní zastupitelka Slavíková: To mi potom dejte vědět, až to budete posílat – ve stejném výboru je člen TOP09 – bude ho o tom informovat.

Zast. Kotoučová - jak často se schází školská rada?

Odpověď: 2x - stanovili si směry, teď se sešli minulý týden a pak až v srpnu.

Zast. Kotoučová – je třeba doplnit zápisy na webu. Dotaz, zda funguje mail na školskou radu? Kontaktovala paní Vlčkovou a vůbec neodpověděla - funguje to nebo ne? - mail školská rada.

 

Zast. Vilimovský – je to tady jak pláč u zdi nářků, je ale nějaké řešení? Co město může udělat?

Paní ředitelka Pažoutová: Nabízí se bydlení, žádosti na fakulty, servery.

Zast. Vilimovský - co může rada udělat?

Starosta - technická pomoc - startovací byty pro začínající učitele, a přestože je v Hradci 30 lidí – učitelů na pracovním úřadu, nechtějí se stěhovat. Problém není všude, jen tam, kde narůstají třídy.

Schválilo zákon a neměli to domyšlené, když si necháme lidi (pozn. bez kvalifikace), porušujeme zákon.

 

Příchod zast. Řehoře v 19:10 - přítomno 14 zastupitelů

 

Paní zastupitelka Kotoučová: Přestože se netajím některými výhradami vůči škole, toto vám vůbec nezávidím. Ten zákon vůbec neměli pouštět.

Zast. Šretrová - já vím, že práce učitele je nelehká, práce ředitele také, souhlasí se všemi, co hovořili. Vstup do školy je jeden krok v životě dítěte. Někdy nehraje roli vzdělání, ale důležité je, aby učitel byl učitel s velkým srdcem.

O to by mělo jít nám všem, i paní ředitelce. Je na soudnosti učitelů, jestli zvládnou 1. třídu.

není to legrace. Považuje za neprofesionální, ty pojedeš, ty nepojedeš na výlet - to si mají vyřešit.

K výchovným problémům – to se musí řešit s rodiči a ne přes děti - analýza nám ukáže, jak to je.

 

Pan zastupitel Řehoř: A nemůžeme vám s tím paní ředitelko nějak pomoci? Co nabídnout novým učitelkám nějaký jednorázový příspěvek?

Paní zastupitelka Šretrová: To by nešlo, kde by na to paní ředitelka vzala peníze, ze státních na to nemá.

Paní ředitelka: Musím zase myslet na ty stávající učitele, které rovněž musím za dobrou práci odměnit, nicméně i o této možnosti jsem slyšela, že ji již někde praktikují. Musel by to být jiný zdroj peněz.

Pan Gruntorád:  A ještě bych chtěl naopak vyjádřit podporu škole, protože my jsme spokojeni jak s paní učitelkou, tak s vedením. A i další rodiče. V loňském roce jsme rovněž neměli dlouho paní učitelku a paní ředitelka nakonec zajistila kvalitní paní učitelku.

Paní zastupitelka Šretrová: to je skvělá žena

 

Pan zastupitel Jeřábek: Já bych navrhnul od Scia hodnocení školy.

Paní zastupitelka Dalešická: Souhlasím, paní ředitelka Vejmolová toto hodnocení dělala a škola tehdy dopadla dobře. Hlavně bylo dobré klima školy. A také byla škola dobře vybavena pomůckami, na to o kolik méně peněz dostávala než dnes.

Pan zástupce Škarda: nevím, jaké finance dostávala škola dříve, ale pochybuji, že bychom dostávali o tolik více, aby to byla stejná částka na žáka. Nevím, kde by na to Město vzalo, to by ta částka vypadala úplně jinak.

Paní zastupitelka Šretrová: škola má na platy stejně

Pan starosta: To se paní Dalešická pletete, škola má o cca 300 žáků více a v přepočtu na jednoho žáka dostává méně.

Paní zastupitelka Dalešická: Aha, tak to vypadá tedy nyní lépe.

 

 

Konec veřejné schůze v 19:51

 

Program pokračuje bodem, který navrhl pan Jeřábek, a zastupitelstvo souhlasilo s přesunutím po veřejné schůzi.

 

3) Analýza školy

Zast. Jeřábek - Analýza školy

- je to vize – nabídka od SCIO, dívá se i po jiných. Třeba by se do toho mohli zapojit i rodiče a mohli by se třeba na to složit.

- začnou na podzim a trvá to celý rok. Při delším období zkoumání je kvalitní výstup.

Starosta - město určitě nezchudne a zaplatí to.

 

Paní ředitelka - zjišťovala to – cena, nabídka SCIO zřejmě odpovídá elektronické verzi.

Není proti evaluaci školy, nemá s tím problém, naopak. Je potřeba brát v úvahu, že se jedná o subjektivní názory. Existují i jiné firmy, které to dělají.

 

 • „Proti evaluaci nic nemám, sama jsem ji na své předešlé škole pravidelně dělala, ovšem pokud bude objektivní. Nicméně bych nedoporučovala toto dotazníkové šetření od firmy Scio. Není to příliš dobrý vzorek, porovnání je pouze se 159 školami. Existují jiné firmy a dokonce VUP má vypracované evaluační dotazníky z grantů EU vypracované specialisty a psychology, kde evaluační dotazníky využilo již více než 500 škol.

Zároveň u dotazníkového šetření Scia je nutné brát v potaz bod 14, kde se píše jasně:

Pro zřizovatele -

Výsledky dotazníkového šetření je nutné vyhodnocovat vždy se zřetelem na specifické podmínky školy. Je potřeba brát v úvahu, že se jedná o subjektivní názory respondentů, které můžou být ovlivněny spoustou okolností − někdy stačí jeden větší problém v konkrétní třídě, který může ovlivnit i ostatní rodiče, změna ve vedení školy apod. Pokud není návratnost dotazníků 100 %, mají častěji tendenci se vyjadřovat ti, kteří s něčím nesouhlasí, což v souhrnných výsledcích může způsobit vychýlení k zápornějším hodnotám. Průměr, ke kterému je škola porovnávána, je vypočítán pouze z výsledků škol, které se účastnily dotazníkového šetření, v tomto případě se jedná o 159 škol….“

 

Pan zastupitel Jeřábek: Stejně bych navrhoval nějaké dotazníkové šetření ve škole.

- podstatné je, jestli se na tom shodneme a kdo a jak to udělá.

 

Zast. Slavíková - vítá otevřený dopis paní Melichové, sbírá informace, ví, že jsou spokojení a nespokojení a proto bude dobré udělat hlubší analýzu školy, „abychom měli srovnání hodnocení“.

 

Zast. Řehoř - jako předseda KV - je to dobrý nápad oslovit různé firmy, které dělají analýzy.

 

Zast. Grygar - před 3-4 roky již hodnocení školy proběhlo a bylo by dobré zopakovat to právě se stejnou firmou, která to už na škole dělala, aby byl vidět rozdíl po změně vedení, jestli je nebo není – nějaký rozdíl.

 

Starosta – SCIO -  dělala ředitelka Vejmolová, bylo to dotazníkové řízení, teď bychom potřebovali hlubší analýzu, takové tady ještě nebylo uděláno - to srovnávat nejde.

 

Zast. Dalešická - škola nebyla hodnocena vůbec špatně, co se týče vztahů v kolektivu a materiálního vybavení a to nebyla vybavená jako teď.

 

Zast.Páterová - analýza je jedna věc, ale pak musí něco následovat, to je důležité a bude to rozhodovat.

 

Zástupce ředitele - jestliže je nárůst dětí, tak by museli „sypat“ daleko víc.

Teď je příspěvek na dítě vlastně nižší, než býval.

Škola hospodaří se stejným rozpočtem a má o 200 žáků víc.

 

Zastupitelé se shodli na vytvoření skupiny, která by byla pověřena sestavením zadání pro analýzu školy. Měl by tam být asi zástupce z KV, školské rady, školské komise a ZŠ.

 

Návrh usnesení:

ZM pověřuje RM vytvořením zadání pro evaluaci ZŠ Komenského 420. Na zadání bude pracovat zástupce školské rady, Dana Dalešická, zástupce komise pro školství a vzdělávání, zástupce ZŠ. Na základě tohoto zadání bude vypsáno výběrové řízení.

PRO 14           PROTI 0         Zdrželi se 0

 

 

2) Zpráva o činnosti RM a MÚ

Starosta konstatuje, že jde o páté jednání ZM v tomto roce.

Od posledního zasedání se RM sešla jednou. Také se uskutečnilo pracovní jednání zastupitelů k tématu závěrečného účtu města a návrhů některých zastupitelů ke komisím a výborům. Taktéž se sešel KV města. Na zasedání RM se projednával závěrečný účet včetně závěrky. RM vybrala vítěze na stavební práce pro akci adaptace družiny na nové třídy MŠ. Společnost již převzala stavbu, a práce byly zahájeny. Veřejná zakázka na rekonstrukci ulice Lhotecká probíhá. O výběru bude rozhodnuto na příštím zasedání RM za týden. RM schválila rozpočtové opatření číslo jedna, které do rozpočtu zapracovává přijaté dary na Hry bez hranic, základní částkou ošetřuje sociální fond a narovnává některé další drobné výdaje.

Další informace z OSMI:

 • Pokračují práce na intenzifikaci ČOV – s mírným skluzem.
 • Práce na přivaděči Baně také pokračují s mírným skluzem. Nyní se pracuje na úseku podél silnice č. 116 a v kopci na Baních.
 • Rekonstrukce mníšeckých parků pokračuje – probíhá výsadba. Smlouva s dodavatelem byla prodloužena do konce června.
 • Projekční práce na tělocvičně probíhají dle plánu, byla podána žádost o ÚR, projekt pro realizaci je před dokončením.

Příprava dotací v roce 2015

 • Dotace do fondů Střč. Kraje byly zkontrolovány, rozhodovat se bude 27. července.
 • Žádost na obnovu ulice Lhotecká v rozsahu křižovatky Skalecká, Lhotecká – Kvíkalka probíhá hodnocením.

 

Dotaz zast. Wollnerové - kdo vyhrál zakázku na družině

Vedoucí OSMI - Duchoňová – firma Walco CZ, dnes bylo předáno staveniště.

 

4) Zpráva FV

Zápis ze zasedání FV ze dne 3. 6. 2015 čte zast. Wollnerová

Na programu jednání FV bylo projednání účetní závěrky města za rok 2014 a závěrečného účtu. Dále plnění rozpočtu za 1. Q.

FV po projednání doporučil zastupitelstvu schválit účetní závěrku za rok 2014 a přijal usnesení, kterým doporučil ZM schválit závěrečný účet města bez výhrad.

K plnění rozpočtu za 1. Q. – FV vzal plnění na vědomí. FV upozorňuje na důsledné dodržování rozpočtové kázně. FV dále doporučuje ZM upozornit RM na nutnost včas provádět rozpočtová opatření, a to již ve chvíli, kdy RM přijme usnesení o příjmech nebo výdajích tak, aby zvláště výdaje byly kryty rozpočtem, a to do výše kompetence RM tato opatření provádět.

 

Vzhledem k tomu, že se jednání FV nezúčastnil starosta ani vedoucí OSMI, zvažují někteří členové FV svou rezignaci. Bez možnosti projednat finanční záležitosti s těmi, kdo je provádějí a jsou za ně zodpovědní, je práce FV velmi složitá a v tomto případě ztrácí smysl.

Pan Keyř upozorňuje na nekoncepční a nedostatečně zpracované poptávkové řízení na odvodnění ulice od křížku ke statku ve Stříbrné Lhotě. Doporučuje tuto akci projednat nejdříve min. na RM, stanovit koncepci etapizace rekonstrukce celé komunikace – odvodnění, rozšíření, chodník, VO, a až poté zpracovat a vypsat poptávku na dohodnuté řešení. Na tuto akci již město částečně přijalo finanční prostředky na základě uzavřených plánovacích smluv a je nutné jim dostát.

 

Starosta – jsou nějaké dotazy nebo ZM vezme zápis na vědomí?

Zast. Řehoř - to nemůžeme vzít jen na vědomí - některá tvrzení jsou šokující.

Starosta - proto jsem se ptal?

Zast. Řehoř - jaká jsou ta konkrétní rozpočtová opatření, která jsou jmenována - co je tím myšleno?

Starosta - třeba na letáčky se něco přidává (příspěvek) a myšleno je to tak, že to bude zapracované do RO.  F. Keyř se domnívá, že by to mělo proběhnout současně, aby odsouhlasený příspěvek nepředbíhal rozpočtové opatření.

Zast. Wolnerová - do 100 tis. má kompetence rada,

Starosta - schválili jsme tři příspěvky a následně na radě teprve RO a to tak být nemůže?

Vedoucí FO Šibřinová - může, ale nemohou se vyplatit peníze dřív, než je rozpočtové opatření.

Zast. Řehoř - minimálně OSMI by měla být přítomna při jednání FV.

Diskuse - proč nebyl přítomen na FV starosta a vedoucí OSMI a proč je to žádoucí.

Starosta - příště automaticky, aby se to už nikdy nestalo.

 

Starosta dává hlasovat o návrzích usnesení č. 3 a 4 (pozn. o zprávě starosty o činnosti RM a MÚ se zatím nehlasovalo)

 

Usnesení 3/7/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽELI SE 0           1 nepřítomna

 

Usnesení 4/7/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis FV ze dne 3. 6. 2015

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽELI SE 0           1 nepřítomna

 

Následuje prezentace paní Lenky Jeřábkové k závěrečnému účtu.

Paní Jeřábková doporučuje, že na webových stránkách města by mohly být zaznamenány všechny akce - ať je to zastupitelstvo, rada, výbory, je to vizitka jejich práce.

Připravila si náměty na zamyšlení pro město, co by se dalo zlepšit. Je to malinko odborné. Zabývá se i finanční gramotností.

Prezentace je přílohou tohoto zápisu.

 

Komentáře k prezentaci:

 

Zast. Šretrová - jde vám o to, aby to bylo vše víc popsané v komentáři?

Paní Cihlová - vy pracujete na obci?

Paní Jeřábková - ne

Paní Cihlová - je to natolik jiný obor, nelze prezentovat jako v podnikové sféře. Kolik lidí si myslíte, že to sleduje na webu.

Zmiňovala jste, že nejsou uváděna rozpočtová opatření, to není pravda, paní Šibřinová to má dobře zpracované.

Smlouvy a jejich zveřejňování - mohli by se dostat do problému se zákonem 106.

Pořízení Interního auditu - takhle malá obec by neuživila interního auditora.

Paní Šibřinovou mrzí, že paní Jeřábková nepřišla na pracovní schůzku zastupitelů, kde se vysvětlovalo vše potřebné k závěrečnému účtu a závěrce.

Paní Jeřábková - nebyla pozvána.

Paní Šibřinová – myslíte si, že by nám měl dělat kraj audit?

Paní Jeřábková - kraj to je něco jiného - to je přezkum účetnictví, interní audit dělá zaměstnanec města.

Starosta - víme, co je špatně.

Paní Jeřábková - Prezentace byla proto, aby město začalo pracovat na transparentnosti města.

Starosta - v čem spatřujete netransparentnost? - srovnáváte nás s obcemi z jiné kategorie, Černošice – 3 x větší, jsou jinde, je to rozpočtově dvojková obec, to je jako kdybyste srovnávala jablka a supr ovoce

Úvaly – 20 tis. obyvatel, - je třeba srovnávat dvojkové a trojkové obce. Některé podněty jsou dobré a víme o nich, co se musí řešit.

Škoda, že jste se nezúčastnila pracovní schůzky, protože byste na moc věcí měla jiný náhled.

Klikací rozpočet ještě není naplněný a od 1. 7. by měl fungovat.

Zveřejňovat rozpočtová opatření -  to je to nejmenší.

Paní Jeřábková - zveřejňování informací je žalostné.

Zast. Slavíková - všichni jsme se shodli na tom, že webové stránky nejsou dobré a víme o tom, ale v letošním rozpočtu se nenašly peníze na jejich vylepšení.

Taky si myslí, že smlouvy by se měly zveřejňovat.

Diskuse o účtu 042

 

Paní Jeřábková - Vám se to nelíbí, protože tady říkám věci, které veřejně nekomunikujete.

 

Zast- Grygar - líbila se mu prezentace a smlouvy by měly být přímo na webu. Podnikatelé jsou právnické osoby, veřejně dostupné - na Aresu jsou všude. Neví, co by mělo být v rozporu s jakým zákonem, Jsou obce, které to už dělají a jde to.

Starosta - to už jsme ale u bodu web města.

Zast. Vilimovský - proč by se nemohlo začít pracovat na novém webu už teď, připravit zadání, výběrové řízení.

Zast. Jeřábek - žena se zabývá finanční gramotností. Vy řeknete, koho to zajímá?

- učitelé by to mohli využít v rámci předmětu, děti by se mohli učit přímo na webu města.

Ke smlouvám – já mám ve všech smlouvách, které uzavírám, napsáno, že souhlasím s jejich zveřejněním. Pracuje v Praze, má to i na smlouvách v hodnotě 5 tis.

Rozklikávací rozpočet - ještě není. Mnoho let je prokázané, že veřejné peníze na veřejné zakázky - není tajná věc.  Obyčejní lidé se musí vyznat v rozpočtu a ne, abychom se tady dohadovali.

 

Zast. Řehoř žádá o technickou přestávku 15 min. a pak teprve přejít na další bod - schválení závěrečného účtu a účetní závěrky.

 

Zast. Grygar místo toho navrhuje, aby se ještě nyní bez přestávky schválil závěrečný účet a závěrka a zbytek programu přesunout na příští zasedání.

Všeobecný souhlas – zast. Slavíková se ještě přimlouvá za schválení sociálního fondu.

 

Usnesení č. 5/7/2015

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2014 a to bez výhrad.

PRO 13           PROTI 0         Zdržel se 0      1 nepřítomen

 

Usnesení č. 6/7/2015

Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku Města Mníšek pod Brdy za rok 2014.

PRO 13           PROTI 0         Zdržel se 0      1 nepřítomen

 

Usnesení č. 7/7/2015

ZM zřizuje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, účelový fond s názvem „Fond pro sociální účely“.

ZM schvaluje Statut Fondu pro sociální účely.

PRO 13           PROTI 0         Zdržel se 0      1 nepřítomen

 

 

Zbývající body programu se přesouvají na příští zasedání, na kterém se také bude muset schvalovat koncesní řízení na provozovatele vodohospodářského majetku.

 

Příští týden bude pracovní schůzka na tělocvičnu, po 10. 7. bude rozpočet.

Další relevantní údaje budou mezi 13-17/7.

 

Zastupitelé se shodli na datu zasedání zastupitelstva dne 15. 7. v 18 hod.

 

Konec 21:30

 

 

 

 

Ověřovatelé:

 

Daniela Páterová

 

Ing. Eva Wollnerová

 

Ing. Petr Digrin Ph.D.

starosta

 

Příloha: Transparentnost v účetnictví

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 7,  konaného dne 23.6.2015

 

Usnesení č. 1/7/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Ing. Evu Wollnerovou a Danielu Páterovou a návrhovou komisi ve složení Pavel Jeřábek a Vlastimil Kožíšek.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/7/2015

Zastupitelstvo města schvaluje upravený program zasedání:

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Analýza školy

4) Zpráva FV

5) Schválení závěrečného účtu

6) Schválení účetní závěrky

7) Fond pro sociální účely

8) Pravidla pro zřizování výborů zastupitelstva, komisí rady a redakční rady zpravodaje

9) Zrušení komise a zřízení výboru pro územní plán

10) Jmenování členů ÚP

11) Opětovné jmenování členů finančního výboru

12) Různé

      - web města

      - náměstí, řešení zeleně

 

Usnesení č. 3/7/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/7/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis FV

 

Usnesení č. 5/7/2015

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2014 a to bez výhrad.

 

Usnesení č. 6/7/2015

Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku Města Mníšek pod Brdy za rok 2014.

 

Usnesení č. 7/7/2015

ZM zřizuje ve smyslu § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, účelový fond s názvem „Fond pro sociální účely“.

ZM schvaluje Statut Fondu pro sociální účely.

 

Usnesení č. 8/7/2015

ZM pověřuje RM vytvořením zadání pro evaluaci ZŠ Komenského 420. Na zadání bude pracovat zástupce školské rady, Dana Dalešická, zástupce komise pro školství a vzdělávání, zástupce ZŠ. Na základě tohoto zadání bude vypsáno výběrové řízení.

 

Daniela Páterová                                                                   Ing. Petr Digrin Ph.D.

Místostarostka                                                                                   starosta

 

 

Vyvěšeno: 7. 7. 2015

Datum sejmutí: 23. 7. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět