Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 7 ze dne 15.9.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšek pod Brdy
č. 7 ze dne 15.9.2011. ( upraveno ke zveřejnění na ÚD)
 
Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Eva Jarolímková, Ladislav Šimečka, Vladimíra Pirichová, Milan Kotouč, Miroslav Vilimovský, Milan Vyskočil, Marie Šretrová (9)
 
Po složení slibu – František Keyř
Pozdější příchod: Aleš Krákora (17:23) Jiří Zápal (17:32)
 
Omluveni: Karel Vejmola, Milan Brabenec, Alena Štamberková (3)
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:05 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.
 
Předsedající schůze pan starosta Digrin dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), tři zastupitelé se omluvili, dva přijdou asi později, pan Keyř dnes složí slib.Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 
Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Předsedající navrhl zvolit zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou,
ověřovateli zápisu Milana Kotouče a Milana Vyskočila
a do návrhové komise Evu Jarolímkovou a Vladimíru Pirichovou. 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Milana Kotouče a Milana Vyskočila a návrhovou komisi ve složení Eva Jarolímková a Vladimíra Pirichová
Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.
Hlasování:        PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
 
Složení slibu nového zastupitele
Po rezignaci zastupitele Ing. Tomáše Pallagyho se stal prvním náhradníkem v pořadí na uvolněné místo zastupitele pan František Keyř.
Na dnešním zasedání zastupitelstva složí slib zastupitele.
Text slibu: (čte starosta)
„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“
 
Pan Keyř složil slib pronesením slova slibuji a podpisem na připraveném dokumentu.
 
Od této chvíle se pan Keyř stává právoplatným zastupitelem.
Přítomno 10 zastupitelů.
(nehlasovalo se o návrhu usnesení č. 2)
 
Schválení programu:
 
Předsedající seznámil přítomné s připraveným programem:
Program bude pokračovat, zprávou o činnosti RM a MÚ, veřejnou schůzí a pak budou následovat body:
 
1) Zpráva KV
2) Budoucí závazek města pro potřeby stavebníků v lokalitě Eden
3) Zařazení pozemků pro transformovnu ČEZ do zadání ÚP a návrh Plánovací smlouvy
4) Přičlenění nové budovy MŠ v lokalitě EDEN k některému stávajícímu zařízení
5) Majetkové záležitosti
6) Schválení přísedících OS Praha západ
7) Různé ( v bodu Různé zatím není nic zařazeno)
 
Předsedající vyzval zastupitele k doplnění programu.
Pan Keyř žádá doplnit projednání odvodnění a úpravy pozemku mezi novými řadovkami a bytovým domem č. p. 531, hrozí tam, že někdo spadne do výkopu, bytovky byly vytopené – rád by, aby zastupitelstvo zaujalo nějaké stanovisko, aby se udělaly nějaké úpravy alespoň provizorně, zastupitelstvo by mělo někoho zaúkolovat.
Tento bod navrhuje jako druhý v pořadí za zprávu z KV.
 
Paní Pirichová – upozorňuje na rozbitý plot na dětském hřišti na Novém sídlišti,  projednání jeho opravy navrhuje zařadit a projednat v bodu Různé.
 
Dále pak pan Keyř žádá projednat v bodu Různé úpravy na náměstí – zavezení jílu na dorovnání nových chodníků.
 
Předsedající zopakoval upravený návrh programu:
 
1) Zpráva KV
2) Řešení odvodnění pozemků pod řadovkami společnosti AJK
3) Budoucí závazek města pro potřeby stavebníků v lokalitě Eden
4) Zařazení pozemků pro transformovnu ČEZ do zadání ÚP a návrh Plánovací smlouvy
5) Přičlenění nové budovy MŠ v lokalitě EDEN k některému stávajícímu zařízení
6) Majetkové záležitosti
7) Schválení přísedících OS Praha západ
8) Různé - oprava hřiště na Novém sídlišti
               - úprava náměstí
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:
1) Zpráva KV
2) Řešení odvodnění pozemků pod řadovkami společnosti AJK
3) Budoucí závazek města pro potřeby stavebníků v lokalitě Eden
4) Zařazení pozemků pro transformovnu ČEZ do zadání ÚP a návrh Plánovací smlouvy
5) Přičlenění nové budovy MŠ v lokalitě EDEN k některému stávajícímu zařízení
6) Majetkové záležitosti
7) Schválení přísedících OS Praha západ
8) Různé - oprava hřiště na Novém sídlišti
               - úprava náměstí
 
Hlasování:                    PRO    10        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno
 
Zpráva o činnosti RM a MÚ
 
Přednáší starosta – vítá všechny na 1. poprázdninovém ZM.
 
Rada města se v průběhu letních měsíců scházela v nepravidelných intervalech a od posledního zasedání zastupitelstva, které proběhlo koncem června, zasedala celkem pětkrát. V tomto období, kromě běžné agendy jako jsou vyjádření města v rámci stavebních řízení, byly projednávány především tyto záležitosti:
Byl vybrán pořizovatel nové územně plánovací dokumentace a to pan architekt Kindl, zároveň byla zveřejněna výzva na předkládání návrhů na změny ve využití pozemků. Tato výzva byla zveřejněna i v nejnovějším čísle Zpravodaje a je k dispozici na internetu města včetně návodu na podání žádosti.
Rada města rozhodla o nejvýhodnější nabídce na dodavatele rekonstrukce hřiště u základní školy Komenského 420. S tímto dodavatelem, kterým se stala firma Linhart sport s.r.o., rada schválila smlouvu o dílo, jež byla následně podepsána. Rada města průběžně projednávala rekonstrukci náměstí a rozhodla o kácení vybraných stromů (celkem 21 stromů včetně kaštanů, smrků a lípy). Za tyto stromy bude provedena náhradní výsadba.
V průběhu léta byla taktéž schválena vzorová smlouva s členy jednotek dobrovolných hasičů. Podpis jednotlivých smluv postupně zajišťuje odbor kanceláře starosty. Začátkem září bylo schváleno vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku „rekonstrukce ulice 9. května včetně ulice Na Trubech“. Zakázka bude v nejbližší době zveřejněna. Jediným hodnotícím kritériem je cena.
Rada města postupně schválila veškeré materiály a doporučení, které jsou dnes v materiálech včetně projednání budoucího zprovoznění nové budovy školky v lokalitě Eden.
 
Úkoly ZM:
1. Zprávy z lokality EDEN – MŠ Eden je stavebně dokončená, RM řešila a řeší způsob vybavení interiéru a přípravu na kolaudaci. Byla zahájena výstavba druhého bloku bytového domu, tj. bloku C a D. Probíhá výstavba garáží u valu a 1. etapy řadových domů. Do konce letošního roku by měly být postaveny hlavní komunikace v zóně. 
 
2. Příprava upravené studie obchodní zóny se společností TESCO probíhá, v tuto chvíli předběžný návrh schvaluje společnost Tesco. Proběhla jednání s ČEZ Distribuce o odstranění vrchního vedení VN v lokalitě budoucí stavby.
 
Další informace pro zastupitele z OSMI:
·        Dodavatel díla Kanalizace a Vodovod Stříbrná Lhota, firma Šindler ukončila plánovanou výstavbu hlavního řadu v červenci. V srpnu se budovali jednotlivé přípojky k nemovitostem a prodloužení řadu až na začátek obce. Asfaltovat se bude na přelomu září a října, kdy budou veškeré práce ukončeny.
·        Byla zahájena rekonstrukce hřiště v ZŠ.
·        Byla zahájena výstavba multifunkční a tenisové haly včetně zázemí v areálu tenisu, fotbalu a Sokolu (jde o soukromou investici – pan Šulc).
·        V závislosti na vývoji příjmů budou zahájeny další plánované akce
 
Příprava dotací v roce 2011
· Město Mníšek pod Brdy obdrželo dotaci z fondu Středočeského kraje FROM na hřiště ZŠ ve výši 3,8 mil. Kč,-.
· Byla podána žádost do ROP STČ na řešení bezbariérového přístupu do základních škol. V současné době probíhá hodnocení projektu.
· Byla podána žádost do SFŽP na obnovu parků v Mníšku pod Brdy.
· Byla ukončena administrace projektu „Zateplení MŠ 9. května“ a byla ze strany poskytovatele dotace provedena fyzická a finanční kontrola. 
· Připravuje se žádost o dotaci na komunikace ve městě a to do SFDI
· Další žádosti se v tuto chvíli nepřipravují.
 
17:20 – zahájena VS
 
Veřejná schůze
 
Do veřejné schůze se hlásí pan Jeřábek, pan Štěpánek, paní Brzorádová
 
Pan Jeřábek má k projednání tři náměty:
1. připravují projekt Územní plán -  věc veřejná, ve spolupráci s Nadací Via. Cílem projektu je zapojení veřejnosti při tvorbě nového ÚP. Chtěli by uspořádat přednášku pro veřejnost a okolní obce napomáhat při zpracování podnětů, organizovat internetovou diskusi a soutěž pro děti. město budou žádat o pomoc s propůjčením sálu na přednášku a prostu pro setkání s veřejností.
Pan Jeřábek požádal, zda by nešlo prodloužit termín (31.10.) k odevzdávání podnětů k novému ÚP alespoň o týden a to pro případ, že by se jim po zorganizovaném setkání s občany sešlo velké množství žádostí, má obavy, že by se nemuselo podařit zpracovat všechny návrhy včas. Mezi lidmi je velký zájem o spolupráci.
 
2. Jíl na náměstí: pan Jeřábek upozorňuje na to, (po diskusi s odbornou veřejností), že jíl na náměstí negativně ovlivní budoucí růst dřevin a trávníku. Sníží vsakování srážkové vody.
Jíl na kořenech stromů ničí kořenový systém a je dobré, že alespoň od stromů se jíl už sundal.
Přimlouvá se za odvoz jílu a navezení lepší zeminy.
 
3. Pan Jeřábek předkládá k diskusi návrh možné alternativy k nedostatečné kapacitě mateřských školek a to vybudováním lesních školek. To ale záleží na iniciativě obyvatel, pokud bude zájem.
Je to možnost pro přemýšlení o MŠ v přírodě, navrhuje to pro inspiraci.
 
17:23 Krákora – Přítomno 11 zast.
 
Pan starosta – navrhuje, aby pan Jeřábek přišel na jednání rady, kde by se dohodly podrobnosti možné spolupráce při přípravě nového územního plánu, aby se tím ZM nezdržovalo.
S pronájmy místnosti a prostranství nebude jistě problém. Termín pro předání žádostí se prodlužovat nebude, takto to bylo již zveřejněno, ale pokud při zpracovávání návrhu přibudou nějaké změny, budou se tam moci zapracovat.
 
Přítomní radní souhlasí s tím, aby pan Jeřábek přišel na RM.
 
Pan Jeřábek – upozorňuje na to, že dost často je prezentován obrázek, kde je náměstí celé zadlážděné, bylo by dobré to změnit a uveřejnit ty novější pravdivější návrhy.
 
Pan Jeřábek upozorňoval na možný bezplatný převod pozemku po panu Štiplovi do majetku města.
Paní tajemnice vysvětlila situaci, že o pozemek město žádalo, ale nebylo mu vyhověno, ze zákona na to nemá nárok.
 
17:32 Zápal – přítomno 12 zast.
 
Zast. Pirichová – k MŠ v přírodě - taková školka je Mokrovratech a děti tam fungují v podstatě celý rok venku i v zimě. Chtělo by to ale iniciativu z řad rodičů.
 
Starosta – něco podobného tady existuje a to je Fabiánek – občanské sdružení a není v podstatě další iniciativa dalších rodičů.
 
Zast. Pirichová - vezme toto téma k projednání na školskou komisi.
 
Pan Štěpánek – vrací se se svým příspěvkem k nedávnému případu hledání nemocné dívky autistky.
Rád by věděl, jak v Mníšku funguje záchranný systém, jak spolupracují jednotlivé složky. Celá akce byla na bedrech rodičů a sousedů, státní policie totálně zklamala, nebyla od nich organizována žádná akce.
Jen shodou okolností se jí podařilo najít.
Nebyl tady žádný štáb pro koordinaci, nebyli psovodi, v noci byla bouřka, nepřežila by to.
Dotaz pana Štěpánka, zda město může vyhlásit, aby lidi vyšli hledat. Policie neměla ani mapu, vrtulník lítal tam, kde vůbec nebyla. Největší zásluhu měl pan Taller. Hasiči byli připraveni, ale nevěděli co dělat.
Městská policie asistovala, ale nevěděla kde hledat.
 
Starosta – o této věci má nejvíce informací pan Navrátil, vedoucí OKS, má na starosti krizové řízení, byla uvolněna MP, byli nastoupeni hasiči na Mníšku.
 
Pan Navrátil – překvapilo ho, že vůbec nefungovalo to, co je ze zákona předepsáno.
Prvotní je republiková policie a od té se to odvíjí.
Není to chyba místní policie, ale zřejmě operátora, má být jeden velitel a ten zvedá ostatní složky.
Chtěli jsme popis dívky – aby se to mohlo hlásit místním rozhlasem, nedostali jsme ho, na vlastní pěst hasiči zahájili hledání, nedostávali vůbec žádné informace, dostali je až zadlouho.
Byl to chaos.
Diskuse o příhodě a její organizaci.
 
O týden později se stala podobná příhoda – staré paní z Dobříše – Voznice.
S velitelem městské policie Kotoučem iniciovali schůzku na místní policii, aby se domluvila pravidla.
Schůzka by se měla odehrát v nejbližších dnech.
 
Zastupitel a velitel MP Kotouč – takových případů bylo už asi 5, stalo se že dostali mylné informace, například o 12 km (v minulosti v případě pana Žofky).
Máme lidi, máme psy, ale nedostáváme se k informacím.
Každému z nás se to může stát, každý občan by měl vědět, co má dělat.
 
Pan Navrátil - v příštím Zpravodaji dá vědět všechny informace, které vzejdou ze schůzky s Policií ČR.
 
Paní Brzorádová – internet a Zpravodaj tam je to „na houby“ – stačilo by, kdyby fungoval rozhlas.
 
Pan Troníček, ale poznamenává, že na mnohých místech zmizely tlampače, stalo se tak při výměně veřejného osvětlení. Ve Stříbrné Lhotě u křížku například chybí celé „hnízdo“.
 
Zast. Kotouč – v případě hledání té ztracené dívky se potýkali vysloveně s neochotou operátora. Upozorňoval je na to, že se jedná o případ, kdy je člověk v ohrožení života, přesto nedostali informace.
 
Pan starosta – městská policie byla vybavena, dostala GPS navigace pro pěší – blízké okolí, právě proto, aby jí to pomohlo v případném pátrání.
Celé to souvisí s celkovým stavem policie – místní oddělení Policie ČR má 8 členů a my máme 5 městských strážníků, z toho je vidět, že je někde chyba.
 
Pan Zápal – potřebuje to systémové řešení.
Bylo by dobré, aby zastupitelstvo dostalo informaci o vývoji v místním záchranném systému.
 
Pan Navrátil ještě dodává, že se důležité informace z oficiálních míst dozvěděli dvě minuty po té, co to uvedla v televizi Prima.
 
Paní Brzorádová – jako další příklad uvádí, že v zimě srazilo auto srnu, nikam se nemohla dovolat, aby to oznámila a tak musela volat starostu.
 
Starosta - státní policie má zrušené telefony, mají jen své mobily. Musí se volat 112 – integrovaný systém.
Pan Kotouč upozorňuje: když tam někdo bude volat na 112, aby nejprve sdělil místo a město, kde se událost stala.
Diskuse kam, kdy volat.
 
Dotaz paní Brzorádové na starostu – kdy bude přiveden vodovod až k nim?
Paní Brzorádová podle svých poznámek uvádí, vývoj informací, jak je dostávala od 6.3.2007 – přísliby, že voda bude. Nechala udělat projekt a je jí k ničemu, „myslíte, že se ještě dožiju toho, že tam bude voda?“ Vodovod skončil asi 70 m od nich.
 
Diskuse o kanalizaci ve Stříbrné Lhotě a plánu její dostavby.
 
Pan Zápal – není zatím vysvětleno a chybí sdělení o tom kdy a jak mají pokračovat práce směrem do Lhoty, kdy se bude plnit, to tady nezaznělo. Debata se dostala do toho - mám rád starostu - nemám rád starostu.
 
Pan starosta – z dotace bylo vyčerpáno 4,5 mil., stavba byla hotová až ke křížku, pak se uvolnilo dalších 200 tis. z rozpočtu města a to se použilo na další část, ale nepodařilo se to až k domu paní Brzorádové, ale jen ke Slabihoudkovem.
 
Paní Brzorádová - ti, co křičeli vodu mají a ti, co nekřičeli, na ty jste se vykašlali.
 
Pan starosta - v roce 2010 stavba „dojela“ z Hukalovny až ke křížku do Stříbrné Lhoty, pak se mělo pokračovat doprava, ale změnilo se to a začalo se stavět od pojišťovny směrem k Čermákům a dojelo se zpět ke křížku a dál se mělo stavět pouze v závislosti na financích. Pan starosta ujišťuje, že je úplně jedno kdo kde bydlí a od toho se stavba neodvíjí. Postavilo se o dalších 150 m více a příští rok se dostaví těch zbývajících 70m až k domu paní Brzorádové.
 
Paní Brzorádová – jak dlouho se už mluví o kanalizaci pro Stříbrnou Lhotu?
Pan Troníček - od roku 1939 se mluví o kanalizaci ve SL.
 
Pan starosta – kanalizační akce probíhaly tak, jak se podařilo sehnat peníze a Stříbrná Lhota je poslední, která z tohoto fondu dostala peníze – Mníšek už z Ministerstva zemědělství víc nedostane.
ZM schválilo nějaký rozpočet a ten se musí plnit, nelze utratit víc.
 
Paní Pallagyová – dotaz opakovaný na několikátém zastupitelstvu – kdy bude opravená cesta kolem jejich domu.
Pan starosta – letos se postaví.
 
Pan Ježerský- dotaz, zda je už znám termín na výstavbu protihlukové stěny kolem dálnice.
Pan starosta – Město zařídilo všechny, z jeho strany potřebné kroky a po vydání stavebního povolení. Teď ale musí někdo najít na to ty finance, peníze na to byly, ale už nejsou.
Město opakovaně stavbu urguje, v dopisech se používali argumenty občanů, tím se ta akce rozjela a povedlo se to projednávat s Ředitelstvím silnic a dálnic, ale teď je to jen o tom – jednat s ŘSD a Min.dopravy, jak by to zafinancovaly.
 
Pan Ježerský - všichni jste to měli ve volebním programu, že se zasadíte o výstavbu protihlikové stěny – někdy se tam naměří přes 80 dcb.
 
Pan starosta - na ministerstvu dopravy se vyměnili ministři, vše je tak nepřehledné, těžko se tam hledá cesta k jednání, ztenčuje se financování, oni řeší, jestli budou financovat dálnici D1 nebo ne a my tam přijdeme s protihlukovou – je to mimo jejich rozlišovací schopnosti.
 
Pan Ježerský – ještě připomínka k městskému rozhlasu – v ulici není slyšet i když jde,(kvůli dálnici) a teď to přestalo fungovat úplně.
Také se zhoršila kvalita vody.
 
Pan starosta - připojují se nové domy a mění se směry dodávky oživují se nové poměry.
Už se o tom jednalo s provozovatelskou firmou.
 
Pan Navrátil k protihlukovce. – je ve fázi rozhodnutí o stavbě, Ministerstvo dopravy vydávalo stavební povolení, ŘSD vybralo firmu, která by to dělala, zhaslo to kvůli tomu, že nejsou peníze a jeví se to tak, že nebudou ani v příštím roce.
 
Starosta – je to jen otázka priorit.
 
Pan Ježerský – co by tedy pomohlo? Mají snad občané zablokovat dálnici, jako to dělají zemědělci v jiných případech?
 
Pan Zápal – ve stávající situaci není mezi námi nikdo, kdo by byl schopen to prolobovat, je to smutné, ale je to skutečně tak. Všichni věděli, že je to důležité a že je naděje, že to bude možné prosadit, ale teď se situace změnila……..zatarasení dálnice asi není řešení.
 
Naše jediná šance je, že nepozorovaně „proklouznem“ v systému.
 
Pan Ježerský – pokud si dobře pamatuje – ŘSD má nějakou výjimku na hlučnost.
 
Pan starosta - výjimku mají do příštího roku a pak to zřejmě prodlouží.
My nemáme žádnou právní oporu.
Vláda bude schvalovat rozpočet pro příští rok, návrh rozpočtu bude probíhat kolečkem čtení - výbory, komise. Město tam bude všude posílat dopisy  – to je plán města.
 
Veřejná schůze ukončena  - se značným zpožděním – v 18:45
 
Následuje projednání bodů programu.
 
1. Zpráva KV
JUDr. Vilimovský seznámil zastupitele s provedenými kontrolami plnění usnesení zastupitelstva a rady města, které byly kontrolnímu výboru uloženy.
KV konstatoval, že usnesení č. 3/3/20112 ZM a usnesení č. 2-013/2011 RM týkající se projektu Revitalizace náměstí bylo řádně slněno.
KV konstatoval, že výběrové řízení bylo provedeno profesionálně a v souladu s právními předpisy.
 
Odcitoval – doporučení výboru:
Přestože si je KV vědom důvodů (úspora času, peněz, energie) při přípravě projektu a vypracování následné PD, doporučuje KV z důvodů transparentnosti a rovněž kvality takovýchto projektů, aby se osoby přímo podílející se na řízení obce nepodílely na takovýchto soutěžích. KV se zpětně nezabýval související veřejnou zakázkou – zhotovení projektů. Pochybnosti o transparentnosti a objektivitě výběru musí vyvolávat, vítězná sestava: Projektant – Ing. Mejzlík, Zpracovatelský tým Ing. Mejzlík, Ing. Petr Digrin.
 
Pan starosta – Poznámka - projektant ho připsal do týmu, byla to z jeho strany spíš otázka  slušnosti, protože projekt konzultovali,tak jako s ostatními radními. Možná, že by tam mělo být napsáno víc radních.
 
KV rovněž prověřoval plnění usnesení č. 3-013/2011 RM, týkající se projektu Oprava výtluků po zimě na komunikacích v mníšku pod Brdy.
KV konstatoval, že usnesení bylo řádně splněno. Veřejná soutěž splnila svůj základní účel a to výběrem nejvhodnější zakázky.
KV doporučil v případě zveřejňování VŘ na webových stránkách města na úřední desce, aby bylo upraveno větší zviditelnění a zdůraznění, protože pro běžné použití a informování možných uchazečů je stávající vyhledávání značně nepřehledné.
 
Pan starosta požádal o hlasování o návrzích usnesení číslo 2/7/2011 a 4/7/2011.
(na usnesení č. 2 (složení slibu nového zastupitele) se pozapomnělo).
O obou návrzích se hlasuje najednou
Návrh usnesení č. 2/7/2011
ZM bere na vědomí složení slibu zastupitele Františka Keyře.
 
Návrh usnesení č. 4/7/2011
ZM bere na vědomí zprávy Kontrolního výboru města Mníšek pod Brdy ze dne 22.8.2011 týkající se projektu Revitalizace náměstí F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy a projektu Oprava výtluků po zimě na komunikacích v Mníšku pod Brdy.
 
Hlasování:                    PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0  nepřítomen 1
 
 
2) Řešení odvodnění před řadovkami společnosti AJK
Pan starosta – v této věci se již vedlo jednání s vodoprávním úřadem, řešilo se, kdo za to může, že provedené odvodnění je nedostatečné a způsobuje v lokalitě problémy.
Hlavně po tom velkém dešti, kdy došlo k vytopení bytů, přišly další připomínky.
Názor starosty – v současné době nemá příliš cenu řešit, kdo za to může, částečně AJK.
Uskutečnilo se jednání s panem Sklenárem, zástupcem společnosti, jsou ochotni stav řešit i zaplatit. Asi týden má na to, aby s projektantem vymysleli návrh, je s nimi plánovací smlouva. Samozřejmě je lepší cesta dohody, než nařizování dodatečných úprav přes stavební úřad.
Návrh rady – odkanalizovat dešťově z jejich vpusti, tam, kde má být chodníček. Je tam vsakovací jímky, která přetéká (malé u domů také přetékají) – vše je ale postaveno podle schváleného projektu.
 
Pan Bartoš - měl vytopený byt, stále není vysušeno, bude muset asi řešit na vlastní náklady. Při velké průtrži se provizorně vybagrovalo, jsou tam teď díry, může tam někdo spadnout. Mezi domy jsou dva prameny, vyplavuje se to tam. Vsakovačky nejsou k ničemu. Jakýkoliv déšť způsobí, že je tam voda znova.
 
Pan starosta - s panem Sklenárem je domluveno, že připraví jiný návrh dodatečného řešení, než který má teď připravený (odvodnění doprava). Nějaké návrhy měl pan Keyř.
 
Pan Keyř – shrnul situaci – při projektování mělo vést odvodnění původně do Lipek, z důvodu fin. náročnosti došlo ke změně na vsakovací jámy, tak bylo také povoleno. Jestli byl špatně projekt nebo stavba je jedno, problém – voda se stáhla do malých vsakovaček, ty přetékají teče to přímo dolů.
Bagrem udělali podélné výkopy a pak od řadovek do 9. května – je to tam do teďka, nic to nevyřešilo – je to tam 2,5 měsíce. Teď je tam schválená stavba, ale působí škody. Je jedno kdo za to může, je příčinou škod. To znamená, že teď jsou domy před kolaudací, SÚ nechce zkolaudovat, investor nemůže domy prodávat, protože nemá zkolaudováno a tvrdí, že na to už nemá peníze. Snaha AJK je zkolaudovat, zlepšit fin. stránku a město bude doufat, že to napraví. Jediná možnost teď je nezkolaudovat. Pan Keyř navrhuje jednoduchými terénními úpravami zajistit takovou úpravu, aby to neteklo do domu – suterénního bytu.
Nevyřeší to problém, ale zachrání byt.
 
 Pan starosta – pan Sklenár slíbil, že by úpravy měly být provedeny do 10-15 dnů.
 
Pan Keyř – navrhuje přijmout usnesení, aby zastupitelstvo pověřilo město provedením potřebných úprav a pak náklady vymáhat od investora.
 
Vytopení majitelé bytů se už na to chtěli složit, ale pan Keyř jim chce pomoct, mělo by se o to postarat město nebo investor.
 
Starosta – původní odvodnění nebylo do Lipek. Všechno to šlo do společné splaškové a dešťové kanalizace v Lipkách, ale požadavek ze ŽP - buď vsaky nebo odvést až do Borovského potoka. Donutili ho to přeprojektovat.
On si vybral vsaky, vyprojektoval to podle nějakých rozborů a teď to vypadá, jak to vypadá. Z nějakého důvodu k tomu ani město nedávalo souhlas.
 
Pan Keyř – pojďme udělat závěr – abychom odstranili problém.
 
Starosta – dodatečná stavba by mohla vzniknout za 20 dnů.
 
Návrh - rozdělit na dvě etapy, vykopat doprava i doleva, upravit terén, přirozené koryto tam zůstane, dodat třeba kameny, pročistí se voda od jílu a voda poteče na silnici relativně čistá.
Základní úpravy do 7 dnů.
 
Starosta navrhuje přijmout usnesení na provizorium a finální řešení.
Inspekce nebude souhlasit s tím, že voda stéká po povrchu, že se to přetlačuje do jednotné kanalizace.
 
Pan Keyř – 1. část, ta tam může zůstat i do budoucna a smlouvou je možné je zavázat ke konečné další úpravě.
 
Pan Zápal – poslední víkend v červnu viděl, že po deštích voda teče do bytů. V té době RM schvalovala řešení, schvalovalo se napojení do koryta do Lipek do příkopu.
 
Druhá věc je, že dlouhodobě tohle vyřešeno nebude, historicky zpět - o 150 m výš, vytékala voda vždy, ale nikdy tam problémy nebyly.
 
Starosta informoval o jednáních s vedoucí SÚ paní  Hrabcovou i  zástupcem AJK panem Sklenárem.
 
Návrh usnesení:
ZM ukládá RM do pátku 23.9. zajistit provedení terénní úpravy na pozemku mezi řadovými domy a bytovkami tak, aby bylo zamezeno stékání dešťových vod do objektů v č.p. 531.
Hlasování:                    PRO    12        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 5/7/2011 bylo přijato
 
3) Budoucí závazek města pro potřeby stavebníků v lokalitě Eden
Vysvětluje starosta -
Stavebníci pro získání úvěru od banky na stavbu domů nebo koupi bytů potřebují kromě jiného potvrzení obce o převzetí o převzetí pozemků do vlastnictví města. Jedná se o komunikace a pozemky pod nimi. Stejné usnesení ZM přijalo pro lokalitu Na Madlenkách.
Rada města doporučila usnesení přijmout.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje budoucí závazek Města Mníšek pod Brdy – převzetí pozemků pod komunikacemi č. parc. 708/15, 2714/6, 2714/35, 2714/36, 2714/37, 2714/47, 2714/57, 2714/62, 2714/127 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy do majetku Města Mníšek pod Brdy a to po ukončení stavební činnosti v lokalitě Za Silnicí, obytná zóna 11D a po nabytí právní moci
kolaudačního rozhodnutí na tyto komunikace.
Hlasování:                    PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0            nepřítomen 1
Usnesení č. 6/7/2011 bylo přijato
 
4) Zařazení pozemků pro transformovnu ČEZ do zadání ÚP a návrh Plánovací smlouvy
Přednáší starosta – vše je popsáno v důvodové zprávě.
ČEZ koupil pozemek od Sokola za Čisovickou ulicí v polích, není určen k výstavbě, chtěli postavit novou transformační stanici. Město zaujalo takové stanovisko, že umožní výstavbu, ale za nějakých podmínek - kabelizaci vedení do země na různých místech, odstranění vrchního vedení naproti Penny – vysoké napětí na pozemku města, kde bude nový ochod.
Město také chtěl, aby se ČEZ podílel na financování tvorby nového územního plánu. Byla připravena Plánovací smlouva, která řeší závazky obou stran.
Návrh smlouvy je na ČEZu, zatím se k tomu nevyjádřili a může se stát, že se sem smlouva vrátí ale možná ne.
V návrhu jsou připravena dvě usnesení.
 
Návrh usnesení – (pozemky které zařazujeme do ÚP)
ZM zařazuje do zadání územního plánu pozemky p.č. 2159/5, 2159/4 a 2160/2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy a to tak, že pozemky budou zařazeny s využitím ploch pro „Technické vybavení území“.
Hlasování:                    PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0            nepřítomen 1
Usnesení č. 7/7/2011 bylo přijato
 
Návrh usnesení:
ZM schvaluje Plánovací smlouvu mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s., která řeší výstavbu nové Transformovny. ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
Hlasování:                    PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0             nepřítomen 1
Usnesení č. 8/7/2011 bylo přijato
 
5) Přičlenění MŠ Eden k některému zařízení
Školní budova v lokalitě Eden j v současné době společností O.S.Real stavebně připravena ke kolaudaci. Školka se musí vybavit zařízením, nádobím, (židličky, stolečky, ručníčky atp).
Nová ředitelka bude muset požádat o navýšení kapacity a pracovních úvazků a musí se to udělat do konce září. Pokud by se nerozhodlo nyní, muselo by se čekat další rok.
Školka by se také mohla přiřadit k základní škole, ale paní ředitelka s tím moc nesouhlasila. Paní ředitelka Vejmolová – je přítomna a potvrzuje, že by to nebylo dobré řešení.
Byl by kromě jiného problém se zastupováním.
RM dospěla k názoru, že nejvhodnějším řešením bude připojení školky k některému stávajícímu předškolnímu zařízení.
 
Pan Keyř – v důvodové zprávě v návrhu usnesení není uvedeno jméno školky, on doporučuje, aby to byla MŠ Nová, je to nejblíž a připadá mu to nejvhodnější.
 
Paní Šretrová, ředitelka MŠ 9. května – samozřejmě podporuje toto systémové řešení, připojení nové školky  k nějaké stávající školce.
Vedení, zastupování, dovážení obědů – přiklání se rovněž k tomu, aby to byla MŠ Nová. Je to ekonomické řešení. MŠ Nová má dobré vybavení, má novou kuchyni. Kdyby děti v některých případech přecházely, tak by to měly do MŠ 9. května daleko.
 
Zast. Pirichová – má požadavek – aby pedagogické činnosti byly lépe organizovány, školská komise by chtěla ovlivnit vzdělávací program v nové školce.
 
Zast. Zápal – chtěl, aby se jednalo s oběma ředitelkami, na radě byla v podstatě vybrána MŠ Nová. V návrhu usnesení se toto jméno neobjevuje a teď má znova rozhodnout o výběru zastupitelstvo, proč se doporučení rady změnilo?
Pan starosta – vyplněním jména školky nechtěl ovlivňovat zastupitelstvo, ale projednáno to je  s oběma ředitelkami, obě souhlasily.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje rozšíření příspěvkové organizace MŠ Nová o nově vybudované předškolní zařízení v areálu „Mníšecký Eden“. Zastupitelstvo města pověřuje ředitelku MŠ podáním žádosti ke krajskému úřadu o navýšení kapacity mateřské školy a to o 25 dětí a navýšení kapacity kuchyně včetně příslušných pracovních úvazků s tím spojených. ZM pověřuje radu města k přípravě změn ve zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Nová v souvislosti s provozováním nově nabytého majetku.
Hlasování:                    PRO    12        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 9/7/2011 bylo přijato
 
Zast. Šretrová – technická poznámka – do školky se budou dovážet obědy, bude potřeba navýšit rozpočet  o plat člověka, který to bude dělat.
 
Starosta - tento problém by teď neřešil, je to předčasné.
 
Zast. Pirichová – bylo by dobré, až se bude nakupovat vybavení, aby byly vybrány takové věci, aby byla umožněna výuka a plynulý přechod na ZŠ Začít spolu. Chtěla by, aby zastupitelstvo pověřilo školskou komisi, aby se tím zabývala a připravila nějaký návrh.
 
Pan Navrátil – takové usnesení nemusí být – komise je poradní orgán rady, komise se může domluvit s ředitelkou MŠ.
 
Pan starosta - zařízení, které se teď musí koupit, nemá vztah ke vzdělávacímu programu, ale k tomu, co je potřeba ke kolaudaci.
Po kolaudaci to bude předáno ředitelce, která si bude rozhodovat o dalším nákupu – to bude paní Poučková.
 
Návrh zast. Keyře – aby ZM uložilo radě spolupracovat s komisí pro přípravu programu Začít spolu v MŠ Nová.
 
Místost. Kožíšek – nemyslí si, že má být určován směr výuky v nové školce a proč zrovna v téhle, nechal by to na ředitelce a rodičích.
Je to o penězích
Starosta – návrh usnesení:
ZM doporučuje RM podpořit vznik vzdělávacího programu Začít spolu v předškolních zařízeních města
Hlasování                     PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 10/7/2011 bylo přijato
 
 
 
6/ Majetkové záležitosti
6/1 Zrušení usnesení týkajícího se prodeje pozemků.
Zastupitelstvo města usnesením č. 17/2/2010 ze dne 14.12. 2010 odsouhlasilo prodej pozemků p.č.2698/31, p.č. 2698/32 a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č. 2698/5, p.č. 2698/45, p.č. 2698/46 vše k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci paní Věře Jelínkové.
Vzhledem ke skutečnosti, že paní Jelínková dosud kupní smlouvu nepodepsala a nereaguje na výzvy, aby sdělila, zda její zájem o koupi pozemků trvá nebo od záměru koupě odstupuje, RM usnesením č. 4-017/2011 ze dne 29.6 2011 doporučila zrušit usnesení ZM č. 17/2/2010 ze dne 14.12. 2010, kterým byl předmětný prodej schválen.
 
Návrh usnesení:
ZM ruší usnesení ZM č. 17/2/2010 ze dne 14.12.2010.
Hlasování                     PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0  nepřítomen 1
Usnesení č. 11/7/2011 bylo přijato
 
6/2 Zrušení usnesení týkajícího se prodej pozemků.
Zastupitelstvo města usnesením č. 27 pod bodem 3) m ze dne 23.9.2010 odsouhlasilo prodej pozemků p.č.2698/13, p.č. 2698/14 a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č. 2698/5, p.č. 2698/45, p.č. 2698/46 vše k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Michalovi Kulhánkovi.
Vzhledem ke skutečnosti, že pan Kulhánek dosud kupní smlouvu nepodepsal a nereaguje na výzvy, aby sdělil, zda jeho zájem o koupi pozemků trvá nebo od záměru koupě odstupuje, RM usnesením č. 11-018/2011 ze dne 13.7.2011 doporučila zrušit bod 3) m usnesení č. 27 ZM ze dne 23.9.2010, kterým byl předmětný prodej schválen.
 
Návrh usnesení:
ZM ruší bod 3) m usnesení ZM č. 27 ze dne 23.9.2010.
Hlasování                     PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0  nepřítomen 1
Usnesení č. 12/7/2011 bylo přijato
 
6/3 Prodej pozemku p.č. 2698/13 a ideálních spoluvlastnických podílů.
ZM se předkládá návrh na prodej jedné zahrádky - pozemku p.č.2698/13 o výměře 472 m2 a   ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 1/39 na pozemcích p.č. 2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství do výlučného vlastnictví pana D. E.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce.
Ke schválení se předkládá návrh kupní smlouvy.
 
Návrh usnesení:
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č.2698/13 o výměře 472 m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 1/39 na pozemcích p.č.2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy panu D. E.
ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem D. E., jako kupujícím.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
Hlasování                     PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0  nepřítomen 1
Usnesení č. 13/7/2011 bylo přijato
 
6/4 Žádost o prodej pozemku č. parc. 191 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Paní T. požádala o odkoupení pozemku p.č.191 v k.ú. Stříbrná Lhota o výměře 26m2,  za účelem posunutí - zřízení připojení pozemku p.č.190 (resp. p.č.190/2 dle GP) k místní komunikaci v souvislosti s plánovanou stavbou rodinného domu na pozemku p.č. 190 (resp. p.č.190/2 dle GP).
V pozemku p.č. 191 jsou umístěny inženýrské sítě, je na něm umístěn sloup veřejného osvětlení.
RM doporučila ZM s prodejem pozemku nesouhlasit.
 
Návrh usnesení:
ZM nesouhlasí s  prodejem pozemku p.č.191 v k.ú. Stříbrná Lhota.
Hlasování                     PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0  nepřítomen 1
Usnesení č. 14/7/2011 bylo přijato
 
6/5 Prodej pozemku p.č. 1356 v k.ú. Mníšek pod Brdy.
ZM projednalo návrh prodeje pozemku o výměře 602 m2 panu R.
Záměr prodeje byl zveřejněn. RM prodej odsouhlasila za kupní cenu 350,-/m2 a návrh kupní smlouvy postoupila k projednání ZM.
Pan Keyř projevil názor, že tento pozemek již spadá do kategorie, kdy by prodejní cena měla být 700,-/m2
Pan starosta – prodej tohoto pozemku byl projednáván na zastupitelstvu již víckrát, mnohokrát se projednával i na radě, byl vypracován znalecký posudek, diskuse ohledně ceny vznikla mockrát, teď by bylo neseriozní znova měnit cenu po roce dojednávání.
Pan Keyř - nemá s tím problém, ale považoval za nutné se na to zeptat.
 
Návrh usnesení:
ZM souhlasí s prodejem pozemku č. parc. 1356 o výměře 602  m2, zahrada v k.ú. Mníšek pod Brdy panu Ing. M. R.
ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem Ing. M. R. jako kupujícím, o prodeji pozemku č. parc. 1356 o výměře 602 m2, zahrada v k.ú. Mníšek pod Brdy.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
Hlasování                     PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 15/7/2011 bylo přijato
 
6/6 Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Zastupitelstvo města usnesením č. 8/6/2011 ze dne 23.6.2011 schválilo bezúplatný převod pozemků p.č.598/8 o výměře 36m2, ostatní plocha (příjezd k chatám v lokalitě Madlenka) a p.č. 800/2 o výměře 236m2, ostatní plocha (pozemek v ulici Rymáňská) v k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví České republiky do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.   
 
ÚZSVM zaslal návrh smlouvy, který rada města projednala, odsouhlasila a postoupila věc k projednání do Zastupitelstva města.
 
Návrh usnesení:
ZM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek, o převodu pozemků p.č. 598/8 o výměře 36 m2, ostatní plocha a p.č. 800/2 o výměře 236m2, ostatní plocha v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
Hlasování                     PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 16/7/2011 bylo přijato
 
6/7 prodej bytové jednotky 511/2
ZM se předkládá návrh na prodej bytové jednotky o výměře 53,6 m2 v budově č.p. 509, č.p. 510, č.p. 511 a příslušný spoluvlastnický podíl na společných částech budovy 536/9731 a na pozemcích parc.č. 1832, parc.č.1833, parc.č. 1834 -536/9731 v k.ú. Mníšek pod Brdy do výlučného vlastnictví pana J.D.
RM i zastupitelstvo odsouhlasilo prodej bytu za 25 % odhadní ceny + náklady s tím spojené.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce.
ZM se předkládá k odsouhlasení prodej bytu a uzavření kupní smlouvy.
 
Návrh usnesení:
ZM souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 511/2 se všemi součástmi a příslušenstvím v budově č.p. 509, č.p. 510, č.p. 511 postavené na pozemcích parc.č. 1832, par.č. 1833, parc.č. 1834 zapsané na LV 3122, ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 536/9731 na společných částech budovy č.p. 509, č.p 510, č.p 511 postavené na pozemcích parc.č 1832, parc.č. 1833, parc.č. 1834 a ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 536/9731 na pozemcích parc.č.1832, parc.č.1833, parc.č 1834 zapsaných na LV 2886 vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy panu J. D., uzavřením kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu ke společným částem budov a k pozemkům .
ZM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu ke společným částem budov a pozemků mezi Městem Mníšek pod
Brdy jako prodávajícím a panem J.D. jako kupujícím.
ZM pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
Hlasování                     PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 17/7/2011 bylo přijato
 
7) Volba  přísedících Okresního soudu Praha západ
Na minulém jednání zastupitelstva byli doporučení kandidáti do funkce přísedících OS.
OS navržené kandidáty odsouhlasil a žádá zastupitelstvo města o jejich zvolení do funkce přísedících.
 
Návrh usnesení:
ZM volí:
Boženu Jarou, Ing. Jiřího Stýbla, Evu Kaplanovou, přísedícími Okresního soudu Praha západ.
Hlasování                     PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 18/7/2011 bylo přijato
 
8) Různé
8/1 Oprava hřiště na Novém sídlišti
Zast. Pirichová požádala, aby bylo opraveno dětské hřiště na Novém sídlišti. U plůtku jsou odtrhané plaňky a je tam potřeba udělat i jiné udržovací práce.
 
Návrh usnesení:
ZM pověřuje místostarostu města zajištěním opravy dětského hřiště na Novém sídlišti.
Hlasování                     PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 19/7/2011 bylo přijato
 
8/2 Práce na náměstí F.X.Svobody
O zařazení tohoto bodu na jednání zastupitelstva požádal zast. Keyř, protože zásadně nesouhlasí s tím, jak bylo náměstí zavezeno jílem,
Všichni s kým mluvil se tomu diví.
Nechápe proč se na náměstí navezl jíl s kamením, když pan Vrána na Edenu má hromadu hlíny, kterou by možná dal.
Nechal si udělat posouzení od znalce v oboru, všichni říkají, že to, co se tam děje, je špatně.
Vymyká se to zdravému rozumu.
Všichni víme, co je to jíl, když uděláme patou důlek tak se voda nevsákne, ale zmizí, až se vypaří. Všichni, kdo s tím přišli do styku vědí, že to tam nepatří. Udělá vše pro to, aby se to odvezlo.
 
Pan starosta – vysvětluje závěry různých jednání, kterých se také účastnili odborníci z Green projektu, odborníci z Průhonic, i z úřadu, který to povolil, tak je to prostě dobře.
Jíl , který je ve spodní části na hromadě tam nebude, bude použit dole pod zastávkou na utemování svahu.
 
Památková péče, paní Bučková ze Zahrad a parků a architekt z Průhonic – jezdí na kontrolní dny a firma si bere záruky na založení trávníku a tvrdí, že tráva bude jak víno. Mnohokrát projektanti vysvětlili postup. Už byl 2x kontrolní den.
Potíž je v tom, že se řeší něco, co ještě není hotové.
 
Navezená zemina mezi novými cestami je celkem dobrá, ale po pravé straně od cesta je jen jíl, ten odvezte. Pan Keyř - nechce nic jiného, než aby jíl zmizel a navezla se kvalitnější zemina – třeba podornice..
 
Zast. Krákora – navrhuje, aby se pan Keyř s Kožíškem sešli na místě a řekli si přímo tam, co a kolik se toho má odvézt.
Zast. Zápal – navrhuje, aby šel pan Keyř na příští kontrolní den a tam si vyříkali všechny argumenty. Jestli se ale bude o tom hlasovat, tak bude hlasovat, aby se jíl odvezl.
 
Proběhla další diskuse o situaci na náměstí, žádné usnesení nebylo přijato a zastupitelé se dohodli, že se po zasedání půjdou podívat na místo, aby si věc ujasnili.
 
Pan místostarosta Kožíšek na konec zasedání informoval zastupitele o tom, že byl splněn úkol z minulého zastupitelstva - odklizení větví z pozemku za rybníky.
 
Zasedání bylo ukončeno ve 20:55 hod.
 
Ověřovatelé:
 
Milan Kotouč                                       
 
Milan Vyskočil                                    
                       
 
Starosta: Ing. Petr Digrin, Ph.D.                      
 
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 7, konaného dne 15.9.2011
(upraveno ke zveřejnění na ÚD)
 
 
Usnesení č. 1/7/2011:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Milana Kotouče a Milana Vyskočila a návrhovou komisi ve složení Eva Jarolímková a Vladimíra Pirichová
Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.
 
Usnesení č. 2/7/2011:
ZM bere na vědomí složení slibu  zastupitele Františka Keyře
 
Usnesení č. 3/7/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:
1) Zpráva KV
2) Řešení odvodnění pozemků pod řadovkami společnosti AJK
3) Budoucí závazek města pro potřeby stavebníků v lokalitě Eden
4) Zařazení pozemků pro transformovnu ČEZ do zadání ÚP a návrh Plánovací smlouvy
5) Přičlenění nové budovy MŠ v lokalitě EDEN k některému stávajícímu zařízení
6) Majetkové záležitosti
7) Schválení přísedících OS Praha západ
8) Různé - oprava hřiště na Novém sídlišti
               - úprava náměstí
 
Usnesení č. 4/7/2011
ZM bere na vědomí zprávy Kontrolního výboru města Mníšek pod Brdy ze dne 22.8.2011 týkající se projektu Revitalizace náměstí F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy a projektu Oprava výtluků po zimě na komunikacích v Mníšku pod Brdy.
 
Usnesení č. 5/7/2011
ZM ukládá RM do pátku 23.9. zajistit provedení terénní úpravy na pozemku mezi řadovými domy a bytovkami tak, aby bylo zamezeno stékání dešťových vod do objektů v č.p. 531.
           
Usnesení č. 6/7/2011
ZM schvaluje budoucí závazek Města Mníšek pod Brdy – převzetí pozemků pod komunikacemi č. parc. 708/15, 2714/6, 2714/35, 2714/36, 2714/37, 2714/47, 2714/57, 2714/62, 2714/127 v k.ú. a obci Mníšek pod Brdy do majetku Města Mníšek pod Brdy a to po ukončení stavební činnosti v lokalitě Za Silnicí, obytná zóna 11D a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na tyto komunikace.
 
Usnesení č. 7/7/2011
ZM zařazuje do zadání územního plánu pozemky p.č. 2159/5, 2159/4 a 2160/2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy a to tak, že pozemky budou zařazeny s využitím ploch pro „Technické vybavení území“.
 
Usnesení č. 8/7/2011
ZM schvaluje Plánovací smlouvu mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s., která řeší výstavbu nové Transformovny. ZM pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
 
Usnesení č. 9/7/2011
ZM schvaluje rozšíření příspěvkové organizace MŠ Nová o nově vybudované předškolní zařízení v areálu „Mníšecký Eden“. Zastupitelstvo města pověřuje ředitelku MŠ podáním žádosti ke krajskému úřadu o navýšení kapacity mateřské školy a to o 25 dětí a navýšení kapacity kuchyně včetně příslušných pracovních úvazků s tím spojených. ZM pověřuje radu města k přípravě změn ve zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Nová v souvislosti s provozováním nově nabytého majetku.
 
Usnesení č. 10/7/2011
ZM doporučuje RM podpořit vznik vzdělávacího programu Začít spolu v předškolních zařízeních města.
 
Usnesení č. 11/7/2011
ZM ruší usnesení ZM č. 17/2/2010 ze dne 14.12.2010.
 
Usnesení č. 12/7/2011
ZM ruší bod 3) m usnesení ZM č. 27 ze dne 23.9.2010.
 
Usnesení č. 13/7/2011
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č.2698/13 o výměře 472  m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 1/39 na pozemcích p.č.2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy panu D. E.
ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem D.E. jako kupujícím o prodeji pozemku p.č.2698/13 o výměře 472m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 1/39 na pozemcích p.č.2698/5 o celkové výměře 2545m2, p.č.2698/45 o celkové výměře 606m2 a p.č.2698/46 o celkové výměře 2206m2 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy.
Z M pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
Usnesení č. 14/7/2011
ZM nesouhlasí s  prodejem pozemku p.č.191 v k.ú. Stříbrná Lhota.
 
Usnesení č. 15/7/2011
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1356 o výměře 602 m2, zahrada v k.ú. Mníšek pod Brdy panu Ing. M. R.
ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem Ing. M. R. jako kupujícím o prodeji pozemku p.č. 1356 o výměře 602 m2, zahrada v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
 
Usnesení č. 16/7/2011
ZM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí bez omezujících podmínek, o převodu pozemků p.č. 598/8 o výměře 36 m2, ostatní plocha a p.č. 800/2 o výměře 236m2, ostatní plocha v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem.
ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
 
 
Usnesení č. 17/7/2011
ZM souhlasí s prodejem bytové jednotky č. 511/2 se všemi součástmi a příslušenstvím v budově č.p. 509, č.p. 510, č.p. 511 postavené na pozemcích parc. č. 1832, parc. č. 1833, parc. č. 1834 zapsané na LV 3122, ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 536/9731 na společných částech budovy č.p. 509, č.p. 510, č.p. 511 postavené na pozemcích parc. č. 1832, parc.č. 1833, parc.č. 1834 a ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 536/9731 na pozemcích par. č. 1832, parc. č. 1833, parc. č. 1834 zapsaných na LV 2886 vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy panu J. D. za dohodnutou kupní cenu, uzavřením kupní smlouvy  o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu ke společným částem budov a k pozemkům.
ZM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy  o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu ke společným částem budov a pozemků mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem J. D. jako kupujícím.
ZM pověřuje starostu podpisem předmětné smlouvy.
 
Usnesení č. 18/7/2011
ZM volí:
Boženu Jarou,
Ing. Jiřího Stýbla,
Evu Kaplanovou,
přísedícími Okresního soudu Praha západ.
 
Usnesení č. 19/7/2011
ZM pověřuje místostarostu města zajištěním opravy dětského hřiště na Novém sídlišti.
 
 
 
 
Vlastimil Kožíšek                                                        Ing. Petr Digrin Ph.D.
místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno: 3. 10. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět