Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 6 ze dne 23.6.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšek pod Brdy
č. 6 ze dne 23.6.2011.

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Ladislav Šimečka, Vladimíra Pirichová, Milan Kotouč, Karel Vejmola, Jiří Zápal, Miroslav Vilimovský, Milan Vyskočil

 

Omluveni: Marie Šretrová, Eva Jarolímková, Alena Štamberková, Milan Brabenec, Tomáš Pallagy, Aleš Krákora

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:05 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou, ověřovateli zápisu Ladislava Šimečku a Vlastimila Kožíška a do návrhové komise Ing. Karla Vejmolu a Milana Kotouče DiS.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města volí zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou, ověřovateli zápisu Ladislava Šimečku a Vlastimila Kožíška  a návrhovou komisi ve složení Ing. Karel Vejmola a Milan Kotouč DiS.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Předsedající seznámil přítomné s připraveným programem:

Po volbě zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, schválení programu, zprávě o činnosti RM a MÚ a veřejné schůzi budou následovat body

 

1) Zpráva FV a KV
2) Rozpočtové opatření č. 1/2011

3) Závěrečný účet města za rok 2010
4) Majetkové záležitosti

5) Volba člena kontrolního výboru

6) Územní plán města

7) Různé
    - Přísedící soudu

Pan starosta vyzval zastupitele k možnosti doplnění programu.

Žádné připomínky a doplňky k programu nejsou.

Předsedající dal hlasovat o  návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1) Zpráva FV a KV
2) Rozpočtové opatření č. 1/2011

3) Závěrečný účet města za rok 2010
4) Majetkové záležitosti

5) Volba člena kontrolního výboru

6) Územní plán města

7) Různé
    - Přísedící soudu
Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

* Zpráva o činnosti RM a MÚ

Zprávu přednáší pan starosta.

Prvním oznámením je informace o rezignaci pana Ing. Tomáše Pallagyho na funkci zastupitele. Pan Pallagy odstupuje z důvodu velké časové a pracovní zaneprázdněnosti. Dalším v pořadí je pan František Keyř, pokud funkci přijme, tak na příštím zasedání by složil slib.

Pan starosta informoval všechny přítomné o nedělní slavnostní mši svaté, která se bude konat od 10 hod v kostele Sv. Václava, bude to biřmovací mše, celebrovaná arcibiskupem Dukou.

Všichni jsou zváni.

 

Rada města od posledního zasedání zastupitelstva zasedla 4x, byly projednávány potřeby města – veřejná soutěž na dodavatele služeb čištění města, vybrána byla firma KOMWAG Nová smlouva se společností bude uzavřena po uplynutí odvolací lhůty. Rozsah prací se zvýší, rozšiřují se plochy údržby zeleně, rozšíří se i zimní údržba města, součástí smlouvy bude i rozšíření služeb na sběrném dvoře.

Celková cena za služby je cca 9,5 mil. korun ročně, pronájem za sběrný dvůr bude 6 mil. korun na 10 let, splatný v prvních dvou letech. Smlouva je uzavírána na 10 let.

Byla ukončena soutěž na zakázku Rekonstrukci náměstí F.X.Svobody“, byla vybrána firma SATES ČECHY s.r.o. Soutěž prošla úspěšně kontrolou ze strany poskytovatele dotace a byla  už uzavřena smlouva o dílo. Rekonstrukce se vysoutěžila za 10,5 mil. korun a úprava v rozpočtu je součástí dnešního rozpočtového opatření. Práce budou zahájeny po pouti v prostoru za kostelem.

V červnu obdrželo město dotaci na rekonstrukci sportovního hřiště základní školy Komenského 420, je vypsána soutěž na zakázku malého rozsahu.

Na základě předběžného pasportu majetku města rada města zahájila jednání o jeho využití a zahájila diskusi o možné úpravě systému odpadového hospodářství v závislosti na připravovaných legislativních změnách a změnách ve struktuře obyvatelstva města. Dále se rada města zabývala přípravou nového územního plánu.

 

Zpráva z lokality EDEN - na MŠ se dokončují interiéry, to by mělo být do půli července, pak se přistoupí k modelaci okolního terénu, sadovým úpravy. V nejbližší době dojde k ukončení návozu protihlukového valu, bude se dále modelovat a pak budou následovat sadové úpravy.

Postupně budou probíhat opravy na parkovišti a komunikacích, kde se něco propadlo.

Probíhá výstavba garáží ve valu, byl zahájen prodej bytů dalších dvou bytových domů, prodej komerčních prostor zatím vázne.

 

Příprava a jednání výstavby Tesco probíhá.

 

 

Další informace z OSMI:

Firma Šindler – tento týden obnovila výstavbu na Stříbrné Lhotě - práce na kanalizaci pokračuje. V červenci budou práce ukončeny a na podzim proběhne oprava komunikace.

Probíhá oprava komunikací po městě, první, větší část byla dokončena v červenci budou ještě nějaké nedodělky.

V září by mohly bít zahájeny ještě nějaké práce v závislosti na tom, zda obdržíme dotace.

 

D v roce 2011:

Město obdrželo dotaci z fondu Středočeského kraje FROM a hřiště Z%S ve výši 3,8 mil. Kč. V ostatních fondech Středoč. kraje jsme nebyli úspěšní.

Byla podána žádost do ROP STČ na řešení bezbariérového přístupu do základních škol. V současné době probíhá administrace tohoto projektu a doposud o něm nebylo rozhodnuto.

V přípravě je žádost do SFŽP na obnovu parků v Mníšku.

17.6. byla ukončena administrace projektu Zkapacitnění MŠ Nová a byla ze strany poskytovatele dotace provedena fyzická a finanční kontrola.

Další žádosti se v tuto chvíli nepřipravují.

 

* Veřejné schůze

 

17:25 veřejná schůze zahájena

 

Ing.Vejmola – připomínka ohledně opravy komunikace – v ulici Jana Šťastného je nový přechod, byl hodně vysoký, už se to trochu opravilo, ale stále je tam bariera, která  „nakopává“ auta. Jsou to hrozné rány.

PhDr. Pirichová – jezdí tam pomalinku, žádné problémy tam nemá a myslí si, že přechod je v pořádku.

Pan starosta – přechod je vyšší, musí se pomalu, proto se to tam dělalo.

 

Pan Korbelář – dotaz - co s „bordelem“ u nádraží už je tam snad 13 kontejnerů, v sobotu v neděli tam přijede moc aut bůhví odkud a naváží tam odpad.

Pneumatiky, pytle s trávou listím atd.

Kdyby se  tam dalo kontejnerů víc, stejně to nepomůže, byly by plné všechny, kamera je nanic. Bude se pořád platit za cizí lidi? Vozí tam almary, kredence.

Pan starosta Digrin – taky nás to ……………. Je to nejhorší místo na Mníšku.

Pan Korbelář – pak se v tom hrabou zlatokopové, kteří hledají železo, vyhazují to a je tam nepořádek, ať se to zruší. Vůbec by to tam nemělo být a čí je to vlastně pozemek, že to tam vůbec dovolil.

Pan starosta Digrin – pozemek je dráhy, ta s tím souhlasila

Pan místostarosta Kožíšek – potýkáme se s tím už kolik let, žádná opatření nefungují. Teď ale počítáme s jinou koncepcí odpadů, vysoutěžilo se menší auto, které bude moci zajet i do chatových oblastí, do budoucna počítáme se zrušením těchhle míst, dejte nám asi rok, bude se to řešit.

Koncepce je taková, aby se veškerá „hnízda“ s kontejnery  zrušila a odpad od „chaťáků“ by se odebíral jinak - daly by se jim popelnice nebo nějaké nádoby nebo pytle a bude se to odvážet přímo od nich.

Pan starosta Digrin – časový horizont je příští rok.

Nám se tenhle systém nelíbí, jak je to nyní nastaveno. Ti kteří tu bydlí platí za ty, kteří tu nebydlí nebo jsou tu na chatě, ale odpad tu produkují.

My si myslíme, že každý by mohl mít popelnici a na plasty pytel a to by odváželo malé auto a v tu chvíli není důvod, aby tu figurovaly kontejnery – na zbytek je sběrný dvůr.

 

JUDr. Vilimovský – musí být nějaká koncepce, žádným restriktivním opatřením nezabráníme, aby lidé házeli odpad kdekoliv, město si stejně bude muset vytvořit místa, kam se to bude dávat. Líbilo se mu, že pan Kožíšek říkal, že se připravuje nějaká koncepce.

 

Pan Zápal – žádné město není schopno likvidovat odpad za finance, které vybere od občanů, teď je limit 500,- korun. Všechna města na to doplácejí, náklady na občana se blíží k 1000,- korun.

 

Pan Jeřábek,  – 22.2. ho zastavili lidi s dotazem, proč je halda za rybníkem, napsal dotaz na starostu, nedostal od města odpověď, za 14 dní 15.3. dal na úřad dopis, kde uvedl, že je tam skládka větví, suť atd.

Od pana Navrátila dostal dopis, že původcem je KOMWAG, pak mi zase lidi řekli, že hromada je větší, napsal řediteli KOMWAGU. Donedávna byl v komisi pro životní prostředí, která se vlastně pořádně za dobu své působnosti nesešla.

 

Cituje z dopisu – jménem ředitelky odpadu odpovídají na dotaz KOMWAGu – „z dotazu vyplývá, že původcem je obec, která je povinna zabezpečit odpady………., doporučuji abyste se obrátil na inspekci ŽP“.

 

Za rybníkem jsou nezabezpečené jímky – 15. března o tom v dopise také psal, „už se tam odtud tahala zvířata, je otázkou času, kdy tam budeme tahat děti“. Jsou tam asi tři nebo čtyři jámy odkryté. Za zadňákem je to zničené. Není proti deponii, ale má to byt zabezpečené.

„Počítejte s tím, že se znova bude televize ptát“.

 

Pan starosta – půlce věcí, co říká pan Jeřábek nerozumí.

Pan Jeřábek – míní, že pan starosta nechce rozumět.

 

Pan starosta - komise pro ŽP byla před 5 lety.

Pokud vím, tak za rybníky žádná hromada není.

 

Pan Kožíšek – za zadním rybníkem byla deponie ořezaných větví, polovina se naštěpkovala a odvezla, pak se stroj rozbil, zbytek se teď poveze do Modřan, kde nám to zlikvidují. Mohlo by se to taky spálit.

Celé to vzniklo tím, že Kovohutě vypověděly městu skládku bioodpadu, prostor v Kovohutích se musel vyklidit, převezlo se to za rybník. Pak v průběhu zimního období se dělala prořezávka větví po městě, to se tam taky odvezlo. V květnu se to mělo likvidovat, ale pak se rozbil stroj, něco se udělalo teď v červnu.

Je to jediné místo, kam se to dá dávat. Nevidí to jako černou skládku, je tam jen bio – větve, něco se spálí a něco se seštěpkuje, Nevidí to jako nějaké zásadní porušení města. Zatím se nic nestalo, počítá s tím, že do tří neděl se to zlikviduje.

Máme kontakt s firmou, která by se chtěla starat o prostředí za rybníky, teď se odebírají  vzorky, mohlo by tam zase být koupaliště. Pokud to jen trochu půjde, město ten záměr má. Sháněli jsme někoho, kdo by nám s tím pomohl a teď to vypadá, že by se to mohlo dát do pořádku, aby se tam mohlo koupat, stanovat.

 

JUDr. Vilimovský – je to pozemek k rekreaci, nepořádek tam nemá být.

 

Ing.Vejmola – v žádném případě to nemůžete nazývat skládkou, je to dočasné úložiště bioodpadu, tak to bylo už od roku 2003, kdy se o to staral. Pak se sháněla možnost štěpkování – bylo to drahé, pak se domlouval stroj z Kytína, zůstávalo to na místě. Jestli pan místostarosta říká, že se to řeší, tak je to v pořádku.

Bohužel to začali lidi využívat, protože tam je cesta, někdo to zneužil.

 

JUDr. Vilimovský – přispívá to k devastaci přírody.

 

Pan Zápal – navrhuje dát úkol do usnesení, aby se s tím náležitě naložilo a zabezpečil způsob, aby tam lidi nemohli jezdit.

Pan Kožíšek – to už je zajištěné.

Pak tedy navrhuje pan Zápal úkol – aby zastupitelstvo bylo informováno, jak byla věc vyřízená, jak proběhla likvidace, jak bylo místo zajištěno.

Pan starosta – zatím  město nemá bioodpad kam dávat, možná to půjde dávat do Dolíků.

Pan Jeřábek – v Praze stojí štěpkovač v půjčovně 2000,-, není problém si ho vypůjčit. Mrzí ho, že se má takhle dohadovat, není proti deponii, ale proti vyvážení jiného odpadu.

 

Ing. Vejmola - Návrh usnesení: (bude mít číslo 20/6/2011, tj. jako poslední k připravenému návrhu usnesení)

ZM ukládá místostarostovi doložit na příštím jednání zastupitelstva způsob a termín likvidace depozita bioodpdau v prostoru Za Rybníky.

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení bylo schváleno

 

Paní Pallagyová – zatím není opravená cesta, na kterou se vždycky ptá, slyšela nějakou zprávu o opravě chodníků na křižovatce mezi OPTREALem a vojenským barákem.

Od města dostala kdysi dopis, že v půlce roku 2010 se to má dělat, ale nedošlo k tomu.

 

Pan starosta – je na to projekt i stavební povolení, je to připravené, je to otázka jak se budou vyvíjet finance, čekalo se dokud nebude dořešena platba na MŠ Nová, která má přijít až v červenci. Je na to vyčleněno asi 800 tis.

 

paní Pallagyová - Podle jakého klíče a kdo rozhoduje o tom, jak se bude sekat veřejný trávník, sekají se plochy, které  náleží k domům soukromých vlastníků.

 

Pan místostarosta Kožíšek –  zahrnuli jsme hodně ploch na sekání, aby město vypadalo.  V poslední době se sekají největší plochy, které se kdy sekaly, někde se sekají i soukromým vlastníkům. Chceme napsat dopis těmto soukromým vlastníkům pozemků, které seká město, se žádostí o nějakou participaci, ale asi víte jak to dopadne.  V praxi to vypadá tak, když někdo zavolá se žádostí o posekání, řekne se panu Šimečkovi (KOMWAG), podíváme se tam a většinou se to poseká. Jsou to vícepráce, ale není toho tak moc. Město by mělo být v pořádku.

Budeme se snažit něco od vlastníků dostat, navrhneme udržovací částku, kterou by se měli podílet na sekání.

 

Konec veřejné schůze

 

 

1/1) Zpráva z FV

Pan dr. Brabenec se z dnešního jednání zastupitelstva omluvil a tak zápis z FV čte pan starosta.

FV měl na programu 2 body, jednak projednání závěrečného účtu města za rok 2010 a bod různé.

FV projednal návrh Závěrečného účtu města Mníšku pod Brdy za rok 2010 a doporučil ho ZM schválit bez výhrad.

V různém projednal údržbu skládky V Dolíkách, záměr prodeje domu čp. 555, záporný výsledek hospodaření Domova pro seniory pod Skalkou, který byl zapříčiněn havarijním stavem odpadů v budov, dále FV jednal o účtu 042 – pořízení investic.

FV doporučuje ZM projednat záměr prodat BD č.p. 555.

Usnesení č. 3/6/2011

ZM bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 25.5.2011.

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

1/2) Zpráva KV

Opět čte starosta.

KV se sešel ke svému jednání 1.6.2011, členové KV byli obeznámeni s usneseními č. 4 a č. 5 zastupitelstva a usneseními č. 12, 13 a 14 rady města.

další bod zápisu: Vzhledem k tomu, že se panu Bartůňkovi vzhledem k nedostatečné součinnosti MÚ nepodařilo zjistit potřebné informace ke splnění úkol uloženého na předchozím zasedání KV a k velkému významu akce „Revitalizace náměstí F.X.Svobody v mníšku pod Brdy“ a rozsahu inv. prostředků, trvá KV na svém rozhodnutí provést kontrolu plnění usnesení zastupitelstva a rady týkající se této problematiky. Za tímto účelem pověřuje předsedu KV pana Vilimovského k zajištění informací týkajících se projektu a to formou dožádání cestou starosty. (Pan starosta sděluje, že žádost pna Vilimovského obdržel).

Členové KV projednali usnesení č. 3-013/2011 rady města o výběru nejvhodnější nabídky na zakázku „Oprava výtluků po zimě na komunikacích v Mníšku pod Brdy“.

Vzhledem k významu předmětné činnosti a její neuspokojivé kvalitě v současnosti se rozhodl KV k prověření plnění usnesení rady města. Opět k tomuto pověřil pana Vilimovského.

Usnesení 4/6/2011

ZM bere na vědomí Zápis ze zasedání kontrolního výboru města Mníšek pod Brdy konaného dne 1.6.2011.

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

2) Rozpočtové opatření

Pan starosta vysvětlil připravené rozpočtové opatření.

Příjmy se snižují o 700 tis. a výdaje o 1700 tis.

Došlo k ušetření 1 mil – rada navrhuje tento milion rozdělit a  půl dát na družinu – keramická dílna, malování kreslení, umělecké obory výtvarného charakteru a pod mateřskou školou by byly obory hudebního charakteru.

 

Diskuse zast. Pirichová, řed. Vejmolová, starosta o prostorách družiny.

 

Pan Zápal – probíhala diskuse získat pozemek před školou, který město získalo výměnou za pozemek nad panem Keyřem (na roku Skalecké a Lhotecké). Před školou by se mohlo něco postavit – mohlo by se s tím počítat v novém ÚP.

V prostorách, kde bydlel pan Vitásek, jsou nízké stropy, tam zřízení družiny nejde.

 

Starosta pokračuje o RO:

A druhý půl milionu bude použit jako vlastní podíl na rekonstrukci sportovního areálu ve škole.

 

Celkové náklady na rekonstrukci hřiště jsou pře 4 mil.

 

Usnesení č. 5/6/2011

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2011.

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

3) Závěrečný účet  města za rok 2010

Závěrečný účet města byl projednán a doporučen ke schválení finančním výborem.

Zastupitelé ho měli k prostudování v materiálech.

Pan starosta oslovil zastupitele, zda má někdo nějakou připomínku nebo námět k diskusi ohledně závěrečného účtu.

Není tomu tak, a proto se může hlasovat p připraveném usnesení.

Usneseni č. 6/6/2011

ZM schvaluje podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet města Mníšek pod Brdy za rok 2010 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

4) Majetkové záležitosti

Pan starosta předal slovo paní tajemnici Landové, která jednotlivé případy popisuje.

 

4/1 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitosti - pozemek p.č.598/10 k.ú. Mníšek pod Brdy. Jedná se o část komunikace na Šibenci.

Zastupitelstvo města usnesením č. 4/3/2011 ze dne 23.2.2011 schválilo bezúplatný převod pozemku p.č.598/10 o výměře 352m2, ostatní plocha v k.ú. Mníšek pod Brdy -  příjezd k chatám v lokalitě Madlenka, z vlastnictví České republiky.

ÚZSVM zaslal návrh Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti, který Rada města projednala dne 19.4.2011, usnesením č. 05 – 12 / 2011 odsouhlasila znění a uzavření smlouvy a postoupila věc k projednání do Zastupitelstva města.

Usnesení č. 7/6/2011

ZM souhlasí se  zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti -  pozemku p.č. 598/10 o výměře 352m2, ostatní plocha v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem. ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

4/2) Bezúplatné nabytí pozemku od ČR, jedná se opět o část komunikace na Šibenci a Rymáňské

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dopisem ze dne 22.3.2011 nabízí k bezúplatnému převodu do vlastnictví  města dva pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy:

- p.č.598/8 o výměře 36m2, ostatní plocha, ostatní komunikace  -  příjezd k chatám v lokalitě Madlenka

-p.č.800/2 o výměře 236m2, ostatní plocha, ostatní komunikace  -  pozemek v ulici Rymáňská

 

Dle údajů z KN není vlastnické právo k předmětným pozemkům omezeno  -  bez zápisu.

ÚZSVM  požaduje jako jeden z podkladů pro sepsání smlouvy usnesení Zastupitelstva města o schválení předmětného bezúplatného převodu.

Usnesení 8/6/2011

ZM souhlasí  s  bezúplatným  převodem  pozemků  p.č.598/8  o výměře 36m2, ostatní plocha a p.č. 800/2 o výměře 236m2, ostatní plocha zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy   z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

4/3) Jedná se o pokračování prodeje bytu – projednáváno na minulém zastupitelstvu.

ZM  usnesením č. 8/5/2011 ze dne 19.4.2011 souhlasilo se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Mníšek pod Brdy předem určeným zájemcům  - vlastníkům bytových jednotek v budově se dvěma čísly popisnými č.p.836 a č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy a paní Janě Novotné a panu Jiřímu Novákovi za cenu 403,-Kč/m2 do jejich podílového spoluvlastnictví, a to o velikosti spoluvlastnických podílů odpovídajících velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech předmětné budovy .

Záměr byl zveřejněn  v období od 3.5.2011 do 19.5. 2011.

RM usnesením č.10-015/2011 ze dne 1.6.2011 odsouhlasila prodej příslušného spoluvlastnického podílu paní Janě Novotné a panu Jiřímu Novákovi za celkovou kupní cenu 4 473,-Kč, znění a uzavření smlouvy a postoupila věc k projednání do Zastupitelstva města.

Kupní cena bude zaplacena před podpisem kupní smlouvy.

Usnesení č. 9/6/2011

ZM souhlasí s prodejem ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 904/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství panu Jiřímu Novákovi a paní Janě Novotné do podílového spoluvlastnictví , a to každému jednu ideální polovinu, za cenu 403,-Kč/m2.

ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a paní Janou Novotnou, bytem Bělohorská 21 č.p. 268, 169 00, Praha 6 -  Břevnov a  panem Jiřím Novákem, bytem Trávníčkova 1 č.p. 1762, 155 00, Praha 5  -  Stodůlky jako kupujícími o prodeji ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 904/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy  včetně  součástí  a  příslušenství za dohodnutou celkovou cenu ve výši  4 473,- Kč.

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

4/4) Předkládá se  návrh na prodej dvou zahrádek -  pozemků  p.č.2698/6 o výměře 473 m2  a   p.č. 2698/7 o výměře 484 m2ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č. 2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství do výlučného vlastnictví Ing.Pavla Neuera.

 

Kupní smlouva  zohledňuje mj.  tyto podmínky:

        platba 10% z  kupní ceny před podpisem kupní smlouvy

        platba 90% z  kupní ceny do 21 dnů po podpisu kupní smlouvy

        právo prodávajícího od smlouvy odstoupit a na smluvní pokutu ve výši 10% z kupní ceny v případě nezaplacení kupní ceny kupujícím  řádně a včas a s oprávněním započíst na úhradu pokuty zaplacenou první část kupní ceny

 

Usnesení č. 10/6/2011

ZM  souhlasí  s  prodejem  pozemků  p.č. 2698/6  o  výměře  473 m2,  orná  půda,   p.č.2698/7

o výměře 484m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č.2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy panu Ing. Pavlovi  Neuerovi  za cenu 440,- Kč za 1 m2.

ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem Ing. Pavlem Neuerem, bytem Čísovická 318, 252 10 Mníšek pod Brdy jako  kupujícím  o  prodeji  pozemků  p.č.2698/6  o  výměře  473m2,  orná  půda,   p.č. 2698/7

o výměře 484m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č.2698/5 o celkové výměře 2545m2, p.č.2698/45 o celkové výměře 606m2  a p.č.2698/46 o celkové výměře 2206m2 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu ve výši  541.956,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

4/5 Pan  Edelmann žádá o odkoupení pozemku p.č.2698/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 479m2, zahrádky v lokalitě U Červeného kříže  za účelem výstavby chatky.

Tento pozemek je zahrnut do směny pozemků, řešené s panem Ing. Jindřichem Jarým,  kdy záměr směny byl odsouhlasen RM usnesením č.12-91/2009, byl vypracován geometrický plán pro rozdělení pozemků, zveřejněn záměr směny na úřední desce, v současné době je podaná  žádost u stavebního úřadu o souhlas s dělením pozemků dle GP, poté bude převod předložen k projednání RM a ZM včetně návrhu smlouvy

Panu Edelmannovi byla nabídnuta jiná zahrádka.

Usnesení č. 11/6/2011

ZM nesouhlasí s  prodejem pozemku p.č.2698/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy zájemci panu D. Edelmannovi z důvodu zahrnutí tohoto pozemku do záměru směny pozemků pro majetkoprávní vypořádání pozemků p.č.204, p.č. 813/15, p.č. 813/14, p.č.799/11, p.č. 799/10 v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy a  pozemků  p.č. 813/12 díl f, p.č. 813/11 díl b, p.č. 813/10 díl c  dle GP č. 2091-55/2010 v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

4/6 Bezúplatný převod pozemku nad Hladovým vrchem od PF - ulice beze jména pod zahrádkami, o stejné věci už se v zastupitelstvu hlasovalo v roce 2005 a převod byl odsouhlasen, PF ale chce souhlas aktualizovat.

Usnesení 12/6/2001

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku č. parc. 2194/1 o výměře 513 m2 v kat. území Mníšek pod Brdy od PF ČR na Město Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

4/7 – Žádost o odkoupení bytu – pan Dintar ml. projevil zájem koupit byt města, který užívá se svými rodiči. Byl vypracován znalecký posudek. ZM rozhodnout o tom, zda odsouhlasí vypsání záměru prodat byt a za jakou cenu.

Ing. Vejmola:

Město je členem sdružení, - dotaz, zda to sdružení je informováno o této smlouvě.

Řekl to někdo tomu sdružení?

Pan starosta – neřekl

Pan Dintar ml. je syn současných nájemníků, již dvakrát jim byl byt nabídnut k odkoupení. ZM před rokem a půl odsouhlasilo prodej bytů (Mattis, Evald, Dintar) jsou to dvoupokojové byty.

Teď se musí rozhodnout, jak to uděláme. Prodej může být buď za plnou cenu nebo ještě jednou za 25% plné ceny nebo můžeme zvolit jinou cestu, jiná pravidla.

 

Ing. Vejmola – zná pan Dintar cenu znaleckého posudku?

Všechny byty města se prodávaly za 25%, doporučuje, ať se toto pravidlo udrží i u těchto zbývajících bytů.

 

Pan starosta - kdyby se prodávaly byty v č.p. 519 a 555 - udržela by se taky tahle pravidla?

 

Od tohoto tématu se zatím ustupuje, zastupitelé se shodují, že byt by se měl panu Dintarovi ml. prodat za 25% ceny určené znaleckým posudkem.

Usnesení č. 13/6/2011

ZM souhlasí se záměrem prodeje bytové jednotky panu Josefu Dintarovi ml. v ul. Lhotecká č.p. 511/2 v Mníšku pod Brdy včetně spoluvlastnického podílu 536/9731 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Josefu Dintarovi ml. za dohodnutou kupní cenu

25% odhadní ceny dle znaleckého posudku + náklady s tím spojené, tak jak se ZM usneslo již dříve usnesením č. 17 bod 2) písm. k1) ze dne 26.2.2009 a pověřuje OSMI vypsáním záměru prodeje.

Hlasování:                    PRO    8          PROTI 0         ZDRŽEL SE 01 nepřítomen

 

6) Územní plán města

Pan starosta vysvětluje:

Město by mělo zahájit tvorbu nového územního plánu města. K tomuto je třeba provést několik administrativních úkonů.

 

Rada města vybrala pořizovatele a následně doporučuje zastupitelstvu města schválit tato usnesení:

 

1. návrh usnesení:

ZM schvaluje pořízení územního plánu Mníšku pod Brdy z vlastního podnětu podle § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

2. návrh usnesení:

ZM pověřuje Jiřího Zápala  k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem ÚP Mníšku pod Brdy jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona.

 

3. návrh usnesení:

ZM ukládá tajemnici MÚ oznámit veřejnou vyhláškou rozhodnutí Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy pořídit územní plán Mníšku pod Brdy s výzvou občanům města a vlastníkům pozemků a staveb na území města, že je možno uplatňovat ve stanovené lhůtě návrhy na pořízení ÚP Mníšku pod Brdy podle § 46 odst. 1 stavebního zákona.

 

4. návrh usnesení:

ZM schvaluje termín pro sběr návrhů občanů v rozmezí od 1.7. do 30.9.2011.

 

 

 

U usnesení č. 2 je třeba určit pověřeného zastupitele a rada města navrhuje Jiřího Zápala.

 

U usnesení č. 3 a 4 je třeba stanovit termín, do kdy budou podávány podněty radě města.

 

Usnesení, která jsou nutná přijmout pro pořízení nového ÚP jsou připravena v návrhu usnesení pod čísly 15,16,17,18/6/2011.

 

Ing. Vejmola  doporučuje, aby byla dostatečně občanům předána informace o přípravě nového územního plánu, aby byly rozvěšeny cedule, zveřejněno na internetu, připraveno plno plakátků na SÚ, ať není nikdo nespokojený, že nedostal informaci. Dále doporučuje prodloužit sběr návrhů  do 30.11.

Pan Zápal - to je moc dlouhý termín

JUDr. Vilimovský navrhuje upravit termín podávání návrhů do konce října.

Ostatní zastupitelé souhlasí s prodloužením navrženého termínu do 31.10.2011.

 

Hlasování o všech navržených usneseních najednou:

Usnesení č. 15/6/2011

ZM schvaluje pořízení územního plánu Mníšku pod Brdy z vlastního podnětu podle § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Usnesení č. 16/6/2011

ZM pověřuje Jiřího Zápala  k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem ÚP Mníšku pod Brdy jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona.

 

Usnesení č. 17/6/2011

ZM ukládá tajemnici MÚ oznámit veřejnou vyhláškou rozhodnutí Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy pořídit územní plán Mníšku pod Brdy s výzvou občanům města a vlastníkům pozemků a staveb na území města, že je možno uplatňovat ve stanovené lhůtě návrhy na pořízení ÚP Mníšku pod Brdy podle § 46 odst. 1 stavebního zákona.

 

Usnesení č. 18/6/2011

ZM schvaluje termín pro sběr návrhů občanů v rozmezí od 1.7. do 31.10.2011.

 

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Pan starosta  dodal, že pořizovatel ÚP byl vybrán a schválen, je to pan Kindl.

Výzva na zpracovatele se bude vypisovat.

Pan Kindl by přes prázdniny dostal materiály, které se již na úřadě nashromáždily a pak by si přebral nově dodané.

 

5) Volba člena KV (bod byl omylem přeskočen).

Jak bylo zastupitelstvo informováno v zápise ze zasedání kontrolního výboru, pan Jaroslav Troníček se vzdal funkce člena KV.
Pan starosta navrhuje na uvolněné místo člena KV zvolit pana Vladimíra Smetanu

Usnesení č.  14/6/2011

ZM bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava Troníčka na funkci člena KV a volí novým členem KN pana Vladimíra Smetanu.

Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

 

7. Různé

Návrh přísedících okresního soudu Praha západ.

Okresní soud Praha západ požádal,  vzhledem k nárůstu své agendy, o zvolení alespoň třech přísedících  tohoto soudu.

O tuto funkci projevili zájem:

Božena Jará, nar. 1939, bytem Mníšek pod Brdy, Komenského  272

Ing. Jiří Stýblo, nar. 1939, bytem Mníšek pod Brdy, Pražská 13

Eva Kaplanová, nar. 1947, bytem Mníšek pod Brdy, Rymaně 635

 

Rada města doporučuje uvedené zájemce schválit jako kandidáty na přísedící. Po vyjádření se předsedy soudu ke kandidátům bude zastupitelstvo teprve volit  přísedící na některém svém dalším jednání zastupitelstva města.

 

Usnesení č. 19/6/2011

ZM schvaluje kandidáty na funkci přísedících Okresního soudu Praha západ :

Boženu Jarou, nar. 1939, bytem Mníšek pod Brdy, Komenského  272

Ing. Jiřího Stýbla, nar. 1939, bytem Mníšek pod Brdy, Pražská 13

Evu Kaplanovou, nar. 1947, bytem Mníšek pod Brdy, Rymaně 635

 

Hlasování:                    PRO    8          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0nepřítomen 1

 

 

Program je vyčerpán, starosta ukončuje zasedání v 19 hod.

 

 

Ověřovatelé:

 

Ladislav Šimečka, v.r.                                           

Vlastimil Kožíšek, v.r.                                          

                       


Starosta:

Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

 

                       

Unesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 6,  konaného dne 23.6.2011

 

 

Usnesení č. 1/6/2011:

Zastupitelstvo města volí zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou,
ověřovateli zápisu Ladislava Šimečku  a Vlastimila Kožíška a návrhovou komisi ve složení Ing. Karel Vejmola a Milan Kotouč DiS.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 2/6/2011:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

Zpráva o činnosti RM a MÚ

Veřejná schůze

1) Zpráva  FV a KV

2) Rozpočtové opatření č. 1/ 2011

3) Závěrečný účet města za rok 2010

4) Majetkové záležitosti

5) Volba člena kontrolního výboru

6) Územní plán města

7) Různé

    - Přísedící soudu

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 3/6/2011

ZM bere na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru ze dne 25.5.2011.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 4/6/2011

ZM bere na vědomí Zápis ze zasedání kontrolního výboru města Mníšek pod Brdy konaného dne 1.6.2011.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 5/6/2011

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2011.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 6/6/2011

ZM schvaluje podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet města Mníšek pod Brdy za rok 2010 udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 7/6/2011

ZM souhlasí se  zněním a uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti -  pozemku p.č. 598/10 o výměře 352m2, ostatní plocha v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Českou republikou s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových jako převodcem a Městem Mníšek pod Brdy jako nabyvatelem. ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

Usnesení č. 8/6/2011

ZM souhlasí  s  bezúplatným  převodem  pozemků  p.č.598/8  o výměře 36m2, ostatní plocha a p.č. 800/2 o výměře 236m2, ostatní plocha zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy   z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 9/6/2011

ZM souhlasí s prodejem ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 904/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy včetně součástí a příslušenství panu Jiřímu Novákovi a paní Janě Novotné do podílového spoluvlastnictví , a to každému jednu ideální polovinu, za cenu 403,-Kč/m2.

ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a paní Janou Novotnou, bytem Bělohorská 21 č.p. 268, 169 00, Praha 6 -  Břevnov a  panem Jiřím Novákem, bytem Trávníčkova 1 č.p. 1762, 155 00, Praha 5  -  Stodůlky jako kupujícími o prodeji ideálního spoluvlastnického podílu o velkosti 904/16695 na pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří  v obci  a  k.ú.  Mníšek  pod  Brdy  včetně  součástí  a  příslušenství za dohodnutou celkovou cenu ve výši  4 473,- Kč.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 10/6/2011

ZM  souhlasí  s  prodejem  pozemků  p.č. 2698/6  o  výměře  473 m2,  orná  půda,   p.č.2698/7 o výměře 484m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č.2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy panu Ing. Pavlovi  Neuerovi  za cenu 440,- Kč za 1 m2.

ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem Ing. Pavlem Neuerem, bytem Čísovická 318, 252 10 Mníšek pod Brdy jako  kupujícím  o  prodeji  pozemků  p.č.2698/6  o  výměře  473m2,  orná  půda,   p.č. 2698/7

o výměře 484m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č.2698/5 o celkové výměře 2545m2, p.č.2698/45 o celkové výměře 606m2  a p.č.2698/46 o celkové výměře 2206m2 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu ve výši  541.956,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 11/6/2011

ZM nesouhlasí s  prodejem pozemku p.č.2698/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy zájemci panu D. Edelmannovi z důvodu zahrnutí tohoto pozemku do záměru směny pozemků pro majetkoprávní vypořádání pozemků p.č.204, p.č. 813/15, p.č. 813/14, p.č.799/11, p.č. 799/10 v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy a  pozemků  p.č. 813/12 díl f, p.č. 813/11 díl b, p.č. 813/10 díl c  dle GP č. 2091-55/2010 v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

 

 

Usnesení č. 12/6/2011

ZM schvaluje bezúplatný převod pozemku č. parc. 2194/1 o výměře 513 m2 v kat. území Mníšek pod Brdy od PF ČR na Město Mníšek pod Brdy a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 13/6/2011

ZM souhlasí se záměrem prodeje bytové jednotky panu Josefu Dintarovi ml. v ul. Lhotecká č.p. 511/2 v Mníšku pod Brdy včetně spoluvlastnického podílu 536/9731 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Josefu Dintarovi ml. za dohodnutou kupní cenu 25% odhadní ceny dle znaleckého posudku + náklady s tím spojené, tak jak se ZM usneslo již dříve usnesení č. 17 bod 2) písm. k1) ze dne 26.2.2009 a pověřuje OSMI vypsáním záměru prodeje.

Hlasování:        PRO 8             PROTI 0         ZDRŽEL SE 01 nepřítomen

 

Usnesení č. 14/6/2011

ZM bere na vědomí rezignaci pana Jaroslava Troníčka na funkci člena KV a volí novým členem KV pana  Vladimíra Smetanu.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 15/6/2011

ZM schvaluje pořízení územního plánu Mníšku pod Brdy z vlastního podnětu podle § 44 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Usnesení č. 16/6/2011

ZM pověřuje Jiřího Zápala  k tomu, aby spolupracoval s pořizovatelem ÚP Mníšku pod Brdy jako „určený zastupitel“ ve smyslu stavebního zákona.

 

Usnesení č. 17/6/2011

ZM ukládá tajemnici MÚ oznámit veřejnou vyhláškou rozhodnutí Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy pořídit územní plán Mníšku pod Brdy s výzvou občanům města a vlastníkům pozemků a staveb na území města, že je možno uplatňovat ve stanovené lhůtě návrhy na pořízení ÚP Mníšku pod Brdy podle § 46 odst. 1 stavebního zákona.

 

Usnesení č. 18/6/2011

ZM schvaluje termín pro sběr návrhů občanů v rozmezí od 1.7. do 31.10.2011.

Hlasování pro usnesení č. 15,16,17 a 18/6/2011        

PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Usnesení č. 19/6/2011

ZM schvaluje kandidáty na funkci přísedících Okresního soudu Praha západ :

Boženu Jarou, nar. 1939, bytem Mníšek pod Brdy, Komenského  272

Ing. Jiřího Stýbla, nar. 1939, bytem Mníšek pod Brdy, Pražská 13

Evu Kaplanovou, nar. 1947, bytem Mníšek pod Brdy, Rymaně 635

Hlasování:        PRO 8             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0nepřítomen 1

 

 

 

 

Usnesení č. 20/6/2011

ZM ukládá místostarostovi doložit na příštím jednání zastupitelstva způsob a termín likvidace depozita bioodpadu v prostoru Za Rybníky.

Hlasování:        PRO 9             PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 


Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                   Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

místostarosta                                                               starosta

 

 

 

Vyvěšeno: 12. 7. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět