Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 6 ze dne 10.6.2015 (upraveno ke zveřejnění)

Zápis a Usnesení ke stažení zde (upraveno ke zveřejnění)

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 6 ze dne 10.6.2015 – ke zveřejnění

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Eva Jarolímková, Markéta Nováková, Daniela Páterová, Miroslav Vilimovský, Pavel Grygar, David Řehoř, Dana Dalešická, Pavel Jeřábek, Šárka Slavíková Klímová

Pozdější příchod: Hana Kotoučová (18:18) Eva Wollnerová (18:40), Milan Kotouč,

Omluvena: Marie Šretrová

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l8:10 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva, paní Šretrová se omlouvá z důvodu dovolené a zbývající zastupitelé se dostaví později.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu paní doktorku Markétu Novákovou a místo původně navržené Evy Wolnerové, která přijde později, Ing. Pavla Grygara. Návrhová komise je navržena ve složení Daniela Páterová a Ing. Dana Dalešická. Zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení 1/6/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Ing. Pavla Grygara a MUDr. Markétu Novákovou a návrhovou komisi ve složení Daniela Páterová a Ing. Dana Dalešická..

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 11                       PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu by se mělo pokračovat následujícími body:

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Byl navržen bod Zpráva FV – ta nebude, není ještě vyhotovená, zpráva FV bude     
    předložena na příštím zasedání ve spojení s projednáváním závěrečného účtu.

4) Schválení úvěrové smlouvy

5) Majetkové záležitosti

6) Různé

    Projekt tělocvična ZŠ Komenského 420

    Požadavky pana JUDr. Vilimovského.

Starosta si dovoluje stáhnout z programu, po korespondenci se zastupiteli,  bod - Projekt tělocvičny ZŠ.

Zast. Grygar – přijde mu nepochopitelné – že není stále rozpočet na projekt tělocvičny a že to bylo předloženo bez podkladů.

Starosta – byly předloženy prezentace schopné materiály, nic víc nemáme. Není nutné přijmout navržené usnesení, důvodem pro předložení byla informovanost.

Grygar - předpokládal, že když se změnila konstrukce, že se změní i finanční limit.

starosta – je to možné odložit na příští jednání, bude se moct s tím schválit i rozpočtové opatření.

Jarolímková – myslí si, že by o tom měl rozhodnout ten, kdo je technicky zdatný.

Grygar – navržené usnesení nerespektovalo cenovou změnu a to považuje za velký nedostatek

Starosta – berte to jako informační materiál.

Řehoř – dotaz - z jakého dotačního titulu má být tělocvična hrazena? Má poradce, kterého považuje za profesionála a má obavu, zda se to stihne, mohlo by hrozit neproplacení dotace. Aby neporušili podmínky dotačního titulu.

 

Kotoučová v 18:18 – přítomno 12 zastupitelů

 

Řehoř -  narůstá v něm nervozita, zda je připraveno VŘ a jestli se děje to, co se dít má a připravuje se to správně. Bude chtít vědět, jestli lze stíhat lhůty, aby nevystavili město nebezpečí.

 

Starosta – můžeme připravit harmonogram, nabídne to, co minule, podmínky čerpání na jednotlivá léta – pošleme to všem, to není problém.

Hrubý harmonogram – řekne ve zprávě z města a MÚ.

V tuhle chvíli běží územko. (pozn. územní řízení).

 

Dalešická –dotaz -  máme nějaké podklady ke zprávě starosty?

Starosta - To se nedává nikdy.

Vilimovský – měli bychom to mít, včetně důvodové zprávy. Podívejte se do jednacího řádu

 

Starosta – zpráva starosty je aktuální zpráva ke dni jednání zastupitelstva – aby v ní bylo zachyceno např. i to, co se stalo dnes.

 

Dalešická – hospodaření, závěrečný účet – nemáme materiály.

Starosta – to dnes není v programu – závěrečný účet se bude projednávat na příštím zasedání ZM.

Diskuse o tom jak se mají předkládat materiály před zasedáním zastupitelstva.

Zastupitelé nedostávají zápisy z jednání rady – dohodnuto, že budou zasílány všem zastupitelům.

Rovněž bude předkládána v písemné podobě zastupitelům Zpráva starosty, která je čtena na zasedání starostou.

 

Zast. Jeřábek – připomíná, že by mělo dojít k výměně veškerých dřevin na náměstí.

Dochází ke špatné a nekvalitní práci, bylo řečeno, že se to bude reklamovat – neděje se to. Byly jasné signály, že není vše v pořádku. Chtěl by, aby se to do příště prověřilo. Ukazuje publikaci odborníků z Průhonic, kde se píše o Mníšku, že je náměstí roztříštěné.

Myslí si, že za 10 let se bude kácet, je to naprosto špatný projekt. Nemůže pochopit, jak je možné do barokního náměstí vysadit červené jabloně.

Zast. Jarolímková – „vám se červené jabloně nelíbí? Na to jsou nějaké předpisy?

Zast. Jeřábek - chce, aby to prověřil KV.

Zast. Řehoř 15.6. od šesti hodin proběhne zasedání KV – přizve pana Jeřábka, aby si řekli, co je všechno třeba prověřit.

Starosta – KV to může prověřovat naprosto svobodně a může si k tomu vyžádat materiály.

Do dnešního programu se nebude doplňovat nic a pan Jeřábek v pondělí dojde na KV – domluví se, co prověřit.

Zast. Jeřábek - do příště to připraví, každým měsícem vzniká škoda.

Také do příště připraví žádost o informace k lavičkám.

Zast. Řehoř – to je předmětem šetření KV.

Zast. Vilimovský – stahuje jím navržené body z programu, nikdo ze zastupitelů se k tomu během týdne nevyjádřil a pak to bylo v programu nazváno jako požadavky a přitom to byly tři body – Pravidla pro zřizování výborů ZM a komisí RM a RR, Zrušení komise a zřízení výboru pro ÚP a Opětovné jmenování členů FV. Žádá body zařadit na příští jednání ZM. Cituje paragraf, na základě kterého má rada zařadit body do programu.

 

Jednací řád ZM – pracovní skupina nefunguje, návrh JŘ by měl připravit odborník, ne pracovní skupina.

Starosta – zástupci opozice na jednání nechodí.

Místostarostka – uvádí, že zvala sl. Vilimovskou, ale ta nikdy na její pozvání nereagovala.

Požadavek na pracovní skupinu pro jednací řád vzešel na ZM a souhlasí s tím, že by to měl udělat právník a ZM by se k tomu vyjádřilo.

Zast. Vilimovský - Pokud opozice dává návrhy, byli by rádi, kdyby se k tomu ostatní zastupitelé ozvali a třeba by se to na nějaké pracovní schůzce vyřešilo. Když dá opozice nějaký návrh, nemá zpětnou reakci. Kdo připravoval program?

Starosta – takže chcete dnes stáhnout a zařadit do příštího zasedání.

V čem vám nebylo vyhověno v tomto případě? Rada připravovala tento program, co si pamatuje, tak za posledních 10-15 let nebylo nikdy přijímáno usnesení k programu.

 

Zast. Vilimovský - Není podstatné, co si to pamatujete, ale držme se jednacího řádu, který nedodržujete.

 

Zast. Grygar – ze tří konkrétních pojmenovaných bodů jste udělali jeden, který jste nazvali Požadavky, připadá vám to správné?

 

Star – také máme bod programu Majetkové záležitosti a také se tam skrývá třeba 5 jednotlivých bodů.

Diskuse – jak sestavovat program jednání zastupitelstva. Uvést do programu konkrétní body i u majetkových záležitostí, aby bylo z programu jasné, co se bude projednávat. Jde o informaci pro občany, kteří mají zájem se jednání ZM účastnit.

 

Zast. Slavíková – na radě jsme se dohodli, že zařadíme všechny tři body, ukončíme debatu, přiklání se popsat detailně body a přiklání se k rozepsání majetkových záležitostí.

 

Zast.  Vilimovský – dále poukazuje na to, že k bodu 6/2 je připraven návrh usnesení, kde – RM nesouhlasí – materiál má obsahovat odůvodnění, je to v rozporu s jednacím řádem.

Tenhle bod konkrétně nemůžeme schválit.

Starosta – doplní se důvodová zpráva, nelze vždy popsat všechny důvody, nechává se to na projednání v ZM.

Vil. - Nás peskujete – Davida, pana Jeřábka – zkuste to dělat i vy správně.

 

Bod č. 7 byl celý stažen z programu.

 

18:40 – příchod zast. Wollnerové – přítomno 13 zast.

 

Z programu vypadávají body 4) Zpráva FV a 7) Různé

Hlasování pro schválení celého programu (usnesení č. 2/6/2015)

PRO    12                    PROTI 0         ZDRŽELI SE 1

 

1) Veřejná schůze

 

Paní Knapová – sděluje, že volila současného starostu, ale teď už by to neudělala. „Hádáte se tady jako koně“ místo toho, aby byli dohromady a spravovali Mníšek. Chování starosty se jí nelíbí, chápe, že musí to „stádečko“ zastupitelů uhlídat, ale nelíbí se jí ta arogance.

Zastupitelstvo mělo začít od šesti hodin a v 6 tu ještě všichni nebyli. Nelíbí se jí, že začátek zastupitelstva je tak brzy a nemohou na něj přijít lidi, co dojíždějí třeba z Prahy ze zaměstnání – dnes na to vzala dovolenou.

Připomínky:

Chodníky - vedou od někud nikam, proč nevedou až na konec silnice?, když jsou tam ještě baráky. Jmenuje chodníky v Nové ulici, dál – proti železářství, další - od školy do polikliniky – není chodník, vysoký schod, - byla by potřeba chodníková revitalizace.

Pivovárka – chtěla by se na takovém projektu účastnit a znát odborníka, se kterým by se mohla o tom pobavit, aby tam byly taky nějaké kytky, třeba sněženky, nejen stromy a keře, aby bylo taky něco vidět dole. Musí se začít od přízemka, aby se mohlo dojít na střechu. Bude referendum?, jestli tam budou lavičky, čolci, žáby.

Bolševník – „je velký jak já“, jezdí kolem, roundupem to z části někdo postříkal. Někde to někdo posekal, to mu akorát pomohl. Bolševník se rozjíždí oddenky, takže, když se oseká, tak pěkně omladil, je úplně všude až dál k Řitce. Mělo by se spolupracovat s ŘSD. Zpravodaj – „chlubili jste se, že je krásný, ale nic tam není, není nic horšího než staré noviny“. Ráda by se něčeho zúčastnila, ale neví o tom dopředu, nechodí do Fabiánku. Když přijede vnučka na víkend, tak by ráda s ní někam šla, ale neví o ničem. Udělali jste hry pro seniory a děti, - pro střední věk není nic. Třeba Máje, pálení čarodějnic atd.

 

Na Edenu je všechno pomalované, kouří se tam (děti ze školy), to nejde.

Firma Komwag – poseče, ale 3-4 dny tráva leží, smrdí, běhají tam potkani. Není tu žádná úprava keřů, potřebuje to prořezat – nic tu není, jen na náměstí.

Zeptejte se v Praze 6, tam přidávají lidem peníze na truhlíky za okna.

Sníh – v 6 hodin ráno jdou do práce a nic – neuklízí se - možná jeden člověk.

Žije tu 5 let.

Při bitvě Švédů u zámku – to bylo parkoviště, stáli tam auta, možná to byly těch účinkujících, děti se nemohly ani dívat. Vy si řeknete hlouposti, ale proč to máme čuchat.

Není kam házet bioodpad.

Starosta – jste taky s něčím spokojená?

Ano - s Mníškem jako takovým – lidi jsou fajn, je tu báječný vzduch atd.

 

P. Izák – zve paní Knapovou na den dětí do Rymaně – je to pro všechny obyvatele.

 

P. Knapová - městský rozhlas není slyšet – měla by se všechna oznámení vyvěšovat u autobusové zastávky.

P. Izák – pálení čarodějnic bylo na mnoha místech. K aroganci starosty - Může to být subjektivní pohled na to, kdo je arogantní.

 

Starosta – pojmenovala jste 2/3 problémů města – svázaných s financemi – úklid sněhu – Eden – neudržujeme -  není to města. Říkala jste, že úklid dělá jeden člověk – nevšimla jste si těch aut, které jezdí a uklízejí?

 

Zast. Jarolímková – mám tam firmu, mojí povinností je, že uklízím.

P. Knapová  - to myslíte, že mám cestou na autobus uklízet?

P. Duchoňová – byla na školení, paní školitelka tam uváděla, že u nás v ČR je extrém v uklízení, že Vídeň, Brusel neuklízí v takovém rozsahu.

 

Paní Knapová nadiktovala mailovou adresu, na kterou jí starosta odpoví.

Zast. Jarolímková – u mě v krámě je všechna kultura vyvěšená.

Zast. Jeřábek – Pivovárka – komise připravila projekt – měl by se zaměřit na tu louku, mělo by dojít ke snížení vody, aby se nechala sekat. Zůstane tam patro bylinné, s občasnými místy keřů. V rámci Zvonečku se budou snažit dovážet z okolních luk kvalitní osivo – dostat tam původní rostliny, pracují na ochraně přírody i v Divoké Šárce. Lavičky bohužel v tom projektu nejsou.

Starosta – co se týče laviček – obraťte se na paní Duchoňovou.

 

19:10 příchod zast. Kotouče

Odchází paní Jarolímková – zůstává přítomných 13 zastupitelů.

 

P. Knapová - V Nádražní ulici je povalený patník a vyvalená dlažba, když jezdí auta do Albertu - rozbije ho – nebylo by možné tam dát kloubový patník?

Starosta – zítra nastupují na opravu, koupili jsme mnohem větší patník, problémem je, že si Albert zkracuje cestu přes Malé náměstí.

P. Knopová – Byla tam značka zákaz vjezdu, ale stavebník na rohu ulice ji asi sundal.

Starosta – asi to někdo ukrad, musejí tam být patníky, které to vydrží.

P. Inderka – k paní Knapové - zrovna on byl ten, který pořádal den dětí a seniorů před školou. Akce byla dlouho dopředu avizována včetně plakátovacích ploch a Zpravodaje.

Opravdu všechny akce se propagují dopředu, vývěsky fungují, hlášení funguje, plakátovací plochy fungují.

Paní Knopová má jiný názor.

P. Stieberová – navazuje na paní Knapovou – nejprve děkuje za lavičky na Nádražní. Ohledně lokality  Eden – psala mail, chodí tam na počítače, je tam špína, odpadky atd. Dozvěděla se, že to nemá prý Komwag v péči, má to firma OS Real, ale ti jsou vzadu a před Edenem je
to  hrozný, měli byste na ně zatlačit.

Na jedné straně jste udělali chodníky, ale tahle hrůza, je hnus.

Ptá se, kdy je v harmonogramu umytí zastávky na Prahu – je počmáraná, chtěla to už udělat sama, doposavad to není. Všichni tam chodí, - za další - díra na Pražské, kostky jsou až u ní u baráku, jsou rozházené - volá Komwag, aby dali pozor, až budou sekat.

Nebyly peníze na dodělání chodníku od pumpy na roh, řekl jste, že by to stálo 110 tis. (pozn. vícepráce). Dole tam Sates nedělal, tak to nebude opravovat na reklamaci.

Opravovali to dva pracovníci úřadu, ne Sates, ale dali to do písku.

Starosta – ale Sates to dělal potom taky a dal to do betonu, ale je to zase venku – je to v reklamaci.

P. Stieberová - co se týká vjezdu do města – podívejte se, jak to vypadá. Jedna zřícenina na jedné straně, kino na druhé straně – je to vaše vizitka.

Starosta – takových míst je mnoho – v Oboře je to 100x horší, je to o prioritách. Nerozporuje, že je to špatné.

P. Stieberová – prodali jste kino, do 2 nebo 3 let to měl dát (nový majitel) dohromady.

Starosta – ty termíny měly jiné podmínky – nepodařilo se to projednat na památkové péči, až teď v posledním půlroce se to podařilo dohodnout a byl vydán demoliční výměr, ale už to zase není jisté. Z ČEZu dali negativní stanovisko, mají tam rozvodnu, ta se bude muset přesunout.

P. Stieberová – chodník na Pražské u General reality- je strašný.

Starosta - je nějaký investiční plán města, postupuje se podle toho, - až ve chvíli, kdy bude jasné, kdy bude kino, může se plánovat chodník - není to úplně jednoduché, bude se předělávat celá zatáčka.

P. Knapová – dnes volala do OS Realu – je jim vše jedno, nechali to tam zpustnout, je tam nepořádek, problémové děti. Sedí na schodech, kouří. MP by měla procházet a kontrolovat.

P. Stieberová – ještě ke zmizelé značce - značka zákaz vjezdu tam ležela dva měsíce, nevědělo se, kdo to udělá……

Zast. Kotouč – (jako městský strážník) - do přestupkového řízení dávali lidi, kteří prodávali dětem cigarety, píší na sociálku, píší rodičům, víc dělat nemohou.

P. Knapová – když vycházejí děti ze školy, tak by tam ta policie mohla být.

P. Zápal – ještě k akcím, aby byla paní Knapová informovaná – 20.6. v restauraci Káji Maříka – festival vína.

P. Kokeš – byl by rád, kdyby se podařilo památkářům prosadit rozšíření turistických tras pro zahraniční hosty, třeba propojit s Karlštejnem. Znamenalo by to ale dát dohromady parkoviště.

P. Lepší – poukazuje na psí výkaly, sám psa nemá, ale pejskaři nemají toho svého psa kam vzít, běhají tu psi bez náhubku. Děti chodí s oranžovými vestičkami a nikdo neví, co pes udělá. Souvisí to s tím, jaká je vyhláška a s postihy.

Zast Kotouč – (velitel MP) - chytili hodně lidí, kteří mají psa na volno, ale když vidí uniformu, tak psa okamžitě připnou. Když jinde mají kameru, (a přestupek zaznamenaný), tak mohou pokutovat.

P. Lepší - prostor, na Pivovárce – bude tam střet – ovce – psi. Pejskaři si to místo nacházejí. Psi jsou horší než cokoliv. Výběh by měl být ohraničen plotem.

 

P Knapová. – Takové výběhy musí být na obou stranách města.

Diskuse.- paní Knapová neví, kde co je (ještě nezná místopis).

Pivovárka nad Sluneční, pozemek naproti hřbitovu, v Mokrém.

Starosta – doporučuje, aby si vyzvedla mapu u paní Svitálkové.

- dětská hřiště jsou ve hrozném stavu, může město zaštítit třeba nějakou sobotu rodičů
nebo kdo je za to zodpovědný?

Starosta – skontaktujte se s paní Duchoňovou – teď, jeden celý článek ve Zpravodaji bude o dětských hřištích. Místo toho, abychom mohli stavět nová, stojí nás hrozné peníze neustále opravovat zdevastovaná hřiště.

 

P. Lepší – raději jede s dětmi do Řevnic – mají tam kovové ploty a není to tak zdevastované jako tady.

Starosta – bylo postaveno nové hřiště asi za 2,5 mil před pěti lety – z iniciativy rodičů, teď jsou z toho nešťastní, usilují o to, hned, jak skončí udržitelnost, aby to mohli převést na město.

P. Lepší – Možná by se měl změnit přístup k dětským hřištím a dát tam herní prvky, které nejdou tak lehce rozbít.

Zast. Jeřábek – děkuje paní Knapové za připomínky. To je důvod, proč chtěli, aby zasedání bylo každý měsíc – jedno oficiální a další diskusní. Lidi jsou plní podnětů, potřebují se ptát, je třeba vyhecovat lidi, aby pro město dělali, musíme jim poděkovat, že chtějí něco dělat.

Město dostalo grant na Mluvme spolu, – prostor za důchoďákem, finalizuje se to, je to smutně vyřešeno pro seniory, je to obrovská škoda, nedostanou se tam, - prudký sjezd. Máme jen 200 tis – na prvky pro děti a seniory. Město za to bude mít zodpovědnost.

Starosta – jde především o přístup z domova seniorů – je tam proláklina – znamenalo by to dosypání, odizolování, odvodnění. To se nedá hradit z projektu, který byl na parky - Pivovárku a tenhle park, projekt není na stavební aktivity.

Zast. Řehoř – nešlo by tam postavit nějakou rampu? –  třeba dřevěný mostek.

Starosta – je to třeba vyřešit komplexně.

Zast. Jeřábek – návrh – položí na to protiskluzový překližky, tam, kde končí terasa, potřebují vyvozit materiál, aby se zmírnil ten prudký svah a přidat zábradlí.

Projekt se zase předělává, že je celý špatný s ohledem na seniory – změnili termín o 14 dní, Lucka na tom dělá ve dne v noci.

Starosta – Lucka zítra přijde za paní Duchoňovou.

 

Konec veřejné schůze v 19:51

 

2) Zpráva o činnosti RM a MÚ

Vítám vás všechny na čtvrtém jednání ZM v letošním roce. Od březnového zasedání zastupitelstva zasedla RM celkem pětkrát, z toho jedno jednání bylo rozšířeno o účast dalších zastupitelů města a týkalo se příprav projektu výstavby nové tělocvičny. Průběžný výstup obsahují materiály dnešního zasedání. Po jejich dopracování o podrobnější rozpočet stavby bude řešení předloženo ke schválení.

Dále RM projednávala především materiály spojené s její administrativní funkcí, projednala návrh sociální komise na zřízení sociálního fondu, projednala nově navrhovaný projekt rekonstrukce vozovky Lhotecká a odsouhlasila jeho podání na ROP STČ pro výzvu 85A. Rada města taktéž vzala na vědomí ukončení registrace projektu městské kompostárny, neboť se městu nepodařilo prodloužit termín odevzdání potřebných podkladů pro získání dotace a v termínu platném nebylo možné požadavky fondu splnit. Rada města vyslovila souhlas s pokračováním projekce a přípravou pro další výzvu SFŽP. Rada města vypsala i veřejnou zakázku na adaptaci družiny na nové třídy mateřské školky. Dále souhlasila se zadáním studie na řešení veřejného prostoru ulice Nádražní, mezi Náměstím F.X. Svobody a Malým náměstím. V termínu podání žádostí do fondů Středočeského kraje schválila projekty "Rekonstrukce fotbalového hřiště", "Cykloturistické odpočívadlo a hřiště" a "Oprava 14 skaleckých kapliček". Projednala závěrečný účet města a účetní uzávěrku.

Rada města taktéž vzala na vědomí informaci Policie české republiky o ukončení prošetřování akce "Rekonstrukce Náměstí F.X. Svobody" se závěrem, že ve věci neshledala pochybení, které by zakládalo podezření z trestné činnosti. Prošetřování ukončil i poskytovatel dotace s velmi podobným závěrem. Vzhledem k tomu, že po určitou dobu se tato záležitost řešila nejen na zastupitelstvu našeho města, je dobré připomenout výsledky. Všechny oslovené kontrolní orgány i orgány činné v trestních řízeních oznámení označily za bezdůvodné. Naše město prošetřování stálo přes sto tisíc korun a to v nákladech zhotovených posudků a v nákladech na právní služby. Ostatní orgány našeho státu pak uhradily podobně vysoké částky na vyhotovení nezávislých posudků. Čas dotčených osob do nákladů nezapočítávám.

 

Další informace pro zastupitele z OSMI:

  • Práce na intenzifikaci ČOV pokračují s mírným skluzem
  • Práce na přivaděči Baně pokračují také s mírným skluzem. Vyskytlo se několik problémů na straně jednoho ze subdodavatelů. Tento problém (časový) se nyní řeší.
  • Rekonstrukce rozvodů NN a VO na Malém náměstí bylo ukončeno a došlo k osazení nových lamp. Zbývá oprava překopů po pokládce slaboproudých rozvodů.
  • Rekonstrukce mníšeckých parků pokračuje, byla dokončena hlavní část kácení a dodavatel přistoupil k realizaci terénních úprav a k výsadbám. Práce budou dokončeny závěrem měsíce.
  • Projekční práce na tělocvičně probíhají dle plánu.

    Výběr dodavatele by měl být v polovičce července, a na konci srpna by se měl vybrat a 
    měla by být podepsána smlouva o dílo, fyzická kolaudace někdy březen 2016.

 

Dotaz – zast. Grygar – nebyla tam podmínka do konce roku?

Starosta – ne, musí být proplacena alokovaná část do konce roku.

Zast. Řehoř – a co když do toho někdo „hodí vidle“?

Starosta - Tak to je špatný. Lhůty se posunou tak moc, že přijdeme o dotaci, a žádnou tělocvičnu mít nebudeme. Do 15. 9. musíme zahájit práci, jinak do toho nepůjdeme.

Zákon na to myslí, nemůžeme podepsat smlouvu, dokud běží veřejná zakázka.

 

Pokračování ve zprávě:

Příprava dotací v roce 2015

  • Byly podány žádosti do programů Středočeského kraje.
  • Byla podána žádost na MŠMT o registraci projektu na navýšení kapacit MŠ zařízení v roce 2015. Tato žádost nebyla úspěšná.
  • Byla podána žádost na obnovu ulice Lhotecká v rozsahu křižovatky Skalecká, Lhotecká - Kvíkalka. Žádost byla podána na ROP STČ

 

Usnesení 3/6/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO    13                    PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

3)  Schválení úvěrové smlouvy

Jedná se o úvěr pro financování investice města  - rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace ČOV. Město vypsalo výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu.

K VŘ je dost podkladů v předložených materiálech pro zastupitele. Ve VŘ zvítězila Česká spořitelna, v důvodové zprávě je zadání včetně toho, jaké mělo město požadavky na poskytovatele úvěru.

RM vybrala a zastupitelstvu přináleží schválení úvěrové smlouvy.

Pokud nejsou dotazy, může se hlasovat.

Usnesení 4/6/2015

ZM souhlasí se zněním a uzavřením úvěrové smlouvy pro financování investice města „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace ČOV“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou spořitelnou a.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

4)  Majetkové záležitosti

 

4/1 – prodej pozemku

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 1041/4 vk.ú. Mníšek pod Brdy.

Žádost projednala rada města a doporučila prodat pozemek za cenu minimálně 1000,-Kč.

Zast. Jeřábek – některé pozemky se nemusí prodávat, lze je využít pro zlepšení prostředí.

Starosta - nemáme tendenci zbavovat se pozemků, odprodávají se  jen, ty, kde není perspektiva využití.

Bez dalších připomínek.

Usnesení č. 5/6/2015

ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1041/4 – orná půda o výměře 110 m2, v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy, panu P.K. za kupní cenu 110.000,- Kč.

PRO    13                    PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

4/2 – prodej pozemku

Žádost o odkoupení pozemku p.č. 405/3 v k.ú. Rymaně.

Jedná se o pozemek před domem č.p. 682 a 885. Majitelé chtějí odkoupit 83 m2 (celý pozemek).

RM prodej nedoporučila.

Starosta – myšlenka z rady je následující – znáte to na Rymani dobře? Víte, kde je kaplička, zastávka vlaku? Za kapličkou je odbočka dolů, kde bývala hasičská zbrojnice, kterou město prodalo panu               a bývalá prodejna, kde má paní               RD. Pozemek 37/3 a 37/2 je komunikace na 579/ jsou kontejnery. Přístup do domu paní              a vstup do domu pana                (mezi 405/2 a 405/1) - oba mají zájem o odkoupení 405/3, tím by se zúžil profil průjezdní komunikace.

Jednoho dne budeme muset posunout kontejnery.

Přístup k domům mají zajištěn.

Zast. Vilimovský - by byl rád víc informován a chtěl by si o tom zjistit víc.

Zast. Páterová – podklady jste měli týden k dispozici, na internetu na katastru je ortofotomapa a je to dobře viditelné. Mohli jste asi už tušit, kde to je.

Starosta – můžeme napsat další zdůvodnění – chcete to odložit?

Zast. Grygar – je schůdné, aby se prodal třeba jen kousek?

Diskuse

Zast. Řehoř navrhuje návrh usnesení přeformulovat:

ZM pověřuje RM oslovením žadatelů paní V. a pana L. s možností odprodeje části pozemku č. parc.  405/3

Usnesení č. 6/6/2015

ZM pověřuje RM oslovením žadatelů paní V. a pana L. s možností odprodeje části pozemku č. parc. 405/3.

PRO    13                    PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

4/3 – nákup pozemku.

Nabídka na prodej pozemků pod místní komunikací – ul. Tovární. Nabídnutou cenu majitel odmítl a nechal si vypracovat znalecký posudek, požaduje cenu dle posudku nebo výměnu za adekvátní pozemek.

Důvodová zpráva předložena.

Máme ten znalecký posudek?

Znalecký posudek má OSMI, - je konzultováno s právníkem.

RM nedoporučila nákup za kupní cenu dle majitelem předloženého znaleckého posudku.

Usnesení č. 7/6/2015

ZM nesouhlasí s nákupem  pozemku č. parc. 1040/5 -  116 m2 a 1040/8 – 868 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy vedené KÚ jako ostatní plocha – využíváno jako místní komunikace – přístupové cesty k nemovitostem za celkovou kupní cenu 790.693,20,- Kč.

PRO    13                    PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

4/4 – směna pozemků ATRIO

Žádost o směnu popsán a důvodové zprávě.

Starosta – zkráceně řečeno – je to směna toho, co můžeme postrádat za to, co by se nám hodilo.

Zast. Slavíková – mrzí jí, že stavební pozemky zasahují až do lesa.

Starosta – ideální by bylo, kdyby tam ty domky nebyly vůbec, ta lokalita tam neměla být vůbec, teď už s tím nic neuděláme.

Usnesení č. 8/6/2015

ZM schvaluje směnu pozemků parc. č. 1601/29 zahrada o výměře 125 m2 ve vlastnictví ATRIO Bydlení s.r.o. s pozemkem parc. č. 1600/4 o výměře 58 m2 a 1600/5 o výměře 68 m2 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, odděleného geometrickým plánem č. 2546-174/2014 bez doplatku.

ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

4/5 – směna pozemků –

Starosta – jedná se o věc, kterou se nepodařilo schválit v zastupitelstvu tak od roku 98.
Je k tomu předložena obsáhlejší důvodová zpráva. Jde o vyrovnání majetkových vztahů.

Směna pozemků za účelem získání pozemku p.č. 836 v k.ú. MpB, který slouží jako příjezdová cesta do základní školy na dvůr. Bylo nutné zohlednit vybudování nové cesty.

Jeřábek – do školy se bude jezdit zepředu? Ta cesta není důležitá?

Starosta – ta cesta je důležitá obecně k zadnímu traktu obsluhy školy.

Nová příjezdová cesta by měla být vedena na tom čárkovaném o 50 m níž.

Starosta vysvětluje předloženou mapu se zákresem

Zelený se směňuje za červený, město je nepatrně v plusu, ale na naše náklady je nutné přeložit cestu – v nějakém rozumném intervalu asi do dvou let. Pro zásobování zadního traktu školy.

Tím by došlo k narovnání historických křivd (tak to vnímá p.           ) a může s definitivní platností zmizet rozmlácený plot, který odděluje školu od hřiště, areál bude kompaktní – rozšíření hřiště pro školní hřiště.

Zast. Dalešická – když se vracely pozemky v restitucích, neměly se vracet pozemky, které patřily školám a zdravotnictví.

Starosta - Město se soudilo, že patří škole – soud se domníval jinak.

Vysoudilo se jen hřiště.

Diskuse

Zast. Řehoř – důvod -  scelením pozemků 835/1 a 819/2 se získanou cestou 836 – vznikne velký pozemek. Nejde tam postavit další dům?

Starosta – to nejde, potvrdila to i vedoucí SÚ. Primárním cílem pana               je scelení pozemku.

Usnesení č. 9/6/2015

ZM souhlasí s návrhem směny pozemků parc. č. 832/2, parc. č. 837/6, parc. č. 819/2 a parc. č. 836 mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem M. C. a pověřuje OSMI vypracováním směnné smlouvy.

 

PRO    13                    PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Závěrem zasedání proběhla domluva o příštím jednání zastupitelstva.

Radou byl navržen termín 24.6., ale někteří zastupitelé chtěli termín posunout.

Konečné rozhodnutí - 23/6 od 18 hod.

 

Zast. Vilimovský – požádal, jestli může být ještě pracovní schůzka na vysvětlení zprávy auditora a k jeho navrženým bodům na ZM.

Zastupitelé se dohodli na 17.6. kolem 20. hod.

 

Konec v 21:30

Ověřovatelé:

MUDr. Nováková

Ing. Pavel Grygar

 

Ing. Petr Digrin Ph.S.

starosta

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 6,  konaného dne 10.6.2015

 

Usnesení č. 1/6/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Ing. Ing. Pavla Grygara a MUDr. Markétu Novákovou a návrhovou komisi ve složení Daniela Páterová a Ing. Dana Dalešická.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/6/2015

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Schválení úvěrové smlouvy

4) Majetkové záležitosti

 

Usnesení č. 3/6/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/6/2015

ZM souhlasí se zněním a uzavřením úvěrové smlouvy pro financování investice města „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace ČOV“ mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou spořitelnou a.s. a pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 5/6/2015

ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1041/4 – orná půda o výměře 110 m2, v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy, panu P.K. za kupní cenu 110.000,- Kč.

 

Usnesení č. 6/6/2015

ZM pověřuje RM oslovením žadatelů paní V. a pana L. s možností odprodeje části pozemku č. parc. 405/3.

 

Usnesení č. 7/6/2015

ZM nesouhlasí s nákupem  pozemku č. parc. 1040/5 -  116 m2 a 1040/8 – 868 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy vedené KÚ jako ostatní plocha – využíváno jako místní komunikace – přístupové cesty k nemovitostem za celkovou kupní cenu 790.693,20,- Kč.

 

Usnesení č. 8/6/2015

ZM schvaluje směnu pozemků parc. č. 1601/29 zahrada o výměře 125 m2 ve vlastnictví ATRIO Bydlení s.r.o. s pozemkem parc. č. 1600/4 o výměře 58 m2 a 1600/5 o výměře 68 m2 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy, odděleného geometrickým plánem č. 2546-174/2014 bez doplatku.

ZM pověřuje starostu podpisem směnné smlouvy.

 

Usnesení č. 9/6/2015

ZM souhlasí s návrhem směny pozemků parc. č. 832/2, parc. č. 837/6, parc. č. 819/2 a parc. č. 836 mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem M. C. a pověřuje OSMI vypracováním směnné smlouvy.

 

 

Daniela Páterová                                                       Ing. Petr Digrin Ph.D.

místostarostka                                                           starosta

 

Vyvěšeno: 24. 6. 2015

Datum sejmutí: 10. 7. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět