Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 5 ze dne 25.3.2015

Zápis ZM č. 5 ke stažení zde

Usnesení ke stažení zde

Oprava strany 5 zápisu uvedena níže pod zápisem.

scan opravy ke stažení zde

 

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 5 ze dne 25. 3. 2015

 

Přítomní zastupitelé:   Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek – odchod 20:25, Milan Kotouč, Daniela Páterová, Eva Wollnerová, Miroslav Vilimovský, Pavel Grygar, David Řehoř – odchod 22:05, Marie Šretrová, Dana Dalešická, Pavel Jeřábek, Šárka Slavíková Klímová, Markéta Nováková – příchod 18:10/odchod 21:45, Hana Kotoučová – příchod 17:50

 

Omluvení zastupitelé: Eva Jarolímková

 

Neomluvení zastupitelé:         ///

 

Dále přítomni:             Věra Landová, tajemnice, Miloš Navrátil, vedoucí OKS, Ing. Pavla       Duchoňová, vedoucí OSMI, Olga Šibřinová, vedoucí FO

 

                                   Viz prezenční listina.

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem, Ph.D.

 

Předsedající schůze konstatoval, že z celkového počtu 15 zastupitelů je přítomno12 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo města je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se předem omluvila zastupitelka Eva Jarolímková, nemoc.

 

 1. Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu MUDr. Markétu Novákovou a Ing. Hanu Kotoučovou (nejsou přítomny) – nový návrh – Daniela Páterová a Ing Pavel Grygar. Návrhovou komisi navrhuje ve složení Bc. Marie Šretrová a Šárka Slavíková Klímová, zapisovatelem navrhl předsedající pana Miloše Navrátila. K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky ani jiné návrhy.

 

Usnesení č. 1/5/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Danielu Páterovou a Ing. Pavla Grygara a návrhovou komisi ve složení Bc. Marie Šretrová a Šárka Slavíková Klímová.

Zastupitelstvo města volí Miloše Navrátila zapisovatelem zápisu.

PRO 12                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

 1. Schválení programu

 

Předsedající, starosta města, seznámil přítomné s připraveným programem.

 

Návrh bodů programu:

 

 1. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 2. Schválení programu
 3. Zpráva o činnosti RM a MÚ vč. prezentace klikacího rozpočtu
 4. Veřejná schůze
 5. Zpráva FV

 

 1. Granty
 2. Rozpočet města na rok 2015
 3. Ekologický fond
 4. Majetkové záležitosti
 5. Rezignace a volba člena kontrolního výboru

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu a otevřel diskusi.

 

Jeřábek:

 • požaduje znovu otevřít otázku tělocvičny, dostali mnoho nepřesných informací, sám se posledně zdržel – bod TĚLOCVIČNA, revokace usnesení
 • projednat pozemek u Zadního rybníka, s cílem, aby se stanovil termín vyklizení pozemku – do bodu RŮZNÉ
 • opět „okénko Pana Jeřábka“ – odpověď pana Navrátila, zda jsou zastupitelé spokojeni – do bodu RŮZNÉ
 • projednat Bikeclinic – zajímavá myšlenka – do bodu RŮZNÉ
 • projednat skauty, starosta neodpověděl do 30 dnů od podání žádosti – do bodu RŮZNÉ

 

Digrin:

 • Otázka na pana Jeřábka, kam chce zařadit akci tělocvična?

Grygar:

 • Tělocvičnu požaduje zařadit před rozpočet, aby to mělo návaznost.

Řehoř:

 • Vyžaduje plnění usnesení ZM, že budou zastupitelům poslány všechny novinky a listiny týkající se průmyslového areálu.

Digrin:

 • Panu Řehořovi odpoví přítomná vedoucí OSMI.

Řehoř:

 • Bude muset projednat KVZM, protože se nesplnilo usnesení o informování. Ptá se na servis pro čtyřkolky, který se staví naproti areálu Kovohutí.

Duchoňová, OSMI:

 • OSMI zveřejňuje vše, co přijde na úřad a týká se areálu Kovohutí. Pokud něco přijde, pak se to posílá nebo zveřejňuje, viz informace o odpovědi ČIŽP na podnět, který vzneslo město. Ta byla také obratem zveřejněna na webu města.

Řehoř:

 • Požadoval i informace o veřejných zakázkách nad 100.000 a také nedostal, úkoly se tedy neplní.

Duchoňová, OSMI:

 • Není pravda, pan Řehoř nijak blíže nespecifikoval požadavek, byla s ním vedena komunikace, měl se zastavit a nedostavil se. Dokumentů je takové množství, které není možné poslat poštou, naskenovat a podobně. Je třeba přijít a materiály nastudovat.

Páterová:

 • Navrhuje, aby pan Řehoř navrhl termín, kdy se zastaví u vedoucí OSMI a vše dohodne.

Řehoř:

 • Odvolává se na zápis předchozích ZM, kde je to již specifikováno. Ano, nakonec souhlasí, dohodne se s vedoucí OSMI na termínu setkání.

Digrin:

 • Reaguje ještě na řeč pana Jeřábka, která se týká skautů, kdy tvrdil, že město nereagovalo na žádost skautů a neodpovědělo. Není to pravda, naopak, město koná. Ptá se pana Jeřábka, zda se skauty mluvil nebo má informace od nich.

Jeřábek:

 • Ne, se skauty nemluvil. Jen si to myslel, když nedostal jinou informaci.

Digrin:

 • Uvádí na správnou míru. Město se skauty jedná. Zástupci Junáka byli pozváni na radu města, rada města navrhla nějaké řešení, které se zástupcům Junáka líbí. Nyní jsou v kontaktu nejen s paní tajemnicí Landovou, ale také s vedoucí SÚ.

Landová:

 • Chce doplnit informaci. S junákem se jedná, je vytipován pozemek, nyní se řeší jeho vazba na územní plán a další. Naposledy byla v kontaktu s Junáky dnes dopoledne.

 

Po vzájemné dohodě a stručně podané informaci o postupu v jednání se skauty byl návrh na zařazení tohoto bodu navrhovatelem Jeřábkem stažen.

 

Předsedající zpřesňuje požadavky na zařazení a nechává hlasovat o jednotlivých navržených bodech.

 

Opětovné projednání problematiky tělocvičny, a to jako nový bod č. 6 (za zprávu finančního výboru a před rozpočet).

Usnesení č.  2/5/2015

ZM schvaluje zařazení projednání projektu tělocvičny do programu jednání ZM konaného 25. 3. 2015

PRO 12                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0           / bude zařazeno

 

Do bodu Různé:

Úklid u Zadního rybníka.

Usnesení č.  3/5/2015

ZM schvaluje zařazení projednání úklidu kolem Zadního rybníka do programu jednání ZM konaného 25. 3. 2015 a to do bodu Různé.

PRO 10                      PROTI 1                     ZDRŽEL SE 1            / bude zařazeno

 

Spokojenost s odpovědí pana Navrátila na otázky zastupitele Jeřábka.

 

ZM schvaluje zařazení projednání odpovědí zastupiteli pana Navrátila do programu jednání ZM konaného 25. 3. 2015 a to do bodu Různé

PRO 4                        PROTI 3                     ZDRŽELO SE 5         / nebude zařazeno

 

BIKECLINIC, návrh projektu.

Usnesení č.  4/5/2015

ZM schvaluje zařazení projednání projektu BIKECLINIC do programu jednání ZM konaného 25. 3. 2015 a to do bodu Různé

PRO 12                      PROTI 0                     ZDRŽEL SE 0            / bude zařazeno

 

Zastupitelstvo města schvaluje program pro své jednání č. 5, konané dne 25. 3. 2015:

 

 1. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise
 2. Schválení programu
 3. Zpráva o činnosti RM a MÚ vč. prezentace klikacího rozpočtu
 4. Veřejná schůze
 5. Zpráva finančního výboru
 6. Opětovné projednání problematiky tělocvičny
 7. Granty
 8. Rozpočet města na rok 2015
 9. Ekologický fond
 10. Majetkové záležitosti
 11. Rezignace a volba člena kontrolního výboru
 12. Různé      -  Úklid u Zadního rybníka
 • BIKECLINIC, návrh projektu

 

Hlasování pro schválení celého programu

Usnesení č.  5/5/2015

Zastupitelstvo města schvaluje program pro jednání ZM č. 5, konané dne 25.3.2015.

PRO    12        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 1. Zpráva o činnosti RM a MÚ

 

Vítám vás všechny na druhém jednání ZM v letošním roce. Od únorového zasedání zastupitelstva zasedla RM celkem dvakrát. RM projednávala především materiály spojené s tvorbou rozpočtu našeho města a navrhla rozdělení prostředků v rámci městských grantů. RM taktéž dovolila další členy komisí města, rozhodla v souladu s usnesením zastupitelstva o vypsání konkurzů na školská zařízení, kde v letošním roce uplyne doba šesti let a projednala materiály předkládané na dnešním zasedání.  Členové RM se taktéž účastnili společného jednání RM a FV. Jednotlivá doporučení FV k rozpočtu města jsou součástí zápisu z jednání FV.

 

Další informace pro zastupitele z OSMI:

 • Práce na intenzifikaci ČOV pokračují. Byl vybourán prostor pro nové dosazovací nádrže a nyní se pracuje na nátokovém objektu.
 • Práce na přivaděči Baně pokračují dle plánu. Nyní je dokončeno cca 10,5km trubního vedení
 • Rekonstrukce rozvodů NN a VO na Malém náměstí se blíží k závěru.
 • Rekonstrukce mníšeckých parků pokračuje, byla dokončena hlavní část kácení a dodavatel přistoupil k realizaci terénních úprav a k výsadbám.
 • Byly zahájeny projekční práce, které souvisejí s adaptací současné družiny na školku o dvou odděleních.
 • Práce na projektu pro územní rozhodnutí ke stavbě nové tělocvičny se blíží k závěru. Odevzdání projektu a podání k projednání na stavební úřad předpokládáme do dvou až tří týdnů. Koncem minulého týdne byla projektantem odevzdána upřesněná varianta této stavby, která obsahuje členění a detailnější kubaturové požadavky. S dopracovanou variantou byla seznámena RM a byla konzultována s vedením ZŠ. Připomínky k řešení ze strany ZŠ byly předloženy projekci k zapracování. Součástí je i upřesněnější kubaturový propočet, který bude dále upřesňován podle toho, jak bude dopracovávána podrobnost projektové dokumentace. Návrhové řešení je pro zastupitele k dispozici na společném sdíleném prostoru. Další stupeň dokumentace bude přístupný po předání tamtéž.

 

Příprava dotací v roce 2015

 

 • Předpokládáme podání žádosti do programů Středočeského kraje.
 • Byla podána žádost na MŠMT o registraci projektu na navýšení kapacit MŠ zařízení v roce 2015. Tato žádost doposud nebyla vyhodnocena.

 

Usnesení č. 6/5/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO    14        PROTI  0                    ZDRŽELI SE  0

 

 1. Veřejná schůze

 

Jarmila Balková, občanka:

 • Existuje nějaká ucelená koncepce péče o veřejnou zeleň? Nikde na webu ji nenašla. Nyní je velká výstavba, hodně se kácí, např. nad kulturním domem. Má možnost obyčejný občan takové projekty zvrátit? Zabránit jim? Do kdy bude současný projekt pokračovat?

Digrin:

 • Je spousta pozemků, které jsou, byť veřejnou zelení, v soukromém vlastnictví, tedy je obtížné zpracovat ucelenou koncepci. K prostoru za KD bylo ale i veřejné jednání, kterého se mohla zúčastnit.

Duchoňová:

 • Bylo opakovaně informováno ve zpravodaji města. Veřejnost se jistě zapojit může, projekty jsou zveřejňovány a je možné do nich nahlížet, jako i do podkladů a posudků arboristů a dendrologů. Projekt bude probíhat do konce května 2015.

Jeřábek:

 • Pivovárku se nám podařilo zvrátit, ale všechny parky už ne, bylo toho na mě moc. Lidé si ale neuvědomují, že jsou nějaké hranice, za které už nemohu, už je toho na mě dost. Nechci se tím chlubit.

Landová:

 • Projektům se věnuje i komise pro životní prostředí, projednávají se návrhy a dochází ke kompromisu a dohodám. Stejně i rada města, která je součástí schvalovacího procesu při žádosti o kácení. Při kácení tří topolů bylo i svoláno místní šetření pro obyvatele okolních domů.

Oldřich Kokeš, občan:

 • Kovohutě ohrožují obyvatele a děti, spalují toxické látky, od 16 do 24 hodin každý den. Město ohrožuje lidi a hlavně děti. Požaduje ihned zjednat nápravu. Teplárenská Kolín je stejný případ, měla by být ihned odpojena.

Digrin:

 • Město nic nezanedbává.

Jeřábek:

 • Musí se volat policie, nic jiného nám nezbývá. Nebylo v zápisu, že jsme chtěli investovat do měřící stanice. Legislativní šance je minimální, lidi v Mníšku by se měli zamyslet, zda by se neměla stanice měřící z rozpočtu pořídit.

Řehoř:

 • Pokud nedovolí měřit přímo emise u jednotlivých firem, tak se stejně nic nezjistí, nikdy přesná firma.

Kokeš:

 • Teplárenská Kolín je varovaná a vypnou čerpadla. Žádá starosta ani místostarostka se na funkci nehodí a měli by se zvolit jiné zástupce. Ze zadního i předního komínu se začne valit hustý čpavý kouř.

Páterová:

 • Komentuje šetření v bytě pana Kokeše, který si stěžoval na praskliny a zničený byt. Proběhlo místní šetření, svolané SÚ, za účasti KHS, přítomen byl i zastupitel Grygar, může se i on vyjádřit. Známky devastace bytu, jak o nich pan Kokeš informoval, však nebyly zjištěny. Bude se věci ale dál jednat.

Kokeš:

 • Nelíbila se mi Vaša agresivita (oslovuje MST), u paní Benešové jste se na mě vrhla, agresivně, kdybych byl i já agresivní, tak bychom se poprali. Nehodí se na to ani jeden (myslí ST i MST) a hodní zastupitelé by měli zvolit jiné.

Páterová:

 • Naprosto odmítá.

Digrin - čte podnět paní Libovické

 • Jízda autobusů do Rymaně i ve večerních hodinách, nyní nedostatečné, stejně tak se stává, že někdy autobus odjede dřív – předáme na ROPID. Objednat v Mníšku Opencard – to bohužel nejde. Ceník ROPID není respektován, ale to je otázka stanovení cenových pásem. Předáno na OKS, které se bude podněty zabývat.

Jeřábek:

 • Dostala Eva Wollnerová nabídku být v MAS Mníšecko?

Digrin:

 •             Bylo odpovězeno v dopise panu Jeřábkovi.

Navrátil:

 •             Odpověď zastupiteli Jeřábkovi obsahovala vše co je známo a od té doby nezměněn stav.

 

Starosta města ukončuje bod veřejná schůze. Bez usnesení

 

 

 1. Zpráva Finančního výboru

 

5.A Starosta města předal slovo Ing. Evě Wollnerové, předsedkyni Finančního výboru zastupitelstva města Mníšek pod Brdy. Předsedkyně seznámila zastupitele s informacemi z projednání rozpočtu 2015 ve výboru a citovala zápis z jednání ze dne 4. 3. 2015. Viz příloha z jednání FV byla zastupitelstvu doporučena tato usnesení.

 

Usnesení č.  7/5/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru zastupitelstva města.

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 1


Usnesení č.  8/5/2015

Zastupitelstvo města ukládá Radě města přehodnotit časový harmonogram tvorby rozpočtu na rok 2016 tak, aby bylo více časového prostoru pro jeho projednávání.

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0


Předsedající otevírá debatu k podnětu finančního výboru, který se týká dotací města za vyvážení jímek u těch občanů, kteří mají jímky a nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci.

 

Vilimovský

 • Na pondělní schůzce k rozpočtu byla komunikována ještě jedna možnost k přispění a to lidé v sociální potřebnosti.

Navrátil

 • Pro tyto účely může být sociální komise, ta doporučí pravidla a na jejich základě RM doporučí ano či ne.

Jeřábek:

 • Město by mělo zvážit, zda by nepomohlo hromadně projednat komplikovaná připojení, aby byla možnost urychleného připojení, např. paní Hochheimerová.

Digrin:

 • OSMI pomáhá všem, kdo o pomoc požádají.

Digrin:

 • Vysvětluje postup a dosavadní princip řešení.

 

Usnesení č.  9/5/2015

Zastupitelstvo města souhlasí s vyplácením příspěvku na svoz fekálních jímek za podmínek, že je občan trvale hlášený k pobytu v Mníšku pod Brdy a nemá možnost se připojit na kanalizaci.

Zastupitelstvo města pověřuje radu města realizací tohoto opatření.

PRO    14        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Usnesení č.  10/5/2015

Zastupitelstvo města ukládá Radě města pravidelně aktualizovat a zpřístupnit na sdíleném prostoru zastupitelům a členům výborů existující pracovní "Plán oprav a investic města Mníšek pod Brdy pro období 2015-2018" a doplnit ho o číslo ORG ke každé akci.

Dále Zastupitelstvo města ukládá RM pravidelně informovat o změnách a aktualizacích tohoto dokumentu.

PRO    14        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Usnesení č.  11/5/2015

Zastupitelstvo města ukládá FO předložit na každé jednání ZM písemnou informaci o stavu finančních prostředků města.

PRO    14        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 1. Opětovné projednání problematiky tělocvičny

 

Předsedající udělil zastupiteli Pavlu Grygarovi slovo. Ten, za pomocí dataprojektoru, předložil zastupitelům úvahu na rozhodnutí o tělocvičně. K tomu došlo na posledním jednání ZM. Jako jeden z příkladů uvádí stavbu sportovní haly v Černošicích.

 

Předsedající následně otevřel diskusi.

 

Digrin

 • Proč by Mníšek neměl mít prostor pro hraní nějakého soutěžního sportu. Černošice nestaví sportovní halu, ale tělocvičnu, která bude sloužit škole a ta ji bude mít i ve správě.

Grygar

 • Sportovní hala by věc řešila, protože by umožnila víc sportů. Jenom dostavba, II etapa, by stála 50 milionů. Architekt taky jen odhadoval.

Digrin

 • Nejde porovnávat záměr a projekt. V prvním případě jde o odhady podle počtu kubíků, cenu daleko přesněji pak stanoví hotový projekt. Architekt jen odhadl cenu podle svých zkušeností.

Řehoř

 • Nelíbil se mu tlak, že se máme (zastupitelé) rozhodnout hned, jinak že se nedostanou dotace. Nechce rozhodovat pod tlakem.

Digrin

 • Nebylo to pod tlakem, ZM se tím zabývá již ¾ roku. Je třeba počítat s tím, že se jedná o rámcová čísla, ne přesný rozpočet.

Vilimovský

 • Proč o tom nerozhodlo předchozí zastupitelstvo? Tehdy bylo času dost a mohlo se to udělat v klidu. Projekt malé tělocvičny byl předložen už v červnu 2014.

Grygar

 • Rámcová čísla ale i tak ovlivňují rozpočet, zatěžují jej nepřiměřeně a je to zbytečné.

Digrin

 • Jak jste přišli na 18 milionů, které prezentujete?

Grygar

 • V rozpočtu je rozpočtováno 18 milionů, takže navrhujeme postavit tělocvičnu s o něco většími rozměry než je 12x24, abychom se vešli do těch 18 milionů. Dnes hlasujeme o rozpočtu a tomu bychom se měli přizpůsobit.

Dalešická

 • Bylo by dobré se příště vyvarovat chyb, jako minule, protože když se o něčem bude rozhodovat, tak by měly být přizvány osoby, kterých se to týká. Třeba paní učitelka tělocviku říkala, že by stačila malá tělocvična, kdyby měla bezpečnější rozměry.

Grygar

 • Nejsem ještě ve fázi projednání druhé etapy, ale vlastně o ní už rozhodujeme teď, protože když to takt zůstane, jak bylo schváleno, tak už jsme o ní rozhodli.

Vilimovský

 • Podporuje stanovisko kolegy Grygara.

Dalešická

 • Jakou máme možnost vše zvrátit a napravit? Jsou nějaké sankce?

Digrin

 • Sankce samozřejmě žádné, jen se prodraží projekční práce, protože už se na projektu intenzivně pracuje.

Kotoučová

 • Mohl by architekt dodat čísla, kolik by stála ona dostavba. Když se stanoví přesně cena za polovinu tělocvičny, tak přece musí být i celková cena.

Vilimovský

 • Ateliér STAR nám špatně poradil, a kdyby chtěli zvýšit cenu, tak by město mělo vypovědět smlouvu, protože zastupitelstvo uvedli v omyl.

Jeřábek

 • Atelier uvádí špatnou práci, protože špatně i sečetl některé položky projektu. Kdybychom s tím přišli za lidmi, tak by byla nevole a nesouhlas.

Kotoučová

 • Jaká je udržitelnost projektu? Kdy můžeme do stavby pak případně zasáhnout?

Digrin

 • Není stanovena žádná. Je to tak, že jsou tři podmínky, které je třeba dodržet.

Řehoř

 • Nikdo, kdo by nám dal dotaci, tak by neschvaloval, že se část toho, na co dal peníze, zbouralo a znehodnotilo.

Vilimovský

 • Budeme dávat peníze z vlastních prostředků na to, co jsme zbourali?

Digrin

 • Může nakopírovat rozhodnutí o poskytnutí dotace a zastupitelům jej dodat. Kolik udělal pan Řehoř projektů, že tvrdí, že poskytovatel dotace nám to nebude akceptovat?

Řehoř

 • To není relevantní otázka. To s tím nemá nic společného.

Digrin

 • Dá se postavit tělocvična na daný rozměr za 18 milionů, jak navrhujete? Dle jeho názoru to není možné.

Slavíková Klímová

 • Budou dvě tělocvičny stačit kapacitně pro školu?

Digrin

 • Ta malá tělocvična by byla kapacitně na krev, ale ta větší verze, ta by byla dostačující zcela.

Dalešická

 • Pokoušela se udělat demografii, do roku 2016 bude kapacita potřeb školek narůstat, pak se to převede do školy. Během deseti let by bylo potřeba nových 17 kmenových tříd.

Digrin

 • 840 dětí maximálně, protože budou vyčerpány všechny maximální kapacity školy – hřiště, třídy, plochy, zázemí, tělocvičny. Víc dětí se prostě nepřijme. To už je pak otázka na stavbu nové školy. Znovu nabízí rozeslat rozhodnutí o přijetí dotace.

Řehoř

 • Město by mělo položit otázku architektům, jaká je správná kubíková cena, která by odhad nákladů zpřesnila. Představený návrh pana Grygara podporuje, považuje jej za dobrý.

Digrin

 • Jednání je pro něj obtížné. Před ¾ rokem přišel s variantou malé tělocvičny, cena do 18 milionů vč. DPH. Radní ani ZM tehdy ale spokojeni nebyli, chtěli větší tělocvičnu. Proto z toho vznikl ještě návrh velké tělocvičny.

Grygar

 • Vadí mu mrhání, kdy pak, po stavbě II. etapy, bude několik milionů vyvezeno jako suť. Také poukazuje na cca dvoumilionovou početní chybu v podkladech.

Dalešická

 • Město by se mělo zeptat tělocvikářů, jaký sport se nejvíc hraje, atd.

Digrin

 • Přeprojektováním se vracíme do bodu nula. V projektu bylo počítáno i s opravou venkovního budníku. První verze nešla rozložit na dva samostatné provozní celky, což byl požadavek školy, se kterou je projekt tedy komunikován.

Řehoř

 • Navrhuje poptat se architekta. Cítí, že je celkem konsensus nad jinou úvahou. Chceme větší tělocvičnu než malou nudličku. Tak se zeptáme, kolik za 18 milionů můžeme postavit.

Slavíková Klímová

 • Projektant ale musí dostat přesné zadání, jinak se ke konečnému výsledku nedostaneme.

 

Zastupitelé diskutují a radí se vzájemně mezi sebou. Předsedající na žádost zapisovatele vyhlásil 10 minutovou přestávku. (20:25 – 20:35)

 

Starosta opět zahajuje diskusi a požádal pana Grygara, aby opět spustil projektor.

 

Digrin, Řehoř - společně

 • Shrnují zadání pro projektanta a definují zadání: chodba – ano, záchody – ano, nářaďovna – ano, budník – ne. A nyní jak je možné mít velikou tělocvičnu, když stanovíme finanční strop v dohodnuté výši.

 

Usnesení č.  12/5/2015

Zastupitelstvo města ruší své Usnesení č. 5/4/2015, schválené na jednání ZM č. 4. dne 25. 2. 2015.

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Usnesení č.  13/5/2015

Zastupitelstvo města schvaluje zadání projektu v rozsahu: Rozšíření šaten a chodby, spojovací krček, nářaďovna + šatna v rozsahu projektu z března 2015. Tělocvična bude o světlé výšce stropu 6 metrů. Rozměry tělocvičny budou vyvozeny z maximální částky na stavbu ve výši 23 milionů korun českých.

 

Zastupitelstvo města pověřuje Radu města zajistit kalkulaci schváleného řešení projektu výstavby tělocvičny dle předchozího usnesení. Tento návrh kalkulace bude předložen zastupitelům města.

 

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 1. Grantový program Města Mníšek pod Brdy 2015

 

7.A Starosta města předal slovo místostarostce Daniele Páterové, která měla v gesci přípravu a projednání návrhu Grantového programu Města Mníšek pod Brdy 2015. Paní místostarostka informuje o přípravném procesu. Všichni zastupitelé obdrželi předem podklady. Byla zpřesněna metodika vyhodnocování žádostí o granty, posuzování je nyní kvalitnější.

 

Jeřábek

 • Kraj vypisuje granty na naučné stezky, bylo by dobré to dát vědět sdružením.

 

Usnesení č.  14/5/2015

Zastupitelstvo města souhlasí s předloženým návrhem na rozdělení příspěvků
v Grantovém programu Města Mníšek pod Brdy 2015.

PRO    13        PROTI  0                    ZDRŽELI SE 0

 

 1. Rozpočet Města Mníšek pod Brdy pro rok 2015

 

Předsedající otevírá debatu k rozpočtu.

 

Grygar

 • Dotaz na iPady pro školu. Skutečně je nutný takový luxus, tablet za 16 tisíc? Není možné zvolit levnější variantu?

Řehoř

 • Musí to být tablety? Nešlo by to provozovat na Samsung nebo podobně?

Digrin

 • Také se na položku díval s velkou nedůvěrou a nechal se přesvědčit k návrhu poté, co bylo vysvětleno, že v tuto chvíli je to jediná kvalitní technologie.

Dalešická

 • Nikdy, nikdy by tablety ve škole dětem nedala, možná na prvním stupni, ale na druhém nikdy. Děti všechno rozbijí, budou poškozeny.

Šretrová

 • Je stejného názoru. Také nechce tuto techniku ve škole u dětí.

Digrin

 • Cena se nyní jeví jako hodně vysoká, ale je třeba počítat s tím, že se bude soutěžit, tedy je značný předpoklad, že bude mnohem nižší.

 

Usnesení č.  15/5/2015

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2015 a rozpočtový výhled na léta 2016 – 2018.

PRO    12        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 1

 

 1. Účelový finanční Ekologický fond

 

9.A      OVV předkládá ZM návrh na zřízení Ekologického fondu města Mníšek pod Brdy, jehož hlavním příjmem by byly příspěvky fyzických a právnických osob na zajištění náhradní výsadby za kácení dřevin v katastrálních územích města. Ukládané náhradní výsadby naším odborem ve správním řízení jsou obtížně vymahatelné a zejména některé firmy by raději zvolily pro ně jednodušší cestu – finanční úhradu. Vzhledem k tomu, že od roku 1992, kdy nabyl platnosti zákon o ochraně přírody a krajiny neexistuje prováděcí právní předpis, nelze tuto možnost v řízeních realizovat. Inspirovali jsme se tudíž u jiných měst a navrhujeme založení EF, do kterého by mohl být odváděn příspěvek ve výši hodnoty náhradní výsadby a to na základě smlouvy. Založení EF je výsledkem iniciativy KŽP. OVV předložil návrh na zřízení EF radě města, která vydala toto Usnesení č. 14-11/2015: Rada města doporučuje ZM schválit založení Ekologického fondu a v případě odsouhlasení zastupitelstvem města, pověřuje vedoucí OF zřízením podúčtu pro účely EF s účinností od 1. 4. 2015.

 

Usnesení č.  16/5/2015

Zastupitelstvo města zřizuje účelový finanční Ekologický fond.

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 1. Majetková agenda

 

10.A    Nabídka společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT na odkup železniční vlečky/ žádost o souhlas s likvidací dráhy a vstup na pozemky v majetku Města Mníšek pod Brdy za účelem snesení železničního svršku.

 

ZM se předkládá žádost společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT a.s., Čelákovice, divize Mníšek pod Brdy s nabídkou Městu Mníšek pod Brdy k odkupu železniční vlečky, části spojovací koleje od 0,000 km do 2,825 km (k vratům do areálu KHM).

 

Cenová nabídka činí 4 368 500,- Kč za celou vlečku. Cena za 1 km vlečky činí 1 546 371,681 Kč.

Cenová nabídka obsahuje ceny za:

 • Kolejový materiál železničního svršku
 • Odbočnou výhybku z trati Čisovice/Mníšek p. B. (18,055 km)
 • Kolejnice, upevňovadla (drobné kolejivo)
 • Dřevěné a betonové pražce
 • Štěrkové lože
 • Mostní objekty (0,928 km a 2,813 km)
 • Úprava přejezdu dráhy-vlečky s komunikací III. třídy Čisovice/Mníšek p.B.
 • Cena za pozemky KHM pod spojovací kolejí dráhy-vlečky

 

Cenová nabídka na odkup vlečky je na zvážení. Je nutno zohlednit cenu za kolejový materiál, spojovadla a upevňovadla. Použité pražce a štěrkové lože jsou kvalifikovány jako nebezpečný odpad, s jejichž likvidací jsou spojené další finanční náklady.

 

2. V případě, že nabídka na odkup železniční vlečky nebude Městem Mníšek pod Brdy akceptovaná, žádají o vydání souhlasu k provedení likvidace dráhy – železniční vlečky a žádají o vstup na pozemky v majetku Města Mníšek pod Brdy za účelem snesení železničního svršku.

 

Žádost společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT a.s. byla předána k projednání radě města s doporučením nesouhlasit s cenovou nabídkou na odkup železniční vlečky a souhlasit s likvidací železniční vlečky a povolením vstupu na pozemky města za účelem snesení železničního svršku za předpokladu uvedení pozemku do původního stavu.

 

Rada města svým usnesením 6-8/2015 postoupila problematiku nákupu vlečky společnosti KOVOHUTĚ HOLDING DT a.s. k projednání do ZM a to vzhledem k výši stanovené ceny.

 

Otevřel diskusi.

 

Řehoř

 • Uvažuje nad budoucím jednáním se zájemcem o koupi areálu. Navrhuje podmínit souhlas města tím, že nejprve bude odstraněna stará ekologická zátěž. Teprve pak by mu město mohlo povolení vydat. Princip – ukliďte po sobě a my vám pak povolíme snesení vlečky.

Slavíková Klímová

 • Kolik metrů vlečky je na našich pozemcích?

Digrin

 • Málo, je to zanedbatelné.

Jeřábek

 • Popisuje starou ekologickou zátěž, hrozí, že se to zapečetí, komise pro ŽP se snaží o spolupráci s fakultami.

Dalešická

 • Neměli bychom souhlas podmínit i nějak jinak? Třeba vložením nějaké částky do ekologického fondu.

Slavíková Klímová

 • Dá se předpokládat nějaká negativní reakce ze strany majitelů kovohutí na naši podmínku?

Digrin

 • Nedá se předpokládat přesně, jak by reagovali.

Vilimovský

 • Který SÚ o tom bude rozhodovat? Nedá se jim také nějaké podmínka vložit do rozhodnutí při schvalování?

Landová

 • Ve věci bude rozhodovat příslušný speciální drážní stavební úřad.

Digrin

 • Upozorňuje na plánovanou schůzku se zástupci Kovohutí.

 

 

Usnesení č.  17/5/2015

Zastupitelstvo města odkládá na další jednání své rozhodnutí v této věci z důvodu plánované schůzky se zástupci Kovohutí a novým investorem.

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE  0

 

 

10.B    Žádost o směnu (popřípadě koupi a prodej) části pozemků mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou ATRIO BYDLENÍ, s.r.o. Jedná se o části pozemků p.č.1601/1 ve vlastnictví ATRIA a p.č. 1600 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

 

Firma ATRIO BYDLENÍ , s.r.o. zastoupená panem Ing. Fislem žádala o směnu ( případně koupi a prodej) části pozemku ve vlastnictví ATRIA , p.č. 1601/1 – v geometrickém plánu rozděleným na část s p.č. 1601/29 (125,5 m2) s částí pozemku ve vlastnictví Města MpB, p.č. 1600 – v geometrickém plánu rozděleným na část s p.č. 1600/4 a 1600/5 ( stejné výměry), vše v k.ú. Mníšek pod Brdy, za účelem připojení pozemku ke komunikaci Pod Lesem.

Pozemky mají stejný druh – zahrada a mají stejné výměry – 125,5 m2.

První žádost o připojení na komunikaci, vodovod a kanalizaci podal zastupující Ing. Mejzlík. RM usnesením č.7-080/2014 ze dne 14.4.2014 nesouhlasila s dělením pozemku p.č. 1601/1 k.ú. Mníšek pod Brdy, napojením na komunikaci, připojením na vodovod a kanalizaci - stavba nebyla v souladu s regulačním plánem. RM navrhuje další jednání o rozvoji lokality tak, aby bylo v souladu s nově navrhovaným ÚP.

 

V této žádosti byla výměna pozemků již v souladu s navrhovaným ÚP.

 

Rada města usnesením č. 14-092/2014 ze dne 15.10.2014 souhlasila se směnou (případně koupí a prodejem) části pozemku 1601/1 s pozemkem 1600 o stejné výměře 125,5 m2 v souladu s nově navrhovaným ÚP v k.ú. Mníšek pod Brdy, dle přílohy č. 1 žádosti č.j. 11328/2014.

 

Wollnerová

 • Dotaz na pozemek pod hranicí hřebene, ptá se, zda pozemek zůstane průchozím.

Šretová

 • Musíme myslet na to, aby les zůstal lesíkem.

Duchoňová

 • Lesík zůstane zachován. Pozemek od Atria umožní vybudování chodníku pro pěší a napojení zadní části ulice Pod Lesem na lesní cestu.

 

 

Usnesení č.  18/5/2015

Zastupitelstvo města souhlasí se záměrem směny pozemku p.č. 1601/29, k.ú. Mníšek pod Brdy s pozemky p.č. 1600/4 a 1600/5, k.ú. Mníšek pod Brdy, dle geometrického plánu č. 2546 -174/2014 o stejné výměře – 125,5m2 mezi firmou ATRIO – BYDLENÍ, s.r.o. a Městem Mníšek pod Brdy.

PRO 11          PROTI  0                    ZDRŽELI SE 0

 

10.C    Darovací smlouva – manželé Růžičkovi chtějí darovat pozemek pod komunikací Na Vrškách. Na základě usnesení RM č. 34-010/2011 ze dne 23.3. 2011 odsouhlasila RM převod části pozemku parc.č. 491/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy pod místní komunikací ve vlastnictví manželů Růžičkových na Město Mníšek pod Brdy a s oddělením předmětné části tohoto pozemku.

Předmětná část pozemku byla oddělena geometrickým plánem č. 2509-47/2014 a dělení bylo odsouhlaseno SÚ pod č.j. MMpB-SÚ/8921/14-1216/2014-Pet

Jedná se o pozemek o výměře 10 m2 parc.č. 491/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č.  19/5/2015

Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku parc.č. 491/3 o výměře 10 m2 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárcem manželi Jaroslavou a Milanem Růžičkovými, bytem Na Vrškách 875, 252 10 Mníšek pod Brdy  pozemku pod komunikací parc.č. 491/3 o výměře 10 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle geometrického plánu č. 2509-47/2014.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

PRO    11        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 1. Rezignace člena Kontrolního výboru zastupitelstva a volba člena nového

 

K rukám starosty byla doručena rezignace pana Ing. Medka na členství v Kontrolním výboru zastupitelstva města Mníšek pod Brdy. Dává prostor zastupitelům pro návrhy.

 

Jeřábek

 • Navrhuje paní Ing. Slavomíru Stárkovou, kterou navrhoval už dříve.

Kotoučová

 • Navrhuje pana Aleše Krákoru, bývalého člena rady města, který má zkušenosti.

 

Předsedající nechává hlasovat v tom pořadí, jak byly předneseny návrhy.

 

Zastupitelstvo města jmenuje Ing. Slavomíru Stárkovou členem Kontrolního výboru zastupitelstva města Mníšek pod Brdy.

PRO    4          PROTI  0                    ZDRŽELI SE  7                      návrh nebyl přijat

 

Usnesení č.  20/5/2015

Zastupitelstvo města jmenuje Aleše Krákoru členem Kontrolního výboru zastupitelstva města Mníšek pod Brdy.

PRO    8          PROTI  0                    ZDRŽELI SE 3                       návrh byl přijat

 

 1. Různé

 

12.A    Úklid u Zadního rybníka

                                          

Jeřábek

 • Je to pozemek města, bojí se, že se tam něco stane, město by mělo pozemek vyčistit, už to trvá 15 let.

Digrin

 • Navrhuje, aby se to projednalo třeba i na besedě o Zadním rybníku. Z hlediska napjatého rozpočtu je to ale nepřijatelný náklad v tomto roce.

Kotoučová

 • Navrhuje označit prostor zákazem vstupu.

 

Usnesení č.  21/5/2015

Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením nákladů na zabezpečení prostoru Zadního rybníka, p.č. 1000/, do rozpočtu města pro rok 2016.

PRO    11        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

12.B    BIKECLINIC, návrh projektu

 

Jeřábek

 • Potkal jsem náhodou pana Petráka z Bikeclinic před úřadem, líbí se mu moc místo v Ďolíkách, kde by rád postavil „bikearénu“.

Páterová

 • Informuje o jednání s panem Petrákem, proběhlo v úterý, kdy se projednávala úvaha nad opakováním akce cyklo závodů ve škole. Otázka ohledně arény byla zmíněna jen okrajově. Ve věci se povedou další jednání, do kterých bude zapojena i škola.

 

Bez usnesení

 

Dále obecná debata ohledně začátků jednání ZM. Po diskusi se další zastupitelstvo bude konat s časem začátku v 18:00 hodin.

 

Konec ve 22:40 hodin.

 

 

Ověřovatelé:                          Daniela Páterová

       Ing. Pavel Grygar

 

      Ing. Petr Digrin Ph.D.

      starosta

 

Usnesení č. 4-2/9/2015 z 10.9.2015

ZM schvaluje upravenou část  zápisu z jednání ZM č. 5  ze dne 25.03.2015 upravenou ověřovatelem  zastupitelem Grygarem.

 

4. Veřejná schůze

Jarmila Balková, občanka:

 • Existuje nějaká ucelená koncepce péče o veřejnou zeleň? Nikde na webu ji nenašla. Přála by si, aby něco takového existovalo, pro veřejnost, aby se mohla dopředu vyjádřit k nějakým razantnějším zásahům, zejména občané, kterých se to bezprostředně týká, ale i ti, které to zajímá z globálního hlediska

Digrin:

 • To, co má Mníšek zpracováno, je takový komplexnější pasport zeleně, ale že bychom měli koncepci údržby zeleně, to nemáme. Je spousta pozemků, které jsou, byť veřejnou zelení, v soukromém vlastnictví, tedy je obtížné zpracovat koncepci zeleně na soukromých pozemcích, a těch je drtivá většina.

Balková:

 • Jde jí o veřejnou zeleň. Ne o zeleň na soukromých pozemcích. Jde jí o poměrně razantní zásahy a současně o masivní výsadbu na různých pozemcích ve městě, aby občané měli možnost se dopředu vyjádřit. Nemyslí Pivovárku, ale například pozemek nad kulturním střediskem.

Digrin:

 • K prostoru za KD bylo ale i veřejné jednání, kterého se mohla zúčastnit.

Duchoňová:

 • Bylo opakovaně informováno ve zpravodaji města. Informovali jsme občany předem, že se chystá obnova zeleně v Mníšku pod Brdy. Týká se to vybraných lokalit, byly tam vyjmenované.

Balková:

 • Má občan, kterému by se nějaká ta lokalita a ten zásah tam nelíbil, možnost to zvrátit?

Duchoňová:

 • Projekt byl realizovaný z dotace a je podložený zpracovaným projektem. Zásahy byly realizované tak, že to vyžadoval stav těch stromů. Informovali jsme několikrát ve zpravodaji, měli jsme několik dotazů a na všechny jsme odpověděli.

Balková:

 • Budete v dohledné době pokračovat?

Duchoňová:

 • Projekt pokračuje do května 2015.

Jeřábek:

 • Pivovárku se nám podařilo zvrátit, ale všechny parky už ne, bylo toho na mě moc. Lidé si ale neuvědomují, že jsou nějaké hranice, za které už nemohu, už je toho na mě dost. Nechci se tím chlubit.

Landová:

 • Projektům se věnuje i komise pro životní prostředí, projednávají se návrhy a dochází ke kompromisu a dohodám. Stejně i rada města, která je součástí schvalovacího procesu při žádosti o kácení. Při kácení tří topolů bylo i svoláno místní šetření pro obyvatele okolních domů.

Oldřich Kokeš, občan:

 • Kovohutě ohrožují obyvatele a děti, spalují toxické látky, od 16 do 24 hodin každý den. Město ohrožuje lidi a hlavně děti. Požaduje ihned zjednat nápravu. Teplárenská Kolín je stejný případ, měla by být ihned odpojena.

Digrin:

 • Město nic nezanedbává.

Jeřábek:

 • Musí se volat policie, nic jiného nám nezbývá. Nebylo v zápisu, že jsme chtěli investovat do měřící stanice. Legislativní šance je minimální, lidi v Mníšku by se měli zamyslet, zda by se neměla stanice měřící z rozpočtu pořídit.

 

 

 

 

Vyvěšeno: 21. 4. 2015

Datum sejmutí: 7. 5. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět