Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 5 ze dne 19.4.2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšek pod Brdy
č. 5 ze dne 19.4.2011.

 

Přítomni: Ing. Petr Digrin Ph.D., Vlastimil Kožíšek, Alena Štamberková, Eva Jarolímková, Ladislav Šimečka, PhDr.Vladimíra Pirichová, Milan Kotouč, Bc. Marie Šretrová, Ing. Karel Vejmola, Jiří Zápal, JUDr. Miroslav Vilimovský, Aleš Krákora, Milan Vyskočil

 

Omluveni: Ing. Tomáš Pallagy,  RNDr. Milan Brabenec

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l8:10 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva bylo konstatováno, že přítomno je 13 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

Předsedající seznámil přítomné s připraveným programem:

Po volbě zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise, schválení programu, zprávě o činnosti RM a MÚ a veřejné schůzi budou následovat body

1) Prezentace zájemců o koupi pozemků u vjezdu do města

    Je to hlavní bod programu, ke kterému byl pozván také majitel druhého pozemku pan
    Kalát.

2) Žádosti o schválení splátkových kalendářů
    Vzorová smlouva je předložena v dodatečných materiálech.

3) Různé

    - možný prodej domu č.p. 555 (bude to spíš ideová diskuse o případném prodeji nebo jiném   
    řešení)

    - záměr prodeje pozemků pod domem č.p. 836/837

Poslední bod k projednání vznikl rychle a neplánovaně. Při prodeji posledního bytu se stalo to, že katastrální úřad prodej odmítl zaknihovat. Společně s tím byl měl následovat i prodej pozemků pod domem všem vlastníkům. Po prodeji 23 bytových jednotek trvalo delší dobu, než se prodal poslední byt a v tomto období došlo k tomu, že město nabylo směnou do svého vlastnictví jeden pozemek. Tento pozemek musí být prodán všem vlastníkům. Mělo by se to systémově vyřešit a prodat všem, kteří mají podíly.
I po tomto prodeji zbývá ještě cca 200 m2, které zůstanou v soukromém vlastnictví.

Diskuse bude pokračovat až v rámci naplánovaného bodu.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu pana Jiřího Zápala a JUDr. Miroslava Vilimovského a do návrhové komise Milana Vyskočila a Aleše Krákoru. Zapisovatelkou navrhl paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Jiřího Zápala a JUDr. Miroslava Vilimovského a návrhovou komisi ve složení Milan Vyskočil  a Aleš Krákora .

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

Hlasování:        PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno.

 

Schválení programu:

Pan starosta seznámil přítomné s návrhem programu podrobněji již před volbou ověřovatelů, návrhové komise a zapisovatelky.
Nikdo ze zastupitelů nepožaduje doplnění programu.

 

Předsedající dal hlasovat o  návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

Zpráva o činnosti RM a MÚ

Veřejná schůze

1) Prezentace zájemců o koupi pozemků u vjezdu  do města

2) Žádosti o schválení splátkových kalendářů

3 Různé – možný prodej domu č.p. 555

              - záměr prodeje pozemku pod domem č.p. 836/837.

Hlasování:                    PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

 

* Zpráva o činnosti RM a MÚ

 

Poslední ZM proběhlo před 3 týdny, RM zasedla 2x, kromě běžné agendy se řešil především územní plán. Byli osloveni  zájemci o pořízení ÚP. Další věc, která proběhla je VŘ na dodavatele rekonstrukce náměstí, přihlásilo se 8 zájemců, řízení ještě běží, příští týden bude uzavřeno a bude doporučeno pořadí nabídek. – Pak se to pošle na Regionální úřad Středočeského kraje ke kontrole. V druhé polovině května by se mohla uzavřít smlouva o dodávce díla.

 

Ještě je vlastně jedna nová věc, není napsaná v programu, a to je smlouva se Státním fondem životního prostředí, měla by se dnes projednat a schválit. (Pan starosta vyzval vedoucího OKS, aby věc vysvětlil).

Pan Navrátil:  smlouva přišla ze SFŽP v pondělí, tj. včera, má dojít k jejímu podpisu a okamžitému návratu na SFŽP, podmínkou k jejímu podpisu starostou je souhlas zastupitelstva.

Na tuto smlouvu se čekalo asi půl roku.

Je to Smlouva o přidělení dotace na akci „Zateplení MŠ 9. května v Mníšku pod Brdy.
Práce jsou již hotové.

Projednání by se mohlo zařadit třeba do bodu Různé.
Návrh usnesení připravila paní Svitálková a je doplněn do materiálů.

JUDr. Vilimovský – požádal, když nemají smlouvu v materiálech, aby „kolovala“, aby  si ji mohli zastupitelé prohlédnout.

 

* Veřejná schůze

 

18:25 hod.

Paní Alena Jandová – je jedním z vlastníků v domě 836/837 –  dostali se jako nájemníci k možnosti převodu bytů až v poslední vlně převodů, od té doby, kdy MV začalo převádět majetek na obce. Tím se dostali do poslední vlny převodů bytů z majetku města. Byty stály 4násobně víc, než ty v první vlně.
Pozemky zůstaly nevyřešené, snažila se je řešit, nepodařilo se to. Jeden vlastník, paní Šustrová zemřela v Německu, Ministerstvo obrany mělo projednat dědictví a pozemek převést na obec. K pozemku se ale dostal záhadným způsobem pán, který je následně směnil s městem za jiný pozemek.
U všech předcházejících prodejů domů byly pozemky pod domy převáděny bezplatně.

Myslí si, že tento poslední pozemek pod domem by mohl být řešen obdobně.

 

JUDr. Vilimovský – dotaz k propadlé komunikaci na Nové ulici, jaký to má pokrok? Myslí si, že se to týká i mateřské školky, možná jsou poškozeny vodovodní a kanalizační řady, teče špatná voda.

Starosta – v MŠ je to v pořádku, MŠ si nestěžovala, ale kanalizace od vašeho rohu (pozn. myšleno od domu Vilimovských) až po Dobříšskou je v katastrofálním stavu – město dostalo nabídku na opravu, cena je vysoká -  přes 800 tis.

 

JUDr. Vilimovský – dotaz, zda by se nemohlo k těm dírám dát nějaké značení - zákaz zastavení – někdo tam stále stojí s autem u té díry a pak se tomu nedá vyhnout.

Starosta – to není v naší pravomoci, muselo by se to projednat v Černošcích s paní Sémovou na odboru dopravy.

Díru můžeme ale „přebalit“, na OS REALu teď dělají komunikace a zítra budou končit, zítra mohou opravit i tuhle díru.

 

Zkusíme se dohodnout s městskou policií, aby promluvila s majitelem auta.

Diskuse o značkách před oběma školkami.

 

Úkol OSMI - projednat umístění značek „zákaz stání“ před MŠ 9. května a před MŠ Nová mezi křižovatkou Vejhrádek a Dobříšská.

 

Konec veřejné schůze

 

1) Prezentace zájemců o koupi pozemků u vjezdu  do města.

Pan starosta přivítal pana Kaláta, vlastníka souvisejících pozemků s plánovanou výstavbou marketu u vjezdu do města.

 

Jako první prezentují svůj návrh na zástavbu pozemků zástupci provozovatele společnosti Billa – rok hledali a vybírali partnera, který by byl schopen provozovnu v Mníšku postavit. Spojili se se společností JTH, panem Třešňákem. Pro dnešní den připravili vizualizaci, (barevná publikace rozdána zastupitelům). Znázorněny tři varianty na ukázku, co lze realizovat, další materiály předány na flasch – projektor není k dispozici.

Pan Daniel (ředitel expanze Billy) - V současné době provozují 201 prodejen v různých zemích také např. v Rusku, Slovensku, Bulharsku, Rakousku na Ukrajině. Koncept se vyvíjel v Rakousku, ale s Českou myšlenkou. Projekt zde na Mníšku je na menším prostoru, než by potřebovali, ale vešlo se do něj vše, co je potřeba. Mohla by tady vzniknout dobrá konkurence k podejně na náměstí a k Penny, což je sesterská společnost. Budou se doplňovat, nebudou si konkurovat. Billa drží cenovou hladinu v celé republice, neodlišuje se, že by byla někde dražší a někde levnější. Konceptem je pultová střecha, jsou schopni se podřídit a může tam být  střecha sedlová. Budou se snažit zapadnou do prostředí.

Pan Marec (zástupce JTH s.r.o.)  – jsou si vědomi, že vstup do města je architektonicky cenné místo, projekt lze upravovat dle požadavků města jak v barevnosti, ve výběru typu střechy, doplnit osázením zeleně. Předností projektu je, že jsou ve smluvním vztahu s církví, mají uzavřenou smlouvu na pozemky vedle Penny. Tam budou objekty s nepotravinářským zbožím. Objekty by mohly být se stejnou vizáží, úpravou zeleně, mohlo by to tvořit tu vstupní bránu do města, to je výhoda tohoto projektu. Pokud město bude chtít jakoukoli střechu, může se upravovat. Lokalita je nějak definovaná.

Pokud mají zastupitelé zájem - farář Dlouhý může předat informace.

Pan Třešňák – (JTH). Pan Třešňák vysvětluje postup při realizaci. Vše dělá na fyzickou osobu - Manželé Třešňákovi, ručí vlastním majetkem. Na pronajatých pozemcích dochází k výstavbě objektu. Sortimentem kromě potravin je textil, textil pro děti drogerie a další nepotravinářské zboží.

Pan Marec – byli vybráni společností Billa, funguje dlouhodobá spolupráce, nabídka rozsáhlá, výrazně jiný sortiment. Konkurenční společnost zřejmě nabídne sortiment velice podobný Penny.
- Billa má lepší sortiment, vyšší úrovně

 

Zast. Šretrová – dotaz - můžete přesně specifikovat sortiment kromě potravin

 

Pan Marec - Drogerie, kuchyňské vybavení, akce v rámci Billa klubu, nádobí, některé el. přístroje, nejsme společnost, která by se zabývala nepotravinářským sortimentem.

Pan Třešnák -  boty, sportovní potřeby. Když dostane k dispozici pozemek, začne projektovat.

Zast. Vejmola – dotaz - postavíte na církevních pozemcích i tehdy, když ne na našich pozemcích?

Odpověď – Ano, církvi to slíbil, smlouva je  na 30let.

Zast. Vejmola – tady ve městě je nová lokalita Eden, jsou tam nové bytové domy, asi 400 obyvatel. Bylo by možné tam provozovat pobočku Billy -  malý obchod s potravinami, rychlo, expres. Jsou tam připraveny prostory k pronájmu – mohlo by to být detašované pracoviště Billy.

Odpověď – Ano, to by byli asi schopni.

Pan Daniel, vše je o penězích, musí znát podmínky.

Zast. Kožíšek – dotaz  - zda mají nějaký časový interval – co bude dřív? Stavba marketu na pozemcích města nebo obchodů na pozemcích církve?

Pan Marec – na pozemcích církve máme prověřené inženýrské sítě, vše připravené, tam to bude dřív. Na podzim byla podepsána smlouva s církví, je tendr na projektanta, je to výsledek delší práce.

Půjdou stejnými kroky, územní a stavební řízení nějakou dobu trvá, klimatické podmínky taky hrají svou roli.

Starosta – bavíme se o rocích.

Pan Třešňák – přípravy na církevních pozemcích už běží.

Když začnou jednání o výstavbě na pozemcích města, jsou schopní přizpůsobit architekturu.

Pan Marec – dá se to spojit i přeložkou vysokého napětí, je mnoho věcí, které budou souviset a dají se řešit.
Starosta oslovil majitele  pozemku pana Kaláta, aby se k věci vyjádřil.

Pan Kalát – jednání s Billou začalo asi před 2 - 2,5 lety – jednání se vlekla, byly různé připomínky, varianty a nevedlo to k dohodě. Koncem srpna se ozvalo Tesco, s nmi bylo jednání pružnější, slíbil pozemek prodat firmě která zastupuje Tesco.

Zast. Zápal – dotazy směřovaly k tomu, co se tam bude prodávat, jeho by zajímalo,

zda jsou schopni alternovat umístění v prostoru, když pomineme vlastnictví pozemků, zda přijmou stanoviska architektů, kteří zastupují město?

Pan Marec – již se o tom zmínil, že ano.

Další dotaz pana Zápala - zda znají to, co tam dovoluje ÚP.

Pan Marec -  1. varianta se vyhýbala vysokému napětí, jednalo se o umístění parkoviště jsou dvě možnosti buď od vjezdu do města nebo obráceně od křižovatky, vzniklo přisunutí k silnici. 

Zast. Zápal – jedná se mu spíš o posunutí k potoku.

Obecně, ano jsme ochotni se zabývat jiným umístěním, dál je ale pozemek Pozemkového fondu.

Pan Daniel – pohnout s domem – nemáme problém, měli by být viditelní od příjezdu do města nebo od příjezdu z vnitřku města, vždy bude hezčí od příjezdu z města – odtud přijíždí zákazník.

Starosta – vypršel čas prezentace, děkujeme, zvážíme, budeme chtít dát vědět jednoznačnou odpověď.

 

Prezentace společnosti InterCora , spol. s r.o., obchodní a nákupní centra– zastupuje společnost Tesco –

Starosta přivítal zástupce, předává slovo jim a poté prostor zastupitelům na dotazy.

 

Pánové Veselý, Vítek, Vrátný

 

Pan Vrátný – Tesco se představuje s novým konceptem na 800 m2 prodejní plochy, sortiment potraviny i nepotravinové zboží.

Budova by měla vypadat jinak, než standardní, stříbrná s dřevěným obkladem, otevírací doba od 7 do 22 hod.

 

Pan Veselý – upozornil na financování, promluvil o kupní ceně, způsobu zaplacení – před podpisem kupní smlouvy by byla celá částka složena v notářské úschově, po zápisu do vlastnictví by byla cena uvolněna. Pan Vrátný vysvětlil předložený písemný materiál. Strategii s majitelem zahradnictví, které je již na části pozemku, mají domluvenou.

 

Pan Vítek - nejednalo by se o standardní budovu, přizpůsobí pohledu na město, fasády i tvar. Předkládají návrh, který se dá ale měnit ve spolupráci se stavební komisí, architektem města, stavebním úřadem.

Nechce zdržovat – vyzval k dotazům.

 

Starosta – s čím se dá srovnat velikost plánované prodejny u nás?

Odpověď – těžko říct – většinou bývají provozovny většího rozměru, tahle by se dala možná přirovnat k prodejna Na Lukách (v Praze)

 

Převažuje sortiment anglického typu, není to diskont, ale supermarket, pro lidi je přehlednější.

 

Zast. Vejmola – má stejnou otázku jako na předcházející firmu – v Mníšku vznikla nová lokalita Eden – má asi 400 nových obyvatel, jsou tam nové prostory v přízemí bytových domů, nic tam není – bylo by možné tam zavést pobočku k Tescu, malou prodejnu?

 

Odpověď – to je tam u dálnice, - měli to v nabídce - odmítli

 

Dotaz - Co jsou ty „nepotraviny“

Odpověď - Drogerie, kuchyňské zboží,  elektro, papírnictví.

 

Zast. Vilimovský dotaz na pana Vrátného – má zkušenosti s prodejnou v centru Prahy na Národní třídě. Před lety to byla dobrá prodejna, kam chodili lidé velice rádi a teď z dobré prodejny se stala špatná.

Před 15 lety dobrá, s kvalitním sortimentem, pak šla dolů, místní obyvatelé tam přestali chodit.

0dpověď - Je to o lidech, o manažerech prodejny.

Teď už funguje jinak logistika.

 

Zast. Zápal – oslovil pana Kaláta, zda se chce ještě vyjádřit – ne, už řekl svůj názor v předešlém vstupu.

Zast. Zápal – dotaz - když to tady postavíte, tak za 50 let tu možná budou pořád – zda jsou schopni tomu objektu dát lepší „ksichtík“.

 

Pan Veselý – dřív se stavěly jednoduché plechové budovy, dnes to pokročilo dál, že se dá udělat hezká budova, různé fasádní úpravy, okna, klenby, barvy – pokud by byl požadavek na vzhled a nebude to studna na peníze, tak se dá najít samozřejmě kompromis tak, aby nebyl zatížen zákazník.

 

Pan Vrátný – může být sedlová střecha – cokoli, také společnost podporuje charitu, mohli by přispět městu třeba na školku nebo jinam, kam to bude potřeba.

 

Zast. Zápal – jsou ochotni posunout budovu dál od silnice?

Odpověď – nyní je to umístěno s ohledem na stávající zahradnictví, mysleli si, že ho tam město bude chtít, pokud by se něco změnilo, tak samozřejmě jsou ochotni posunu.

 

Starosta – dotaz na platební podmínky, zda by to nešlo navázat třeba na souhlas s vydáním územního rozhodnutí.

 

Odpověď - Potřebujeme vidět světlo na konci tunelu, společnost nemůže utopit peníze do něčeho, v čem není jistota, že to opravdu bude v provozu.

V ideálním případě by to bylo možné až po územku, ale jsou schopni třeba zaplatit zálohu – je to otázka diskuze.

 

Starosta – 40% pozemků je ve vlastnictví  Města,  60%  pozemků vlastní pan Kalát.

Záměr původního tvůrce ÚP to nebyl – v ÚP je  budova hotelového bytu..

Záleží na tom jestli to tam chceme nebo nechceme, bude se připravovat nový ÚP.

 

Ukončení prezentace.

 

Starosta - Měli bychom si položit tři základní otázky:

1. - chceme tady postavit vícesortimentní prodejnu - ano nebo ne,

2. - kdo ji postaví

a až  3. – jak se postaví

 

Pokud rada města obdrží kompetenci  ladit podmínky s některou vybranou firmou, výsledek by posvětilo zastupitelstvo.

Teď jsme ve fázi rozhodování o tom – „kdo“, to je zásadní.

 

Zastupitelé se budou  jednotlivě vyjadřovat k otázce, zda stavět a „kdo“ by to měl být.

 

Zast. Vejmola – ano stavět, - Tesco, (odsunout od cesty, hezkou budovu se sedlovou střechou a podmínka - prodejna na novém Edenu)

 

Zast. Šretrová – měli bychom se zeptat pana Kaláta – pokud se dohodneme na jiném projektu, jestli by byl ochoten jít do toho s námi.

 

Pan Kalát – nechce jít proti městu, asi by se přizpůsobil, myslí si ale, že firma – Tesco bude korektnější.

 

Starosta – pokud se nedohodneme s jedním, můžeme se vrátit k druhému.

 

Diskuse o postupu rozhodování.

 

Zast. Zápal – úvaha - v jakém gardu by mělo být dnešní rozhodnutí – prodáváme pozemky tomu nebo tomu?

Starosta – Ne, o tom s kým začneme dál jednat.
Zast. Vejmola – určí se to, s kým budeme jednat. S kým doladíme smlouvu o smlouvě budoucí.

 

Zast. Vilimovský – zdůrazňuje, chápe jak jednal pan Kalát, konkrétní partner, akurátní, dodržuje slovo, My jsme zase v jiné pozici – co bude nejlepší pro Mníšek – přiklání se, k tomu, co řekl pán z Billy, - podporuje to, co je pro lidi změna kultury prodeje, rozdíl kvality sortimentu.

 

Zast.Šretrová - souhlasí

 

Starosta – je jedna důležitá věc, která tady nebyla řečena – ať to bude jeden nebo druhý –. Vlastník Billy má nevyrovnané závazky vůči městu, druhá věc je, že představovali výhodu, že již mají zajištěné církevní pozemky, kde stavět budou. Celý areál bude v rukách jednoho vlastníka. Tvář budovy se dá upravit u všech.

 

Pokračují odpovědi na rozhodování:

 

Zast. Vilimovský – ano postavit, – Billa (– dořešit vzhled)

 

Zast. Krákora – ano postavit, z pohledu obchodního – Tesco , také z pohledu konkurence, slibují lepší zboží ne diskont.

 

Zast. Šretrová – Billa – nejdřív ať doplatí, co dluží, pak sedlová střecha připravit smlouvu budoucí.

 

Zast. Zápal – prosba na Kaláta – pokud teď bude odsouhlasena Billa, když má špatnou zkušenost, zda to bude moci akceptovat?
Pan Kalát – já s nimi už nic nebudu podepisovat, může to narazit.

Proto Zápal vyslovuje šanci, a prosbu, aby se přes to pan Kalát přenesl, jeho odpověď je:

Ano, dále jednat -  Billa, (podmíněno změnou dispozice).

 

Zast. Digrin – pro stavbu, pro Tesco, (Billa tam stejně něco postaví (nonfood). Určitě bude požadovat změnu vzhledu, Na Billu) .

 

Zast. Kožíšek – pro Tesco, (vzhled upravíme, chce konkurenci, je s ním spokojen).

 

Zast. Vyskočil – pro Tesco. Ve Stodůkách byla Billa – zavřeli to, teď jsou tam sklady uprostřed sídliště a nikoho to nezajímá a byli taky v nájmu.

 

Zast. Jarolímková – Tesco

 

Zast. Pirichová – Billa (pan Třešňák je jí sympatický, určitě je dobrý a věří mu, když toho tolik postavili).

 

Zast. Kotouč – líbila  se mu Billa, ale nelíblo se mu, jak se k městu zachoval její vlastník. také si myslí, že pro konkurenci bude lepší Tesco.

 

Zast. Štamberková – Billa

 

Zast. Vejmola – opakuje stejné rozhodnutí – Tesco

 

Zast. Šimečka – Tesco – (má s obojím zkušenosti, a Billa bude taky naproti)

 

Po sečtení návrhů je výsledek:

8 zastupitelů pro TESCO a 5 zastupitelů pro BILLu

Nadpoloviční většina rozhodla, že se bude pokračovat v jednání se společností zastupující řetězec TESCO.

 

Návrh usnesení:

ZM bere na vědomí prezentaci návrhů na výstavbu vícekapacitní prodejny na pozemcích u vjezdu do města společností JTH (Jaroslav Třešňák-Horova) a InterCora spol. s r.o.

Hlasování:        PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 3/5/2011 bylo přijato

 

Návrh usnesení:

ZM pověřuje radu města jednáním se společností Intercora, s.r.o. o podmínkách realizace předloženého projektu a přípravy smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

Hlasování:        PRO 8             PROTI 3         ZDRŽEL SE 0Nepřítomni 2

Usnesení č. 4/5/2011 bylo přijato

 

Návrh usnesení:

ZM pověřuje radu města jednáním s investorem projektu na pozemcích Římskokatolické církve Mníšek pod Brdy o podobě tohoto projektu.

Hlasování:        PRO 12           PROTI 0         Zdržel se 1

Usnesení č. 5/5/2011 bylo přijato

 

2/1 Žádost o povolení splátkového kalendáře.

Paní Jana Pellarová požádala o splátkový kalendář na úhradu dlužné částky související s nájmem bytu na Hladovém Vrchu. Rada města s uzavřením splátkového kalendáře souhlasila.
Návrh usnesení:

ZM schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkách na úhradu plateb za služby související s nájmem bytu v č.p. 598 Hladový Vrch, a to od května 2011 ve výši 500,-- Kč/měsíc mezi věřitelem Městem Mníšek pod Brdy a dlužníkem Janou Pellarovou, bytem Mníšek pod Brdy, Hladový vrch  598.

ZM pověřuje starostu podpisem uznání dluhu a dohody o splátkách.

Hlasování:        PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0nepřítomen 1

Usnesení č. 6/5/2011 bylo přijato

 

2/2 Žádost o povolení splátkového kalendáře.

Pan Jan Hladký požádal o splátkový kalendář na úhradu dlužné částky za bydlení a služby v domě č.p. 555 Rudé armády. Rada města s uzavřením splátkového kalendáře souhlasila.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkách na úhradu plateb za služby související s nájmem bytu č. 7 v č.p. 555 a to od května 2011 ve výši 2000,- Kč/měsíc mezi věřitelem Městem Mníšek pod Brdy a dlužníkem Janem Hladkým, bytem Mníšek pod Brdy, Rudé armády 555.

ZM pověřuje starostu podpisem uznání dluhu a dohody o splátkách.

Hlasování:        PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1             nepřítomen 1

Usnesení č. 7/5/2011 bylo přijato

 

3/2 Záměr prodeje pozemku pod domem 836/837

Zastupitelstvu se předkládá k projednání záměr prodeje pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v  k.ú. Mníšek pod Brdy, na kterém se nachází  bytový dům se dvěma čísly popisnými č.p. 836 a č.p. 837 -  vlastníkům bytových jednotek v  této budově včetně budoucím vlastníkům bytové jednotky č.837/3  panu Novákovi a paní Novotné.

 

S panem Jiřím Novákem a paní Janou Novotnou byla uzavřena dne 15.3.2011 kupní smlouva  na prodej bytové jednotky č.837/3 v tomto domě. Vkladové řízení probíhá od 23.3.2011.

 

Bytový dům se nachází na třech pozemcích p.č. 1777/6, p.č. 1777/2 a p.č. 1777/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy z toho pozemek  p.č. 1777/3 je ve vlastnictví města, a to na základě směnné smlouvy ze dne 1.9.2010, uzavřené s panem Robertem Izákem.

 

Navrhuje se souhlasit se zveřejněním záměru prodeje předmětného pozemku -  za cenu, stanovenou Zastupitelstvem města.

Prodejní cena byla stanovena na Kč 403/m2, což je hodnota směňovaného pozemku (cca 80 tis) s panem Izákem plus náklady s tím spojené, vydělené výměrou pozemku. Cena na prodej pozemku vlastníkům jednotlivých bytových jednotek bude rozdělena dle podílů velikosti bytu tj. 3-4 tisíce na bytovou jednotku.

 

Zast. Šretrová – se vrátila k tomu co říkala paní Jandová, že v minulosti byly pozemky pod domy převáděny bezúplatně.

Myslí si, že navrhovaná cena k prodeji pozemku pod domem je solidní a není přemrštěná.

 

Zast. Vejmola – v souvislostí s tím, že v domě 836/837 teď budou mít velké výdaje s různou údržbou, budou se pořizovat nové kotle a budou se vybírat peníze na jiné věci, požádal, aby ZM odsouhlasilo odklad platby za převod pozemku, s tím že bude splacena tak do jednoho roku  – požádal o delší dobu splatnosti.

 

Pan starosta - s tím by neměl být problém.

 

S navrženou cenou nejsou problémy.

Diskuse o tom kdo bude platit vklad na katastr – město,

Diskuse o tom  kolik se bude uzavírat smluv - 24 nebo dvě –  budou dvě, jedna kupní smlouva na všechny již zapsané prodeje bytů v KN a jedna na dodatečný prodej velkého bytu.

 

Návrh usnesení je připraven na schválení záměru prodat pozemek pod domem, nemusí se hlasovat  o prodloužení splatnosti, to se „ohlídá“ až při schvalování kupních smluv.

Návrh usnesení:

ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Mníšek pod Brdy předem určeným zájemcům  - vlastníkům bytových jednotek v budově se dvěma čísly popisnými č.p.836 a č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy a paní Janě Novotné a panu Jiřímu Novákovi za cenu 403,-/m2 do jejich podílového spoluvlastnictví, a to o velikosti spoluvlastnických podílů odpovídajících velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech předmětné budovy

Hlasování:        PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0nepřítomen 1

Usnesení č. 8/5/2011 bylo přijato

 

Diskuse : pod domem 836/837 zůstává stále ještě jeden pozemek v soukromém vlastnictví – č.parc. 1777/2 – mělo by se jednat s jeho majitelem o podeji, aby bylo docíleno toho, že majitelé domu  jednotek

Návrh usnesení:

ZM pověřuje RM jednáním se spoluvlastníky Šelderovými o prodeji pozemku č. parc. 1777/2 pod domem čp. 836/837.

Hlasování         PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 9/5/2011 bylo přijato

 

Dále zastupitelé projednali přidaný bod – schválení smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Státním fondem životního prostředí o přidělení dotace na zateplení budovy MŠ 9. května.

Návrh usnesení:

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy č. 10063723 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení MŠ 9. května v Mníšku pod Brdy“.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

Hlasování:        PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 10/5/2011 bylo přijato

 

3/1 Možný prodej domu č.p. 555

Diskuse nad tématem, co s domem 555.

Pan starosta -  o problému bylo jednáno již na FV, probíraly se varianty prodat či neprodat, padlo spousta argumentů, některé informace o domu jsou v materiálech zastupitelů.

Byly vyměněny svislé a ležaté rozvody teplé a studené vody ve všech bytech. V uvolněných bytech byla postupně provedena rekonstrukce elektroinstalace. Pravidelně jsou prováděny požární revize. Do bytů zavedeny zvonky, společné prostory byly vymalovány a provádí se další údržba.

Pan starosta navrhuje, aby se uvažovalo spíše ne o prodeji jako celku, ale zavrhnout prodej a soustředit se na prodej  půdy.

 

Zast. Vejmola – ptal se předběžně lidí v domě na názory, přesto, že tam bude ruch  při výstavbě, jsou ochotni to přijmout (mluvil asi s pěti nájemníky)

Zast. Šretrová – „důchoďák“ nám padá na hlavu – jsou potřeba peníze na opravu DS.

 

Diskuse - na nájmu v čp. 555 se vybere cca 400 tis ročně, teď se tam udělaly kompletně rozvody, zvonky, V zásadě, co se vybere, to se tam dá a ještě víc, je dobré si uvědomit, že v domě je archiv, to stav domu taky nepřímo zlepšuje. Je to náš nejhorší dům.

 

Zast. Vilimovský – jaká byla představa, kdyby se prodával celý dům – prodával by se „anblok“ nebo po bytových jednotkách.

Starosta - Představa nebyla.

 

Zast. Vilimovský – i když tam bydlí nemajetní a starší lidí, je předpoklad že asi 6-7 bytů by se prodalo okamžitě.

Kdyby se dům rozdělil na jednotky a bytové a nebytové prostory, mohlo by se zvolit kompromisní řešení – prodat tomu kdo chce a půdu, příbuzní nájemníků by jim také třeba přidali a možná by to byla varianta akceptovatelná pro všechny strany.

 

Zast. Zápal – v roce 93 mělo město bytový fond a  postupně se rozprodal, zbyl už jen tenhle dům a něco v 519.

My se teď dostáváme do situace, že by se to ještě zmenšilo a nezbudou žádné sociální byty.  Měla by se ponechat nějaká rezerva pro město.

Máme další objekt – domov důchodců – jestli vybydlujeme nějaký dům, tak je to domov důchodců, musí si uhradit všechno z provozu, nevydělá si na odpisy, nevydělá si na rekonstrukci. Do domova důchodců nechodí z 95% Mníšečtí a my budeme saturovat problém lidí z jiných míst.

Z tohoto důvodu by řešil spíš DD.

DD dostává dotaci od státu ale nemá dotaci krajskou, finance na provoz nestačí, sanuje se to přechodnými pobyty.

 

Zast. Vejmola – pojďme se tam podívat, jak se změnil provoz, peníze se „hejbou“ jinak, než se pohybovaly dřív. Je tam víc sester, úřednic....

Zast. Krákora – navrhuje, aby se nedohadovali stále dokola, aby se fundovaně mohli rozhodnou, jak nakládat s majetkem města, – bylo by dobré nechat zpracovat pasportizaci a na jejím základě se rozhodovat, jakým způsobem udržovat nemovitosti.

Následně se může vyhodnotit, co s kterou nemovitostí dělat.

Všichni musíme k tomu mít nějaký objektivní materiál.

Starosta to vnímá tak, že diskuse splnila účel – je nutné zmapování majetku, návrhy řešení, neřešit separátně, ale v kontextu.

 

Úkol pro OSMI,  začít  pracovat na přípravě pasportu nemovitého majetku města.

 

Zast. Kožíšek – připomíná, že je třeba zjistit, jestli je reálná možnost převést domov důchodců na Středočeský kraj.

Zast. Zápal – domov důchodců byl postavený za státní peníze a pak byl převeden obci, ale další peníze ze státu už nejdou.

Odpisy toho domu jsou 2 mil ročně a to si na sebe nevydělá.

 

Dotaz tajemnice – zda se do pasportizace budou zahrnovat i pozemky, o kterých se již hovořilo na jednání rady.

Starosta – ano

 

 

 

Návrh usnesení:

ZM pověřuje OSMI zajištěním komplexní pasportizace ve smyslu budov a stavebních pozemků a to z důvodu jejich budoucího využití , ekonomiky provozu, případné optimalizace.

Hlasování         PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

Usnesení č. 11/5/2011 bylo přijato.


Jednání zastupitelstva bylo ukončeno ve 21:10 hod


Ověřovatelé zápisu:

 

Jiří Zápal, v.r.                                                       


JUDr. Miroslav Vilimovský, v.r.                           

                       

Starosta:

Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

 

                       

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 5,  konaného dne 19. 4.2011


Usnesení č. 1/5/2011:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Jiřího Zápala  a JUDr. Miroslava Vilimovského a návrhovou komisi ve složení Milan Vyskočil  a Aleš Krákora.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/5/2011:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

Zpráva o činnosti RM a MÚ

Veřejná schůze

1) Prezentace zájemců o koupi pozemků u vjezdu města.

2) Žádosti o schválení splátkových kalendářů.

3) Různé – možný prodej domu č.p. 555

                - záměr prodeje pozemku pod domem č.p. 836-837.

 

Usnesení č. 3/5/2011

ZM bere na vědomí prezentaci návrhů na výstavbu vícekapacitní prodejny na pozemcích u vjezdu do města společností JTH (Jaroslav Třešňák-Horova) a InterCora spol. s r.o.

 

Usnesení č. 4/5/2011

ZM pověřuje radu města jednáním se společností Intercora, s.r.o. o podmínkách realizace předloženého projektu a přípravy smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

 

Usnesení č. 5/5/2011

ZM pověřuje radu města jednáním s investorem projektu na pozemcích Římskokatolické církve Mníšek pod Brdy o podobě tohoto projektu.

 

Usnesení č. 6/5/2011

ZM schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkách na úhradu plateb za služby související s nájmem bytu v č.p. 598 Hladový Vrch, a to od května 2011 ve výši 500,-- Kč/měsíc mezi věřitelem Městem Mníšek pod Brdy a dlužníkem Janou Pellarovou, bytem Mníšek pod Brdy, Hladový vrch  598.

ZM pověřuje starostu podpisem uznání dluhu a dohody o splátkách.

 

Usnesení č. 7/5/2011

ZM schvaluje uznání dluhu a dohodu o splátkách na úhradu plateb za služby související s nájmem bytu č. 7 v č.p. 555 a to od května 2011 ve výši 2000,- Kč/měsíc mezi věřitelem Městem Mníšek pod Brdy a dlužníkem Janem Hladkým, bytem Mníšek pod Brdy, Rudé armády 555.

ZM pověřuje starostu podpisem uznání dluhu a dohody o splátkách.

 

Usnesení č. 8/5/2011

ZM souhlasí se zveřejněním záměru prodeje pozemku p.č.1777/3 o výměře 205m2, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Mníšek pod Brdy předem určeným zájemcům  - vlastníkům bytových jednotek v budově se dvěma čísly popisnými č.p.836 a č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 k.ú. Mníšek pod Brdy a paní Janě Novotné a panu Jiřímu Novákovi za cenu 403,-/m2 do jejich podílového spoluvlastnictví, a to o velikosti spoluvlastnických podílů odpovídajících velikosti spoluvlastnických podílů na společných částech předmětné budovy

 

Usnesení č. 9/5/2011

ZM pověřuje RM jednáním se spoluvlastníky Šelderovými o prodeji pozemku č. parc. 1777/2 pod domem čp. 836/837.

 

Usnesení č. 10/5/2011

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy č. 10063723 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí na akci „Zateplení MŠ 9. května v Mníšku pod Brdy“.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

 

Usnesení č. 11/5/2011

ZM pověřuje OSMI zajištěním komplexní pasportizace ve smyslu budov a stavebních pozemků a to z důvodu jejich budoucího využití , ekonomiky provozu, případné optimalizace.

 

Vlastimil Kožíšek, v.r.                                             Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

místostarosta                                                         starosta

 

 

Vyvěšeno: 3. 5. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět