Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 4 ze dne 29.3.2011

 

 
Přítomni: Petr Digrin, Alena Štamberková, Eva Jarolímková, Ladislav Šimečka, Marie Šretrová, Karel Vejmola, Milan Brabenec, Miroslav Vilimovský, Milan Vyskočil,
(9 členů ZM)
 
Omluveni: Vlastimil Kožíšek, Vladimíra Pirichová, Jiří Zápal, Milan Kotouč, Aleš Krákora, (5 členů ZM)
 
Nepřítomen Tomáš Pallagy,  (1 člen ZM)
 
Zahájení zasedání zastupitelstva
 
Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:13 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.
 
Předsedající schůze pan starosta Digrin dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva konstatoval, že přítomno je 9 členů zastupitelstva z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva. Omluvili se pan Kožíšek, Zápal, Kotouč, Krákora a paní Pirichová. Pan Pallagy snad přijde, neomlouval se. Zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 
 
* Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
 
Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu Ing. Vejmolu a paní Jarolímkovou, do návrhové komise navrhl Bc. Šretrovou a RNDr. Brabence. Jako zapisovatelku navrhuje Jaroslavu Svitálkovou.
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
 
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města volí zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou, ověřovateli zápisu Ing. Vejmolu a paní Jarolímkovou a návrhovou komisi ve složení Bc. Šretrová a RNDr. Brabenec.
Hlasování:        PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
 
* Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomné s připraveným programem:
Po schválení programu, zprávě o činnosti RM a MÚ přibude zpráva finančního výboru, pak bude následovat veřejná schůze a po ní jsou připraveny body:
1) Rozpočet Města MpB na rok 2011
2) Dodatek č. 3 – 1. SčV, a.s.
3) Dodatek č. 1 – KINSU CZ, s.r.o.
4) Majetkové záležitosti
5) Nová Zřizovací listina ZŠ Komenského 886
6) Různé ( do tohoto bodu zatím nebylo nic zařazeno, byl ponechán jako rezerva pro doplnění)
 
Pan starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.
Nikdo ze zastupitelů nepožaduje doplnění programu.
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:
Zpráva o činnosti RM a MÚ
Zpráva finančního výboru
Veřejná schůze
1) Rozpočet Města Mníšku pod Brdy pro rok 2011 (včetně rozdělení GRANTu)
2) Dodatek č. 3 Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací  
    v majetku obce
3) Dodatek smlouvy o spolupráci se společností KINSU CZ, s.r.o.
4) Majetkové záležitosti
5) Zřizovací listina ZŠ Komenského 886
6) Různé
Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
 
* Zpráva o činnosti RM a MÚ
Od posledního zasedání zastupitelstva, které proběhlo 23.2. 2011 zasedla rada města celkem třikrát. Oproti zimním měsícům a předchozích dovolených se intenzita jednání rady opět zvýšila. Došlo k projednání několika zásadních materiálů, které dnes rada města zastupitelstvu předkládá. Jde především o rozpočet města na rok 2011, který byl pečlivě projednáván jak na radě města, tak i finančním výborem. Závažnou se ukázala také havárie kanalizace v ulici Nová. OSMI byl uložen úkol připravit variantní návrhy na řešení havárie, která je narušena až na 10 místech a to v hloubce až  4 m. Bude se to muset zásadně řešit. Je to stará kameninová kanalizace, dlouhodobě se neřešilo.
 
 
Dále se RM také zabývala přípravou nového územního plánu, schválila procesní věci k soutěži na dodavatele akce Rekonstrukce náměstí F.X. Svobody, vyhlášením výběrového řízení na dodavatele komunálních služeb, i projednáním návrhů na využití lokality v ulici Pražská před marketem PM.
 
Situace v lokalitě EDEN, OS Real, je taková, že postupně probíhají zemní práce. Je dokončen bytový dům, kde budou počínaje zítřkem předávány klíče od 58 bytů a postupnému stěhování prvních obyvatel nové lokality. Byla zahájena stavba prvních řadových domů. Další stavby běží dle harmonogramu. Ulice Ke Škole, přes kterou dochází k zásobování stavby, bude od 1. dubna, uklízena i čistícím a kropícím vozem, k čemuž se firma zavázala.
 
RM projednávala zástavbu lokality naproti Penny marketu – k tomu bude mimořádné zastupitelstvo, kde by zájemci odprezentovali své záměry.
 
Úkolem z minulého zasedání bylo dopracování dodatku zřizovací listiny ZŠ Komenského 886, toho se ujal pan Navrátil.
Věc se dostala až do fáze zpracování nového textu zřizovací listiny, tedy v úzké spolupráci s paní ředitelkou školy tak, aby zřizovací listina byla zcela v souladu se zápisy v registrech školských zařízení kraje a resortního ministerstva. Tato listina je také na pořadu dnešního jednání.
 
 
Informace z OSMI:
V polovině února započala výstavba vodovodního a kanalizačního řadu v lokalitě Stříbrná Lhota od konečné stanice autobusu směrem k lesu, kde končí u bývalé pojišťovny.
V letošním roce jsou vyčleněny finanční prostředky na hlavní páteřní řady, což je hlavní trasa obcí směrem ke ,,Křížku“ a dále až na rozvodí, kde stavba v loňském roce skončila.
V dubnu se bude rozhodovat o dotaci, podle toho jak to dopadne, mohla by se stavba rozšířit.
 
Na konci měsíce března proběhly poslední přípravy před kolaudací vodovodu a kanalizace v oblasti Kvíkalka od ulice v Lipkách. Plánuje se kolaudace další části dokončené kanalizace v oblasti Hladového Vrchu a části staré Rymaně, přesný termín není stanoven.
 
Příprava dotací v roce 2011
· Město Mníšek pod Brdy podalo žádosti o dotace do fondů Středočeského kraje a to konkrétně na akce – rekonstrukce sportovního hřiště ZŠ, rekonstrukce Skalky, Rekonstrukce zásahového vozidla JSDH a výstavba kanalizace ve Stříbrné Lhotě. Výsledky ještě nejsou známy.
· V přípravě je také žádost do ROP STČ na zajištění bezbariérového přístupu do ZŠ.
· Další žádosti se v tuto chvíli nepřipravují a to především z důvodu nevypsání nových výzev, zejména ze strany Středočeského kraje.
 
 
* Zpráva FV
Zprávu z jednání finančního výboru ze dne 7.3.2011 přednáší dr. Brabenec.
FV projednával návrh rozpočtu na rok 2011 včetně rozpočtového výhledu a plnění za rok 2010.
Všechny připomínky a dotazy ohledně rozpočtu byly na FV vysvětleny a zodpovězeny.
 
FV doporučuje, aby při rekonstrukci náměstí proběhla zároveň i rekonstrukce inženýrských sítí v této lokalitě.
Vzhledem k nepřehlednosti v dopravním značení po městě doporučuje FV nechat zpracovat pasport značení, zjednodušit značení a obnovit značení přechodů.
Dále FV doporučuje dokončit vodovodní síť ve staré části Rymaně, dále aby ředitelky základních škol zažádaly o dotační titul z projektu EU – peníze školám.
FV doporučuje, aby městská policie držela služby z pátku na sobotu a ze soboty na neděli, z důvodu snížení následných nákladů vzniklých městu vandalismem a také doporučuje připravit k prodeji obytný dům č.p. 555.
 
Návrh usnesení
ZM bere na vědomí zápis FV ze dne 7.3.2011
Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo přijato
 
 
* Veřejné schůze

Ředitelka ZŠ Mgr. Vejmolová
– dotaz - kdy budou ukončené úpravy v zahradě kolem družiny?
Pan starosta – ohledně terénních úprav proběhne do konce týdne schůzka s dodavatelem. Rozhodně se bude sít tráva a nebude se tam moct šlapat a na to se budou muset družinářky připravit, upravit podle toho program pro děti.

Pan Trávníček – dotaz na výstavbu kanalizace ve Lhotě – na bližší postup při výstavbě
Pan starosta - Koncem tohoto týdne pan Junek (referent odboru správy majetku) rozešle informační leták do všech domácností, kterých se to týká.
 
Paní Jarolímková – tlumočí žádost občanů, kteří bydlí v lokalitě za Čisovickou ulicí – od křížku dále, žádají o posunutí dopravní značky označující město, aby se zpomalila doprava, chodí tam děti a vznikají nebezpečné situace. Žádají posunout značku až ke vlečce.
Paní Jarolímková se tedy za tyto občany táže, zda zastupitelé souhlasí s posunutím značky až k vlečce, kvůli lidem z chatové oblasti.
Zastupitelé souhlasí, pan starosta si poznačil, aby OSMI posun značky zařídilo.
 
Pan Smetana – taky by se měla dořešit oblast od hráze k Merunkům, nějaká značka tam zmizela.
Diskuse o úpravě – bude předáno OSMI.
 
Pan Trávníček - Proč je zjednosměrněná oblast u bytového domu nahoře za rybníkem.
Pan starosta – protože si to místí občané přáli, aby kolem neprojížděla auta při výstavbě rodinných domů.
 
Ing. Vejmola – jednal s paní magistrou Kormoutovou ohledně rozšíření provozní doby lékárny – od 1.6. by byla lékárna otevřena i v sobotu, čas bude upřesněn. Pan Vejmola slíbil paní Kormoutové, že město vyhlásí rozhlasem rozšíření pracovní doby, aby se to dostalo do povědomí a lékárna pak nebyla otevřena v sobotu zbytečně.
Pan Navrátil - může se dát informace o tom do Zpravodaje a na webové stránky města.
 
Žádný další příspěvek do veřejné schůze.
Místo dalšího příspěvku pan starosta zve zastupitele na prohlídku opraveného hasičského auta. Auto je před budovou připravené k prohlídce.
 
1) Rozpočet města pro rok 2011

Tento bod uvádí pan starosta.
Rozpočet města byl navržen radou města jako přebytkový. Byl projednán pečlivě také na finančním výboru, kdy byly zodpovězeny všechny dotazy a vysvětleny připomínky.
 
Pan starosta položil dotaz zastupitelům, zda chtějí ještě rozpočet znovaprobírat, když měli zatupitelé materiály k dispozici doma k prostudování.
Ing. Vejmola – leží mu na srdci jedna věc, a to je informace o plánovaném prodeji domu č.p. 555. V domě žije hodně lidí pokročilého věku,  méně je tam mladých. Někteří z nájemníků jsou dlužníci. Něco se vyřešilo, další dluhy by neměly vznikat.
Myslí si, že město by mělo mít byty, které bude potřebovat. Na 4,5 tisíce lidí to není tolik bytů, aby město nemohlo spravovat sociální byty. Mluví i ze zkušenosti vlastní, kterou na úřadě získal.
 
Druhá věc – kamerový systém, neví o něčem, čemu by zabránil, myslí si, že v současné době by stálo za to ustrnout v kamerovém systému a peníze spíš použít na opravu domu č.p.555.
Pokud by ostatní zastupitelé souhlasili, zda by nebylo možné přesunout peníze z kamerového systému, které by bylo možné (třeba 150 tis) dát na nějakou opravu v domě č.p. 555, třeba na okna.
 
Starosta – to je v příkrém rozporu s tím, co se probíralo na FV.
Má jeden nápad, protože zná názory pánů Zápala i Krákory. Krákora je pro a Zápal proti prodeji.
Situace v domě č.p. 519 je docela dobrá, po technické stránce tam zbývá pouze dodělat zateplení, dům má samostatnou kotelnu.
Dům č.p. 555 je katastrofa, jediné funkční jsou ležaté rozvody. Peníze, které byty vygenerují v nájemném, na opravy nestačí. Dalo se do oprav ale víc, to je samozřejmé.
 
Pan starosta navrhuje možnost pro řešení domu č.p. 555 jako u  domu č.p. 519, bylo by možné uvažovat o prodeji půdní části. Ten, kdo by to koupil by opravil střechu a je to jistým řešením jak zasanovat 555 minimálně do stavu současné 519 a získaly by se možná i prostředky pro domov důchodců.
 
Ing. Vejmola – není proti tomu, ale ještě pořád by chtěl přesunout raději peníze v rozpočtu.
Dr. Brabenec – když už přesunovat peníze, tak raději do DD.
 
Ing. Vejmola - v 555 jsou taky důchodci.
 
Pan starosta – původně byla na kamery počítána menší částka a rozšířila se na úkor lékárny, která chtěla nové dveře.
Pan Keyř usiloval o navýšení financí pro kamerový systém, protože zabraňuje vandalismu.
 
Ing. Vejmola - kamery se dají nahradit dalším policajtem, kterého město přijalo.
 
Dr. Vilimovský – nezná problematiku, ale přiklání se k tomu, aby nenechávali naše občany v sociální nejistotě.
 
Pan starosta – na FV byla dlouhá debata s ředitelem DD, proč nemůže dostat požadované prostředky na opravu budovy.
Navrhuje otevřít tuto problematiku na příštím zastupitelstvu - jestli prodat dům č.p. 555 nebo dovolit jeho přístavbu.
 
Ing. Vejmola navrhuje přijmout usnesení, že příští zastupitelstvo se bude zabývat prodejem domu č.p. 555. Pokud někdo koupí celý dům, tak víme, jak to s nájemníky dopadne.
 
Paní Landová – ten dům se může rozdělit na bytové jednotky lidi si můžou koupit svůj byt.
Ing. Vejmola – na to nájemníci nemají.
 
Pan starosta – návrh usnesení:
ZM rozhodlo, že na příštím jednání ZM bude projednávána otázka eventuálního prodeje půdní části domu č.p. 555 a následného rozdělení kapitálového příjmu.
Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 4 bylo přijato
 
Dále proběhlo hlasování o schválení navrženého rozpočtu města pro rok 2011.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje  Rozpočet Města Mníšku pod Brdy pro rok 2011 a rozpočtový výhled na období 2012 – 2014.
Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 5 bylo přijato
 
2) Dodatek č. 3 Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a 
    kanalizací v majetku obce
Dodatek č. 3 smlouvy vychází z dohody mezi provozovatelem 1. SčV, a.s. a městem ve smyslu úkolu , který zadalo zastupitelstva města. Dodatek navyšuje nájem v kalkulaci vodného a stočného o prostředky vyplývající z nezatěžování nájemného ziskem společnosti.
Dodatek lze uzavřít pouze na jeden rok, nejde to na delší dobu z důvodu aby nebyly porušeny podmínky původního výběrového řízení.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku obce.
ZM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1. SčV, a.s.
Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 6 bylo přijato
 
3) Dodatek č. 1 smlouvy o spolupráci se společností KINSU CZ, s.r.o.
Rada města předložila návrh dodatku ke společenské smlouvě s firmou Kinsu CZ (p. Stárek). Jde o lokalitu Nad Hukalovnou. Investor řeší menší počet RD v lokalitě a tedy se snižuje poměrná část zasmluvněné platby ve prospěch investic města a to dle návrhu dodatku.
Příspěvek městu byl původně počítám za 33 domků  – změnila se situace a domů bude jen 32 a podíl příspěvku městu se tedy o jeden díl poníží.
Ing. Brabenec si myslel, že se to vždy určuje podle zastavěné plochy a ta se nemění.
Pan starosta – ale smlouva byla na počet 33 domků a územní rozhodnutí není na celý pozemek, je jen na 32 domů.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Kinsu CZ s.r.o.
ZM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku.
Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 7 bylo přijato
 
4) Majetkové záležitosti
4/1) Žádost o bezúplatný převod části   pozemku p.č.1313/3, trvalý travní porost v  k .ú. Mníšek pod Brdy z  vlastnictví České republiky - Pozemkový fond ČR - do vlastnictví města.
Jedná se o pozemek pod zahradnictvím mezi pozemkem pana Kaláta a pozemkem města, v ÚP pro přeložku silnice. PF nechce převést celý pozemek, ale pouze tu část pro silnici plánovanou přeložku silnice.
Návrh usnesení:
ZM souhlasí s  podáním žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod části pozemku p.č.1313/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy pro budoucí komunikaci o šíři koridoru 25 m, dle situačního plánku, uvedeného v příloze č.1, z vlastnictví České republiky - Pozemkový fond ČR do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy a souhlasí vypracováním geometrického plánu na oddělení předmětné části pozemku p.č.1313/3 v  k.ú. Mníšek pod Brdy
 
Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 8 bylo přijato
 
4/2) Budoucí bezúplatné nabytí částí pozemků p.č.2901/3 a p.č.2905/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy pod stavbou chodníků 
Pro získání dotace ze SFDI potřebuje město získat pozemky na ulici Dobříšská. Měla by být uzavřena darovací smlouva s KÚ.
 Tajemnice citovala usnesení RM, která souhlasila s budoucím bezúplatným nabytím částí pozemků a podáním žádosti o převod na Středočeský kraj a proto postupuje věc ke schválení zastupitelstvu.
Starosta upřesnil, kde se pozemky patřící KÚ nacházejí a město je potřebuje do svého vlastnictví, aby mohlo požádat o dotaci na výstavbu chodníků.
Návrh usnesení:
ZM souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím částí pozemků p.č.2901/3 o předpokládané výměře cca 1050m2 a p.č.2905/1 o předpokládané výměře cca 10 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy, zastavěných stavbou chodníků „ ulice Dobříšská   - 1. část “ a „ ulice Dobříšská - 2. část “ uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Středočeským krajem a Městem Mníšek pod Brdy, na základě které bude uzavřena vlastní smlouva darovací, jíž budou části těchto pozemků skutečně zastavěné stavbou chodníků „ulice Dobříšská - 1.část“ a „ulice Dobříšská - 2.část“ převedeny z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. ZM souhlasí s podáním žádosti na Středočeský kraj.
Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 9 bylo přijato
 
4/3) Žádost o prodej pozemku p.č. 134/3 o výměře 594 m2, zahrada event. jeho části v k.ú. Mníšek pod Brdy
Pan Hejzlar požádal o prodej části pozemku z důvodu záměru stavby menší výrobní haly.
RM nedoporučila prodej, protože ještě není uspořádán pozemkově prostor za PENNY.
Návrh usnesení č. 10:
ZM nesouhlasí s prodejem pozemku p.č.134/3, zahrada v k.ú. Mníšek pod Brdy, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ na LV 10001 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy z důvodu nedořešení budoucího prostorového uspořádání v lokalitě.
Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 10 bylo přijato
 
4/4) Žádost o prodej pozemků p.č.1617/1 o výměře 500m2, p.č.1617/2 o výměře 75m2 a p.č.1621 o výměře 118m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy - Roman Provazník a MAITREA a.s.
Pan Provazník a společnost MAITREA a.s. požádali o prodej pozemků p.č.1617/1, p.č.1617/2   a   p.č.1621 (celková výměra 693m2)   v k.ú. Mníšek pod Brdy a o stanovisko 
k záměru Skalka-Panský dvůr - znovuvybudování malého areálu ze stávajících rozvalin, cca v původních velikostech a v odpovídajícím stylu, sloužícího k ubytování, stravování, občerstvení, relaxaci a ke klidovým aktivitám v oblasti osobnostního rozvoje- semináře, meditace. Studie, projekt vypracován není. Záměr předběžně projednali s ČR - Lesy ČR, s.p. -  vlastníkem bezprostředně navazujících pozemků a s Národním památkovým ústavem.
 
RM nesouhlasila se záměrem a prodejem pozemků
Dr. Brabenec – město horko těžko získávalo pozemky Na Skalce, aby se scelily.
Ing. Vejmola – návrh – nabídnout jim k využití poustevnu.
Pan starosta – to je pro ně malé.
Diskuse o dalších možnostech aktivit na Skalce.
Pan starosta – společnost má zájem pouze o prodej nikoliv o pronájem.
Paní Jarolímková – úvaha, co by tam probíhalo, aby to nevedlo k dalším výjezdům policie.
Návrh usnesení:
ZM nesouhlasí s prodejem pozemků p.č.1617/1 o výměře 500m2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č.1617/2 o výměře 75m2, zastavěná plocha a nádvoří a p.č.1621 o výměře 118m2, ostatní plocha, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha - západ na LV 10001 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.  
Hlasování:                    PRO    8          PROTI 1         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 11 bylo přijato
 
4/5) Odstoupení zájemce pana Jiřího Špale od záměru odkoupení pozemku p.č.2698/23 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/39 na  pozemcích p.č. 2698/5, p.č. 2698/45 a p.č. 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy
Pan Špale dopisem ze dne 25.1.2011 požádal o zrušení záměru odkoupení zahrádky z důvodu nedořešené situace se zavedením elektrické přípojky.
Návrh usnesení č. 12:
ZM ruší usnesení č.16/2/2010 ze dne 14.12.2010 z důvodu odstoupení zájemce pana Jiřího Špale od záměru koupě pozemků p.č. 2698/23   a   ideálního   spoluvlastnického   podílu o velikosti 1/39 na pozemcích p.č. 2698/5, p.č. 2698/45 a p.č. 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.
 
Stejná problematika řešena i v bodu 4/6 a Ing. Vejmola navrhl, aby se o obou záležitostech hlasovalo najednou.
4/6) Odstoupení zájemce Martina Dohnala od záměru odkoupení zahrádky č.p. 2698/35 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/39 na pozemcích p.č. 2698/5, p.č. 2698/45 a p.č. 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy
 Pan Dohnal oznámil , že musí od záměru koupě odstoupit a že nadále nemá o pozemek zájem.
Návrh usnesení č. 13
ZM ruší bod 3) n) usnesení č.27 ze dne 23.9.2010 z důvodu odstoupení zájemce pana Martina Dohnala od záměru koupě pozemků p.č. 2698/35   a   ideálního   spoluvlastnického   podílu o velikosti  1/39 na pozemcích p.č. 2698/5, p.č. 2698/45 a p.č. 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.
Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 12 a 13 byla přijata
 
5) Zřizovací listina ZŠ Komenského 886
Bod přednáší pan Navrátil.
ZM vzneslo požadavek na přesné dopracování Dodatku ZL. Úkol převzal OKS. Při vypracování bylo zjištěno, že je třeba doplnit text zřizovací listiny tak, aby odpovídal zařazení školy dle platných zápisů v rejstříku škol na MŠMT ČR a registru StČK. V roce 2009 navíc vstoupila nová právní úprava v oblasti hospodaření se svěřeným majetkem a novela školské vyhlášky. Proto bylo po poradě s ředitelkou školy přistoupeno k vypracování nového textu, který by zahrnul jak všechny předchozí 3 dodatky, tak také všechna nová potřebná ustanovení.
 
Předložený návrh byl postupně projednán s ředitelkou školy a vedoucí FO. Návrh byl poté předložen ke konzultaci auditorské společnosti. Návrh prošel bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZM schvaluje nové znění zřizovací listiny Základní školy, Mníšek pod Brdy, Komenského 886, v novelizovaném znění a pověřuje starostu a místostarostu města jejím podpisem.
Hlasování:                    PRO    9          PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 14 bylo přijato
 
Termín příštího zastupitelstva 19/4 v 18 hod na MÚ
 
 
18:44 konec jednání zastupitelstva
 
 
 
Ověřovatelé:
 
Ing. Karel Vejmola, v.r.
 
Eva Jarolímková, v.r.
                       
 
Starosta:

Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.     

 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 4,  konaného dne 29.3.2011

 

Usnesení č. 1/4/2011:

Zastupitelstvo města volí zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou, ověřovateli zápisu Ing. Vejmolu a paní Jarolímkovou a návrhovou komisi ve složení Bc. Šretrová a RNDr. Brabenec.

 

Usnesení č. 2/4/2011:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

Zpráva o činnosti RM a MÚ

Zpráva finančního výboru

Veřejná schůze

1) Rozpočet Města Mníšku pod Brdy pro rok 2011 (včetně rozdělení GRANTu)

2) Dodatek č. 3 Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací  
    v majetku obce

3) Dodatek smlouvy o spolupráci se společností KINSU CZ, s.r.o.

4) Majetkové záležitosti

5) Zřizovací listina ZŠ Komenského 886

6) Různé

 

Usnesení č. 3/4/2011

ZM bere na vědomí zápis FV ze dne 7.3.2011

 

Usnesení č. 4/4/2011

ZM rozhodlo, že na příštím jednání ZM bude projednávána otázka eventuálního prodeje půdní části domu č.p. 555 a následného rozdělení kapitálového příjmu.

 

Usnesení č. 5/4/2011

ZM schvaluje Rozpočet Města Mníšku pod Brdy pro rok 2011 a rozpočtový výhled na období 2012 – 2014.

 

Usnesení č. 6/4/2011

ZM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku obce.

ZM pověřuje starostu  podpisem tohoto dodatku mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností 1. SčV, a.s.

 

Usnesení č. 7/4/2011

ZM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o spolupráci mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Kinsu CZ s.r.o.
ZM pověřuje starostu  podpisem tohoto dodatku.

 

Usnesení č. 8/4/2011

ZM souhlasí s  podáním žádosti Pozemkovému fondu ČR o bezúplatný převod části  pozemku p.č.1313/3 v k.ú. Mníšek pod Brdy pro budoucí komunikaci o šíři koridoru 25 m, dle situačního plánku, uvedeného v příloze č.1, z vlastnictví  České republiky  -  Pozemkový  fond ČR  do  vlastnictví  Města Mníšek pod Brdy a souhlasí s vypracováním geometrického plánu na oddělení předmětné části pozemku p.č.1313/3 v  k.ú. Mníšek pod Brdy

 

Usnesení č. 9/4/2011

ZM souhlasí s budoucím bezúplatným nabytím částí pozemků p.č.2901/3 o předpokládané  výměře cca 1050m2  a  p.č.2905/1 o předpokládané  výměře cca 10 m2 v  k.ú. Mníšek pod Brdy, zastavěných stavbou chodníků  „ ulice  Dobříšská   -  1. část “  a  „ ulice  Dobříšská -  2. část “  uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě darovací mezi Středočeským krajem a Městem Mníšek pod Brdy, na základě které bude uzavřena vlastní smlouva darovací, jíž budou části těchto pozemků skutečně zastavěné stavbou chodníků  „ulice Dobříšská - 1.část“ a „ulice Dobříšská - 2.část“  převedeny z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. ZM souhlasí s podáním žádosti na  Středočeský kraj.

 

Usnesení č. 10/4/2011

ZM nesouhlasí s prodejem pozemku p.č.134/3, zahrada v k.ú. Mníšek pod Brdy, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha -  západ na LV 10001 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy z důvodu nedořešení budoucího prostorového uspořádání v lokalitě

 

Usnesení č. 11/4/2011

ZM nesouhlasí s prodejem pozemků p.č.1617/1 o výměře 500m2, zastavěná plocha a nádvoří, p.č.1617/2 o výměře 75m2, zastavěná plocha a nádvoří  a  p.č.1621 o výměře  118m2, ostatní plocha,  zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha -  západ na LV 10001 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.  

 

Usnesení č. 12/4/2011

ZM ruší  usnesení č.16/2/2010  ze dne  14.12.2010  z důvodu odstoupení zájemce pana Jiřího Špale  od  záměru  koupě  pozemků  p.č. 2698/23   a   ideálního   spoluvlastnického   podílu o velikosti  1/39 na pozemcích  p.č. 2698/5, p.č. 2698/45 a p.č. 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 13/4/2011

ZM ruší  bod 3) n) usnesení č.27  ze dne  23.9.2010  z důvodu odstoupení zájemce pana Martina Dohnala  od  záměru  koupě  pozemků  p.č. 2698/35   a   ideálního   spoluvlastnického   podílu o velikosti  1/39 na pozemcích  p.č. 2698/5, p.č. 2698/45 a p.č. 2698/46 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 14/4/2011

ZM schvaluje nové znění zřizovací listiny Základní školy, Mníšek pod Brdy, Komenského 886, v novelizovaném znění a pověřuje starostu a místostarostu města jejím podpisem.


Vlastimil Kožíšek, v.r.                                           Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

místostarosta                                                             starosta

 

       

Vyvěšeno: 6. 4. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět