Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 4 ze dne 25.2.2015

Scan zápisu ZM č. 4 ke stažení zde

zde ke stažení

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 4 ze dne 25.2.2015

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Milan Kotouč, Eva Jarolímková, Markéta Nováková, Daniela Páterová, Eva Wollnerová, , Miroslav Vilimovský, Pavel Grygar, David Řehoř, Marie Šretrová, Dana Dalešická, Pavel Jeřábek, Šárka Slavíková Klímová  (14)

 

Omluvena: Hana Kotoučová (1)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l8:05 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 14 členů zastupitelstva. Z dnešního jednání se omluvila paní Hana Kotoučová.

Dnes by mělo dojít k doprojednání projektu tělocvičny, aby ho bylo možno zrealizovat a

vítá proto na zasedání hosta pana architekta Malouška, který představí připravený projekt. Smyslem této prezentace je vygenerovat zadání, aby bylo možno zadat další práce na projektu – to k bodu č. 1 programu.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu  pana Milana Kotouče a JUDr. Miroslava Vilimovského a návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Grygar a Mgr. Šárka Slavíková Klímová, zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení 1/4/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Milana Kotouče a JUDr. Miroslava Vilimovského a návrhovou komisi ve složení Ing. Pavel Grygar a Mgr. Šárka Slavíková Klímová.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

  1. Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu by se mělo pokračovat následujícími body:

Veřejná schůze

Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

Projednání projektu tělocvičny při ZŠ

Jmenování určeného zastupitele pro ÚP

Pověření zastupitelů

 

Začerněný bod v programu pozvánky je Nabídka koupě vlečky Kovohutí - bude zařazeno na příští jednání ZM, které bude někdy v druhé polovičce března.

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

Doplnění:

 

Zast. Řehoř – žádá o zařazení bodu - revize personálního obsazení komise pro územní rozvoj (pozn. Komise pro územní plánování a rozvoj města) a finančního výboru a stanovení pravidel pro transparentní členství – zařadit jako jeden bod.

 

Zast. Jeřábek – žádá zařadit do Různého – informace – vizi jak mohou spolupracovat komise a výbory a informace o pilotním programu Černošic.

 

Zast. Řehoř – má ještě povinnost – předložit zprávu KV – zápis.

Starosta – Zprávu KV byste měl dát do příštího zasedání ZM standardním způsobem, dodáte podepsaný zápis ze zasedání výboru do podatelny nebo paní Svitálkové a zařadí se to na příští zasedání ZM.

 

Starosta – chtěl by znát důvod k zařazení prvního bodu, navrženého panem Řehořem.

Zast. Řehoř – potřeba vyjasnit věci vznikla na základě e-mailové korespondence, která kolovala mezi zastupiteli. Dostal také informace o tom, jakým způsobem proběhlo zasedání komise pro územní rozvoj - jestli je obsazení komise a forma jednání v pořádku. Pan Jeřábek na konci e-mailové korespondence oznámil, že se chce zasedání komise zúčastnit. Pokus o vyhození zastupitele z jednání mu přijde jako nepřípustná věc a je to přesně důvod, proč chtěli výbory. Prý se měl ohlásit předem. U FV stále přetrvávají obavy spíš – nedokáže si představit, jak jsou kompetentní členové FV.

Stanovení pravidel – diskutovali už mnohokrát – vztah k zastupitelstvu – mělo by být prohlášení ve smyslu nemovitého majetku a vlastnictví jednotlivých členů komise, protože se jich to bytostně týká. Chce vědět, kdo co vlastní, územní plán důležitá věc, bude platný na 15-20 let a proto záleží na tom, kdo tam (v komisi) sedí.

 

Zast.Šretrová – podklady na zařazení takového bodu se mají dát dříve – navrhuje, projednat tuto problematiku předem mimo zasedání zastupitelstva. „Kdo se k tomu má teď vyjadřovat, když o tom nic nevíme a není to fér. Teď je důležitější tělocvična, kde letí termíny, peníze“. Otázku vyhozeného zastupitele z jednání komise ale chce vysvětlit hned.

 

Zast. Řehoř – trvá na tom, nemá problém na neformálním setkání, ale rozhodně chce, aby se tomu zastupitelstvo věnovalo.

Zast. Kotouč – se přiklání k Marušce (pozn. Šretrové), že to chce probrat v širším kontextu.

Teď k tomu nemají informace a chtějí se na to připravit.

Zastupitelé se domluví na termínu na neformální setkání zastupitelstva.

 

Starosta – tak, jak jste to předložil, víte, jak by to dopadlo, problematika je taková, že každý do toho bude vstupovat a bude diskutovat.

Starosta nemá problém s tím, aby se svolalo pracovního setkání zastupitelů ve věci revize pravidel komisí a výborů.

Navrhuje, aby pan Řehoř stáhl návrh na zařazení bodu a odhlasoval se úkol na svolání pracovního zasedání zastupitelstva v této věci.

 

Úkol:

Návrh usnesení:

ZM pověřuje starostu svolat pracovní zasedání zastupitelstva a zástupců komisí a výborů k projednání problematiky revize pravidel komisí a výborů.

 

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Starosta –  dále pan Jeřábek navrhoval bod Různé – informace pana Jeřábka, bude zařazeno jako bod 7.

Hlasování pro schválení zařazení bodu 7 a celého navrženého programu.

PRO    14        PROTI 0                     ZDRŽELI SE

(usnesení č. 2/4/2015)

 

2) Veřejná schůze

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

po minulém zastupitelstvu jsme zažili nečekanou a neadekvátní agresi. Jsem přesvědčen, že tuto reakci vzbudila pouze zmínka o tom, že bych mohl být určeným zastupitelem pro územní plán, a to i přesto, že jsem tuto možnost přímo na jednání zastupitelstva odmítl. Věřím, že politickou cestou se tento problém již vyřešil a dnešní hlasování proběhne kultivovaně.

Nicméně, když už se otázka transparentnosti volby členů komisí a výborů otevřela, rád bych upozornil na to, že již v minulosti jsem poukazoval na problém složení komise pro územní plánování. Tehdejší Rada na otázky neodpověděla a zastupitelstvo odmítlo zařadit tento bod do programu jednání.

Nyní ani Robert Izák osobně na otázky neodpověděl.

Ptám se tedy přímo pana starosty, který Roberta Izáka do komise instaloval, aby odpověděl na tytéž otázky:

  1. Je Robert Izák občanem Mníšku pod Brdy?
  2. Je Robert Izák vlastníkem těchto pozemků v Mníšku pod Brdy :  (pozn. čísla pozemků byla uvedena v e-mailu členům komise a zastupitelům, na ZM nebyla citována). Jsou to pozemky mezi ÚVRem a kovohutěmi a pak v zahrádkářské kolonii v Rymani. Nebo i dalších? Je Vám známo jaké má s nimi záměry?
  3. Podnikal nebo podniká Robert Izák v oblasti odpadů?

Je nebo není Robert Izák uváděný v článkuZa to, že firmu vzal na sebe, si koupil boty“, tou samou osobou, která je členem komise?

Pane starosto, jaký je důvod, aby byl Robert Izák jmenován členem komise pro územní rozvoj a plánování?

Starosta – může odpovědět, ale Robert Izák je tady přítomen a může odpovědět sám.

Jaké má pozemky, to je jeho věc a pokud se to nepromítá do práce výboru, tak v tom není rozpor.

Robert Izák – (na Vilimovského) nejlepší obrana je útok, na jeho otázky neodpověděl, v korespondenci byly předloženy důkazy, že pan Vilimovský neříká právu.

Informace, že pan Jeřábek byl vyhozen, je lživá. Nebude a nehodlá odpovídat Vilimovskému.

Otázka není, zda pozemky vlastní nebo ne, ale zda pozemky přihlásil do nového ÚP nebo ne.

Jasná odpověď je, kdo má jaké záměry i vzhledem k tomu, že komisi stále dehonestuje. Člověk, který několik let a měsíců dehonestuje a pomlouvá komisi, nemůže v komisi sedět.

 

Zast. Řehoř – (k vyjádření Izáka) – co se týká pana Jeřábka, tak to byl pokus o vyhození.

Zast. Slavíková Klímová – také požádala o přítomnost při jednání komise pro ÚP, o umožnění přítomnosti se hlasovalo, hlasovalo se i o mě.

Starosta – vstupuje do diskuse – to je to, co by se mělo řešit na té pracovní schůzce.

Platí usnesení, které jsme přijali před 10 minutami – má to být férové, jak říkal pan Řehoř.

Diskuse

Starosta odpovídá, proč instalovali do komise R.Izáka:

- pracoval v komisi předchozí 4 roky a pracoval dobře. Vlastní pozemky tak, jako dalších asi 2,5 tis lidí tohoto města.

Další diskuse

Zast. Vilimovský žádá písemnou odpověď na položené otázky.

Starosta – pan Izák žádný pozemek nepřihlásil. Svoje pozemky do změn nepřihlásil a dokonce na jeho pozemcích není žádná změna naplánovaná.

Zast. Vilimovský – žádá vyjádření k poslednímu dotazu – podniká v oblasti odpadů? – kauza v Libčevsi? – navážel se odpad z Německa a pak tam hořelo. - Čerpá z novin.

Starosta - Není občanem Mníšku, má k tomu asi nějaký důvod, jako ostatní, kteří tu bydlí a nejsou hlášení, byť se tady narodili. Neví, že podniká v odpadech, nikdy o odpadovém hospodářství nemluvili, ale není to trestné.

Zast. Vilimovský - Měla by vzniknout debata, kdo by měl být v orgánech města.

Starosta – to j váš názor.

Vilimovský – to je.

R. Izák – taky se dočetl, že pan Vilimovský byl v STB a nikde to neventiluje.

Zast. Zápal – chce uklidnit přestřelku.

Vedl a vede Komisi pro územní plánování a rozvoj města. V jednacím řádu je, že radní se může zúčastnit po oznámení mailem napřímo. Tak to udělala radní paní Slavíková, - odepsal, ano přijďte. Pan Jeřábek přišel tak, že o tom nevěděl (Zápal) a sdělil, že se pozval sám. Člen ZM nemá právo napřímo se zúčastnit jednání komise. Přesto pan Zápal nechal hlasovat o obou, a dokonce souběžně.

Pan Zápal potvrzuje, že byla mezi ním a Jeřábkem slovní přestřelka, ale ani náznak o vyhození tam nebyl a všichni členové odsouhlasili, že můžou být přítomni, a tedy přítomni jednání komise byli.

Asi byli každý na jiné komisi – co se týká spolupráce komisí, říkal ano. Nový ÚP je složitý proces, táhne se alespoň 2 roky, když někdo nový nastoupí do rozjednaného procesu, má problém. Navrhl, aby ostatní členové komisí, když budou mít zájem, se účastnili výkladu o ÚP. Takže navrhl – nepolitickou, ale odbornou schůzku. Poskytneme výklad o tom, jak ten proces postupoval a jakým způsobem to půjde dál, a co jak je ošetřeno. Organizačně je to efektivnější.

Zast. Jeřábek – uvádí, že dostal mail, že je svolána komise ÚP. Odpověděl na něj, že se domnívá, že je to jen informativní schůzka, že nebyl zatím jmenován ten pověřený zastupitel. Pod čáru napsal, že si dovoluje se pozvat na komisi – nedostalo se mu odpovědi. Na komisi přišel, sedl si stranou. Neoficiálně se domlouvali s lidmi v komisi ŽP, že by rádi získali kontakty.

Jirka (Zápal) se zeptal, co tam dělám.

Pan Krákora (člen komise ÚP) - potvrdil, že věta oznamující, že se pan Jeřábek zve na komisi ÚP, na konci mailu byla a že „Vlítli do sebe jako dva kohouti.“

Zast. Jeřábek - Chtěl se jen obhájit, proč přišel a není pravda, že všichni souhlasili s účastí – Izák nehlasoval.

Pan Izák – potvrzuje, že nechtěl a nesouhlasil s přítomností Jeřábka na komisi.

Jeřábek - je to na hraně toho, jak si to kdo vyloží, jestli byl vyhozen nebo ne. Nebyl zvukový záznam a jsou to subjektivní názory – nebyl spokojen, že Zápal dělá nadále předsedu komise a to také členům komise v mailu napsal.

Zast. Slavíková Klímová – byla účastnicí a to z její iniciativy radní, nechce komentovat – slovní přestřelku mezi Jeřábkem a Zápalem. Podotýká, že když byla účastna na jiných komisích – v Praze – se dokonce hlasovalo i o účasti starosty na komisi.

V toto případě se hlasovalo o nich dvou najednou, dostali souhlas, zůstali tam. Účastnili se jednání a tím by to ukončila.

Starosta uzavírá tento bod.

Pan Kokeš – krátká řeč ke starostovi – upozorňuje na pravděpodobně ohrožení obyvatel v ulici Rudé armády, týká se to kotelny – vytápění z domu 552 do domu 555. Je zde nebezpečí, že dojde k výbuchu na konci této sezony nebo pokud nebude odstraněna, tak v příští sezoně. Předkládal asi 20 bodů k řešení. Odpověď chtěl do 30 dnů. Není to legrace. Měl byste se nad sebou zamyslet.

Starosta – neví, že by pan Kokeš předložil nějakých 20 bodů k řešení.

Tuto problematiku si vzala na starost paní místostarostka.

Pan Kokeš měl byste uvolnit místo fundovanějším lidem, kteří by pro Mníšek něco dělali.

Místostarostka Páterová – pane Kokeši, jednali jsme spolu, byl udělán zápis. Teď 3.3. by tam mělo být provedeno šetření  na místě, společně se stavebním úřadem.

Pan Kokeš - Už to pokročilo tak, že tam může dojít k výbuchu, zajistil si podnájem a nechce, aby ohrožovali ostatní obyvatele. Na zdech jsou praskliny.

Starosta – bereme na vědomí.

Pan Kokeš – je to v celém baráku ty praskliny.

Zast. Grygar – na posledním zasedání zastupitelstva chtěl pan Jeřábek informaci o produkci odpadů Mníšku od 2010 -2014. Bylo řečeno, že je to na webu, ale nic tam není.

Starosta - To tam není, myslel jsem produkci odpadů, z kterých byl vypočítán poplatek.

Diskuse, co je nebo není na webu.

Starosta - Odpovědi pan Jeřábek písemně samozřejmě dostane.

Pokud nemůžete něco najít, můžete napsat a nemusíte to nechávat až na zastupitelstvo.

Objemy odpadu jsou v hlášeních na Černošice.

Zast. Jeřábek – kontaktoval pana Jansu v Černošcích a ten mu řekl, že mu to musí vyhledat.

Pan Hireš – vznáší námitku k procesu jednání – jednací řády jsou pravidla, diví se, že nemají zápisy s konání komisí – hádat se o věcech není účelem jednání.

Dotaz – zda v procesu přípravy nového ÚP skončila etapa pro podávání námitek pro veřejnost?

Pan Zápal - Ne

– byly připomínky obyvatel a projednání návrhu s dotčenými orgány.

Pak arch. Kindl byl přítomen na schůzce, aby jak staří tak noví dostali informaci, v jakém stádiu se zpracování ÚP nachází. Na komisi byla k dispozici stanoviska dotčených orgánů a na příštím jednání komise bude už i pověřený zastupitel a bude se řešit další.

Dotaz - Zda byla předložena vyjádření – stanoviska dotřených orgánů k projednání?

Upozorňuje na to, že byla přijata velká EIA a to, co je v návrhu nového ÚP se může změnit.

Bude chtít vidět stanovisko Černošic, jak dopravy, tak ŽP. Současný stav je tu mizerný a je napadnutelný. Cituje paragrafy. Pokud se to neupraví – bude snadno napadnutelné. Doporučoval arch. Kindlovi spolupráci, žádná nevzešla, asi má město své velké odborníky, ale pak se budete divit…….

Je tu snaha postupovat dosti neprofesionálně – upozorňuje na závaznou právní úpravu.

 

Starosta – to je názor pana Hireše – „architekt Kindl odpovídal na vaše stanoviska, nejsou asi shodná“.

Pan Zápal – dostal stanovisko pana Hireše, řekl, využili jeho nabídky, kdyby měli nastat nějaké problémy, ale nevidí to tak dramaticky, že by bylo všechno špatně – v názorech arch.Kindla není 100% shoda s panem Hirešem. Připomínky se budou projednávat, zatím se jednalo o tom, jak a s jakými úřady jednat – dohadovací řízení atd. spolupráce s panem Hirešem by přicházela v úvahu ve chvíli, kdy se mohou projednávat připomínky týkající se dopravy.

Pořizovatelem ÚP je arch. Kindl, zpracovatel je arch. Salaba. Pan Kindl je ten, kdo dohlíží nad právními postupy procesu. Můžeme vás přizvat, aby nebyly další přestřelky.

Pan Izák – lidé by se měli aktivně vyjadřovat – právě pro transparentnost při přípravě ÚP. Zápis z jednání komise byl, je kontrasignován. Z jakého titulu by ho měl dostávat pan Hireš?

Slovní přestřelka Hireš – Izák.

Pan Izák vyzývá, pokud někdo má nějaké připomínky, aby je dal, ať nedochází k takovým diskuzím.

Pan Kokeš – opět se vrací k velikosti prasklin na stěnách bytu a domu, z kotelny má zničené zdraví, jde mu ale o další lidi.

Zast. Řehoř – na posledním zasedání padla informace, že Zdravý Mníšek je v kontaktu s jednatelkou Kovohutí a že bude domluvena schůzka. Byla přizvaná také Hanka Kotoučová, bohužel se nemohla zúčastnit, - nemá prostor na to, aby tady řekl všechny detaily.

Když se minule na ZM dotazoval, jestli se tam – do areálu Kovohutí - někdy nemohli dostat – líčíli mu to pomalu jako Alcatraz – oni se tam dostali, všechno jim ukázali, viděli technologii. Není odborníkem, ale mašina funguje tak, že spaluje, zahřívá třísky, exhalace odcházejí nejen přes filtraci ale i mimo ní do prostoru, mají o tom videozáznam. Navrhuje domluvit zase setkání pracovní skupiny Kovohutě.

Zast. Jeřábek – informuje zastupitele o projektu podnikového dobrovolnictví – jde o to, že by cca 100 lidí přijelo v červenci do Mníšku – prováděl by se úklid za Zadním rybníkem.

Mohly by se tam sesbírat rozpadlé boudy, vytrhat rozlámané ploty, upravit nějaké věci okolo prostoru. Ještě dnes jim má poslat obrázky, jako podklad k rozhodnutí, zda se do toho projektu zapojit. Organizoval by to jako Hnutí Brontosaurus ne jako zastupitel.

Zast. Páterová - Toto je přesně o tom, že bychom měli být s tím obeznámeni dřív. Proč se musí rozhodnout hned teď? Mám 10 různých otázek – tohle je chaos a je to strašná škoda.

Pan Jeřábek – mě to přišlo dneska.

Páterová  – to je chyba zadavatele, když jste informaci dostal dneska a večer se musí rozhodnout.

Dotaz paní Páterové, zda nejde prodloužit termín rozhodnutí?

Zast. Jarolímková - Co kdyby dnes nebylo zasedání zastupitelstva?

Diskuse.

Páterová – můžete to potvrdit do příští středy?

V pondělí je rada, sejdu se s Vámi před radou – můžou dostat odpověď v pondělí.

Starosta – rada je od pěti, můžete přijít na šestou.

 

3) Zpráva o činnosti RM a MÚ

Starosta – od posledního zasedání ZM se rada města sešla jen 1x.

Projednávalo se sestavení rozpočtu, je to asi s týdenním zpožděním oproti harmonogramu. Jednání rady o rozpočtu se účastnil se i předseda FV.

Město dostalo informaci z ČIŽP ohledně Kovohutí – dostanete to zítra e-mailovou korespondencí. Ostatní se týká tělocvičny – samostatný bod.

 

Dotaz pana Řehoře - Minule byl dán úkol, aby byla podána zpráva, jak to dopadlo na sociální komisi?

– Šárka Slavíková Klímová - týká se to osobních údajů, komise udělala šetření, doporučila řešení, rada akceptovala návrh sociální komise. Ohledně možnosti zveřejňování kontaktovali i úřad na ochranu osobních údajů.

 

Usnesení 3/4/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO    14        PROTI 0                     ZDRŽELI SE

 

3) Projednání projektu tělocvičny při ZŠ

Pan starosta uvádí, že stručný materiál k tomuto bodu byl v obálce materiálů pro zastupitele předložen a rozsáhlý materiál je na sdíleném prostoru.

Na posledním zasedání zastupitelstva v minulém volebním období, které bylo na zámku se jednalo o projektu tělocvičny. Jednalo se o variantách, zastupitelstvo preferovalo studii větší tělocvičny.

Starosta popisuje projekt – promítáno z dataprojektoru.

Původně navržen velký projekt celkově cca za 50 mil.

Projekt se umenšoval, diskuse byla o velikosti, technickém provedení haly, měly se dopracovat návrhy úsporných řešení.

Architekt Maloušek – větší varianta vzešla z požadavků minulého zastupitelstva, původně byla navržena malá tělocvična cca za 15 mil. Požadavek zastupitelstva byl, aby vyhovovala pro různé sporty, zejména basketbal. Normy jsou nastaveny podle počtu žáků, s tím souvisí velikost, šatny, záchody. Varianta na jiný sport – profesionální volejbal je ještě větší – není to dobrá cesta pro ušetření. Mohlo by to být třeba pro školní volejbal, ale ne na profesionální úrovni. S tím také souvisí, zda se má počítat s diváky nebo ne. Profesionální tělocvična by musela mít prostor pro nějaké ochozy pro diváky.

Etapy jsou v zásadě možné jenom dvě.

1. etapa cca 24 mil bez DPH – ceníkové ceny. (zvětšení zázemí, šaten, WC, přístavba tělocvičny)

V 2. etapě by pak došlo ke zvětšení tělocvičny.

 

Zast. Jeřábek – je připraven nějaký rozbor, jak by se ta velká tělocvična využívala?

Zast. Řehoř – má podobnou otázku, - jestli v Mníšku existuje nějaký sport na profesionální úrovni?

 

Starosta - Prvotní byl projekt malé tělocvičny, ale minulé zastupitelstvo zvolilo větší tělocvičnu na profesionální úrovni. Současná škola již převyšuje kapacitu tělocvičny.

Dr. Nováková – místní fotbalový oddíl by v zimním období mohl tělocvičnu využívat jako halu. Fotbalisti by to využívali, jak malí, tak i chlapi a nejezdili by na Dobříš nebo kamkoliv jinak.

Pan Zápal má technickou poznámku – byl v minulém zastupitelstvu – v současné době máme tělocvičnu o velikosti 12x22 m a nová má být 24x12 m2.

Tehdy bylo řečeno: máme-li tělocvičnu z 50. let, neměli bychom stavět nouzovou stejnou, Mníšek má lidí víc, dětí přibývá, zvyšuje se kapacita školy a měli bychom mít kultivovanou tělocvičnu spíš, než pro volejbal nouzově. Dnes v jedné tělocvičně cvičí až tři třídy. Nenechte se zavádět výrazem profesionální basketbal.

Zast. Dalešická – přiklání se k tomuto názoru – současná tělocvična je malá.

Zast. Řehoř – jsou různé varianty – malá, velká, dřevostavba, železobeton, kombinovaná. Jaké jsou rozdíly v cenách?

Architekt – menší varianta – 13. mil ocelová hala, dřevostavba 12,5 mil.

Zast.Řehoř – byly schváleny dotace pro školy, - dotaz, jestli se nedá získat víc financí na dotaci.

Starosta – získali jsme 75% krytí na malou tělocvičnu – to je už schváleno.

Budou se otevírat IROPové projekty, ale někdy na konci tohoto roku.

Architekt - musí se udělat dokumentace pro ÚR, projednat ÚR, pak vypracovat projekt pro zadání stavby a zahájení projednávání SP, výběrové řízení na dodavatele a jsme na konci roku.

Zast Řehoř – dotaz, zda se nedá připravit nějaká mezietapa.

Architekt vysvětluje menší variantu a to je ta za 24 mil – zmenšená varianta.

Zast. Dalešická – dotaz – když se postaví malá tělocvična a pak pokud by byly peníze, tak by se mohlo pokračovat dát?

Starosta – tak nějak si to představoval – rozšíření řešit další dotací.

Zast. Grygar – rozhodujeme o velké investici – to je i s rezervou – megalomanská stavba až 65 mil.

Zast. Vilimovský – zda by se nedalo udělat tohle jako tělocvična a pak pro město najít řešení nějakého multifunkčního sportovního zařízení, ani Esmarin nestačí.

Diskuse o variantách a řešení.

Dnes se musí rozhodnout.

Jeřábek – srdce mu - říká velká, rozum - malá. Těžké rozhodnutí.

Zast. Řehoř – spočítal to – je pro velkou, ale etapová – 1 etapa 24 mil + získat dotační titul.

Letos začít z dotace, která je odsouhlasená nebo počkat na další dotace, v budoucnosti.

Řehoř – měli by si zjistit, zda není možnost nějaké další dotace a nestavět malou tělocvičnu, kde se budou zase děti „mrskat“.

Starosta – letos už žádná jiná dotace nebude, ani vyhlášen žádný další titul.

Evropská komise ještě ani neschválila dotace IROPu.

 

Zast. Vilimovský – kdyby se povedlo sehnat velmi rychle velkou dotaci, jsme schopní to postavit v termínu?

Architekt – ne.

Pan Zápal - z ROPu letos žádná další výzva nepůjde – jediné jsou akce malého rozsahu – to tahle stavba není a časově to ani není možné stihnout.

Vzniklo to celé tak, že rada města měla připravené projekty, město požádalo na to, co mělo připraveno, a dostalo na to dotaci.

 

Zast. Řehoř – přemýšlí nad další variantou - na tu malou tělocvičnu přistavět ještě další malou.

Zast. Grygar – když se na to dívá selským rozumem, tak se navrhuje, že za dotaci se postaví malá tělocvična a pak se zase kus ubourá, aby se dostavěla velká. To by přece rozumný hospodář nemohl udělat.

Zast. Řehoř – my teď vůbec nevíme, kolik budeme mít k dispozici v rozpočtu.

Zast. Šretrová – na chybějící by se vzal překlenovací úvěr.

Zast. Vilimovský – nemáme schválený ještě rozpočet.

Zast. Dalešická – je možná varianta, že se nezačne stavět, a budeme čekat na další dotaci?

Starosta – ne – loni se už postavilo za 6 mil, letos máme prostavět 12 mil a příští rok asi 44 mil. Tak, jak je to načrtnuto, v letošním roce jsme schopni do 18 mil ze svého financování, další už ne. 13 mil musíme dát do Baní (přivaděč vody).

Původně měl stejný názor jako pan Grygar, ale minulé zastupitelstvo rozhodlo jinak.

Máme tři návrhy, musíme spustit projekci pro územní řízení.

  • malá tělocvična
  • velká tělocvična
  • velké řešení tělocvičny, ale etapizace.

 

Po diskusi starosta navrhuje hlasování PRO schválení etapizace výstavby velké tělocvičny a zahájení projektování.

 

ZM schvaluje etapovité řešení výstavby velké tělocvičny ZŠ Komenského 420 a zahájení projektových prací.

PRO 11           PROTI 2         Zdržel 1

(usnesení č. 5/4/2015)

20:45 – přestávka – 20:55

 

Pan starosta po přestávce shrnuje předchozí ujednání o tělocvičně.

Spustí se projektování na etapizaci tělocvičny - víme, že budeme mít malou tělocvičnu a na dalším zastupitelstvu budeme jednat o vizi – zvětšit a na jaké sporty.

 

Architekt – musí zaznít, jaké sporty to budou a jestli bude počítán o i s diváky.

Zast. Řehoř – je tu hodně florbal a fotbal.

Další návrh florbal a sálová kopaná

Řehoř – šel by do toho projektu etapizace i za cenu dalšího externího dofinancování

 

6) Pověření zastupitelé

(došlo k přehození bodu)

 

Funkce místostarostky

Pan starosta předává slovo paní místostarostce Páterové

– zvažovala svoje působení na radnici a došla k názoru, že je potřeba, aby byla na úřadě od pondělí do pátku. Práce je hodně. Musela udělat nějaká opatření v rodině, podařilo se jí to vyřešit a byla by ráda, kdyby mohla být uvolněnou místostarostkou.

Zast. Řehoř – jsou rádi, že přijala návrh pana doktora Vilimovského.

 

Návrh usnesení

ZM souhlasí s tím, že funkce místostarostky je funkcí uvolněnou a to od 1.3.2015

PRO 13           PROTI 0         Zdržel se 1

(usnesení č. 6/4/2015)

 

Pověření pana Vlastimila Kožíška vedením agendy odpadového hospodářství

Starosta - v minulém volebním období měl pan Kožíšek ve funkci místostarosty na starosti agendu odpadového hospodářství. V této problematice získal zkušenosti a bylo by dobré, aby se této oblasti nadále věnoval a byl pověřen zajištěním řádného chodu odpadového hospodářství. Paní Páterová má jinou náplň práce.

Usnesení 7/4/2015

ZM pověřuje zastupitele pana Vlastimila Kožíška výkonem potřebných činností k zajištění řádného chodu v oblasti odpadového hospodářství a čistoty města.

PRO 13           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 1

 

Zast. Vilimovský – dával podnět v rámci řešení pana Fachmana, aby měli vlastního zaměstnance na odboru OSMI.

– vytvoření takového místa pro odpadové hospodářství a správu bytového fondu. Abychom neplatili i pana Bednáře i nějakou firmu na správu bytů.

Tajemnice Landová – máme vypsané takové místo a nedaří se nám ho obsadit.

Komise posoudila všechny přihlášené a nikoho nevybrala.

Starosta – oni se přihlásí, ale nejsou odborně způsobilí.

Paní Duchoňová - byl jeden přihlášený, na kterého spoléhali, ale nepřišel ani na pohovor.

Zast. Vilimovský – pan Bartůněk se dostavil.

Paní Duchoňová – dostavil, ale komise konstatovala, že není pro tuto oblast vhodný.

Starosta k panu Vilimovskému - zajděte na OSMI, aby vám vysvětlili strukturu práce.

Agentura, která dělá správu majetku, dělá administrativní složku věci, ale údržbu si dělá město samo – to je po zkušenostech z let minulých.

Úkol – poslat zastupitelům správcovskou smlouvu.

 

Zast. Řehoř – připomíná úkol z minulého zasedání zastupitelstva pro OSMI – zakázky 2010-2014.

Paní Duchoňová - dojděte z KV, abychom se dohodli – co chcete.

Zast. Řehoř - všechny výběrka nad 100 tis.

Diskuse o způsobu předání.

 

Zastupitelstvo musí ještě schválit výši odměny pro pověřeného zastupitele pana Kožíška.

Starosta – navrhuje poloviční odměnu, než byla odměna neuvolněného místostarosty.

Návrh usnesení

ZM schvaluje vyplácení měsíční odměny ve výši Kč 8.000,-- zastupiteli Vlastimilu Kožíškovi, pověřeného vedením agendy odpadového hospodářství a to od 1.3.2015.

PRO 13           PROTI 0         Zdržel se 1

Usnesení 8/4/2015

 

5) Jmenování určeného zastupitele pro ÚP

Určený zastupitel pro spolupráci s pořizováním ÚP musí být jmenován zastupitelstvem.

V minulém volebním období to byl pan Zápal. Role určeného zastupitele je ve spolupráci s pořizovatelem při vyhodnocení došlých stanovisek dotčených orgánů, připomínek a námitek veřejnosti, na základě kterých dochází k úpravám návrhu.

 

Návrhy:

Pan Kožíšek navrhuje starostu Petra Digrina

Pan Grygar navrhuje pana Miroslava Vilimovského

Pan Vilimovský navrhuje paní Šárku Slavíkovou Klímovou

 

Vyjádření navržených:

Paní Slavíková Klímová – odmítá kandidaturu

Pan Vilimovský také odmítá.

 

Zast. Řehoř navrhuje ještě pana Jeřábka – ten s návrhem souhlasí.

Bude se hlasovat o dvou navržených.

Hlasování pro jmenování pana Pavla Jeřábka:

PRO 4             PROTI 0         ZDRŽELI SE 10

 

Hlasování pro pana Petra Digrina:

PRO 8             PROTI 0         ZDRŽELI SE 6

 

ZM rozhodlo o jmenování Ing. Petra Digrina Ph.D. určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovací dokumentace města Mníšek pod Brdy a jejích změn. Toto jmenování platí pro současné funkční období Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy.

(Usnesení č. 4/4/2015)

 

MUDr. Nováková odchází 21:11 hod - přítomno 13 zastupitelů

 

7) Různé – Informace pana Jeřábka

 Pan Jeřábek hovoří o vizi, aby komise spolupracovaly, aby se členové komisí mohli zúčastňovat jednání různých jiných komisí. Činnosti se prolínají a v komisích jsou odborníci, kteří mohou spolupracovat.

Pan Jeřábek dále informuje zastupitele o programu fakulty zemědělské univerzity. Je to program, kde se vkládají lokality do interaktivní mapy.

Je to na internetu, může se tam kdokoliv přihlásit a popsat svoje místečko, které se mu líbí nebo ne – v úterý od 16:30 je sezení k tomuto projektu, mám vás pozvat?

Uvažuje se o tom, že by z toho vznikl program pro školy.

Děti by si mohly popisovat svoje území.

Starosta požádal pana Jeřábka, aby tento program popsal a poslal zastupitelům přesnou informaci.

Jeřábek – pošlu, může to být i přínosem pro územní plánovače.

 

Konec zasedání v 21:16 hod

 

Ověřovatelé:               Milan Kotouč

                                   JUDr. Miroslav Vilimovský

Starosta Ing. Petr Digrin Ph.D.

 

Vyvěšeno: 3. 3. 2015

Datum sejmutí: 19. 3. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět