Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 3 ze dne 23.2.2011

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 3 ze dne 23.2.2011.
 
Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Alena Štamberková, Ladislav Šimečka, , Milan Kotouč, Marie Šretrová, Karel Vejmola, Jiří Zápal, Miroslav Vilimovský,  Aleš Krákora, Milan Vyskočil,  
Vladimíra Pirichová (příchod), Milan Brabenec (příchod) 
Omluveni: Eva Jarolímková, Tomáš Pallagy
 
* Zahájení zasedání zastupitelstva
 
Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l8:05 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D. (dále předsedající)
 
Předsedající konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 všech členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.
 
* Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise
Předsedající seznámil přítomné s připravenými návrhy pro volbu zapisovatele, ověřovatelů zápisu a návrhové komise.  
Zapisovatelkou  navrhl paní Jaroslavu Svitálkovou, ověřovateli zápisu paní Alenu Štamberkovou a Milana Vyskočila a do návrhové komise pana Milana Kotouče a Ladislava Šimečku.
K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky, navržení rovněž souhlasí.
 
Návrh usnesení 1/3/2011:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu paní Alenu Štamberkovou a pana Milana Vyskočila a návrhovou komisi ve složení Milan Kotouč a Ladislav Šimečka.
Zastupitelstvo města volí paní Jaroslavu Svitálkovu zapisovatelkou zápisu.
Hlasování:        PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 1 bylo schváleno.
 
* Schválení programu:
Předsedající seznámil přítomní s navrženým programem.
Po přednesení zprávy o činnosti RM a MÚ a veřejné schůzi je připraven následující program:
1) Revitalizace náměstí F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy
2) Majetkové záležitosti
3) Dodatek č. 3 zřizovací listiny ZŠ Komenského 886
4) Pojmenování nové ulice
5) Různé
    oprava OZV č. 6/2010
 
Na dnešní zasedání pan starosta přizval zástupce realitní kanceláře, pana Vystyda, který je připraven zodpovědět případné dotazy ohledně prodeje bytu v domě č.p. 837
 
Doplnění programu nikdo nepožaduje, ani nejsou vzneseny připomínky k připravenému programu
 
Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.
Návrh usnesení 2/3/2011:
Zastupitelstvo města schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Revitalizace náměstí F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy
    presentace projektu a schválení spoluúčasti města na financování
2) Majetkové záležitosti
3) Dodatek č. 3 zřizovací listiny ZŠ Komenského 886
4) Pojmenování nové ulice
5) Různé
    oprava OZV č. 6/2010
Hlasování:                    PRO    11        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 2 bylo schváleno
 
* Zpráva o činnosti RM a MÚ
 
Pan starosta upozornil na připomínky pana Vilimovského, které zaslal ke dvěma bodům programu a k jednomu úkolu, který byl dán na zastupitelstvu č. 27. Zastupitelé je mají přiložené k materiálům a pan starosta bude o plnění úkolu hovořit ve své zprávě.
RM zasedla od posledního zasedání ZM 4x. V tomto období došlo k projednání několika zásadních materiálů:
Prodej bytu, rekonstrukce náměstí, příprava nového ÚP, nová pojistná smlouvu města, příprava oblasti Za Rybníky lokalita pod ulicí Káji Maříka.
 
Z posledního zasedání ZM  vzešel úkol ohledně výše nájemného v kalkulaci vodného a stočného pro rok 2011.
Proběhlo jednání s 1. SčV. Výše nájemného je v původní provozovatelské smlouvě zakotvena, bude nutné uzavřít dodatek ke smlouvě, 1. SčV s tím souhlasí, ale má 2 podmínky – zisk bude v položce nájemné, ale 1. SčV chce, aby se dodatek ke smlouvě uzavíral na každý rok zvlášť nesouhlasí s uzavřením jednoho dodatku na celou dobu trvání jejich provozování vodohospodářského majetku města..
 
K připomínce pana Vilimovského – úkol ze zasedání č. 27 z 3.9.2010 ohledně pokračování jednání o narovnání s firmou PLUS. Byla oslovena společnost Penny market prostřednictvím kanceláře Rakovský a partneři, kteří nás v této věci zastupují. Firmě byla dána lhůta k rozhodnutí, zřejmě by mohlo dojít k  mimosoudnímu vyrovnání. Jakmile obdržíme stanovisko, tak se o tom zastupitelstvo dozví.
Na jednání byla otevřena i problematika narovnání stavby kruhového objezdu, primární je pro nás kompenzace za kruhový objezd. Při jednáních to nevypadalo, že by na to nechtěli slyšet.
 
Informace z OSMI – Dodavatel fa Šindler zahájila výstavbu ve Stříbrné Lhotě v úseku od obratiště autobusu směrem na Chouzavou. Je to vhodný úsek, který lze v současné době řešit.
V průběhu března budou svolány schůzky s dalšími připojovanými.
Také je ukončena hrubá výstavba mateřské školky EDEN. Budou pokračovat vnitřní práce.
Rekonstrukce MŠ 9. května - na 99% je hotovo, zbývají nějaké drobné terénní úpravy.
 
Dotace - v 2011 je požádáno o dotaci  na sportovní hřiště u základní školy, opět na rekonstrukci Skalky a kanalizace ve Stříbrné Lhotě. Byla rovněž podána žádost na bezbariérový přístup do školy, další žádosti o dotace se připravují.
 
 
 
18:24 – otevřena Veřejná schůze
 
Paní Brzorádová – tři dotazy
1. Jestli se ještě bude vydávat městský časopis, dlouho nikde nebyl k dispozici.
    Odpověď – právě dnes vyšlo další číslo a právě se distribuuje.
2. Dotaz ohledně lampionů, balónků štěstí, zda by se to nemělo zakázat – je to nebezpečné,  
    může od toho něco chytit – dům, les – mělo by se to v obci zakázat.
    Odpověď – pokud se dodržují předepsaná doporučení, nemělo by se nic stát.
    Když se na Silvestra vypouštěly balonky na náměstí tak to předem pan Navrátil řešil    
s příslušnými úřady. Hlásilo se to na hasiče dokonce i na letiště.
3. Paní Brzorádová se v časopisu Květy č. 40/2010 dočetla, že je město zadlužené a že je jeho   
    chod ohrožen. Co je na tom pravdy?
    Odpověď starosta – sežeňte si další, asi druhé číslo po čísle 40 - tam je zveřejněno dementi. 
    S redaktorkou, která nepravdivý údaj zařadila do svého článku bez jakéhokoliv  
    ověření bylo jednáno a byla požadována omluva, což se následně stalo.

Příchod paní Pirichové v 18:26 - přítomno 12 zastupitelů.
 
Dotazy občana ze Lhotecké ulice -
1.  – ve Lhotecké probíhala výstavba vodovodu a kanalizace, dotaz, kdy bude zkolaudováno, kdy se spustí vodovod, povolují se tam výstavby studen – budeme na suchu
 
2. – připomínka Souběžná ulice s Lhoteckou ( K Remízku) nemá jméno
 
3. – dotaz, žádost, - rovněž týkající se utajené ulice K remízku – dělala se tam kanalizace, komunikace byla rozkopaná, výkopy se zasypaly recyklátem. Dotaz, jak se bude řešit povrch, tato komunikace je také na zelené turistické stezce, turisti se máchají v bahně.
 
Odpovědi starosta – kolaudace bude v nejbližší době, její termín je už vypsán. Hned po kolaudaci se bude možné začít s napojováním.
Část Lhotecké zkolaudovaná a napojená je, ale větší není. Prakticky je to hotovo celé.
Černošice mají podmínku při kolaudaci tu, že lezou do každé šachty a v zimě se to prostě nedalo dělat.
 
Co se týká značení ulice – paní vedoucí odboru správy majetku si zapíše poznámku a pan Bednář zařídí doplnění nové cedule. Potíž je v tom, že se již několikrát ztratila, máme náhradní, ale není to levná záležitost.
 
K povrchu komunikace – v objednávce je recyklát, v současné době není jasné, kolik na to bude peněz.
 
Pan Korbelář – rád by věděl něco o změnách dopravy a jak se dotkne omezení Mníšku
Starosta – omezení nebude.
Mníšku se na žádném spoji redukce nedotkne, jedinou výjimkou je linka 448 do Karlíku, minimálně, týká se to asi 1 páru spojů, ale je možné, že to starostové zaplatí.
Linka 488 do Nové Vsi a Knína - tam žádná redukce nebude. Jediná redukce ve spoji Kytín a Mníšek – Minimálně.
Nevšímejte si toho, co se píše v novinách.
Mníšku se to s novými jízdními řády od 6.3.2011nedotkne.
 
Příchod pana Brabence 18:37 – přítomno 13 zastupitelů
 
Cedule z autobusů, že dopravu financuje Středočeský kraj, tak to není pravda, to se strhne.
 
Pan Korbelář – a jak to bude s vlakovou dopravou?
pan starosta - vlaků se to vůbec netýká.
 
Paní Brzorádová – chce vědět, jestli si má tedy kupovat nové jízdní řády nebo jí stačí ty loňské, když se nic nemění.
 
Pan starosta – Nové jízdní řády je třeba si obstarat, spoje neubudou, ale třeba budou někde posunuty třeba o pár minut a to se teď samozřejmě neví, kde k takové změně dojde.
 
Pan Korbelář – poznámka – jestli se také v Mníšku nezakáže podomní obchod, protože se pořád opakují případy, že prodejci obcházejí domácnosti a obtěžují.
(bez přímé odpovědi)
 
Dotaz zastupitel Vejmola – zda se už ví, kdo bude zřizovatelem nové školky v EDENu, zda to bude samostatný subjekt nebo čí to bude?
Pan starosta – buď se školka přičlení k některé stávající MŠ nebo to bude samostatný subjekt. Sám si myslí, že by se měla přičlenit k nějaké školce.
Složitější bude administrace na kraji – počet pracovních míst atd. Začne se to zařizovat v druhé polovině roku, školka bude funkční až od nového roku. Bude to ale jen stavba.
Musí se zafinancovat vybavení,vyřešit  návaznost na jídelnu, distribuce jídel z kuchyně, pracovní úvazky.
 
Ing. Pech – dotaz na rekonstrukci náměstí F.X.Svobody
Pan starosta – to je právě první bod dnešního programu - revitalizace náměstí –
parkování - o tom bude mluvit v prezentaci. Nové řešení je zveřejněno také na internetu. A píše o něm v posledním Zpravodaji.
 
Tímto pan starosta ukončuje veřejnou schůzi a přechází k prvnímu bodu dnešního programu.
 
* 1) Revitalizace náměstí F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy -
    presentace projektu a schválení spoluúčasti města na financování
 
Projekt revitalizace náměstí se už přibližně 3 roky upravuje. Proběhla dvě až tři jednání na komisi pro rozvoj města, na radě a asi 5 veřejných presentací převážně na pouti, ankety na internetu. Na presentacích při pouti se vyjadřovala písemnými připomínkami veřejnost.
Celkem se vyjádřilo odhadem asi 400-500 obyvatel.
Koncem roku nám byla přiznána dotace v rámci výzvy č. 50 ROP STČ. V této výzvě uspělo celkem třináct projektů z asi osmdesáti. Za povšimnutí stojí podíly státního rozpočtu a kraje, které v tuto chvíli činí 0,- Kč. Čerpány budou tedy pouze prostředky EU a povinné podíly SR a Kraje nebudou uvolňovány. Tímto rozhodnutím však žadatelé přicházejí o značnou část veřejné podpory a to konkrétně o 17,5%.
Celkové náklady projektu jsou 15,7 mil. Kč a dotace je přidělena ve výši cca 10,6 mil. Kč (Asi 75% podporováno z dotace).
Projekt nemá ambice na nové, jinak urbanizované náměstí. Má to jeden důvod, nikdo to nechtěl. Z diskusí a připomínek občanů to vedlo k tomu, že se zachovával původní návrh dle návrhu arch. Bašeho a návrhu zeleně paní Bašeové.
Neredukovat zeleň – to bylo zásadní, druhá věc byla vyřešit parkovací místa, moc jich neubrat, ale aby se tam dalo kultivovaně žít. Hodně připomínek bylo na kaštanovou alej a to v poměru tak 50/50, kde nebyl jednoznačný názor na to, zda kaštany kácet nebo nekácet, měnit typ stromů nebo neměnit.
Stromy - byl problematický bod, ale i ti, co nechtěli kácet už vidí, že stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a musí se pokácet a vysadit nové.
Připomínky byly i od těch občanů, kteří na náměstí bydlí a podnikají.
Mění se povrchy, osvětlení zeleň částečně.
 
Není na to příliš mnoho času. Musí se začít co nejdřív. V tuto chvíli lze projekt modifikovat v detailech, úpravách vzhledu pítka, řešení parkování, vjezdy, výjezdy, parkovací hodiny, brány apod.
Ale jsou tam závazné věci jako m2 zrekonstruovaných ploch počty stromů atd.
Starosta se ujal presentace projektu.
 
Projekt je rozdělen do několika kroků a bude řešit celou plochu současného náměstí. Prvním krokem, který by měl být zahájen v květnu nebo červnu, bude rekonstrukce prostoru dnešní tržnice a plochy za „kostelem“. Dnešní asfalt na tržnici nahradí drobná kamenná kostka a asfaltové cestičky za kostelem dostanou novou kamennou dlažbu. Cesty za kostelem však nezůstanou stejné. Ta, která dnes vede na nebezpečnou křižovatku k pekárně se posune, aby bylo možné bezpečně přecházet k pekárně a lesní správě přes nově vzniklý přechod pro chodce. Celá plocha za kostelem získá nový trávník, stromy se ošetří a vzniknou nové květinové záhony kolem sochy F.X. Svobody. Počítá se i s novým, vhodnějším veřejným osvětlením a s náhradou sochy sv. Jana Nepomuckého za autentickou kopii. Umístění sochy by mělo být součástí širší diskuse. Je možné jí instalovat na místo stávajícího podstavce, nebo ji stěhovat dle uvážení.
 
Dalším krokem bude postupná náhrada dožitých kaštanů v aleji za nové. Cílem je zachovat původní dvouřadou historickou alej. Zbytek chodníku u trafiky dostane nový povrch z drobné kamenné kostky. Tato úprava by měla proběhnout až na podzim.
 
Dlažby z důvodu předpisu památkářů mohou být pouze kamenné, tam velký výběr není , buď řezaný kámen nebo lámaný.
 
Na výkresu si můžete všimnout, že plochy chodníků se rozšiřují na úkor ploch pro parkování. Není to však, oproti stávajícímu stavu, nijak zásadní změna. Dnes má náměstí celkem 42 parkovacích míst. Po úpravě jich bude 37 až 38 podle typu řešení. Současně vzniknou nové parkovací plochy naproti městskému úřadu a u lesní správy. Celkem v tomto prostoru vznikne o 15 parkovacích míst více. Neméně důležitou změnou bude zajištění bezbariérového přístupu, který umožní zajíždět s košíkem až k automobilům.
 
Způsob parkování na náměstí se po rekonstrukci změní. Je několik možností, jak regulovat dopravu a parkování v centru města. Konečným řešením by mohla být například fyzická zábrana (závora) při vjezdu a výjezdu z náměstí. Je možné postavit závoru tak, aby nerušila celkový dojem.
V současné době je stále problém s tím, že v průměru tak do 10 aut zůstává na parkovišti celý den. Není v silách strážníků to uhlídat.
Zastupitel Vejmola – na náměstí je instalovaná kamera, ta ukáže, kdo tam zůstává a na základě toho lze řidiče pokutovat.
Náhradní místa pro celodenní parkování nejsou potřeba – bude se stavět na Pražské další prodejna s parkovištěm.
Kostka je po stránce údržby nepraktická hlavně v zimě – radlice to rozmydlí na cimer campr.
 
Starosta - na pojízdných místech – je velká kostka, malé kostky budou jen na rozšířené pěší zóně
 
Zastupitel Vejmola – uvažuje, zda nejde najít variantu, že by se v některé části projektu ušetřilo, aby se nemusela dávat tak velká spoluúčast. Navrhuje omezit něco, co by nepokazilo koncepci.
 
Starosta – to, o co je teď požádáno, jsou rozpočtované peníze na projekt, dovolím si říct, že to bude nižší částka (vysoutěžená) a stát nám dá jen na to, co vysoutěžíme.
Můžeme také škrtnou třeba kopii sochy Nepomuckého a tím se projekt sníží.
Skutečné náklady poznáme, až ze soutěže.
Bylo by ale škoda projekt zmenšovat, protože 75% peněz na projekt z dotace, jsou pořád ty nejlevnější peníze, které můžeme mít.
 
Zastupitel Zápal – je toho názoru, že to nestojí za to, když se ušetří třeba 500 tis., protože to zůstane nedodělané.
Je lepší mít celou práci najednou. Je rád, že bude obnovená alej. Z odborného hlediska byla alej za zenitem, Projekt řeší věci, které se vyskytovaly dřív ale i novější, některé tam ale zase nejsou, jako třeba chodník mezi Lesní správou a úřadem, který tam dřív byl.
 
Dále pan Zápal uvádí, že chápe připomínky pana Vilimovského k úpravě povrchů – kamennými kostkami, ale musíme respektovat památkovou zónu a památkáře.
Zastupitelka Šretrová – jiná volba není, než kostky, informovala se u památkářů.
Teď jsou to poslední peníze, které můžeme dostat, z EU už nepotečou a stát,nám víc nedá.
 
Zastupitel Vilimovský – dnes pochopil, že přes něco vlak nejede, ale apeloval by, aby se nahlíželo jiným způsobem na některé věci, např. lípovou alej – ta tu byla možná před 80 lety – ale lípy jsou v době květu silné alergeny. Mezi lidmi je mnoho alergiků. Dnes by se mělo nahlížet jinak, pokud by byla jen malá možnost, jak změnit povrchy, udělejme to. Má zkušenosti z Prahy 1, kde radní dělají vše tak, že lidé utíkají a stěhují se pryč. Nevěří, že neexistuje žádná možnost pro to najít a prosadit přijatelné jiné povrchy na náměstí.
 
Starosta je možné vyměnit povrch bloku B, ale musíme se vejít do jednotkové ceny.
 
Zastupitel Vilimovský se nechce pouštět do debat o cenách, protože je nezná.
Diskuse k projektu – jak lze upravit materiály.
 
Návrh usnesení 3/3/2011
Zastupitelstvo Města Mníšek pod Brdy v návaznosti k schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 10 622 998,70 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 5 170 001,30 Kč, odpovídající spolufinancování projektu r.č.: CZ.1.15/3.3.00/50.01021.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 3 bylo schváleno.
 
 
 
* 2) Majetkové záležitosti
 
2/1) Bezúplatné nabytí pozemku č. parc. 598/10 v k.ú. Mníšek pod Brdy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Jedná se o pozemek o výměře 352m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, je na něm umístěna místní komunikace ve správě Města Mníšek pod Brdy - příjezd k chatám v lokalitě Madlenka.
 
Návrh usnesení 4/3/2011:
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č.598/10 o výměře 352m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy   z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.  
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 4 bylo schváleno.
 
2/2 Žádost o odstoupení od kupní smlouvy uzavřené dne 17. 1. 2011 mezi Městem MpB a panem Komínkem na prodej pozemků p.č. 2698/25 a 2698/26 v k.ú. MpB.
 
Pan Petr Komínek požádal o odstoupení od kupní smlouvy mezi Městem MpB a panem Komínkem. Předmětem prodeje byly pozemky p.č. 2698/25 a 2698/26 v k.ú. MpB. (zahrádky U Červeného kříže)
Pan Komínek odstupuje od kupní smlouvy z důvodu nedořešené situace s elektrickou přípojkou, nedostačujícím počtem vrtaných studní.
 
Zastupitel Vejmola - ono to bylo asi jinak, tam jim někdo nasliboval, že to budou stavební parcely a pak zjistili, že to tak asi nebude.
Pan starosta informoval zastupitele, že při projednávání této věci v radě města byl dán odboru správy majetku úkol, aby do kupních smluv byly zapracovány sankce a smlouvy byly upraveny ta, aby k podobným případům nedocházelo.
 
V návrhu usnesení je, že ZM souhlasí s odstoupením pana Komínka od kupní smlouvy a ruší usnesení ZM č. 19/2/2010.
 
Zastupitel Vilimovský ve své písemné připomínce i teď uvádí, že nelze odstoupit od smlouvy na základě žádosti, a nelze ani souhlasit se žádostí o odstoupení a tímto způsobem ukončit smlouvu.
V daném případě může zastupitelstvo konstatovat, že Kupní smlouva pozbyla platnosti v souladu s čl. VI odst. 6 smlouvy a to z důvodu, že kupující neuhradil kupní cenu v rozporu se smlouvou v termínu do ……… „
V této souvislosti je nutno otevřít debatu nad způsobem uzavírání kupních smluv.
Tento typ smluv je uzavírán na základě podložené žádosti a považuji za velmi podivné, že žadatel nemyslí svoji žádost vážně a hledá způsoby a důvody jak nesplnit svůj závazek. V tomto konkrétním případě se ukázalo, že vzorová kupní smlouva je nevyhovující, protože umožňuje nedodržení smlouvy ze strany kupujícího bez jakékoliv sankce.
Žádám, aby byla předmětná vzorová smlouva podrobena právní analýze, a upravena tak aby byla naprosto standardní. Pokud město používá další typové smlouvy, tyto by taky měli projít právní analýzou.   
 
Návrh usnesení:
ZM bere na vědomí, že kupní smlouva mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Petrem Komínkem uzavřená dne 17.1.2011 pozbyla platnosti v souladu s čl. VI odst. 6 smlouvy a to z důvodu, že kupující neuhradil kupní cenu v rozporu se smlouvou v termínu do ..................
 
Návrh usnesení
ZM ruší usnesení č. 19/2/2010 ze dne 14.12.2010
 
Zastupitel Vilimovský – je toho názoru, že zastupitelstvo toto usnesení rušit nemusí.
Diskuse o tom, zda se má usnesení zrušit nebo ne.
 
Hlasování o upraveném návrhu usnesení 5/3/2011:
ZM bere na vědomí že kupní smlouva mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Petrem Komínkem uzavřená dne 17.1.2011 pozbyla platnosti v souladu s čl. VI odst. 6 smlouvy a to z důvodu, že kupující neuhradil kupní cenu v rozporu se smlouvou v termínu do 30 ti dnů od podpisu smlouvy a zároveň rozhodlo, že usnesení ZM č. 19/2/2010 ze dne 14.12.2010 pozbývá platnosti.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
 
2/3 Revokace usnesení ZM č.18/2/2010 ze dne 14.12.2010 ohledně prodeje pozemků p.č.2698/29, p.č.2698/30 a spoluvlastnických podílů ve výši 2/39 k pozemkům p.č.2698/5, p.č.2698/45, p.č. 2698/46 vše v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy  -  pan Emil Šibřina
 
Zastupitelstvu byl předložen návrh na revokaci přijatého usnesení z důvodu nesprávně uvedené celkové výše kupní ceny 395.089,-Kč namísto částky 393.887,-Kč. Při výpočtu bylo u pozemku p.č. 2698/30 vycházeno z výměry 357m2 - dle údajů z katastru nemovitostí je výměra tohoto pozemku 354m2.
Pro zjednodušení bude původní usnesení zrušeno a přijato nové.
 
Zastupitelé opět požadují doplnění kupní smlouvy o sankci pro případ nedodržení podmínek smlouvy.
 
Návrh usnesení 6/3/2011:    
ZM ruší usnesení ZM č. 18/2/2010 ze dne 14.12.2010
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 6 bylo schváleno.
 
Návrh usnesení 7/3/2011:
ZM souhlasí s prodejem pozemků p.č.2698/29 o výměře 356m2, orná půda, p.č.2698/30 o výměře 354m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č.2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Emilu Šibřinovi za cenu 400,- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem Emilem Šibřinou, bytem Mníšek pod Brdy, 9. května 532, 252 10 jako kupujícím o prodeji pozemků p.č.2698/29 o výměře 356m2, orná půda,  p.č.2698/30 o výměře 354m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č.2698/5 o celkové výměře 2545m2, p.č.2698/45 o celkové výměře 606m2  a p.č.2698/46 o celkové výměře 2206m2 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu ve výši  393 887,- Kč a to za podmínky, že bude v článku VI bod 6 smlouvy doplněn o větu „Kupující v tomto případě hradí pokutu ve výši 15 % z kupní ceny.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 7 bylo schváleno.
 
* 2/4 Prodej bytové jednotky č. 837/3 se všemi součástmi a příslušenstvím v budově č.p.836 a č.p.837, spoluvlastnického podílu ve výši 904/16695 na společných částech budovy č.p.836 a č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 a spoluvlastnického podílu ve výši 904/16695 na pozemku p.č.1777/6 vše v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce MÚ MpB dne 3.2.2011 s datem snětí 21.2.2011.
O koupi předmětných nemovitostí projevil zájem jediný zájemce - pan Jiří Novák a Jana Novotná - nabytí do podílového spoluvlastnictví, a to každý jednu ideální polovinu předmětu převodu.
Prodej probíhá prostřednictvím realitní kanceláře – SNARK, s.r.o., IČ 27 11 93 43.
 
Zastupitel Vejmola – žádá doplnit do smlouvy v článku 5 bodu 2, , že kupující bere na vědomí že se stává členem Sdružení.
Zastupitelé souhlasili s tím, že smlouva bude schválena s tím, že článek V odst. 2 smlouvy bude doplněn dle požadavku sdružení vlastníků bytových jednotek 9.května 836 a 837, které navrhuje, aby se ve smlouvě  na straně  3 odstavec V. bod 2 doplnilo, že Prodávající konstatuje, že s převodem předmětné bytové jednotky přejdou z Prodávajícího na Kupujícího tato práva a závazky související s:
 
- členstvím ve  Společenství vlastníků jednotek  9. května 836 a 837

Návrh usnesení 8/3/2011:
ZM souhlasí s prodejem bytové jednotky č.837/3 se všemi součástmi a příslušenstvím v budově č.p.836 a č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3, zapsané na LV 3946, ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 904/16695 na společných částech budovy č.p.836 a č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 a ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 904/16695 na pozemku p.č.1777/6, zapsaných na LV 3945 vše v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy paní Janě Novotné, bytem Bělohorská 21 č.p.268, 169 00, Praha 6 - Břevnov a panu Jiřímu Novákovi, bytem Trávníčkova 1 č.p. 1762, 155 00, Praha 5 - Stodůlky do podílového spoluvlastnictví, a to každému jednu ideální polovinu, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,896.500,-Kč, uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku.
ZM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a paní Janou Novotnou, bytem Bělohorská 21č.p. 268, 169 00, Praha 6 - Břevnov a panem Jiřím Novákem, bytem Trávníčkova 1 č.p. 1762, 155 00, Praha 5 – Stodůlky jako kupujícími za účasti společností SNARK, s.r.o., IČ 27 11 93 43 se sídlem Budějovická 601/128, 140 00, Praha 4 - Krč.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 8 bylo schváleno.
 
 
 
 
* 2/5 Prodej pozemku p.č. 1959/71 o výměře 27m2 v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy
Pan Jiří Pařízek podal žádost o koupi části pozemku p.č. 1959/1 o výměře cca 7 x 4m pro stavbu garáže. Pozemek je ve vlastnictví města.
Geometrickým plánem byl z pozemku p.č. 1959/1 o výměře 6488m2 oddělen pozemek p.č. 1959/71 o výměře 27 m2, který je předmětem navrhovaného prodeje.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřadní desce MÚ MpB v termínu od 16.9.2010 do 6.10.2010.
 
Přiložena kupní smlouva - bez smluvní pokuty.
Po krátké diskusi text ponechán beze změny.
 
Návrh usnesení 9/3/2011:
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1959/71 o výměře 27m2, ostatní plocha, odděleného geometrickým plánem č.2136-75/2010 z pozemku p.č. 1959/1 zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Jiřímu Pařízkovi, bytem 252 09, Hradišťko 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 1000,-Kč/m2.
ZM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 1959/71 o výměře 27 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem Jiřím Pařízkem, bytem 252 09, Hradišťko 1 jako kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 27.000,-Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 9 bylo schváleno.
 
*3) Dodatek č. 3 zřizovací listiny ZŠ Komenského 886
RM projednala žádost paní ředitelky o zařazení typu školy pro žáky se specifickými poruchami učení a pro žáky se specifickými poruchami chování. Tuto aktivitu podporuje Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje.
Zastupitelka paní Pirichová informovala zastupitele o tom, že tuto záležitost konzultovala  s paní ředitelkou a došla k názoru, že tato změna je v zájmu žáků a s dodatkem zřizovací listiny je možné souhlasit.
 
Zastupitel Brabenec – poznámka, že typ školy, tak, jak je uveden v navrženém dodatku č. 3 zřizovací listiny není správně formulován – dle jeho názoru ho nelze definovat pouze paragrafem, musí být vypsán slovně.
Po krátké diskusi bylo dohodnuto, že návrh dodatku ke zřizovací listině bude schválen a typ školy bude formulován a opraven doslovně ve znění příslušného paragrafu a zákona.
 
Vedoucí OKS, pan Navrátil ujistil zastupitele, že si bere na starost doplnění správného textu do dodatku ZL.
 
Návrh usnesení č. 10/3/2011:
ZM schvaluje znění dodatku č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy, mníšek pod Brdy, Komenského 886.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 10 bylo schváleno.
 
 
* 4) Pojmenování nové ulice
ZM byla předložena ke schválení žádost o pojmenování nové ulice na pozemcích 2005/35 a 2005/19, které jsou  přístupovými cestami k nemovitostem firem COMEDA s.r.o. a ASPIUS s.r.o. Společně navrhují název K Třešňovce.
Diskuse o tom, zda uvedené pozemky jsou zapsány v KN jako komunikace.
Paní tajemnice Landová doplňuje, že vynětí ze zemědělského půdního fondu na to je, komunikace to jistě bude.
 
Zastupitel Vejmola – upozorňuje na to, že se setkal s tím, že na internetu - mapy cz, jsou názvy ulic v některých případech uvedené jinak, než ve skutečnosti jsou.
Vedoucí OKS, pan Navrátil – chyby byly i  Googlu, tam  to opravit šlo hned, ale na vyhledávači Seznamu (mapy.cz) už oprava trvá pátý týden.
 
Návrh usnesení č. 11/3/2011:
ZM schvaluje název ulice na pozemcích č. parc. 2005/35 a č. parc. 2005/19 – ulice K Třešňovce.
Hlasování         PRO 12           PROT 0          ZDRŽEL SE 1
Usnesení č. 11 bylo schváleno.
 
*5 Různé
- oprava OZV 6/2010 – (poplatek za VHP a jiné zařízení)
Po kontrole vyhlášky ministerstvem vnitra bylo při ústním jednání dohodnuto doplnění č. IX. tak, aby bylo v souladu s daňovým řádem a to doplněním textu, (který mají zastupitelé v materiálech označen červeně). Vyhláška tak bude uvedena do souladu s platnými právními předpisy.
Opravené znění č. IX odst. 1):
Jiná technická herní zařízení povolená Ministerstvem financí před nabytím účinnosti této vyhlášky je poplatník povinen písemně ohlásit buď písemně nebo ústně do protokolu nebo datovou zprávou, která je opatřena zaručeným elektronickým podpisem, nebo která je odeslána prostřednictvím datové schránky, správci poplatku do 15 dnů od nabytí účinnosti této vyhlášky.
Návrh usnesení č. 12/3/2011:
ZM schvaluje doplnění článku IX odst. 1 Přechodná ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 6/2010.
Hlasování         PRO 13           PROT 0          ZDRŽEL SE 0
Usnesení č. 12 bylo schváleno.
 
Zasedání bylo ukončeno v 21:00 hod.
 
 
Ověřovatelé:
Alena Štamberková, v.r.
 
Milan Vyskočil, v.r.
 
 
Starosta:

Ing. Petr Digrin, Ph.D., v.r.

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 3, konaného dne 23.2.2011
 
 
Usnesení č. 1/3/2010:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu paní Alenu Štamberkovou a pana Milana Vyskočila a návrhovou komisi ve složení Milan Kotouč a ladislav Šimečka.
Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.
Hlasování:        PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 2/3/2010:
Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:
1) Revitalizace náměstí F.X.Svobody v Mníšku pod Brdy
    presentace projektu a schválení spoluúčasti města na financování
2) Majetkové záležitosti
3) Dodatek č. 3 zřizovací listiny ZŠ Komenského 886
4) Pojmenování nové ulice
5) Různé
    oprava OZV č. 6/2010
Hlasování:        PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 3/3/2011
Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy, v návaznosti ke schválení poskytnutí dotace Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o poskytnutí dotace ve výši 10 622 998,70 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 5 170 001,30 Kč, odpovídající spolufinancování projektu r.č.: CZ.1.15/3.3.00/50.01021.
Hlasování:        PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 4/3/2011
ZM souhlasí s bezúplatným převodem pozemku p.č.598/10 o výměře 352m2, ostatní plocha, zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-západ na LV 60000 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy   z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování ve věcech majetkových do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.  
Hlasování:        PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 5/3/2011
ZM bere na vědomí že kupní smlouva mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Petrem Komínkem uzavřená dne 17.1.2011 pozbyla platnosti v souladu s čl. VI odst. 6 smlouvy a to z důvodu, že kupující neuhradil kupní cenu v rozporu se smlouvou v termínu do 30 ti dnů od podpisu smlouvy a zároveň rozhodlo, že usnesení ZM č. 19/2/2010 ze dne 14.12.2010 pozbývá platnosti.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 6/3/2011
ZM ruší usnesení ZM č.18/2/2010 ze dne 14.12.2010.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
 
Usnesení č. 7/3/2011
ZM souhlasí s prodejem pozemků p.č.2698/29 o výměře 356m2, orná půda, p.č.2698/30 o výměře 354m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č.2698/5, p.č.2698/45 a p.č.2698/46 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Emilu Šibřinovi za cenu 400,- Kč za 1 m2.
ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem Emilem Šibřinou, bytem Mníšek pod Brdy, 9. května 532, 252 10 jako kupujícím o prodeji pozemků p.č.2698/29 o výměře 356m2, orná půda,  p.č.2698/30 o výměře 354m2, orná půda a ideálních spoluvlastnických podílů o velikosti 2/39 na pozemcích p.č.2698/5 o celkové výměře 2545m2, p.č.2698/45 o celkové výměře 606m2  a p.č.2698/46 o celkové výměře 2206m2 včetně součástí a příslušenství vše v obci a k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu ve výši  393 887,- Kč a to za podmínky, že bude v článku VI bod 6 smlouvy doplněn o větu „Kupující v tomto případě hradí pokutu ve výši 15 % z kupní ceny.
ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené kupní smlouvy.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 8/3/2011
ZM souhlasí s prodejem bytové jednotky č.837/3 se všemi součástmi a příslušenstvím v budově č.p.836 a č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3, zapsané na LV 3946, ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 904/16695 na společných částech budovy č.p.836 a č.p.837, postavené na pozemcích p.č.1777/2, p.č.1777/6, p.č.1777/3 a ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 904/16695 na pozemku p.č.1777/6, zapsaných na LV 3945 vše v obci a  k.ú. Mníšek pod Brdy paní Janě Novotné, bytem Bělohorská 21 č.p.268, 169 00, Praha 6 - Břevnov a panu Jiřímu Novákovi, bytem Trávníčkova 1 č.p. 1762, 155 00, Praha 5 - Stodůlky do podílového spoluvlastnictví, a to každému jednu ideální polovinu, za dohodnutou celkovou kupní cenu ve výši 1,896.500,-Kč, uzavřením smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku.
ZM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy a pozemku mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a paní Janou Novotnou, bytem Bělohorská 21č.p. 268, 169 00, Praha 6 - Břevnov a panem Jiřím Novákem, bytem Trávníčkova 1 č.p. 1762, 155 00, Praha 5 – Stodůlky jako kupujícími za účasti společností SNARK, s.r.o., IČ 27 11 93 43 se sídlem Budějovická 601/128, 140 00, Praha 4 - Krč.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 9/3/2011
ZM souhlasí s prodejem pozemku p.č. 1959/71 o výměře 27m2, ostatní plocha, odděleného geometrickým plánem č.2136-75/2010 z pozemku p.č. 1959/1 zapsaného na LV 10001 pro obec a k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Jiřímu Pařízkovi, bytem 252 09, Hradišťko 1 za dohodnutou kupní cenu ve výši 1000,-Kč/m2.
ZM souhlasí se zněním a uzavřením kupní smlouvy o prodeji pozemku p.č. 1959/71 o výměře 27 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako prodávajícím a panem Jiřím Pařízkem, bytem 252 09, Hradišťko 1 jako kupujícím za dohodnutou kupní cenu ve výši 27.000,-Kč.
ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 10/3/2011
ZM schvaluje znění dodatku č. 3 ke Zřizovací listině Základní školy, Mníšek pod Brdy, Komenského 886.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
Usnesení č. 11/3/2011
ZM schvaluje název ulice na pozemcích č. parc. 2005/35 a č. parc. 2005/19
– ulice K Třešňovce
Hlasování:        PRO    12        PROTI 0         ZDRŽEL SE 1
 
Usnesení č. 12/3/2011
ZM schvaluje doplnění článku IX odst. 1 Přechodná ustanovení obecně závazné vyhlášky
č. 6/2010.
Hlasování:        PRO    13        PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 
 
Vlastimil Kožíšek, v.r.                                                   Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.
místostarosta                                                               starosta
 
 

Vyvěšeno: 4. 3. 2011

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Svitálková

Zpět