Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 3 ze dne 11.2.2015

Scan zápisu č. 3 ke stažení zde

scan Usnesení ke stažeční zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 3 ze dne 11.2.2015 (Výpis)

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Milan Kotouč, Eva Jarolímková, Markéta Nováková, Daniela Páterová, Eva Wollnerová, Hana Kotoučová, Miroslav Vilimovský, Pavel Grygar, David Řehoř, Marie Šretrová, Dana Dalešická, Pavel Jeřábek, Šárka Slavíková Klímová

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:08 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Přítomno je všech 15 členů zastupitelstva.

 

Pan starosta požádal zastupitele, aby si vyčlenili čas na další zasedání zastupitelstva, které se bude konat 25.2.2015. Na tomto dalším zasedání bude málo bodů, ale kvůli nutnosti dodržení určitých termínům musí být ještě v únoru. Zasedání bude zase v prostorách MÚ.

Diskuse – některým zastupitelům nevyhovuje středa – různé návrhy.

Konečné rozhodnutí – zasedání zastupitelstva  bude 25.2. v 18 hod. v zasedací místnosti MÚ.

 

Dále pan starosta upozorňuje zastupitele na materiál v zelených deskách. Je to materiál od skautů. Na zasedání rady se projednávala žádost skautů o prodej nebo pronájem pozemku města pro výstavbu klubovny. Materiál je - práce domů na přípravu.

Starosta rovněž upozorňuje na předloženou výzvu od redakční rady zpravodaje, která sděluje termíny uzávěrek a žádá zastupitele o případné příspěvky.

Předloženy jsou také dodatečné materiály, které byly na sdíleném prostoru, ale protože ho ještě všichni nemají zařízený, tak jsou připravení také vytištěné.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu paní Evu Jarolímkovou a pana Pavla Jeřábka a návrhovou komisi ve složení pan David Řehoř MBA a Ing. Hana Kotoučová, zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení 1/3/2015

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu paní Evu Jarolímkovou a pana Pavla Jeřábka a návrhovou komisi ve složení pan David Řehoř MBA a Ing. Hana Kotoučová.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 1. Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu by se mělo pokračovat následujícími body:

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Koncesní řízení na provozovatele Přivaděče pitné vody

4) Koncesní řízení – ČOV Mníšek pod Brdy (výběr zhotovitele koncesního řízení)

5) Informace o Integrovaném povolení – „Středisko nakládání s odpady v areálu ÚVR Mníšek pod Brdy“

6) Omezení pravomocí starosty

7) Poskytování součinnosti kontrolnímu výboru při kontrole (zakázky města, příprava ÚP)

8) Informace o postupu zpracování ÚP + pověření odpovědného zastupitele

9) Informace o stavu přípravy rozpočtu obce

10) Lokalita Zadní rybník

11) Majetkové záležitosti

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

Doplnění:

 

Zast. Jeřábek – chtěl by doplnit bod Různé, ve kterém má několik dotazů.

Starosta – nejde doplnit bod Různé bez uvedení náplně – musí se to konkretizovat.

 

Zast. Jeřábek – konkrétně:

- Jak je zajištěna civilní obrana a případný požární zásah s ohledem na provoz v ÚVRu, jak by byly podávány výzvy pro občany, když dojde k havárii?

 

- Co je to MAS Mníšecko, kdo tam je a jaké jsou aktivity toho sdružení?

 

- Požaduje zprávu o produkci odpadu, informaci o tom, jak třídíme.

Proč a na základě čeho je odevzdávání odpadu na sběrném dvoře zpoplatněno. Odpad Mníšku versus ostatní obce?

 

- Jak je řešena právní odpovědnost osoby, která není úředníkem ani voleným členem zastupitelstva a zastupuje město v nějaké komisi nebo radě, třeba školské – můžou to být i jiné případy. Chtěl by, aby bylo jasně řečeno, aby neprezentovali na jednáních vlastní názory.

 

Jsou to jen dotazy – je na to 30 dní na zpracování.

 

Starosta – jsou to dotazy na lidi v rámci MÚ – jak říkáte, tak vám to do 30 dní zpracují.

Zast. Jeřábek –„ a když to přinesu na zastupitelstvo, tak je to stejné. Když se předají dotazy zde, nemusí se běhat po úřadu.

 

Zast. Řehoř – veřejná diskuze je až bod 2) a chtěl by, aby se mohla veřejnost vyjádřit také k bodu 6) – jestli by to nemohlo být projednáno v rámci veřejné schůze.

Starosta – četl jste jednací řád?

Zast. Řehoř – „Na minulém zastupitelstvu jste se projevoval dost příkře, - aby se to zase nestalo.

Starosta – u každého bodu může být veřejnost a svoje připomínky přednést po projednání bodu před hlasováním.

 

Starosta shrnuje požadavky zastupitele Jeřábka – budou zařazeny za bod 12) jako bod Různé

 • ÚVR a CO
 • MAS Mníšecko
 • Zpráva o produkci odpadu za 2010-2014

„Víte pane Jeřábku, že tohle je volná informace na internetu?

 • zpoplatnění odpadu na sběrném dvoře - jak byl stanoven poplatek
  „je to také na internetu – kompletní rozbor, jak se k výpočtu poplatku došlo včetně vyhodnocení

      – jaké kompetence má pověřený pracovník

 

Zast. Vilimovský – prosba o stručnou zprávu, jak bude probíhat další jednání ve věci výpovědi nájemní smlouvy pana Fuchmana, - jen krátké shrnutí.

 

Starosta – paní Slavíková doplní o tuto informaci Zprávu starosty o činnosti města.

 

Hlasování o schválení doplnění bodu Různé.

PRO    13        PROTI 1         ZDRŽELI SE 1

 

Hlasování pro schválení celého doplněného programu (usnesení č. 2/3/2015)

PRO 15

 

2) Veřejná schůze

Nikdo z veřejnosti se nehlásí a ujímá se slova zast. Jeřábek – jako občan.

Vrací se s doplněním k zasedání zastupitelstva z loňského října:

P. Navrátil tam uváděl, že žádost, kterou podal (pan Jeřábek), neobsahovala správné údaje dle zákona 106.

Neměl tam datum narození. Správně měl být ale vyzván k doplnění špatně podané žádosti a nemělo dojít k jejímu zamítnutí.

Dnes se k tomu již nebude víc vracet.

 

K výsadbě na náměstí – stromy jsou ve špatném stavu, má snímky, ale není na to čas a prostor to tady promítat – již dříve upozorňoval na chyby, komentovala to i paní doktorka Gregorová z vysoké školy, když tu byli se studenty na exkurzi – stromy „odejdou“.

Zápis z toho udělala komise pro ŽP, je stručný – chtělo by to exkurzi.

Už dříve pořádali různé semináře, ale lidé se nezúčastňují.

Zast. Řehoř – dotaz, zda by nebylo možné závěry komise z exkurze o zeleni v Mníšku dát do Zpravodaje

Zast. Jeřábek -  teď to nestihl, ale mohl by to připravit do příštího zpravodaje.

 

Občanka – za všechny občany by chtěla poprosit, aby se doplnilo WC na náměstí, (dát tam nějaký přístroj), když se zavře trafika, tak se lidé nikam nedostanou. Měly by být přístupné i o víkendu.

Starosta – slíbil, že tuto otázku otevře, aby se to řešilo, trvá to už dlouho.

 

Občanka – jak se to vyvíjí v Kovohutích, kdo do toho byl zaangažovaný?

Starosta – na to odpoví asi pan Řehoř a možná paní Duchoňová.

 

Zast. Řehoř – situace se vyvinula tak, že byla sestavena pracovní skupina Kovohutě. V této pracovní skupině byl Michal Trkan – kandidoval za Zelené, pak paní Slavíková Klímová, paní Páterová, starosta a on (Řehoř) a pan Ing. Pícha, také Pavla Duchoňová.

K jednání přizvali odborníka z Frank Bold, to je ekologický právní servis.

Největší práci odvedl Ing. Pícha, který zpracoval vynikající odborný posudek a Michal Trkan k tomu dodal právní konsekvence. Byl zpracován několikastránkový dokument se všemi připomínkami, směřovalo to na to, aby se to „hodilo“ do velké EIA.

Celé to vyjádření se zpracovalo mezi svátky a 2.1. to Město odeslalo.

 

Další jednání proběhlo letos 29. ledna na KÚ – jednání na kraji se zúčastnila paní Pechoušková, Kotoučová, Pícha.

Zast. Kotoučová – jednání bylo dlouhé, nemá dojem, že by ze strany jednatelky Kovohutí byly problémy, přistupovala reálně a vstřícně.  Na stránkách Města je zveřejněno vyjádření, které z toho jednání vzešlo. Do 30.4. musí zapracovat všechny připomínky, které byly vzneseny ze strany Města a také Zdravého Mníšku.

 

Občanka – od 31.12.2014 – pojedou provozy – tak co tedy běží?

 

Zast. Řehoř – to je důkazní nouze – to byste je musela chytit za ruku.

Někteří lidé v noci provoz fotili, evidentně se tam pracuje, legálních možností je asi málo.

Zast. Vilimovský – mluvili s lidmi, kteří tam bydlí v blízkosti na Čisovické ulici – v neděli, v noci tam byli – lidé říkali, že to běží už někdy od září nebo října.

Bohužel tam asi nepracuje nikdo z Mníšku.

 

Občanka -  v tuto chvíli by se do toho měla zapojit i nějaká inspekce?

Zast. Kotoučová – při jednání na kraji byli i zástupci povodí a vznesli taky připomínky – inspekce a hygiena se nezúčastnily.

Paní jednatelka Rajtarová říkala, že prý měli v poslední době několik náhodných kontrol.

Pan Navrátil – v lednu městský úřad zaznamenal větší počet oznámení občanů - dávali jsme podnět na Inspekci životního prostředí – dodnes čekáme na reakci. Do 30 dní možná něco přijde.

 

Zast. Kotoučová  - rozumím tomu, že paní jednatelka působila vstřícně, chtějí vyrábět a chtějí co nejmíň problémů. Možná by tam šlo jít na dobré slovo.

Zast. Řehoř – zkusil to – byl jen u vchodu do Kovohutí a vyběhla na něj hned ochranka, že tam nemá co dělat i když byl na veřejném prostoru a na jeho dotaz, co je tam za provoz, mu bylo řečeno, že o tom nesmí podávat žádné informace.

 

Pan Kokeš – pan Kožíšek podniká v areálu, tak ten by měl vědět, co se tam podniká.

Teď jste se o to začali zajímat!

 

Zast. Kožíšek – to jste si pane Kokeši dovolil dost a já se musím ohradit.

Pan Kokeš – musíte vědět i o těch dalších věcech.

Zast. Kožíšek – já podnikám v prostorech těsně pod vrátnicí a ne dole v areálu, tam se vůbec nedostanu.

Pan Smetana – ten Kovochem je úplně až dole na konci areálu.

Starosta – podniká tam asi 30 dalších podnikatelů z Mníšku.

Pan Navrátil – taky máme tu zkušenost, že nás vyvedla ochranka, dokonce i v případě, kdy jsme dávali sami podnět na Alutherm, čekali jsme na příjezd inspekce, když jsme šli dovnitř, vykázali nás, přestože jsme byli oznamovateli. Možná by tam mohli jít všichni zastupitelé společně.

Starosta – bavili jsme se o tom, že taková nějaká schůzka by byla možná a myslím, že na jednání s Kovohutěmi se o tom hovořilo.

Můžeme to dát jako úkol.

Pan Navrátil – jde o to, jestli to má být noční nebo denní návštěva.

Občanka – organizování takové schůzky je ale dvousečné, - pak řeknou, tak jste to viděli a nic jste nenašli.

Zast. Kotoučová – nemá ten dojem, nemyslí si, že by takové jednání mělo zavřít dveře, můžeme diskutovat, je schopná se ptát, a navíc, pan Ing. Pícha je výborný odborník. Zvolila by metodu osobního kontaktu.

Zast. Jeřábek – o to se jedná, abychom se přesvědčili o stavu a vzájemně si věřili.

Myšlenka byla taková, že by se zorganizovala exkurze.

 

Starosta - pověřujeme paní Kotoučovou dalším jednáním s vedením Kovohutí.

Zast. Řehoř -  Zdravý Mníšek je s jednatelkou v kontaktu a mají si domluvit schůzku. Paní Pechoušková to zajišťovala.

Zast. Kotoučová – to je tedy důležitá informace, škoda, že jste nám ji nedali - měli bychom se vzájemně informovat.

 

Pan Kokeš – mezi 10. a 11. hodinou dochází ke spalování. Když jel z Prahy, do auta se mu nahrnuly zplodiny, a stalo se to víckrát.

 

Starosta - Pověříme někoho kontaktem s vedením Kovohutí.

Zast. Řehoř - to není třeba, když už jednáme.

Zast Páterová – ale, ano, měl by být navázán kontakt i za města a následně se mohou obě jednání spojit.

 

Návrh usnesení:

ZM pověřuje Ing. Hanu Kotoučovou navázáním kontaktu s vedením společnosti Kovohutě Holding DT a dojednáním schůzky.

(nehlasovalo se)

 

Starosta – tímto bychom ukončili veřejnou schůzi.

 

Pan Kokeš – ještě dotaz na sociální stránku, aby došlo k nějakému řešení s problémem, který má pan Fuchman.

Starosta – k tomu se vyjádří paní Slavíková na konci zprávy starosty o činnosti města.

 

 

3) Zpráva o činnosti RM a MÚ

Zpráva o činnosti rady města a městského úřadu – předkládá starosta.

 

Vítám vás všechny na prvním jednání v letošním roce. Od prosincového zasedání zastupitelstva zasedla RM celkem třikrát. Na prvním zasedání Rada města projednávala znovuobnovení linky na sušení třísek v areálu Kovohutí.

Druhé a třetí zasedání Rady řešilo především tyto tematické okruhy:

 • dovolilo chybějícího člena školské rady – velké školy
 • ustanovilo komise Rady města (školskou, životního prostředí, redakční radu, rozvoje a územního plánování, sociální). Do jednotlivých komisí byly postupně navoleni členové – někde se možná bude ještě doplňovat.
 • řešila problematiku základního školství pro termíny zápisů do ZŠ a MŠ ve vztahu ke kapacitám jednotlivých zařízení
 • projednávala problematiku projektu městské kompostárny
 • bylo rozhodnuto o výběru projektanta na projekt pro stavební povolení městské kompostárny
 • proběhla prediskuse na téma tvorby rozpočtu města
 • RM doporučila ZM schválit zadání koncese pro sdružení VOK a soutěže na zpracovatele koncese pro město

 

Rada města v oblasti školství rozhodla o otevření 4 prvních tříd a o podání projektu na zkapacitnění mateřských škol do fondu MŠMT. Taktéž rozhodla o pověření školské komise přípravou návrhu na řešení pro zajištění kapacit v MŠ pro příští léta. (přesná formulace bude na příštích radách upřesněna)

 

Další informace pro zastupitele z OSMI:

 • Práce na intenzifikaci ČOV pokračují, smlouva se SFŽP byla podepsána a proběhla první platba. Pro letošní rok byly práce zahájeny začátkem února. – Duchoňová doplňuje - ledna
 • Práce na přivaděči Baně pokračují dle plánu. Nyní je dokončeno cca 7km trubního vedení
 • Probíhá rekonstrukce rozvodů NN na Malém náměstí, při které dojde i k rekonstrukci VO v této oblasti.
 • Plánovaná rekonstrukce odvodnění domu č.p. 555 byla dokončena včetně opravy přístupového chodníku
 • Rekonstrukce mníšeckých parků pokračuje, byla dokončena hlavní část kácení, pokud budou nějaké dotazy, - tak na odbor majetku.

 

Příprava dotací v roce 2015

 

 • Předpokládáme podání žádosti do programu FROM se zaměřením na školství a tělovýchovu.
 • Byla podána žádost na MŠMT o registraci projektu v oblasti navýšení kapacit MŠ zařízení v roce 2015
 • Včera na mikroregionu byl schválen finanční fond pro zástřelné – vznikla iniciativa, která sdružuje obce, v kterých je přemnožená černá zvěř. Fond bude naplňován příspěvky obcí. Finanční fond by měl fungovat tak, že za každé prase – zastřelené – sdružení dostane 200,- Kč. Bližší informace Miloš Navrátil, Částka vypadá nízká, ale je to konzultováno se všemi sdruženími, vlastníky pozemků a honiteb.

 

Starosta předává slovo paní Šárce Slavíkové Klímové, která je předsedkyní Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku.

Zast. Slavíková – k řešení problematiky ohledně pana Fuchmana.

– RM pověřila sociální komisi, aby navrhla řešení, komise bude zasedat zítra večer, předpokládám, že rozhodne a na dalším jednání rady by se mělo rozhodnout o nějakém řešení.

 

Vyžádala si informaci od úřadu a jednalo se i v  místě s ním. Jedná se o osobní informace a nemyslí si, že by to chtěla ventilovat na veřejnosti. Není vhodné se bavit o těchto věcech na zastupitelstvu.

Zast. Vilimovský – rada rozhodne nebo zastupitelstvo

Starosta – sociální komise dostala případ k prošetření a dá návrh řešení.

Zast. Slavíková – po projednání v komisi bude vše v zápisu z jednání komise.

Starosta – rada přijme nějaké opatření, bude asi respektovat doporučení komise.

Zast. Slavíková – zastupitelé mohou přijít na jednání komise, pokud chtějí a mohou být jednání přítomni.

Zast. Vilimovský – má kolem toho nastudováno dost materiálu. V rámci toho, jak studoval ty materiály, netušil vůbec, že má město takovou ubytovnu a nemáme vlastně povědomí o možnostech, které Mníšek má. V souvislosti s tím si uvědomil, že v roce 2011 se zastupitelstvo usneslo, že pověří OSMI vypracováním paspartu nemovitostí Mníšku, - ke mně se nic nedostalo, je to potřebné pro takové věci i pro územní plán. Neví, jestli to bylo provedeno.

Starosta – je to ve velmi vysokém stupni rozpracovanosti – byty, budovy, - není tam celá infrastruktura.

Zast. Vilimovský - kdy to bude hotové?

Starosta – brzda je v tom, do jaké elektronické verze se to překlopí, papírově je to hotové.

 

Zastupitelé chtějí seznam, pozemků, bytů, budov.

Starosta - To je hotové a může to každý zastupitel dostat.

Můžeme to dát na sdílený prostor.

 

Pan Kokeš – po sociální stránce na tom není Mníšek moc dobře, spousta lidí tady bydlí na chatách ve špatných podmínek a byl by potřeba nový dům důchodců, děkuji.

 

Usnesení 3/3/2015

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO 15

 

4) Koncesní řízení – Přivaděč pitné vody

Starosta - Materiály jsou na sdíleném prostoru, vysvětlení k tomu proběhlo.

Jsou nějaké dotazy?

Zast. Wollnerová – obce se v tomto projektu zavazují k odběru určitého počtu kubíků vody -
- Mníšek se zavázal k odběru 211 tis. m3 – teď má odběr asi 201 tis. m3 - splníme limit?

Starosta – Ano

Žádné další dotazy nejsou a může se hlasovat o usnesení 4/3/2015

Usnesení 4/3/2015

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy:

 1. schvaluje
  v souladu s § 22 odst. 3 písm. c) zákona 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, Koncesní projekt na „Provozování vodovodního přivaděče pro zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“.
   
 2. souhlasí se závěrem koncesního projektu.
   
 3. schvaluje
  Variantu B tj. zajištění provozování Vodohospodářského majetku na základě provozní – koncesní smlouvy s provozovatelem, který bude vybrán v koncesním řízení dle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

5) Koncesní řízení – ČOV Mníšek pod Brdy

Starosta – nebude opakovat znova to, co je v důvodové zprávě.

K poslednímu prosinci skončí našemu provozovateli smlouva. Město musí vybrat nového nebo si to provozovat samo.

Finanční objem je natolik velký – spadá do koncesního zákona, musí být zpracován koncesní projekt – podobně jako pro Svazek obcí VOK v případě přivaděče.

Teď jsme ve fázi nula, musíme vybrat někoho, kdo ten koncesní projekt sepíše, to si nedokážeme zajistit sami. Jde o jednu z největších zakázek za posledních asi 6 let.

Je to kompetence RM, ale protože se jedná o zásadní krok, který skončí výběrem dodavatele, tak to postupujeme do ZM.

Pokud ZM schválí návrh usnesení, RM zakázku vypíše, a asi v 1,5 měsíci bude vybrán někdo, kdo tu dokumentaci vypracuje. Do zastupitelstva se pak dostane až koncesní projekt.

Diskuse:

Řehoř – k navrženému textu Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku – „kdo nastřelil cenu 450tis“?

Starosta – to je průměr, tak se to pohybuje v obvyklých případech. Zhruba za tolik se koncesní řízení dělají. Vychází to z mnoha parametrů – objemu, vodného, stočného atd.

Zast. Vilimovský – firma, která to provádí, se dostane níž.

Starosta – podle toho se nesoutěží – uvedená cena je cena obvyklá pro dílo na trhu.

Zast. Řehoř – nesouvisí to přece s cenou vodného a stočného.

Starosta – vycházíme ze smluv – zveřejněných na profilu zadavatelů.

Zast. Vilimovský – cena je velmi důležitá, pokud to není formou aukce, tak to nejde dolů. V takovémto případě nemají důvod dávat nižší cenu –

Starosta - cena se uvádět nemusí – je to zakázka malého rozsahu. Pokud máte dojem, aby se tam předpokládaná cena neuváděla, tak tam být nemusí.

Zast. Vilimovský – pokud je to možné, tak to neuvádějme.

Zast. Jeřábek – v návrhu je, že jediným kritériem hodnocení je nabídková cena? Ve Stříbrné Lhotě bydlí odborníci, kteří tvrdí, že si to obce tímto zjednodušují.

Osobně, když dělá nějaká výběrová řízení, tak je taky na nejnižší cenu dělá a vidí, jak to ty firmy umějí dělat, ale musí se dát důraz na kvalitu – podmínka kvality.

Starosta – ušetřím vám čas – není to možné.

Zast. Jeřábek - říkal to už i při rekonstrukce náměstí. Když už je něco špatně, nemáme páky „vyrazit“ z nich, aby to bylo kvalitní.

Starosta – jsou dvě možnosti, jak vybírat – buď podle více hledisek, nebo podle ceny – teď je to podle SFŽP a tam je podmínka – že soutěž je jen na cenu.

Diskuse

Zast. Vilimovský – měli bychom chtít i kvalitu, abychom ty materiály uměli ocenit, že jsou opravdu kvalitní.

Diskuse nad předloženými dokumenty, konkrétně k textu Výzvy k dodání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění přípravy, projednání a průběhu koncesního řízení.

Starosta - Do výběrových komisí je zván člen KV, v komisi tedy může pan Jeřábek být a starosta upozorňuje, že zákon je zákon a ten se musí respektovat i v Mníšku pod Brdy.

 

Zast. Dalešická – dotaz, zda může být rozdílný provozovatel na přivaděči Baně a vodohospodářského majetku v Mníšku.

Starosta – může – pak je mezi nimi uzavřena smlouva – někde je předávací místo, tam se voda předává – prodává, v kalkulaci se to pak objevuje jako voda předaná. A když to vyhraje stejný provozovatel, tak tahle položka pak v kalkulaci není.

 

Zast. Řehoř – ve výzvě je uvedené, že je možné použít subdodavatele – navrhuje vyhodit subdodavatele.

Zast. Grygar – proč by do toho měly vstupovat firmy, které to nakonec nebudou dělat a tím se to prodraží?

Starosta -  taky není nadšený – je to za léta vyprecizovaný text a „peskovali“ nás za to, že omezujeme rozsah uchazečů.

Diskuse:

Výsledek – vynechat text o umožnění subdodavatele.

Zast. Řehoř – předjímá, že bude vybrána firma Aquatest.

Starosta - Budete v komisi a můžete vše sledovat. Pokud máte kontakty na další firmy, dodejte je a budou osloveny.

Text výzvy k podání nabídek byl upraven tak, že byla vynechána předpokládaná cena zakázky v bodu 2a), odstraněny první dva odstavce na třetí straně dokumentu a v příkazní smlouvě uvedeno místo uvedeno příkazce a příkazník (dle nového OZ)

 

 

Usnesení 5/3/2015

ZM schvaluje, po zapracování změn, zadávací dokumentaci na akci „Výběr zhotovitele koncesní dokumentace na provozování vodohospodářského majetku města Mníšek pod Brdy a organizátora koncesního řízení“.

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

6) Info – Integrované povolení – „Středisko nakládání s odpady v areálu ÚVR Mníšek
    pod Brdy“

Zast. Řehoř – mezitím, co se zabývali Kovohutěmi a odvedli kus poctivé práce, při které se zvažovaly veškeré právní kroky, tak mezi tím - za zády projelo – bylo vydáno Integrované povolení na středisko nakládání s odpady v areálu ÚVR. – Musí to být projednáno veřejně, aby veřejnost věděla, co město dovolilo. Týká se to reprezentace zvolené rady za období 2010-2014 . Asi tři týdny po volbách bylo vydáno Integrované povolení.

Máme tu povolený sklad nebezpečného odpadu. Chce po starostovi vysvětlení, proč konkludentně (bez toho, aby se město odvolalo), došlo k nabytí právní moci rozhodnutí. Napsali jste připomínky, ale proč jste se neodvolali? Jsou tam organická rozpouštědla, matečné louhy, kaly z barev, odpadní tiskařské látky, kaly z lepidel, vyřazené organické chemikálie – anorganické, kyseliny. Proti tomu jste se neodvolali.

Starosta – proč bychom se měli odvolávat.

Od r. 2001 to tady už je, protože nepotřebovali takové povolení. Došlo ke změně legislativy – zákon o integrované prevenci. Zákon nařídil, aby si museli na jednotlivé provozy udělat jedno integrované povolení – beze změny technologie, objemu.

Celou věc rada projednávala – dala plnou moc panu Ing. Píchovi, aby ji za město vyřešil. Bylo to irelevantní, - sloučení několika povolení do jednoho. Jedná se o provoz, který je tu léta – nechceme ho tu, ale tenhle proces na tom nemohl nic změnit.

Zast. Dalešická – dotaz - a dříve nepotřebovali povolení?

Starosta – potřebovali – to je ta pověstná hala Hart – to jsem tu ještě ani nebyl.

Starosta nemá problém dodat jakékoliv doklady.

Zast. Kotoučová – informovala se na to – od roku 2001 byla vydávána jednotlivá povolení. Pan Pícha byl na 2 jednáních, která se týkala integrovaného povolení, připomínkoval věci, které se daly ovlivnit. Protože už povolení měli, tak to jen semkli do jednoho integrovaného.

Zast. Vilimovský – vidí spíš pochybení v tom, že rozhodl pan Pícha – jestli nebyl důvod k odvolání, tak o tom měla rozhodnout alespoň rada nebo se to mělo oznámit a vysvětlit.

(Dále nepřehledná diskuse).

Starosta – tady panuje dojem, že starosta rozděluje poštu a něco zamlčuje. Oznámení přišlo na podatelnu někdy v lednu, pak na odbor, - osloven pan Pícha, aby vypracoval vyjádření. Do rady se to už nedostalo, asi nebyl důvod.

Zast. Řehoř – vzbudilo to v něm strach.

Starosta-  proč jste nezavolal?

Zast. Slavíková – na základě tohoto případu se řeklo na radě, že pokud přijde nějaký podobný případ, do budoucna budou informováni všichni radní

– dohodnuté, že budou informování i zastupitelé.

Zast. Vilimovský – nemělo by to být jen ohledně životního prostředí, mělo by se říct, které ty věci jsou důležité.

Zast. Řehoř – vidí vzor, jak by mělo město fungovat – tak, jako byla pracovní skupina ohledně Kovohutí, mělo by to být i v případě UVRu.

Mělo by se přijmout nějaké usnesení:

 

Jakmile dorazí na MÚ cokoliv závažného z kategorie životního prostředí nebo ekologie – ať se posílá zastupitelům.

Paní Duchoňová – chtěla by znát, co je pro zastupitele důležité a co ne.

Diskuse

Důležitá je specifikace – v tuto dobu životní prostředí a průmyslová zóna jako celek, pokud se přijde ještě na nějaké důležité téma, tak se dodá.

 

Zast. Vilimovský – definujme to do příštího zasedání zastupitelstva.

 

Zast. Jeřábek – měla by být informována Komise ŽP – paní Pechoušková. Mělo by se předbíhat fámám a občanům dát včas správnou věcnou informaci.

Zast. Slavíková  - ukázková záležitost – Kovohutě, tam jsme si to zkusili, fungovalo to. Musí se víc pracovat s veřejností, věří tomu, že systém najdou a zapracují na tom, - jsou noví.

 

Zast. Šretrová – na OSMI jsou snad taky schopní určit, která věc je důležitá, aby byla k předání. Tak by měli postupovat i zastupitelé a nedělat zbytečný humbuk.

 

Starosta do příštího zastupitelstva se určí okruh záležitostí, o kterých bude zastupitelstvo neprodleně informováno.

 

Starosta – pokud má někdo dojem, že je nedostatečně informován – 1. krok je, zavolat na odbor a vznést dotaz.

Nezáleží na tom, jestli je z opozice nebo ne, úřad je zvyklý takto pracovat. Očekává od zastupitelů natolik inteligence, že si nejprve řeknou o informace na úřadu a předejdou fámám.

Starosta jen apeluje na to, že kdo chce informace, aby si je vyžádal.

 

V tuto chvíli nastává úkol pro OSMI – problematiku ŽP a průmyslové zóny budou posílat zastupitelům. Do příštího zasedání budou určeny kategorie.

 

6) Omezení pravomocí starosty

Navrhovatel bodu zastupitel Řehoř požádal o stažení bodu z programu.

Starosta -  o stažení bodu musíme hlasovat.

Hlasování pro stažení bodu z programu:

PRO 15           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Odchod zast. Jarolímkové v 19:16 hod. - přítomno 14 zastupitelů

 

7) Poskytování součinnosti kontrolnímu výboru při kontrole (zakázky města, příprava
    ÚP)

Předkládá zast. Řehoř.

9.2. se konalo první zasedání kontrolního výboru.

Jednání se zúčastnili členové Trkan, Cihlová, Procházka a Řehoř. (Pozvánka se nedostala k paní Voleské – popletená e-mailová adresa)

Členové KV se dohodli se na bodech, kterými by se chtěl KV zabývat.
KV požaduje informace k realizaci zakázek města a s nimi spojených výběrových řízení za období 2010-2014, které přesahují hodnotu 100 tis. Kč a to se zaměřením na rozdíl mezi cenou vysoutěženou a konečnou, - zejména na stavební práce.

Na návrh pana Trkana KV žádá zajištění podkladů k pořízení laviček v roce 2014.

 

Návrh usnesení

ZM bere na vědomí informace předsedy kontrolního výboru.

Hlasování        PRO 14           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Zast. Řehoř dále sděluje, že kolega Josef Medek (člen KV) se rozhodl rezignovat na funkci člena KV.

Starosta – žádná písemná rezignace zatím nepřišla, pokud bude doručena, tak se uvolnění místo dovolí.

 

8) Informace o postupu zpracování ÚP + pověření odpovědného zastupitele

Město předložilo v materiálech, vyjádření k tématu, které připravil Ing. arch Kindl.

 

Zast. Jeřábek – setkání, které se uskutečnilo ohledně územního plánu, bylo určeno pro dotčené orgány a ne pro občany. Teď bude další kolo.

K návrhu ÚP bylo hodně připomínek.

Dotaz - zda už byla zvolena komise pro ÚP?

Starosta – komise už byla jmenována, mělo by to být na webu. Předsedou komise je pan Zápal.

Zast. Jeřábek – není nadšený, že v komisi je zase pan Zápal – nekomunikuje s veřejností, lidi to budou hodnotit, ze zasedání komise nebyly žádné zápisy.

Starosta – zastupitelé se mohou jednání komise zúčastnit.

Zast. Jeřábek - všiml si, že pokračováním tohoto bodu je zvolení odpovědného zastupitele za ÚP.

Starosta – odhlasujme nejprve podanou zprávu o stavu zpracování ÚP.

 

Usnesení č. 6/3/2015

ZM bere na vědomí informace Ing. arch. Kindla o stavu a principech pořizování nového územního plánu města Mníšek pod Brdy.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽELI SE 0         Nepřítomni 2

 

8/1 Určení zastupitele pro ÚP.

Starosta -  v minulém volebním období byl určeným zastupitelem, odpovědným za přípravu ÚP Jiří Zápal. V současném zastupitelstvu po volbách už není pan Zápal zastupitelem. To je důvod, proč musí být určena znova osoba, která bude dle zákona zastupovat zastupitelstvo.

Určený zastupitel by měl koordinovat práci mezi pořizovatelem, zpracovatelem a zadavatelem.

Zast. Vilimovský – navrhuje takovou odpovědnou osobou pana Jeřábka, ten ví nejvíc o ÚP.

Zast. Jeřábek – se obává, že by s takovou funkcí byl ve střetu zájmů a kolidovalo by to s tím, že chce být skupinovým zmocněncem k projednávání ÚP za veřejnost.

Diskuse

Zast. Páterová - navrhuje starostu Digrina.

Zast. Vilimovský – starosta nemusí být jmenován takovou osobou, on, ze své funkce komunikuje stejně. Potřebujeme někoho, kdo bude komunikovat s veřejností a to tady zatím dělá jen pan Jeřábek formou různých setkání s občany.

Starosta – ten zvolený zástupce má za úkol i spouštět legislativní kroky, podepisuje různé dokumenty, měl by mít vědomosti o tvorbě ÚP.

Zast. Jeřábek navrhuje naopak pana dr.Vilimovského

Zast. Vilimovský – návrh pana Jeřábka nepřijímá s odůvodněním, že nemá komunikativní schopnosti a znalosti o ÚP, jako pan Jeřábek.

 

Starosta – když nejsou žádné další návrhy – navrhuje hlasování:

 

Hlasování nejprve o protinávrhu paní místostarostky Páterové, která navrhla odpovědnou osobou Petra Digrina.

PRO 1             PROTI 3         Zdrželi se 9     Nepřítomen 1

 

Hlasování pro schválení odpovědnou osobou pana Pavla Jeřábka

PRO 6             PROTI 0         Zdrželi se 7     Nepřítomen 1

 

Starosta konstatuje, že ani jeden z navržených kandidátů nebyl zvolen odpovědnou osobou.

Zastupitelé mají přemýšlet o dalších návrzích a na příštím zasedání zastupitelstva, které bude 25.2.2015 se bude hlasovat znova.

 

V 19:37 hod navržena přestávka.

Hlasování pro přestávku        PRO 13           Nepřítomen 1

 

V 19:47 - pokračování

 

9) Informace o stavu přípravy rozpočtu obce

Zastupitelstvu byl předložen v materiálech opakovaně časový plán tvorby rozpočtu města pro letošní rok . Příprava rozpočtu probíhá dle plánu a 18.2. bude radou města projednán konečný návrh rozpočtu.

Diskuse o rozklikávacím rozpočtu.

Usnesení č. 8/3/2015

ZM bere na vědomí informace o stavu příprav rozpočtu Města Mníšek pod Brdy na rok 2015.

PRO 14           PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

10) Lokalita Zadní rybník

Zast. Jeřábek – navrhuje – Město Mníšek dostalo areál za Zadním rybníkem bezplatně asi před 18 lety za podmínky, že bude využíván pro děti a mládež. Mládežnická organizace si to nikdy nevzala, protože z toho měli strach. Areál postupně chátral, teď je to už všechno zničené, rozpadlé. Nebezpečné jámy se konečně zasypaly.  Dnes si tam chodí hrát různě děti. Loni Brontosaurus dostal grant na vyřezání náletů a prořez ovocných stromů. Něco se odvezlo a nějaké větve a štěpky tam zůstaly. Pan Jeřábek navrhuje - chtěl by, aby se tam ty mníšecké dětské organizace sešly a řekly si, co tam chtějí dělat. – V létě by tam mohly být tábory, různé akce. Chtěl by, aby se zorganizovalo setkání s opékáním buřtů, ať si lidé řeknou, co s pozemkem, jestli to dětské organizace chtějí nebo ne a co s tím pozemkem dál.

Odmítá tam už dál dělat jen úklid, když tam pracoval a viděl, jak tam děcka lítají v botaskách???? Je to nebezpečné.

Dřevo dává k dispozici, nedostal odpověď od města, co s tím. Nebude si to brát na starost. Zkoušel další organizátory – „je to nemastné neslané“.  Nikdo se nechce konkrétně vyjádřit.

Zast. Páterová – dotaz – koho a jak pan Jeřábek oslovoval?

Odpověď – Všechny zájmové organizace, co jsou na internetu.

Oni říkají, že mají takových programů, že to nezvládnou – mají spoustu výmluv.

Zast. Páterová – je to pro ně těžký oříšek a mají hodně aktivit. Lokalita Zadní rybník se řeší, akorát to neřeší zájmové skupiny.

Zast. Kotouč – jsou líný – zkoušel to taky několikrát.

Zast. Páterová – byly projednávány už nějaké projekty – že by tam mělo být koupání a nějaké zázemí.

Zast. Jeřábek – dostal se k němu i zápis z nějakého jednání s panem Duchoněm, ale tady jde o to, že to nemá smysl, když se ukáže, že to nebude nikdo chtít využívat.

Pan Jeřábek, je toho názoru, že by to mělo organizovat město, mělo by to větší váhu.

Zast. Vilimovský – ti, kteří se starají o aktivity dětí, nejsou líní, ale věnují se určitým aktivitám a nemají sílu vyřizovat další věci. Myslí si, že taková aktivita je skoro zbytečná. Pokud neřekne město, že tam něco vybuduje, tak tam nikdy nic nebude.

Zast. Páterová – není zatím rozhodnuto, co tam má vzniknout.

Zast. Vilimovský – mohly by se tam postavit třeba nějaké klubovny.

Zast. Řehoř - jestli jste se začetli do materiálů, které předložil oddíl Skauta, kde popisuje svoji činnost k žádosti o pozemek – tak ti zrovna tento pozemek nechtějí.

Diskuse.

Zast. Jeřábek – třeba v květnu bychom se tam mohli sejít – zorganizovat komunitní setkání některou sobotu, neděli, je třeba vyčistit studnu, uklidit prostor.

Zast. Řehoř – ať si lidi řeknou, co chtějí.

Starosta – jeví se mu jako nejlepší nejprve získat názor veřejnosti a teprve potom dělat další kroky. Úpravy by měly být předmětem dalšího záměru.

 

Návrh usnesení

ZM ukládá radě města zorganizovat setkání s veřejností na téma budoucnost areálu Zadního Rybníka.

 

Připomínka Vilimovský – v rámci sběru informací při přípravě územního plánu jistě byly nějaké návrhy k areálu Zadního rabníka.

 

Pan Kokeš – město by mělo udělat všechno pro zvýšení cestovního ruchu – šlo by třeba propojit turisticky atraktivní oblasti – navázat třeba na Karlštejn.

 

Hlasování pro schválení návrhu usnesení: PRO 14   PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

11) Majetkové záležitosti

Zast. Řehoř – dotaz, zda by nebylo možné následující body řešit hromadně.

Písemné materiály mají všichni prostudované.

 

Starosta – tlumočí návrh pana Řehoře a navrhuje, protože zastupitelé mají materiály majetkových záležitostí prostudovány – řešit hromadně a hlasovat o všech návrzích usnesení najednou.

 

11/1 Návrh Darovací smlouvy mezi dárcem – DE BARONS MANAGEMENT s.r.o. a obdarovaným Městem Mníšek pod Brdy. Darovací smlouva řeší dar veřejného osvětlení v lokalitě Dobříšská.

Usnesení č. 9/3/2015

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím stavby Veřejné osvětlení na pozemcích p.č. 626/1, 2901/8, 626/4, 2901/3, k.ú. Mníšek pod Brdy, lokalita Dobříšská, mezi obdarovaným – Městem Mníšek pod Brdy a dárcem – DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy  - Veřejné osvětlení na pozemcích p.č. 626/1, 2901/8, 626/4, 2901/3, k.ú. Mníšek pod Brdy, lokalita Dobříšská, mezi obdarovaným – Městem Mníšek pod Brdy a dárcem – DE BARONS MANAGEMENT, s.r.o. Lomnická 529, 198 00 Praha 9, IČ 26732246.

ZM pověřuje starostu podpisem této Darovací smlouvy.

 

 

11/2 Návrh Darovací smlouvy mezi dárce panem C. a obdarovaným Městem Mníšek pod Brdy na dar vodovodu na pozemku p.č. 2912 k.ú. Mníšek pod Brdy.

Usnesení č. 10/3/2015

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím stavby vodovodního řadu PE DN 110, v délce 60 m, na pozemku p.č. 2912, k.ú. Mníšek pod Brdy, do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy o darování vodovodního řadu PE DN 110 v délce 60 m na pozemku p.č. 2912, k.ú. Mníšek pod Brdy mezi obdarovaným – Městem Mníšek pod Brdy a dárcem – panem J. C., bytem Poděbrady.

ZM pověřuje starostu podpisem této Darovací smlouvy.

 

11/3 Návrh Darovací smlouvy  - přijetí daru od paní J. S. a paní K. S. – pozemky, ostatní komunikace k.ú. Rymaně.

Usnesení č. 11/3/2015

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 409/10, 409/12, 37/2 a 37/4 v k.ú. Rymaně o celkové výměře 362 m2 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárcem, paní J. S. bytem Praha 4 a paní K. S., bytem Sulejovice, pozemků parc. č. 409/10, 409/12, 37/2 a 37/4 o celkové výměře 362m2 v k.ú. Rymaně, obci Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

11/4 Uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 1959/26 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Pan M.žádá o odkoupení pozemku pod řadovou garáží o výměře 20 m2.

Usnesení č. 12/3/2015

ZM souhlasí s prodejem  pozemku p.č. 1959/26 – zastavěná plocha o výměře  20 m2,   v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedené Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy panu J.M. za dohodnutou kupní cenu 20.000,- Kč

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a J. M. bytem  Mníšek pod Brdy, o prodeji pozemku parc.č. 1959/26 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou kupní cenu 20.000,- Kč

 

Společné hlasování pro usnesení 9-12/3/2015

PRO    14        PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

12) Různé

 

Zast. Jeřábek informuje zastupitele o 1. komunitním setkání ohledně domu seniorů, které se bude konat 21.3.2015.

 

Zast. Jeřábek předkládá čtyři body, které byly doplněny do programu zastupitelstva.

 

 1. ÚVR a CO

Pan Jeřábek požaduje vypracování zprávy o zajištění ochrany obyvatel města pro případ technologické havárie, požáru apod. v objektu ÚVRu – v provozu se zpracováním nebezpečného odpadu.

– ani profesionální hasiči nevědí, co se tam zpracovává.

Nevíme, jak se zachovat, kdyby došlo k zahoření, jak se zachovat případě havárie.

Je plánováno nějaké cvičení složek IZS, aby se dalo ověřit, zda mají dostatečně zpracované plány zásahu?

Kovohutě mívaly svoje hasiče.  Přiklání se k tomu, aby Mníšek měl alespoň 2 profesionální hasiče. - Nastolit poloprofesionální jednotku v Mníšku.

 

Starosta – na toto by mohl odpovědět asi pan Navrátil – člen skupiny krizového řízení.

Pan Navrátil – do 30 dnů bude odpovězeno písemně.

 

 1. MAS Mníšecko

Víte někdo z vás, co je to MAS? Kdo to je? Mají tam být zástupci veřejné správy, občanů, podnikatelů.

Pan Navrátil – MAS Mníšecko, má IČO, je to zapsaný spolek, spolupracuje s krajskou sítí, v kontaktu s předsedou a místopředsedou, do 30 dnů dá podrobnou zprávu.

Starosta – MASka – nemá tak přímý vztah k městu.

Pan Navrátil – evropská komise vyhodnotila, že spojení neziskového sektoru, podnikatelských subjektů a samospráv je vhodné pro získávání dotací na různé projekty. Vyhodnotili, že tam bude utíkat nejméně peněz.

 

Zast. Jeřábek – získávají obrovské peníze na cyklotrasy, je spoustu programů na sociální programy atd.

Pan Jeřábek žádá o nějakou zprávu o MAS Mníšecko – složení, členové, proběhlé aktivity zaměřené na rozvoj regionu, plánované aktivity v roce 2015,2016.

 

 1. Produkce komunálního odpadu v Mníšku pod Brdy

 

Pan Jeřábek si žádá zprávu o produkci komunálního odpadu v Mníšku pod Brdy - kolik se produkuje odpadu, jaké hlášení se odesílá každoročně nadřízenému orgánu do Černošic?. Žádá rozklad za poslední léta – od roku 20101 - kolik se odevzdá směsného odpadu, cihel, skla, atd.?

Kolik se městu vrací peněz z EKO-KOMU za to, že se odpad třídí? -Aby to lidi věděli.

Možná pak lidé pochopí, proč mají třídit.

Starosta – připravíme to do dalšího zastupitelstva a můžeme z toho připravit výukový článek o třídění do Zpravodaje.

 

 1. Sběrný dvůr

Zast. Jeřábek – žádá o zprávu, proč je zpoplatněno ukládání komunálního odpadu na sběrném dvoře občanům, kteří platí do systému sběru komunálního odpadu v Mníšku. Měli by to mít zadarmo, bez limitu 100kg, který je v ceníku. - Aby systém vedl lidi k tomu, aby odpad odvezli do sběrného dvora a ne do lesa.

Zároveň pan Jeřábek žádá o porovnání se sběrnými dvory v okolních obcích.

Starosta – teď nedávno rada schvalovala nový ceník ukládání odpadu na sběrném dvoře – zlevňovalo se. Na Dobříši je zpoplatněno vše an blok a u nás je to rozděleno podle druhu odpadu.

 

 

 1. Pověření pracovníci a jejich kompetence

Školská rada

Pan Jeřábek žádá o předložení pověřovací listiny pro občana jmenovaného do školské rady za Město. Zejména žádá o zveřejnění rozsahu jeho pravomocí, ve kterých je oprávněn zřizovatele zastupovat, včetně uvedení, jakou má právní odpovědnost, pokud nebude zastupovat jen zájmy zřizovatele, ale i své soukromé zájmy, či zájmy jiných fyzických a právnických osob.

Pan Jeřábek uvádí, že by mělo být jasné, když je kdokoliv a kdykoliv něčím pověřen, co může v jakých věcech dělat.

Např. - ve školských radách by dle jeho názoru už neměli mluvit do výuky.

 

Starosta – na to je odpověď jednoduchá. Pokud rada někoho pověřuje jednáním v určité oblasti – je dáno - projednejte to a to.

Je to stejné při jmenování zástupce do školské rady nebo jiného orgánu, - stejně jako do výborů, musí zastupování vykonávat v rámci svých možností, pokud s ním není spokojenost, tak je odvolán.

 

Zast. Dalešická – Paní Vlčková zastupuje město ve školské radě, je to poradní orgán školy,

má 6 členů. Paní Vlčková je jedna z 6. Pokud bude dojem, že nepostupuje v zájmu zřizovatele, tak může být odvolána.

 

Zast. Jeřábek – složení školské rady je dané zákonem, členové školské rady mají být z několika zájmových oblastí – rodiče, pedagogové, město – co jsou zájmy obce?

Zast. Páterová – co chce město ohledně školství, je v programovém prohlášení – je na internetu.

Starosta – chápe obavy, ale myslí si, že paní Vlčová bude dobře zastupovat zájmy města, pokud ne, tak bude nahrazena.

Zast. Jeřábek - „neberte to konkrétně“.

Pan Jeřábek to myslel všeobecně, aby se vědělo, jaký mají lidé, kteří někde zastupují město, rozsah pravomocí

Starosta vysvětluje princip plné moci pro osoby, které jsou k něčemu pověřeni.

Ve volených orgánech je to podobné, rozsah pravomocí v komisích, školské radě – jsou to poradní orgány.

Zast. Dalešická – v roce 2012 malá hrstka obyvatel prosadila konkurz na ředitele školy, následovala petice proti konkurzu, přesto se konkurz uskutečnil a vzešla z něho nová ředitelka. Myslela si, že volbou zástupce města by se měla situace zklidnit, ale paní Vlčková byla ta, která stála o program Začít spolu a pak tam svoje dítě stejně nedala.

Starosta – pojďme projednávat konkrétní případy – rada jí teď dala šanci, i vy můžete posoudit, jestli to povede ke zlidnění nebo ne.

Zast. Páterová – to jsou věci, které se musí oddělit.

Zast. Slavíková Klímová – výběr zástupce města do školské rady vypadal tak, že se navržení přišli představit. Každý popsal svoji vizi a na základě toho se vybíralo. Kandidáti byli vyrovnaní. Kdyby byla možnost, tak by z výběru vzešli dva.

Zast.Kotoučová – hlasovala proti výběru paní Vlčkové, ale musela respektovat rozhodnutí většiny. „Nyní město zastupuje paní Vlčková, představila nějaký program, mluvilo se o zklidnění situace na škole - jděte za ní. Jestli má ty schopnosti, když tvrdila, že umí pracovat s lidmi na obou frontách, - jsou-li problémy, které cítíte, jděte za ní“.

Zast. Šretrová – taky hlasovala, a to pro paní doktorku Novákovou.

Paní Vlčková dostala 3 hlasy, nechť jí je dán prostor.

Diskuse k tomuto tématu končí.

 

Pan Trkan – ještě vyjádření k integrovanému povolení, o kterém se mluvilo na začátku zasedání. Integrované povolení je vydáno, je pravdou, že má dost vad. Bývalo by stálo za to, aby bylo prozkoumáno v odvolacím řízení. Některá stavební povolení pro  ÚVR byla dočasná a nebo podmíněna, později se toto opomnělo. Pan Trkan ale vítá usnesení, že v podobných případech budou v budoucnosti informace podány včas.

Teď už je rozhodnutí v právní moci a nedá se s ním nic dělat, ale měli by se o tom lidi dovědět.

Diskuse.

Možná je tam nějaká právní vada, ale je otázka, zda by to odvolání něco změnilo.

Vyjádření pana Píchy byla velice kvalitní.

Měl by tam být ale monitoring – skladu nebezpečného odpadu.

 

Konec zasedání ve 20:55 hod.

 

Ověřovatelé zápisu:

Eva Jarolímková

Pavel Jeřábek

 

Ing. Petr Digrin

starosta

 

 

Vyvěšeno: 23. 2. 2015

Datum sejmutí: 11. 3. 2015

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět