Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 23 ze dne 2.10.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 23 ze dne 2.10.2014

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Eva Jarolímková, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, Alena Štamberková, Marie Šretrová, František Keyř, Milan Kotouč, Vladimíra Pirichová,  Milan Brabenec, Karel Vejmola (12) Jiří Zápal (od 17:15 přítomno 13 zast.)

Omluveni,  Ladislav Šimečka (1)

Nepřítomen: Miroslav Vilimovský (1)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:10 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 12 členů zastupitelstva. Z dnešního jednání se omluvil pan Šimečka. Starosta vítá přítomné i za správu zámku, kde se dnes zasedání koná. Místnost je Zimní jídelna a navazuje na ni kaple sv. Serváce, zakladatele zámku, má to historickou souvislost. Zimní jídelna není moc velká a tak je tu trochu natěsno.

Dnes mělo dojít k předání plakety čestného občanství panu dr. Zemánkovi in memoriam, měla ho převzít paní Zemánková, ale bohužel ze zdravotních důvodů se nemůže zúčastnit a ani dcery ji nemohou zastoupit. Na místě předání se s paní Zemánkovou domluvíme.

 

Ing. Vejmola – doporučuje domluvit se s paní Zemánkovu tak, aby k předání došlo ještě za současného složení zastupitelstva, které také čestné občanství in memoriam panu doktorovi udělilo.

 

1. Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu pana Milana Brabence a pana Františka Keyře
a  do návrhové komise paní Alenu Štamberkovou a Vlastimila Kožíška, zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Usnesení 1/23/2014

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana RNDr. Milana Brabence a Františka Keyře
a návrhovou komisi ve složení Alena Štamberková a Vlastimil Kožíšek.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

2. Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu bude následovat:

 

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Zpráva FV

4) Rozpočtové opatření č. 3/2014

5) Projednání Studie objektu tělocvičny při ZŠ Komenského 420 (spíš volná diskuse, jak postupovat s přípravou projektu dál)

6) Majetkové záležitosti

7) Přistoupení Obcí Klínec a Trnová do Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

Sám žádá o schválení doplnění bodu – Darovací smlouva  - firma DE BARONS MANAGEMENT s.r.o. - darování veřejného osvětlení v lokalitě Višňovka – Rymaně.

VO je řádně zkolaudováno, je třeba majetkově vypořádat, aby se mohlo začít svítit.

Pan starosta navrhuje materiál zařadit do bodu 6) majetkové záležitosti

 

Hlasování pro schválení zařazení bodu

PRO 12                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

(příchod zast. Zápala v 17:15 hod. – přítomno 13 zastupitelů)

 

Starosta navrhuje zařadit do projednávání ještě jednu věc - úprava zřizovací listiny školní jídelny. Přítomen je pan Navara, může k tomu případně dát komentář, jedná se o drobnou změnu v doplňkové činnosti školní jídelny. Úprava reaguje na platnou legislativu.

Návrh na zařazení bodu také do majetkových záležitostí.

 

Hlasování pro schválení zařazení bodu

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Hlasování pro schválení celého programu, doplněného o dva předchozí body (usnesení č. 2/23/2014)

PRO 13                       PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

1) Veřejná schůze  

 

Pan Jeřábek - chce poděkovat, paní Jarolímkové, panu Krákorovi za podporu při závodech na dětském hřišti, hasičům ze Stříbrné Lhoty za vybranou částku. Akce se podařila, ale napříště to vymysleli trochu jinak - děcka si to budou organizovat samy.

 

Pan Jeřábek hovořil o tom, že z důvodu, že mu doposud nebylo odpovězeno na žádost o informaci, kterou podal 13. prosince a která se týkala dotazu, proč nebyl otištěn jeho příspěvek ve Zpravodaji, ve kterém citoval ocenění, které dostal za angažovanost v kontrole projektu náměstí a ve svém článku neuvedl zdroj citace,-  podal nominaci  - ZAVŘENO – do ankety, OTEVŘENO x ZAVŘENO, kterou pořádá na webových stránkách Otevřená společnost o.p.s.

Je to neochota odpovídat a jednat s lidmi.

 

Pan Navrátil  - žádost ze 13.12. neobsahovala náležitosti dle § 106 a navíc, důvody neotištění článku byly panu Jeřábkovi poslány e-mailem již před tím (J. BALKOVÁ) a také ústně na jednom z jednání ZM.

 

Starosta – většina zastupitelů neví, o co jde.

 

Starosta předal slovo panu Navrátilovi, aby se k věci vyjádřil.

 

Pan Navrátil – vedoucí OKS a člen redakční rady:

 

Pan Jeřábek poslal redakci Zpravodaje v období od ledna 2009 do srpna 2014 celkem 16 příspěvků. Zveřejněno bylo 15, přičemž jeden byl zveřejněn z části po dohodě s panem Jeřábkem z důvodu neúměrně velkého rozsahu celkem 6 stran A4 (Zpravodaj má v průměru cca 24 stran) a bylo využito nabídky, že text v původním nezkráceném znění bude zveřejněn na webu v sekci Zpravodaj.

 

Nezveřejněn byl tedy pouze jeden příspěvek. Důvodem bylo především to, že pan Jeřábek v něm cituje z e-mailu, který je veskrze anonymní a není z něj zřejmé, kdo jej posílá, i když je celý text koncipován jako poděkování. Text působil zmatečně. Nabídli jsme tehdy, aby nám poslal celý děkovný mail, že jej rádi otiskneme, nebo aby alespoň (byť jen redakci) zveřejnil jméno autora e-mailu s tím, že by nebylo jméno zveřejněno a dále že autor e-mailu souhlasí s tím, že text bude zveřejněn. To ale pan Jeřábek odmítl.

 

Dále pan Navrátil uvádí, že k celé záležitosti požádal o názor několik renomovaných osobností z oboru, např. Docf. PhDr. Barboru Osvaldovou, předsedkyni etické komise Syndikátů novinářů ČR, která odpověděla odkazem na tiskový zákon (ten ovšem řeší jen obecnou vyváženost a povinnost uveřejnit příspěvky zastupitelů). Oslovil také bývalého a velmi zkušeného editora MFD, Tomáše Šuláka, ten označil text za sebe adorační  a doporučil neotiskovat.  - Nyní jsme získali i jednoznačný názor Erika Taberyho, šéfredaktora týdeníku Respekt a uznávaného novináře, který napsal, že by příspěvek tak, jak byl poslán, neotiskl

Na základě výše uvedených konzultací se domnívám, že naše rozhodnutí text (i nyní po opakované žádosti pana Jeřábka) neotisknout, bylo správné.

 

Pan Jeřábek – požaduje soudní znalecký posudek a zdůvodnění proč nedostal odpověď na svoji žádost.

 

Pan starosta –„jestli Miloš (pan Navrátil) pochybil, měl jste jít za paní Landovou, která je jeho nadřízenou, ta by to s Vámi řešila“.

 

Pan Navrátil - pan Jeřábek zmiňoval anketu OTEVŘENO x ZAVŘENO - my jsme byli totiž nominováni 2x a to na OTEVŘENO. Jednou za Zpravodaj -  mj. za umožnění bezplatné inzerce v předvolebním čísle Zpravodaje pro všechny kandidující strany a podruhé za územní plán - že úřad vyzval občany k aktivní účasti na přípravě územního plánu a rozpracovaný návrh územního plánu představil v předstihu ještě před veřejným projednáváním – byly to nominace třetí osobou.

Pan Jeřábek ty nominace napadl.

Navrátil dále uvádí, že Zpravodaj byl vyhodnocen jako nejlepší Zpravodaj měst z celé republiky, nadace a FF Univerzity Palackého nám udělily 1. místo.

 

Pan Jeřábek -Jak jste se mohl dozvědět, že jsem to napadnul.

Navrátil - protože je to na webových stránkách OTEVŘENO x ZAVŘENO, tedy veřejný zdroj.

 

Pan Jeřábek – ještě informace - 7. října přijede do Mníšku zahradnická fakulta, bude to jakási exkurze o přírodě, „jestli máte chuť přijďte“, studenti chtějí slyšet, jak probíhá ošetřování zeleně v praxi.

- dotaz, zda by se starosta nezúčastnil - výsadby na náměstí.

Jsou to mladí lidé a je potřebná komunikace, aby věděli, jak to chodí v praxi.

 

JUDr. Hireš – pokud je podána žádost podle zákona 106 - každý žadatel – stěžovatel musí dostat odpověď ve stanoveném termínu.

 

JUDr. Hireš dále podrobně, včetně citace paragrafů, promluvil k otázkám týkajícím se územního plánování, správy majetku a správních řízení, která se týkají liniových staveb.

V územním plánu musí být rozlišeny druhy komunikací.

Od 1.1.2015 by mohl každý napadnout zápisy v KN. Ve vztahu ke stavebnímu zákonu se bude vymezovat konkrétní místní komunikace.  Pokud se to nyní nevloží do ÚP správně, tak to lidi budou napadat - 80% komunikací - veřejně přístupných jsou na soukromých pozemcích.

Architekti v návrhu ÚP nerozeznávají kategorie komunikací. Zhotovitel nemůže směšovat místní a účelové komunikace.

Územní plán je napadnutelný přezkumem, a ÚP (jak je zveřejněn na webu) zatím dobře zpracován není.

Starosta – na webu ke zatím jen rozpracovaná verze návrhu, nemáte k dispozici konečnou verzi.

JUDr. Hireš - jen upozorňuje, že hrubým způsobem zpracovatel sloučil místní a účelové komunikace.

 

Starosta - chápe, že deklarace komunikací musí být a musí se promítnout do územního plánu.

 

JUDr. Hireš - musí to být také zapsané v KN a to se má za závazné.

 

Zápal - už se ztratil v §§,  děkuje za výklad, využije ho, protože on je ten, kdo je pověřen jako zastupitel přípravou  ÚP, - vysvětluje pravomoci pánů Kindla a Salaby (pozn. pořizovatel a zpracovatel ÚP). Rozhodně je prostor pro zapracování potřebných úprav do ÚP.

 

Diskuse – starosta, pan Zápal, JUDr. Hireš.

 

Paní Matysová – poznámka - upravovaly se a rozmísťovaly nové lavičky, je to fajn - děti je ale ničí, zrovna tak odpadkové koše, děti jsou neukázněné a místo aby hodily odpadky do koše, hodí to na trávník – to jen chtěla říct. A jako občanka chce poděkovat za školu, školky odvedenou práci a jen tak dál!

 

Zast. Ing. Vejmola - chce poděkovat všem, kdo s ním pracovali po celá léta. Protože se přestěhovali a už tu nebude. Byl by rád, aby si ale občané Mníšku pamatovali, že - ten, kdo je mohl zastupovat, tak nechodil a ten, kdo je teď chce zastupovat, tak už ho třeba nebudou chtít.

 

Pan starosta také panu Vejmolovi děkuje za ta léta, kdy mohli spolupracovat. I když nebyli vždy na jedné lodi, váží si toho, když něco řekl, tak to platilo.

 

Dotaz pan Navara – dnes tady chybí pan Šimečka, ale měl připravený dotaz ohledně odvozu papíru ze Školní jídelny. Jídelna si platí odvoz papíru 2x týdně a pokud si to telefonicky nezajistí, tak to Komwag neodveze. Chce, aby šlo zajistit, aby Komwag plnil službu tak, jak mají zaplaceno.

 

Pan starosta – reakce – to by spíš pokáral je (jídelnu) - proč tu službu platí, když není odváděna.

 

2) Zpráva o činnosti RM a MÚ

 

Od posledního zasedání neuběhla dlouhá doba RM se sešla 3x.

Informace z oblasti majetku, které by se měly vědět:
K rozpracovanosti projektu Intenzifikace  ČOV - tento týden se začalo s předáváním staveniště a příští týden bude pokračovat předávání vítězi a začne vlastní realizace, měla by být v létě příštího roku dokončena.

K projektu Přivaděč pitné vody Baně – stavba není investicí města, ale jsme jedním z nejdůležitějších partnerů. Investorem je Svazek obcí VOK, začíná se ve Všenorech, uděláno už 350 m trub. Po volbách sepíše, jak to probíhá. Každý čtvrtek se konají kontrolní dny, probíhají v Mníšku, pokud má někdo ze zastupitelů zájem, může se zúčastnit.

Na kontrolních dnech se zúčastňuje on (Digrin), paní starostka Kuthanová, starosta Řitky Abbid a starostka Líšnice paní Navrátilová.

Už bylo vydáno rozhodnutí o přidělení dotace - dotační peníze jsou jisté.

 

K rozšíření školy - 1. etapa byla ukončena, nyní probíhá komunikace s ministerstvem financí o částce dotačních prostředků, je tam dlouhá diskuse, co jsme měli splnit, už je splněné, žádosti o proplacení jsou podané. Čekáme na proplacení.

 

3) Zpráva FV

Přednáší předseda FV – RNDr. Milan Brabenec.

Finanční výbor měl na programu jednání pouze jeden bod, a to RO č. 3/2014.

FV po projednání doporučil rozpočtové opatření zastupitelstvu ke schválení a požádal o přehled financí města. Finanční odbor přehled předložil – je k dispozici v dnes předložených materiálech.

                                 

Protože se nehlasovalo o návrhu usnesení č. 3, pan starosta dává hlasovat o usnesení č. 3 a 4 společně.

 

Usnesení 3/23/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení 4/23/2014

ZM bere na vědomí Zprávu FV ze dne 24.9.2014.

PRO 12                      PROTI 0         ZDRŽEL SE 0                       1nepřítomen

 

V 18:30 odchází Ing. Vejmola – na jednání zůstává 12 zastupitelů.

 

4) Rozpočtové opatření č. 3/2014

Rozpočtové opatření č. 3/2014 narovnává položky v rámci výdajů, na akce, které se budou realizovat v tomto roce, a nejsou ošetřeny ve schváleném rozpočtu na rok 2014.

Paní Šibřinová upozorňuje na úpravu RO v položkách Silnice – materiál, dopravní obslužnost –navýšení (např. nová linka, školní autobus pro Stříbrnou Lhotu), navýšení rozpočtu školní jídelně na Den otevřených dveří. Tyto úpravy byly zahrnuty dodatečně a zastupitelé dnes dostali opravené  znění RO.

Usnesení č. 5/23/2014

Zastupitelstvo města Mníšku pod Brdy schvaluje RO č. 3/2014.

PRO 11                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0           1 nepřítomen

 

5) Projednání Studie objektu tělocvičny při ZŠ Komenského 420

Paní architekta zapracovala všechny požadavky, které se vyskytly na minulém projednávání dostavby tělocvičny ZŠ v zastupitelstvu.

Koncept - původní šatny se rozšiřují, přidává se spojovací chodba kolem staré tělocvičny a na ní navazuje výstavba nové tělocvičny. Přistavuje se nářaďovna.

Do nové tělocvičny je naplánován i druhý vchod z vnější strany. Tělocvična je navržena v mezinárodních rozměrech pro různé sporty.

Jsou navržena variantní řešení pro vytápění.

Pan Krákora  - studii je nutné dál projednávat s projektantem, aby se vědělo, v jaké cené hladině se studie pohybuje, musí se upřesnit – vybrat nějaká kvalita, aby se mohlo zvolit,  jakou cestou se má výstavba vydat.

Původní předpokládané cena nové tělocvičny byla 15 mil.

Předložená studie je nad 40 mil.

Rozhodující bude velikost tělocvičny – studie navrhuje rozměry pro mezinárodní soutěže.

Měla by se hledat možná úsporná opatření – např. zmenšit, vybrat způsob konstrukce – mohlo by se snížit na se na 40 a v reálné soutěži ještě víc, třeba o třetinu.

Starosta – může se dát dopracovat ještě jeden výkres a nechá se znova nacenit.

Při předběžném návrhu architektka použila kubaturové ceny ze staveb obdobného charakteru.

Keyř - principielně jak je to navržené - koncepce se mu líbí, jen je třeba vyřešit topení – ať se určí jen jedna varianta a ta nejlepší a také z ekonomického pohledu, neměli bychom dostat na výběr.

Diskuse o úpravě topení.

Zápal - zvyšujeme kapacitu školy a musíme počítat i se zvýšenou kapacitou pro tělocvičnu. Až klesne populační vlna, tak se sem stejně budou stěhovat další lidi a škola bude na téhle kapacitě. Neměli bychom kalkulovat jen finančně.

Starosta - první varianta byla těsně na 800 dětí, tahle nová varianta je o něco víc.

Teď musíme hledat jen způsob, jak a čím stavbu zlevnit.

Diskuse zde na zastupitelstvu je důležitá v tom, že na radě se bude moct jednat dát a nebude se měnit nic zásadního a pokud zaznělo, že tenhle zpracovaný návrh je dobrý, tak my na něm budeme dál pracovat.

Usnesení č. 6/23/2014

ZM bere na vědomí Studii přístavby nové tělocvičny ZŠ Mníšek pod Brdy,

s konceptem rozmístění jednotlivých prvků zastupitelstvo města souhlasí a požaduje upřesnit finanční oblast a technologické řešení.

PRO 12                      PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

6) Majetkové záležitosti

6/1) Narovnání vlastnického práva v KN.

ZM projednalo žádost ČEZ o poskytnutí součinnosti k odstranění chybného zápisu na KN ve věci budovy trafostanice (ve skutečnosti jde jen o sloup) na pozemku p.č. 1945 v k.ú. Mníšek pod Brdy. Předmětem souhlasného prohlášení bude uznání vlastnického práva k trafostanici ve prospěch ČEZ, a.s.

V souvislosti s tím je navrhován i prodej pozemku pod trafostanicí, který je ve vlastnictví města. ČEZ s nákupem pozemku souhlasí. Záměr souhlasného prohlášení i prodeje pozemku byl zveřejněn na úřední desce.

Usnesení č. 7/23/2014

ZM souhlasí s podpisem Souhlasného prohlášení mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444 k odstranění chybného zápisu v katastru nemovitostí ve věci trafostanice na pozemku parc.č. 1945, k.ú. Mníšek pod Brdy a s prodejem pozemku parc.č. 1945, k.ú. Mníšek pod Brdy, o výměře 12 m2 pod budovou trafostanice za cenu 250,- Kč/m2.

ZM pověřuje starostu města podpisem Souhlasného prohlášení a Kupní smlouvy.

PRO 12                      PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

6/2 Prodloužení smlouvy s 1. SčV, a.s. - Dodatek č. 4

Vysvětluje pan starosta.

Vzhledem k tomu, že stávající provozovatelské společnosti pro vodovody a kanalizace (1. SčV, a.s.) končí v polovině příštího roku smlouva s Městem o provozování vodohospodářskéo majetku města a zároveň probíhá projekt intenzifikace ČOV, by bylo vhodné, aby po dobu výstavby a zkušebního provozu ČOV provozovala tento majetek stávající společnost. Teprve po ukončení zkušebního provozu by byl vybrán nový provozovatel. Tento způsob byl konzultován s poskytovatelem dotace – SFŽP a byl doporučen.

Předložený dodatek smlouvy prodlužuje dobu provozování do konce roku 2015.

Usnesení č. 8/23/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku obce společností 1.SčV, a.s. ze dne 10.6.2005.

ZM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

PRO 12                      PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

6/3 – Dohoda vlastníků pro provozování budoucího majetku.

Jedná se o smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací.

Smlouva vzniká na přání paní Landovské – vodohospodářský odbor MÚ Černošice.

Předmětem smlouvy je závazek investora v lokalitě Dobříšská a Kytínská, že po vydání kolaudačního souhlasu na vodovod a kanalizaci převede tento majetek do majetku Města.

Pro vodohospodářský odbor je to jistota, že majetek přijde do města a bude jednotný provozovatel. Bude to bezplatné nabytí majetku smluvně ošetřeno za jasných podmínek.

Usnesení č. 9/23/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřenou podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/20014 Sb.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

6/4 darovací smlouva – veřejné osvětlení – lokalita Rymaně Višňovka

Předmětem daru je veřejné osvětlení včetně všech technických součástí a příslušenství v lokalitě Rymaně – Višňovka na pozemku č. parc. 571/1 k.ú. Rymaně a obci Mníšek pod Brdy. Investorem stavby a dosavadním majitelem je firma DE BARONS MANAGEMENT s.r.o.

Pan dr. Brabenec – dotaz – s předáváním osvětlení firmy byl problém s materiálem – Eltodo požadovalo provedení v mědi a firma DeBarons provedla v hliníku - ptá se, zda je to už vyřešené.

Pan starosta - to je vyřešeno.

Usnesení č. 11/23/2014

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím stavby veřejného osvětlení na pozemku číslo parcelní 571/1 v lokalitě Rymaně-Višňovka v obci Mníšek pod Brdy, k.ú. Rymaně, do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy o darování stavby veřejného osvětlení na pozemku číslo parcelní 571/1 v obci Mníšek pod Brdy, k.ú. Rymaně, mezi společností DE BARONS MANAGEMENT s.r.o. jako dárcem a  Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným.

ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.
PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

6/5 – Změna zřizovací listiny Školní jídelny Mníšek pod Brdy.

Česká školní inspekce provedla při své kontrolní činnosti nález, rozpor ve zřizovací listině Školní jídelny Mníšek pod Brdy, IČ 470 02 964, a to:

Článek 3. Vymezení účelu a předmětu činnosti v bodě 3.1, písm. b) uvádí:

„zajišťuje stravování cizích strávníků za skutečné náklady bez kalkulace zisku“

Proti tomu Článek 7. Doplňková činnost, za kterou je stravování cizích strávníků považováno, v bodě 7.1 uvádí:

„Příspěvkové organizaci se doplňková činnost ani podnikatelská činnost nepovoluje.“

 

Aby bylo vše uvedeno do souladu, navrhuje vedoucí školní jídelny, paní Dagmar Charvátová, nové znění Článku 7. takto:

7.1 Příspěvkové organizaci se doplňková činnost povoluje.

7.2 Příspěvkové organizaci se podnikatelská činnost nepovoluje.

Tímto bude zřizovací listina uvedena do souladu s platnými právními předpisy a ČŠI shledá ve věci nápravu a narovnání stavu.

Usnesení č. 12/23/2014

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Mníšek pod Brdy, Komenského 420, IČ 47002964, IZ: 600 053 628.

Článek č. 7 současné zřizovací listiny bude vypuštěn a zcela nahrazen textem:

VII.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

7.1 Příspěvkové organizaci se doplňková činnost povoluje.

7.2 Příspěvkové organizaci se podnikatelská činnost nepovoluje.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

7) Přistoupení Obcí Klínec a Trnová do svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy.

Obce Klínec a Trnová požádaly o vstup do svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy. Zastupitelstva těchto obcí rozhodla, že se chtějí účastnit společného projektu Baně II a vstoupit za podmínek, které upravují stanovy svazku VOK. Hradí podíl dle rozpočítaných požadovaných kubíků.

Trnová - 400 obyvatel Klínec cca 700 obyvatel (4-5 mil příspěvku), všechny zúčastněné obce platily příspěvky postupně, tyto dvě to budou muset zaplatit najednou.

Rada svazku to nastavila tak, že svazek drží rezervu a pokud někdo přistoupí, tak se to vezme z té rezervy svazku, spoluvlastnická část se vyčerpá nejdříve. Musí to schválit všechny členské obce svazku.

Usnesení č. 10/23/2014

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy souhlasí s přistoupením Obce Klínec a Obce Trnová do dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy za podmínek, které upravují stanovy tohoto svazku.

PRO 12           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Konec zasedání ve 20 hod.

 

Ověřovatelé:                           RNDr. Milan Brabenec v.r.        
                                               František Keyř v.r.

 

Starosta:                                 Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

 

 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 23 dne 2.10.2014

 

Usnesení č. 1/23/2014:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana RNDr. Milana Brabence a pana Františka Keyře a návrhovou komisi ve složení paní Alena Štamberková a Vlastimil Kožíšek

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/23/2014:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Zpráva FV

4) Rozpočtové opatření č. 3/2014

5) Projednání Studie objektu tělocvičny při ZŠ Komenského 420

6) Majetkové záležitosti

7) Přistoupení obcí Klínec a Trnová do Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy

 

Usnesení č. 3/23/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/23/2014

ZM bere na vědomí Zprávu FV ze dne 24.9.2014.

 

Usnesení č. 5/23/2014

Zastupitelstvo města Mníšku pod Brdy schvaluje RO č. 3/2014.

 

Usnesení č. 6/23/2014

ZM bere na vědomí Studii přístavby nové tělocvičny ZŠ Mníšek pod Brdy,

s konceptem rozmístění jednotlivých prvků zastupitelstvo města souhlasí a požaduje upřesnit finanční oblast a technologické řešení.

 

Usnesení č. 7/23/2014

ZM souhlasí s podpisem Souhlasného prohlášení mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444 k odstranění chybného zápisu v katastru nemovitostí ve věci trafostanice na pozemku parc.č. 1945, k.ú. Mníšek pod Brdy a s prodejem pozemku parc.č. 1945, k.ú. Mníšek pod Brdy, o výměře 12 m2 pod budovou trafostanice za cenu 250,- Kč/m2.

ZM pověřuje starostu města podpisem Souhlasného prohlášení a Kupní smlouvy.

 

Usnesení č. 8/23/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 4 Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku obce společností 1.SčV, a.s. ze dne 10.6.2005.

ZM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

 

Usnesení č. 9/23/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřenou podle § 8 odst. 3 zákona č. 274/20014 Sb.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností DE BARONS INVESTMENT, s.r.o.

 

Usnesení č. 10/23/2014

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy souhlasí s přistoupením Obce Klínec a Obce Trnová do dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy za podmínek, které upravují stanovy tohoto svazku.

 

Usnesení č. 11/23/2014

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím stavby veřejného osvětlení na pozemku číslo parcelní 571/1 v lokalitě Rymaně-Višňovka v obci Mníšek pod Brdy, k.ú. Rymaně, do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy o darování stavby veřejného osvětlení na pozemku číslo parcelní 571/1 v obci Mníšek pod Brdy, k.ú. Rymaně, mezi společností DE BARONS MANAGEMENT s.r.o. jako dárcem a  Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným.

ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

Usnesení č. 12/23/2014

ZM schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Školní jídelna Mníšek pod Brdy, Komenského 420, IČ 47002964, IZ: 600 053 628.

Článek č. 7 současné zřizovací listiny bude vypuštěn a zcela nahrazen textem:

VII.

DOPLŇKOVÁ ČINNOST

7.1 Příspěvkové organizaci se doplňková činnost povoluje.

7.2 Příspěvkové organizaci se podnikatelská činnost nepovoluje.

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                                 Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

  místostarosta                                                                                starosta

 

Vyvěšeno: 15. 10. 2014

Datum sejmutí: 31. 10. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět