Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 22 ze dne 5.3.2018 - anonymizováno

zápis ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 22 ze dne 5. 3.2018 - anonymizováno

 

Přítomni: Petr Digrin, Eva Jarolímková, Markéta Nováková, Roman Procházka, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Magdalena Davis, Daniela Páterová, Hana Kotoučová, David Řehoř, Vlastimil Kožíšek, Šárka Slavíková Klímová (později)

 

Omluveni: Marie Šretrová, Milan Kotouč, Eva Wollnerová

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 18:15 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem, Ph.D.

 

Pan starosta Digrin přivítal všechny přítomné zastupitele i občany v publiku, konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva. Zastupitelstvo je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvila paní Šretrová, paní Wollnerová a pan Kotouč.

Paní Slavíková se omlouvala, že přijde asi o hodinu později.

 

Pan starosta upozornil zastupitele na materiály, které mají dodatečně položeny na stolech.

(Návrhy usnesení, přehled finančních prostředků k 5.3. a Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací).

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl pro ověření zápisu paní Kotoučovou a paní Jarolímkovou
a návrhovou komisi ve složení pan Procházka a pan Jeřábek. Zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení č. 1/22/2018

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kotoučovou, Ph.D. a paní Evu Jarolímkovou a návrhovou komisi ve složení Roman Procházka a Pavel Jeřábek.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO    11        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

 1. Schválení programu
 2. Veřejná schůze
 3. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ
 4. Výměna nekvalitní výsadby na náměstí F. X. Svobody
 5. Zlepšení zápisů z veřejných zasedání zastupitelů MMpB
 6. Zajištění materiálů pro práci zastupitelů v oblasti ochrany zájmů občana
     a občanů při stavební a investiční činnosti
 7. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 8. Rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2018
 9. OZV č. 1/2018 (aktualizace OZV č. 4/2010)
 10. Informace - Pavilon
 11. Aktualizace zřizovacích listin
  11.1 aktualizace ZL JSDH

        11.2 aktualizace ZL Magdaléna, o.p.s.

 12. Přísedící okresního soudu
 13. Majetkové záležitosti

       13.1 Darovací smlouva - bezúplatný převod pozemků v lokalitě nad Úvrem

       13.2 Darovací smlouva – bezúplatný převod poz. č. parc. 996/91 v k.ú. MpB

       13.3 Darovací smlouva – bezúplatný převod poz. č. 992/6 v k.ú. MpB

       13.4 Darovací smlouva – bezúplatný převod pozemků v k.ú. MpB (od De 
          Barons Management, s.r.o.)

       13.5 Darovací smlouva – bezúplatný převod pozemků v k.ú. MpB(od Land
          Investment, s.r.o.)

       13.6 Rozšíření přílohy č. 1 Koncesní smlouvy s 1. SčV, a.s.

 14. Těleso železniční vlečky do Kovohutí pro rekreační aktivity
 15. Žádost o přešetření žádosti o prodloužení vodovodního řadu města ze dne 25. 11. 2015 


  Starosta jako první žádá o přeřazení bodu 10) hned za veřejnou schůzi a to kvůli hostům ze školy – učitelům, kteří jsou zde v hojném počtu přítomni.

   

  Hlasování pro přeložení bodu 10 za bod 2 (nový bod 3)

  PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

   

  Pan Řehoř žádá o přeřazení bodů 4,5,6, na konec programu.

  Pan Jeřábek s tímto návrhem nesouhlasí – protože jsou to body, které nebyly projednané na posledním jednání zastupitelstva a byly přesunuté na dnes.

  Starosta – budeme hlasovat o návrhu o přesunu, pan Jeřábek námitku nedal jako protinávrh.

  Hlasování o přesunu bodů 4, 5 a 6 na konec programu.

  PRO 5             PROTI 3         ZDRŽELI SE 3

  Body se nebudou přesouvat na konec programu.

   

  Pan Procházka – navrhuje doplnění jednoho bodu – má krátkou zprávu z kontrolního výboru. Navrhuje zařadit za Zprávu starosty o činnosti RM a MÚ

  Paní Davis – v souvislosti s tím by se mohla projednat aktualizace všech vyhlášek – úkol, který byl dán usnesením zastupitelstva kontrolnímu výboru, ráda by se k tomu vrátila.

  Pro schválení  11

   

  Starosta – přečtu celý upravený program a pak budeme hlasovat pro schválení upraveného programu.

  Starosta čte upravený program.

   

  Usnesení č. 2/22/2018

  ZM schvaluje následující program zasedání:

   

 1. Schválení programu
 2. Veřejná schůze
 3. Informace - Pavilon
 4. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ
 5. Zpráva KV
 6. Výměna nekvalitní výsadby na náměstí F. X. Svobody
 7. Zlepšení zápisů z veřejných zasedání zastupitelů MMpB
 8. Zajištění materiálů pro práci zastupitelů v oblasti ochrany zájmů občana
     a občanů při stavební a investiční činnosti
 9. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 10. Rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2018
 11. OZV č. 1/2018 (aktualizace OZV č. 4/2010)
 12. Aktualizace zřizovacích listin
  12.1 aktualizace ZL JSDH

        12.2 aktualizace ZL Magdaléna, o.p.s.

 13. Přísedící okresního soudu
 14. Majetkové záležitosti

       14.1 Darovací smlouva - bezúplatný převod pozemků v lokalitě nad Úvrem

       14.2 Darovací smlouva – bezúplatný převod poz. č. parc. 996/91 v k.ú. MpB

       14.3 Darovací smlouva – bezúplatný převod poz. č. 992/6 v k.ú. MpB

       14.4 Darovací smlouva – bezúplatný převod pozemků v k.ú. MpB (od De 
               Barons Management, s.r.o.)

       14.5 Darovací smlouva – bezúplatný převod pozemků v k.ú. MpB(od Land
              Investment, s.r.o.)

       14.6 Rozšíření přílohy č. 1 Koncesní smlouvy s 1. SčV, a.s.

 15. Těleso železniční vlečky do Kovohutí pro rekreační aktivity
 16. Žádost o přešetření žádosti o prodloužení vodovodního řadu města ze dne 25. 11. 2015 

   

  PRO 11             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

   

   

  2) Veřejná chůze

   

  Paní Jeřábková – dotaz – bylo vyhlášeno výběrové řízení na audit, to občané požadovali v roce 2016. Paní J. cituje usnesení ZM:

  ZM souhlasí s provedením kontroly vnitřního kontrolního systému, pohledávek, závazků a dlouhodobých smluv Města Mníšku pod Brdy, a to nezávislou firmou, která vzejde z poptávkového řízení. Výběrová komise bude šestičlenná, složená z odborníků v dané oblasti. Tři členové komise budou nominováni koalicí a tři členové komise budou nominováni opozicí.

  Zadávací podmínky pro poptávkové řízení měl připravit kontrolní výbor.

   

  Překvapilo jí, že audit je daleko širšího rozsahu, než bylo v usnesení ZM a tak z původního zadání bude jen střípek, nebude to mít ten efekt, který občané chtěli. Domnívá se, že je to uděláno tak, že tam nejsou 2 roky. Vyhlášeno je na roky 13,14,15 – není tam pětiletá lhůta. Blíží se volby a do té doby výsledky auditu asi vůbec nebudou.

  Paní Jeřábková uvádí termíny, kdy bylo jak co vyhlášeno a vypsáno, jak pracuje rada. Chtěla by znát názor zastupitelů na tuto výzvu, a jestli to koresponduje s přijatým usnesením ZM.

   

  Starosta – k paní Jeřábkové - mluvili jsme spolu v lednu nebo v prosinci a vy jste s tím souhlasila a důvod, proč je to takto vyhlášeno je – ten, kdo ho měl připravit podmínky pro zadávací řízení, tak je připravil, předal radě města.

  Zapracovali jsme připomínky KV a ten řekl, že zadání je v pořádku, že si to takto představoval.

  Mluvili jsme o tom, že by měli být výsledky v červnu 2018, kdy se bude schvalovat závěrečný účet. Nechápu, proč máte problém s termínem, když jste ho sama schválila.

  Původní představa byla, že proběhne audit na podzim.

  Řehoř – poznámka (nesrozumitelné)

  Jeřábková – vy mlčte, nemáte slovo

  Řehoř – chce říct, proč se to celé zdrželo - vyhlásili jsme VŘ, vy jste všechny účastníky kontaktovala s tím, že je výběrové řízení vyhlášeno podvodně, vy jste to shodila, je to nebetyčná drzost, co tady předvádíte.

  Starosta – řekl jsem vám, jak to vypisování proběhlo.

  Jeřábek – (začátek - neslyším – nesrozumitelná řeč)

  Davide – Lenka reagovala, z toho důvodu, že starosta ji napsal, že se přihlásilo 6 firem, ne, že byly osloveny, pomlouváš ji, chovej se jako dospělej chlap.

   

  Starosta – to ani ve snu nenapadlo, že tohle zase někdo vytáhne.

  Davis – pochopila to tak, že paní Jeřábková chtěla, aby bylo naplněné usnesení zastupitelstva.

  Ve chvíli, kdy se záběr kontroly rozšiřuje, a že to nenaplňuje usnesení ZM. Je ráda, že audit proběhne, ale nesouhlasí, že je i na veřejné zakázky, protože to nebylo předmětem usnesení, bude to trvat dlouhou dobu.

  Řehoř – audit má mnohem širší záběr a může přinést mnohé výsledky v širším záběru.

  Davis  - měla to být vnitřní kontrola a to nejsou veřejné zakázky.

  Starosta – v zadání je vnitřní kontrolní systém města, plnění rozpočtu, pohledávky – že k tomu jsou přičleněné dvě zakázky malého rozsahu a jedna většího – to je pro auditory o dva dny práce navíc. Jestli to je problém?, já ho nevidím. Pokud ta firma neumí kontrolovat zakázky, tak by neuměla zkontrolovat ani to ostatní.

   

  Jeřábková – proč tam nejsou ty dva roky?

  Nemám tady závěr KV, a nevím proč to tak bylo.

  Řehoř – asi to vychází z původního zadání.  

  Starosta - Stačilo napsat dotaz mailem, mohli se na to připravit a odpovědět, ale to by nebylo tohle představení………….

   

  18:40 se dostavila paní Slavíková – přítomno 12 zastupitelů

   

  Paní Jarolímková – je tady Procházka z KV, tak k tomu může něco říct.

  Pan Procházka - hledá v mailech (v telefonu), kdy a jaké znění podmínek KV posílal jako podklad pro zadání VŘ – nenašel to.

  Starosta – budeme muset počkat na pana dr. Trkana, aby to osvětlil, já to tady nemám.

  Procházka – uvádí, za kontrolní výbor, že se tomu bránili, aby to vůbec sestavovali, protože nejsou odborníci.

  Grygar – žádá, aby pan starosta poslal ty podklady od Trkana, podle kterých rada zadání VŘ dělala.

   

  Paní Bartáková – požádala, aby bylo na webových stránkách města a třeba i na facebooku města zveřejněno oznámení o termínu konání ZM.

  Diskuse: oznámení na stránkách bylo a je tam na úřední desce.

  Pan Pešice vysvětluje, kde je oznámení vloženo, ale jak přibývají další zprávy, tak se to posunuje a stává se hůře viditelným.

  I v tuto chvíli je oznámení zveřejněno přímo na hlavní stránce pod banerem ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA.

  Krátká diskuse o přehlednosti webových stránek.

   

  Paní Jeřábková – proč nebyly na webu audiovizuální záznamy ze zasedání?

  Starosta – byly, na youtube kanálu on-line, potom to nějak vymizelo a po upozornění paní Janů jsme to dali na web města.

  Tajemnice  - k tomuto uvádí, že na poslední poradě tajemníků bylo k tomuto řečeno, že bude zřejmě možný jen přímý přenos, ale ne stálý záznam, a to podle nově připraveného zákona o GDPR. Je to z toho důvodu, že se při projednávání citují návrhy usnesení, někdy se jmény a osobními údaji.

  Davis – používáme to na ověřování zápisu, když to nebude zveřejněné, bude to ověřovatelům k dispozici?

  Landová – jednání se taky nahrává na CD.

  Jeřábek – nerozumí tomu, je to laciné, je to veřejné jednání.

  Landová - my jsme si to nevymysleli – budeme se muset přizpůsobit k tomu, jak to zákonodárce vymyslel.

  Grygar – docela by se o tom rád pobavil s paní Landovou, kde je to napsáno?

  Landová – Bylo to na poradě tajemníků.

   

  Pan Jeřábek – uvádí, že měl radost z vypsání architektonické soutěže na nový úřad.

  Dokonce je tam i možnost - zelená střecha.

  Nádvorník (u Pavilonu) říkal, že je to na ústupu, ale teď to tam dává na úřad. Ale to jen tak na okraj.

  Dotaz pana Jeřábka na stavbu tlakovky na Kvíkalce – měnilo se tam něco v základech – proč? to na to nebyl řádný projekt?

  Starosta – s těma základama nevím – to ví paní Duchoňová, ale ta tu není a možná to ví pan Keyř, ten tu je.

  Keyř - Měla tam být podle návrhu základová deska jen na štěrku, ale podle situace na místě – je to trochu ve svahu - se pak domluvila změna. Takže jsou tam základové pasy a deska. Padlo o trochu betonu navíc, ale je to tak lepší.

   

  Starosta – k té soutěži na úřad – je to zadání na studii, jsou tam vypsané různé možnosti a je to o tom neomezovat architekty a zelená střecha je tam také, že se takové řešení nevylučuje. Třeba i vy, (k panu Jeřábkovi) se účastníte výběru – dnes byla uzávěrka, přišlo 6 návrhů,

  Byl zadán investiční limit.

   

  3) Informace Pavilon

  Dnes je jednoznačně jasné, že v září se Pavilon nezprovozní. Není vydané SP, víme, v jakém stavu je stavební úřad v Jílovém.

  Koncem roku 2017, na základě žádosti města byla vydána změna rozhodnutí o přidělení dotace. Změna rozhodnutí řeší především rozložení finančních prostředků nároky 2018 a 2019. Dál už se to neposune. Rozhodnutí máte v materiálech.

  Je naprosto na místě, a rada na tom pracovala, připravit další dvě třídy někde jinde. Zájem o školu je enormní. Město připravilo studii, četli jste možná usnesení rady.

  Uvažovalo se o variantách - rozšířit kontejnerové stání - nejlevnější za 7 mil a nejdražší za 11 mil. Byly by tam, co ty současné – byla by to přístavba.

  Pak OSMI rozpracovalo návrh adaptace v MKS – to by bylo méně finančně náročné než ty za kontejnery – 700-800 tis. Znamenalo by to ale vystěhovat – Čejku, autoškolu – všechny, kdo to dosud užívají. Pak se uvažovalo o adaptaci stávajících prostor v základní škole. Tam by adaptace přišla asi na 500 tis.

  Byla by ještě jiná řešení – nájem, různé varianty, objekt budovy v Rymani U Kožíšků.

  Pan starosta předal slovo paní Páterové.

   

   

  Místostarostka shrnula přehled variant:

 1. Nové kontejnery 7-11mil., základní nákres – studie, výhodou je možnost následného využití, ale je to drahé a ubere další místo na pozemku, bylo by nutné vyřídit stavební povolení - ubere čas.
 2. Nová budova - dřevostavba na vlastním pozemku - nižší cena 3-4 mil, rychlejší, není vhodný pozemek, také nutno vyřídit stavební povolení.
 3. MKS asi by to šlo, ubere se prostor zájmovým kroužkům, šlo by ale předělat na méně dětí – je 2x26 dětí.
 4. Prostory ve škole – výhoda pro rodiče, nevýhody - zaberou se poslední prostory školy, navýší se hluk a provoz, zhorší se provoz pro všechny.
 5. Rymaně – náklady minimálně přes 1 mil., ale není to projednáno na hygieně, určitě by tam byl boj se světlem, nutné stavební povolení, není projekt.
 6. Pronájem – hledalo s v EDENu, - ale jen jeden prostor, není to tak velké a není tam správné větrání, to ještě ověřujeme.

Celou záležitost jsme probírali i s paní ředitelkou – prosím, aby se k tomu také vyjádřila.

Paní Pažoutová, ředitelka ZŠ – probírali jsme společně řešení týkající se přestavby ve škole, dokonce jsme se i ve škole s radními sešli, abychom celou věc zvážili. Pak proběhla celoškolní porada a došli jsme k tomu, že je nutné, abychom sem šli a řekli na zastupitelstvu svůj názor a to, že další třídy už ve škole opravdu neuneseme. Proto jsou tu moji kolegové. Řešení přestavby ve škole by bylo velice zatěžující prostorově i hlukově, i kdyby se to oddělilo. V současné knihovně se učí i teď už některé jazyky.

Místo tam není, v září pavilon nebude, nechceme tu rozbouřit diskuzi proč, ale chceme najít řešení.

Kontejnery by ubraly prostor na hřišti, pronájmy okolo školy – vila, o které se uvažovalo, bohužel nebude, protože majitel se tam stěhuje.

Hledali také jiné varianty, jestli by nešla nějaká koupě. Teď se prodává Malá Svatá, ale to asi ne.

Překvapivě – jsou prostory v ÚVRu. Celé jedno patro je volné k pronájmu. Tam by se vešly 4 třídy i se zázemím. Je to normální pronájem.

 

Řehoř – nelíbí se mu zrovna moc aktivity pana Krafta.

Předpokládá ale, že jsou to obrovské prostory.

Jarolímková – tam by se mohli hned nastěhovat, je to nové, čisté.

Páterová – taky to viděla – vešlo by se tam všechno, je to nová administrativní budova, vstup na kartu, dva výtahy.

Řehoř – zdá se to jako velice hezké řešení.

Starosta – museli by se to projednat s rodiči.

Řehoř – z logistického hlediska je tam problém dopravy, řešením by byl školní autobus.

Diskuse o tomto řešení.

Museli by se tam vozit obědy, ale také je tam jídelna.

Pažoutová – to by šlo všechno domluvit. Je to asi 400 m2, cena 65-70 tis./měsíc.

Starosta – financování by se dalo domluvit i s okolními obcemi. Byla by to asi polovina + doprava.

Diskuse o dopravě – jestli linkový autobus - posílení nebo samostatný autobus.

Paní Majerová (učitelka) – moc se přimlouvá za to - další děti do školy už opravdu ne – fyzicky knihovna nefunguje, náš kabinet jsme tam 4, výchovný poradce, střídáme se tam – to je příklad jen jednoho kabinetu, některé paní učitelky z prvního stupně dělají přípravy už i na chodbách.

 

Vyučující – bylo by vhodné - osmé, deváté třídy, pokud se chceme prezentovat jako progresivní, uvažovat o zmenšení počtu dětí na třídu.

Také by bylo vhodné spíš pět prvních tříd – míň dětí na třídu. Pak je to efektivní.

Davis – to bude i z hlediska příspěvků, mění se způsob financování a bude to na třídu a ne na žáka.

Starosta – řekli jsme, jak to vnímáme, teď musíme něco navrhnout, ale co?, jednat s ÚVRem?

 

Pověříme radu jednáním o pronájmu nebytových prostor 5 tříd + nějakých prostor na zázemí.

Pronájem na minimálně 11 měsíců.

 

Usnesení č. 3/22/2018

ZM ukládá radě města, aby zahájila jednání se společností UVR, vedoucí k zajištění pronájmu nebytových prostor adekvátní velikosti dle požadavků ZŠ Mníšek pod Brdy a to na dobu
12 měsíců.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

Starosta – rada pošle zastupitelům průběžné info o jednání i s obcemi.

Grygar – co když v červnu zjistíte, že to nepůjde?

Starosta – to zjistíme velice rychle. Na prvotní pohled by to mělo vyhovět.

 

Jeřábek – měli bychom si říci ještě další varianty, kdyby tohle nevyšlo, uvažoval o těch kontejnerech, i když je to šílenství – 11 mil. Je to něco, co tu už zůstane.

Může se z toho potom, až to nebude potřeba pro školu, udělat něco pro seniory, nebo kroužky – stejně by se mělo uvažovat i o něčem jiném.

 

Davis – dotaz, jestli je možné, aby ty kontejnery nebyly vedle stávajících, ale šly přistavět nad ty stávající?

Páterová - To nejde, to jsme prověřovali jako první řešení. Asi by to šlo, ale je to technicky náročnější, bylo by to ještě dražší, než těch 7 mil. Muselo by se zase řešit světlo, musely by se udělat větší okna a plno dalších úprav.

 

Pan učitel Porsch– jako nejlepší se mu jeví adaptace budovy u Kožíšků, a to i do budoucna, - školka, škola. Mohlo by se to řešit i s podílem ostatních starostů. Kontejner je zase nevýhodný z jiných důvodů.

 

Řehoř – to byl přesně jeho návrh, ale rád by, aby tam vznikla školka, a kdyby se to teď udělalo na parametry školáků, tak by se to zase potom muselo předělávat na školku.

Pažoutová – U Kožíšků by to bylo ne dvě třídy? – to by se tam vešlo?

Starosta – to se myslelo na dvě třídy, ale bylo by to brutální řešení jako tady a tady (MKS) k tomu ještě přibývá to stěhování kroužků. A tam jsou zase navýšené náklady, je to staré – muselo by se to celé přestavět a ještě přístavba a stejně to nevyjde. Ta částka není ani ve statisících, je to prostě moc.

 

Učitel Porsch – slyšel, že jsou tam malé místnosti, jsou to příčky?, třeba by to šlo upravit.

Páterová - když nepůjde domluvit UVR, tak se to bude znova prověřovat.

Starosta – nejvíc máme prověřenou úpravu MKS, v objektu U Kožíšků jsme také narazili na úskalí, co všechno by se zastavilo, že nezbydou ani prostory v zahradě.

 

Porsch – proč by měla být U Kožíšků školka?

Řehoř – je to ideální rozložení a je jich málo, bylo by to taky z důvodu decentralizace.

V přízemí školka a nahoře by byly možná nějaké byty.

Nováková – je toho názoru, že by to bylo vhodné pro domov důchodců, - to bude taky potřeba.

Kožíšek – ta budova potřebuje kompletní rekonstrukci, stropů, prostě všeho. Pak by tam mohla být třeba dole školka nahoře byty. Pro školu ne. Školka tak pro max. 30 dětí nebo spíš nějaké využití pro sociální účely. Taky uvažovali, že by tam mohla být záchranka. Teď jsou rozstrkaný – něco mají u střediska a část je na Starém sídlišti.

Kdyby tam byla školka, tak by to bylo i pro rymaňské problematické, když by s jedním dítětem museli jinam do školky a druhé by třeba stejně vezli do Mníšku do školy.

Bartáková – existují nějaké demografické výhledy, jestli budou ty prostory vůbec potřeba?

Páterová – byla na semináři o demografickém vývoji pro Středoč. kraj, což není přesné pro Mníšek.  Mníšek se liší. Tam bylo řečeno, že od roku 2020 bude dětí ubývat a bude přibývat počet důchodců.

Analýza není úplně levná – uvažujeme, jak s tím naložit. Zatím se hned nedokážeme rozhodnout.

Sluníčko chtělo skončit, ne protože má málo dětí, ale protože chtěli, Fabiánek kapacitu vždycky naplní.

Kotoučová – demografický výzkum – stejná analýza je teď vlastně v souvislosti s přípravou strategického plánu, všechny hrozby vedou k tomu, neopomíjet starší ročníky.
Nezavrhuje školky, ale ne v takovémhle rozsahu. Pokud bude U Kožíšků třeba jen dětská skupina, nebude potřeba velký zásah do budovy a bylo by to tak otevřené pro další využití. Ani jí tam školka nevyhovuje, „budeme se muset přeorientovat na starší ročníky“.

Davis je skeptická k tomu, že dětí bude ubývat. Jsou to zatím jen odhady.

S migrací to bude ještě dál pokračovat. Na min. 10 let nám děti budou růst.

Slavíková – stěhují se k nám rodiny s malými dětmi, stále bude převis.

Davis i v nově připravovaném ÚP máme nárůst výstavby domů.

Kožíšek – už před časem jsme také řešili s Danielem (ředitel domova pro seniory), že by bylo vhodné v objektu v Rymani zařídit malometrážní byty, třeba pro manžele, kteří jsou ještě soběstační, ale potřebují zázemí domova. Mohly by tram být malé garsonky. Už tam někteří bydleli, ale pak už končil s nájmem. Viděl by to na to předělat na malometrážní byty pro lidi, kteří se o sebe dovedou postarat, – v přístavku by mohla být jídelna.

Řehoř  - seniory preferuje Hanka, já školku, je třeba najít šalamounské řešení.

Vybudovat dům s pečovatelskou službou a postavit novou školku, je otázka vhodných pozemků. V Rymáni město nemá pozemky.

Kožíšek – je tam „Spocen“, tam je pozemek.

Starosta – to nevychází rozměrově.

Řehoř – přemýšlíme o pozemku.

Davis – a co školka ve Stříbrné Lhotě?

Starosta – vidím, jak se tomu sama smějete.

Řehoř – a z městského úřadu uděláme „lidušku“.

 

Starosta – migrace - v příštích letech není možné, aby pokračovala, jak byla doteď.
To se bude muset zakonzervovat.

Slavíková – budeme se muset ještě bavit i o stavu budovy domova pro seniory.

 

Grygar – dotaz na starostu ještě k Pavilonu - říkal jste, že je před vydáním stavebního povolení. Víme, za kolik budeme stavět? Za týden nebo za měsíc?

Máme ve smlouvě nějak stanovenou cenu, bude se navyšovat?

Starosta – vyzveme firmu k plnění a budeme čekat, jak zareagují. Buď pošlou dodatek na navýšení ceny, v souladu se smlouvou, nebo pošlou dodatek a budou chtít víc. A třeba taky nenastoupí a vypovědí SOD.

 

Grygar – oni mají ve smlouvě, že mají od předání do 8 měsíců postavit.

Starosta – proběhla nějaká jednání – oni se rozhodnou na poslední chvíli.

Davis – je možné, že to třeba nabídnou tomu dalšímu, který je v pořadí z výběrového řízení nebo by bylo nové VŘ?

Starosta – vždycky je nové VŘ.

V rámci inflace musíme podepsat navýšení inflace. A také je varianta – že bude návrh na jiné peníze, oni to budou chtít zdůvodnit, my řekneme ne, a oni odstoupí, anebo odstoupí rovnou. Je to obrovské zpoždění. Ta doba čekání není nekonečná.

Grygar – to není ve smlouvě specifikováno.

Starosta - ale je to v soutěži. Jednali jsme dvakrát, zatím to nevíme.

Jeřábková – vy říkáte, že to vyplývá z VŘ, proč to není ve smlouvě?

Starosta – každý má právo vypovědět smlouvu – vždy můžete odstoupit, to nejde penalizovat, právo nelze penalizovat. Udávají se důvody, pro které lze odstoupit a pak další důvody dle OZ. Z každého vztahu se můžete vyvázat.

Diskuse o podmínkách pro odstoupení od smlouvy.

 

Přestávka ve 20:05

 

Odešla Páterová – zůstává 11 zastupitelů

 

Po přestávce ve 20:20, žádá pan Řehoř opakovaně o přesun bodů 4,5,6 (nově 6,7,8) na konec programu.

Hlasování

PRO 4            Proti3              ZDR 4

Schválený program zůstává beze změny

 

4) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

Rada města od posledního zasedání, které proběhlo 6. prosince 2017, zasedala celkem osmkrát.

Kromě běžné agendy v rámci stavebních a dalších řízení projednala RM i agendu, která souvisí s dnešním projednávaným programem. Projednala návrh rozpočtových úprav – rozpočtové opatření č. 1, rozdělení příspěvků spolkům a klubům pro rok 2018, aktualizaci vyhlášky o zhodnocení pozemků, aktualizaci zřizovacích listin a jednotlivé majetkové záležitosti.

Rada města se také intenzivně věnovala některým investičním akcím, které jsou plánovány na letošní rok, návrhu způsobu řešení náhradních tříd pro školní rok 2018/2019 a plánu oprav komunikací.

V souvislosti se zaváděním GDPR a dalších organizačních opatřeních na úrovni MÚ Mníšek pod Brdy proběhlo generální školení sytému VERA se zaměřením na rozpočet a jeho plnění. Kontrola plnění byla kompletně zavedena, nyní se dokončuje zavedení elektronického potvrzování faktur a dalších dokladů. Dalším školením obdobného rozsahu bude školení správního řádu – to vlastně už bylo. Koncem ledna město obdrželo rozsudek Krajského úřadu ve věci platnosti stavebních uzávěr. O této záležitosti jsme již podrobně informovali ve Zpravodaji města.

Tvorba strategického plánu probíhá dle plánu. V minulém týdnu se uskutečnilo veřejné jednání, na které navazují setkání jednotlivých pracovních skupin. Námitky z veřejného projednání územního plánu budou zpracovatelem vyhodnoceny do konce měsíce března. Poté se sejde komise pro územní plán.

Dnes byl poslední termín pro podání nabídek na návrhy (studie) nového městského úřadu. Sešlo se celkem šest nabídek od šesti společností. Dalším krokem bude ustanovení výběrové komise a veřejná prezentace návrhů včetně hlasování.

Plnění úkolů vyplývající ze zasedání ZM

 • zajištění finančního auditu města: probíhá lhůta pro podání nabídek. Předpokládáme, že audit bude k dispozici v průběhu měsíce června.
 • Plán obnovy vodovodu a kanalizace: schválený aktuální plán PFO (plán financování obnovy) je k dispozici v materiálech. Pro větší přehlednost je doplněn i plánem oprav obnovy a investic.
  V případě zájmu je možno doplnit o roční zprávu stavu infrastruktury města.

Projekty:

ATS Stanice - byl zahájen zkušební provoz.

Ulice Pod Lesem - stavba byla dokončena. V příštím roce dojde k úpravě odvodnění v zadní části ulice (zatrubnění části kanálu) a k osazení retardérů.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice - zbrojnice byla zkolaudována.

Pavilon - stavební povolení doposud nebylo stavebním úřadem v Jílovém vydáno

Před realizací akce:

Rekonstrukce střechy zdravotního střediska, rekonstrukce vzduchotechniky jídelny, nový školní pavilon, přístupová cesta z ulice J. Šťastného ke škole.

V přípravě akce:

Řešení křižovatky pod dálnicí, parkování staré sídliště, rekonstrukce povrchu ulice Nová, parkování ulice Nádražní, parkování Malé náměstí.

 

Dotace:

 • Město Mníšek pod Brdy připravuje žádost o dotaci na obnovu malé vodní nádrže v Rymani
 • Příprava žádosti o dotaci na posílení financování stavby pavilonu.

 

Panu Jeřábkovi ve zprávě starosty schází zpráva o práci komisí, na minulém zasedání se řeklo, že by to tam mělo být.

Starosta – to jsem zapomněl, to nevím.

Jeřábek – poznámka k plánovanému parkovišti vedle trafostanice nebo na plácku proti p. Bambouskovi, - v ÚP je to veřejná zeleň.

Starosta – proběhlo jednání o přístupové cestě ke škole. V Nové nepřibylo lidí, ale přibylo aut. Parkovací místa vedle trafostanice už jsou, normálně se tam parkuje a rozšiřovat se budou parkovací místa u Pavilonu, ty budou především ke stavbě Pavilonu a dále na Jana Šťastného je možné asi o 5 parkovacích míst přidat, něco se tam ještě vešlo. Lidi navrhovali tenhle pozemek, podle současně platného ÚP to jde. Řekli jsme, že to není špatný nápad, OSMI zkusí připravit návrh a pak se sejdeme s lidmi, jestli by to uvítali. Ať už tam bude zeleň nebo veřejná plocha.

Jeřábek - na jednom jednání o ÚP to řekl, - rodina to věnovala městu pro sportovní účely a ne pro zástavbu. Nejprve by se zeptal těch lidí z rodinných domků, ti budou zásadně proti, proč by tam měli mít další parkování, budou tam chtít mít klid.

Starosta – a lidi z bytových domů přišli s tímhle nápadem, my jsme o tom taky uvažovali,  prověří se studie, a pak se sejdeme, teď na to není ani koruna, na realizaci.

Někteří budou pro a někteří proti.

 

Vrátila se paní Páterová – přítomno 12 zastupitelů.

 

Grygar – dotaz - před vánoci se měla sejít skupinka z lokality Ve Štítku, jak to vypadá?

Starosta - skupinka je sezvaná na 20. března.


Hlasování o návrhu usnesení o zprávě starosty:

 

Usnesení č. 4/22/2018

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starosty o činnosti RM a MÚ

PRO 12                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Paní Páterová žádá o přesunutí bodu, v kterém se má projednat rozdělení příspěvků spolkům na teď, bude muset odejít dřív a bod připravovala.

Hlasování PRO schválení předsunutí bodu č. 10 na okamžité projednání.

Pro 12    PROTI0          ZDRŽEL SE 0

 

10) Rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2018

Páterová – žádosti byly podávány na konci loňského roku

Přibyla tam ještě žádost Sokola a to do investic – na rekonstrukci krovu a střešní krytiny chtěli 2,3 mil, rada se dohodla na příspěvku 300 tis.

Junák dostal pozemek – to bylo schváleno zastupitelstvem, budou financovat výstavbu budovy, ale nejprve je nutné zavést sítě vodu a elektřinu, požádali o nějaký příspěvek, - odhad asi 170 tis.

Jsou sestavené tabulky pro spolky – zvlášť pro sport, kulturu a investice.

V materiálech pro zjednodušení jedna tabulka s rozdělenými příspěvky.

Všichni se v žádostech vyjádřili, na co příspěvky chtějí.

Davis – proč se nezařadila do materiálů ta tabulka jako minule?

Páterová - protože je strašně velká, už to nejde vytisknout, musíme se to slepovat a je to strašně nešikovné. Musí se nějak předělat ty staré tabulky.

Jeřábek – jen připomíná, aby to bylo co nejrychleji zveřejněno na netu. Aby žadatelé věděli, co dostanou.

Pan Jeřábek -  lobuje za hasiče ve Stříbrné Lhotě a za Čejku. Hasiči slaví 90 let existence, měli mít nějaký příjem za kácení, ale to se nebude dělat, padlo to a nebudou za to mít příjem. Tak jim navrhuje příspěvek zvýšit a dát něco ještě zvlášť k tomu jubileu.

Čejka má taky jubilejní výročí. Přimlouvá se, aby se těmto jubilantům ještě přidal nějaký příspěvek k výročí dlouholeté činnosti. Vychovali strašně moc dětí.

Návrh hasičům SL zvýšit příspěvek z 20 tis. na 25 tis. a 10 tis. k výročí.

Další diskuse o příspěvcích, - podle čeho se rozdělují.

Páterová – podávají si žádosti, kde vyplňují informace, kolik mají členů, jaké pořádají akce, jestli jsou to dospělí nebo děti atd. Je tam nějaký vzorec, podle kterého se přidělují body, ale stejně se do toho vkládají subjektivní názory.

Je to v podstatě nesrovnatelné.

Důležitost má, jak dlouho spolek pracuje, jak se zapojují do akcí města.

Diskuse – kolik přidat k výročí hasičům SL a Čejce a z jakých prostředků. Musí se ošetřit rozpočtovým opatřením. Nejprve byl návrh, že se to dořeší na jednání rady města.

Po další diskusi dohodnuto že finance se v RO navýší o 50 tis  - z rezervy. Hasičům se přidá k již navrženým 20 tisícům ještě 5 tis. na příspěvcích, tj. celkem 25 tis. každému z jubilantů bude přiznáno 10 tis. Zbývajících 25 tis. z padesáti navýšených bude ponechána pro případ v rezervě příspěvků.

 

 

Paní Jeřábková děkuje zastupitelům za rozpočtování 1,4 mil. korun na příspěvky spolkům.

 

Ale upozorňuje na to, že v sociálním fondu nic není.

Ví, že máme sociální komisi, která pracuje.

– lidi si nevědí rady, když se dostanou do špatné finanční situace, jak to řešit.

Paní Jeřábková avizuje to, že udělá přednášky o fin. gramotnosti, aby se lidé nebáli přijít říct o svých problémech. Je nutné, by se každý případ posuzoval zvlášť, na tyhle lidi se nemůže zapomínat.

 

Páterová – pan Říha je tomu velice nápomocen, vždy se s ním dá vše probrat, soc. komise taky pracuje.

 

Davis – to je skvělý nápad – přednáška o finanční gramotnosti.

 

Usnesení č. 5/22/2018

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2018 dle předloženého návrhu a s navýšením příspěvku pro Sbor dobrovolných hasičů Stříbrná Lhota o Kč 5 tis. (tj. celkem příspěvek Kč 25 tis.)

PRO 12

 

Usnesení č. 6/22/2018

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku Přírodovědnému klubu Čejka a Sboru dobrovolných hasičů Stříbrná Lhota ve výši Kč 10 tis. pro každou z organizací při příležitosti výročí založení spolků.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Zároveň s tímto bodem je vhodné rovnou projednat rozpočtové opatření.

 

9) Rozpočtové opatření č. 1/2018

Zastupitelé mají RO nastudované z materiálů.

Davis – dotaz na položku 500 tis. z rezervy na údržbu zeleně?

Diskuse o rozpočtování, muselo se napravovat už v roce 2017 a v rozpočtu 2018 se udělala stejná chyba jako v 2017. Musí se to upravit.

Davis – proč je tam o 500 navíc?

– starosta chtěli jsme tam dát víc, to ze smlouvy, ale dali jsme to nízké a teď jsme to zjistili. Vyšli bychom s rozpočtem, ale nepokryli bychom navýšení.

Jeřábková – dotaz na sociální záležitosti

Starosta - Není to čerpání z rezervy – je to jen přesun mezi položkami.

 

Jeřábková - Je v rozpočtu to odvodnění domů u Pavilonu? – jestli ne, kdy to bude?

Starosta - až bude známá částka – není s tím kalkulováno, ale rozpočtováno to je, půjde to z Pavilonu.

Jeřábková - tímto rozpočtovým opatřením se vyvádí s rezervy 1,400 mil., kolik zůstává k dispozici?

Pan starosta – vysvětluje, že jakmile to paní Šibřinová zanese po schválení RO do rozpočtu, uvidíte to v rozklikávacím rozpočtu.

 

Usnesení č. 7/22/2018

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018 upravené tak, že se zvyšuje výdaj o 50 tis. na příspěvky sportovním a společenským organizacím.

PRO 12           PROTI 0         ZDRĚL SE 0

 

Páterová odchází ve 21 hod. – zůstává přítomno 11 zastupitelů

 

6) Výměna nekvalitní výsadby na náměstí F.X.Svobody

Bod k projednání předkládá pan Jeřábek, má připravenou prezentaci.

Starosta – je už dost pozdě, odprezentujte to, máte 5 min a budeme o tom hlasovat –

Pan Jeřábek – alej jírovců na náměstí - nestejnorodě založená, měla by být jednodruhová, stejnorodá.

Všechna hodnocení jsou, že je špatně založená, stromy jsou patně zapěstované, poškozené je potřeba vyměnit, nedají se ošetřit.

Vše máte popsané v materiálech. Pan Jeřábek ukazuje obrázky, jak to bude vypadat za několik let – jak bude vypadat současná výsadba za 20, 40let.

Stromy mají nízko položené koruny, nedají se z toho vypěstovat vyšší stromy. Nedávno vyměněné jsou opraskané, mají houbové choroby, jsou špatně zapěstované. V současné době je vidět, že větve nebudou držet.

Jedná se o to, zda vnukům předáme tuhle alej nebo jestli ji přeložíme do původní aleje, aby tam byl původní kultivar. Tady to je nový způsob. Není to jako původní alej

Lomené chodníky tam taky jsou netypické, nepatří tam.

Jde o to, jestli se o to postaráme, aby byl stín na náměstí.

V původním návrhu bylo, že tam mají být červené jírovce.

Grygar – řešíme výsadbu na desítky let –

Starosta - Je tam závazné stanovisko, - je tam udržitelnost, bylo to takhle schváleno, to je na vrácení dotace. Kdyby se to měnilo.

NPÚ nemůže dát jiné vyjádřené než to, co dal před tím.

(Vzrušená debata)

Jeřábek - vůbec nevěděl, že existuje nějaký typ - pyramidální stromy.

Davis – ten bod se jmenuje – výměna nekvalitní výsadby – jsou poškozené sekáním.

Existuje vyjádření komise pro ŽP – stromy jsou napadené – nemůžou dlouhodobě vydržet.

Proč na to nemůžeme reflektovat?

Starosta – protože pan Jeřábek chce něco jiného. Pan Jeřábek chce vyměnit celou alej.

Jeřábek – je to ztracená alej podle posudku znalce, ukazuje na obrázku poškození a nezapěstované a nejednotné stromy.

Starosta – už to nechce řešit, pořád se to řeší dokola a pořád je to špatně, už mě to nebaví,

 

Odešel pan Řehoř – zůstává přítomno 10 zastupitelů

 

Slavíková – jako lajk – byla by ráda, aby ty stromy byly pro děti jejich dětí, máte jiný posudek než pan Jeřábek?

Starosta – posudek - stačí ošetřit – tak zněl posudek Komwagu, který byl vypracován poté, co je Komwag poškodil.

Tvrzení proti tvrzení, který posudek je ten správný.

 

Starosta – teď to nejde vyměnit, až vyprší doba udržitelnosti. Vám nejde o výměnu jednoho dvou tří stromů, vy chcete vyměnit celou alej.

 

Návrh, aby se bod odložil napříště.

Hlasování

  PRO    4          PROTI 5         ZDRŽELI SE 1

  (Jedná se dál)

 

 

Davis - je to kvůli udržitelnosti?

Starosta – Ano.

Buď budeme hlasovat o návrhu usnesení, nebo se to znova odloží.

Je to zařazeno na programu, jestli to Jeřábek stáhne, tak se to příště nezařadí, nebo se o to bude zase hlasovat, jestli zařadit nebo ne. To je úplně jedno.

Jeřábek stahuje bod z projednání.

 

Zapomnělo se na projednání bodu 5).

 

5) Zpráva Kontrolního výboru

Zprávu podává předseda výboru, pan Procházka.

Kontrolní výbor se sešel prosinci, Pan Procházka se ho neúčastnil.

Projednávaly se otázky kontroly Domova seniorů, průběžná zpráva z kontroly. Teď probíhá kontrola na škole. Zápis z kontroly školy bude projednáván příští týden na KV.

Dotazy ohledně usnesení zastupitelstva k úkolu kontrolovat vyhlášky města –

Přenechá na pana Trkana – ten to může vysvětlit lépe.

 

Pan Trkan se vrací ještě okrajově k otázkám na zadání auditu o hospodaření města.

– veřejné zakázky by se měly kontrolovat spíše samostatně, v usnesení zastupitelstva nebylo zadání pro kontrolu veřejných zakázek.

Pokud jde o obecně závazné vyhlášky, tak tam se jednomyslně shodli na tom, že KV má sice kontrolovat samostatnou působnost, ale je potřeba označit konkrétní vyhlášku, která má být kontrolována. Nemá to být dáno všeobecně jako průběžná kontrola.

Starosta – ještě k zadání auditu – ano, veřejné zakázky samostatně ve větším rozsahu, ale pokud to tam bude – jsou tam 2 zakázky malého rozsahu, tak si myslí, že to není nic proti ničemu. Ty veřejné zakázky tam zaujímají tak 10%.

Trkan - Aby to byl audit, kde má být dodrženo zadání podle usnesení ZM – kontrola vnitřního kontrolního systému města, veřejné zakázky okrajově.

 

Davis – pro kontrolní výbor by se měl buď udělat seznam vyhlášek ke kontrole, nebo to nechat na kontrolu úřadu.

 

Usnesení č. 8/22/2018

Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu KV.

  PRO 10                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0          

 

7) Zlepšení zápisů z veřejných zasedání zastupitelů MMpB

Bod předložil pan Jeřábek – navrhuje pro zlepšení zaznamenávání průběhů jednání ZM, kdy není v silách zapisovatelů zaznamenat průběh diskusí a při zkracování zápisů může dojít k nepřesnostem.

Návrh je ve dvou krocích

– jednak, aby ověřovatelé u každého bodu zaznamenali stopy videozáznamu, (není to nic proti zapisovatelce ani proti ověřovatelům), ale jako nabídka veřejnosti pro lepší orientaci.

– a dále, aby zápis provedl profesionální zapisovatel, který není svázán s chodem města.

Zápis může být podrobnější, pracovníci města se mohou věnovat potřebnější práci.

Diskuse:

Nastává otázka se zavedením GDPR – pokud by bylo zrušeno zveřejňování videozáznamu – jaká by byla transparentní náhrada?

Slavíková – vidí problém i v tom, že zastupitelstvo volí na začátku zasedání zapisovatele – jak to pak udělat.? Jak to, že to ta firma dělá?

 Jeřábek - To nevím, asi to jde, musím to stáhnout z projednání, doplnit o materiály, jak to dělají jiné obce.

 

8) Zajištění materiálů pro práci zastupitelů v oblasti ochrany zájmů občana a občanů při stavební a investiční činnosti

Starosta – je skoro 10 hodin, je možné o bodu rovnou hlasovat? Byl v materiálech již minule a je to připravený návrh usnesení 6/22/2018

 

Usnesení č. 9/22/2018

Zastupitelé ukládají radě města a investičnímu odboru města, aby včas, prakticky obratem informoval všechny zastupitele o záměrech, o kterých se dozví, kde mohou být dotčeny zájmy občana a občanů trvale a přechodně bydlících v Mníšku pod Brdy.

PRO 4             PROTI 3         ZDRŽEL SE 3

(nebylo odsouhlaseno)

 

Diskuse, zda zbývající neprojednané body odložit, nebo prodloužit zasedání.

Hlasování PRO prodloužení zasedání o 10 min.

PRO 10           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0
 

11) OZV č. 1/2018

Starosta – jedná se o aktualizaci vyhlášky č. 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

Aktualizace spočívá vtom, aby odpovídala současné právní úpravě. Sazby poplatku se nemění. Vyhláška byla konzultována a připravována s dozorovým orgánem MVČR.

Davis  - žádá jen vysvětlení jedné věty ohledně poplatkové povinnosti.

Ve vyhlášce se uvádí: Poplatková povinnost vzniká dnem účinnosti této vyhlášky a zaniká zaplacením poplatku.

Nemůže být poplatková povinnost dřív, než kolaudace……….. diskuse, jakých pozemků se vyhláška týká, ve vyhlášce se píše přímo o stavebním pozemku.

Pan starosta – osvětlil, že vše bylo podrobně konzultováno s ministerstvem.

Původně vnitro chtělo, abychom stávající vyhlášku zrušili a napsali novou, ale to by v žádném případě nešlo, protože to by se staly všechny nezaplacené poplatky promlčenými.

Paní Davis navrhla, že se může vyhláška schválit a následně ji může ještě KV zkontrolovat.

Pan Trkan oslovil paní Landovou, zda by k té kontrole mohla poskytnout rozbory ministerstva.

Landová uvádí, že veškerá konzultace probíhala s ministerstvem telefonicky, na základě toho se připravila tato vyhláška, ta se poslala ke schválení ministerstvu a to s ní souhlasilo.

ZM schválí tuto připravenou vyhlášku a zároveň ji postoupí KV k dalšímu rozboru (kontrole).

Usnesení č. 10/22/2018

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

ZM současně pověřuje Kontrolní výbor kontrolou této obecně závazné vyhlášky.

PRO 9                        PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

Starosta - Protože čas se navršil, máme několik minut,

Navrhuje zbývající body odhlasovat en bloc, až k vlečce.

Davis – chce jen doplnění ke koncesní smlouvě s 1. SčV.
Starosta – ten dodatek řeší aktualizovaný stav o nabytém majetku města. Je tam připojení přivaděče Baně, vodovodního řadu u STK o Stříbrnou Lhotu a řady v OS  Realu.

Davis – jen chtěla vědět, jestli tam něco nechybí a upřesnění, že jde o majetek ve vlastnictví města a ne o majetek, který je soukromých vlastníků.

Starosta – je tam doplněný jen majetek ve vlastnictví města, teď po schválení to musíme dát ještě ke schválení na kraj.

Jeřábek – budeme to schvalovat i včetně těch hasičů, tak bych doplnil ke zřizovací listině evidenční číslo jednotky Rymaně.

Svitálková – už je doplněno, už ho mám.

 

Pan starosta vyjmenovává čísla usnesení, o kterých se bude hlasovat najednou:

Jsou to návrhy usnesení 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 a 21 – zbytek příště.

 

Tajemnice Landová se ujišťuje – Máte skutečně všichni stejný názor na všechna usnesení…….

Souhlas

 

Hlasování se týká těchto bodů:

12) Aktualizace zřizovacích listin

12.1 Aktualizace zřizovacích listin JSDH

Aktualizace zřizovacích listin je nutná v souvislosti s legislativními změnami –

 Usnesení č. 11/22/2018

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci zřizovací listiny Sboru dobrovolných hasičů města Mníšku pod Brdy ze dne 11. 3. 1999 spočívající ve změně názvu a sídla. Dosavadní znění této zřizovací listiny se nahrazuje s účinností k 5. 3. 2018 novým úplným zněním zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 12/22/2018

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci zřizovací listiny Sboru dobrovolných hasičů městské části Rymáně a Stříbrná Lhota ze dne 11. 3. 1999 spočívající ve změně názvu a sídla. Dosavadní znění této zřizovací listiny se nahrazuje s účinností k 5. 3. 2018 novým úplným zněním zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota a novým úplným zněním zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Mníšek pod Brdy – Rymaně.

 

12.2 Aktualizace ZL Magdaléna o.p.s.

Starosta – to je, jako v předchozím případě, stejný důvod. Jde o úpravu dle současné legislativy. Nové znění musí schválit zakladatelé tj. Město Mníšek pod Brdy a farnost.

 

Usnesení č. 13/22/2018

Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Magdaléna, o.p.s. sepsanou mezi Městem Mníšek pod Brdy a Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu města podpisem této dohody.

 

13) Přísedící soudu

Znovuzvolení přísedící OS Praha západ, paní Bc. Dobromily Dubinové

Usnesení č. 14/22/2018

Zastupitelstvo města volí Bc. Dobromilu Dubinovou, bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, přísedící Okresního soudu Praha západ pro období 2018 - 2022.

 

Zvolení přísedící Okresního soudu Praha západ – paní PhDr. Aleny Švancarové

Usnesení č. 15/22/2018

Zastupitelstvo města volí PhDr. Alenu Švancarovou, bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, přísedící Okresního soudu Praha západ pro období 2018 - 2022.

 

 

 

14)       Majetkové záležitosti

14.1 Darovací smlouva – bezúplatný převod pozemků v lokalitě nad Úvrem
Usnesení č. 16/22/2018

Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 2871/3 o výměře 343 m2, 2871/6 o výměře 5 m2, 2909/74 o výměře 331 m2, 2909/75 o výměře 530 m2 a 1995/14 o výměře 170 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárci panem P. S. bytem, Řitka a Ing. M. S., bytem Praha 4 -  Háje na pozemky parc. č. 2871/3 o výměře 343 m2, 2871/6 o výměře 5 m2, 2909/74 o výměře 331 m2, 2909/75 o výměře 530 m2 a 1995/14 o výměře 170 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

 

14.2 Darovací smlouva – bezúplatný převod poz. Č. parc. 996/91 v k.ú.MpB

Usnesení č. 17/22/2018

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku č. parc. 996/91 v k.ú. Mníšek pod Brdy o celkové výměře 17 m2 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárcem paní M. K. bytem 252 10 Mníšek pod Brdy pozemku č. parc. 996/91 o celkové výměře 17 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

 

14.3 Darovací smlouva – bezúplatný převod poz. Č. 992/6 v k.ú. MpB

Usnesení č. 18/22/2018

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku č. parc. 992/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy o celkové výměře 457 m2 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárci panem A. K., bytem 252 10 Mníšek pod Brdy a paní M. K. bytem
252 10 Mníšek pod Brdy pozemku č. parc. 992/6 o celkové výměře 457 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

 

14.4 Darovací smlouva – bezúplatný převod pozemků v k.ú. MpB (od De Barons Management, s.r.o.)

Usnesení č. 19/22/2018

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků č. parc. 996/1, 996/21, 996/25, 996/35, 996/62, 996/78, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárcem De Barons Management, s.r.o.

ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

 

14.5 Darovací smlouva – bezúplatný převod pozemků v k.ú. MpB (od Land Investment, s.r.o.)

Usnesení č. 20/22/2018

ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků č. parc. 996/104, 996/105, 996/110 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárcem Land Investment, s.r.o.

ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

 

14.6 Rozšíření přílohy č. 1 Koncesní smlouvy s 1. SčV, a.s.

Usnesení č. 21/22/2018

ZM schvaluje rozšíření přílohy č. 1 Koncesní smlouvy o předložený mapový podklad vedení VH majetku – sítě vodovodu a kanalizace v majetku Města Mníšek pod Brdy.

 PRO   10        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Odcházejí zastupitelé Nováková a Kožíšek – zůstává přítomno 8 zast.

 

Paní Davis ještě upozornila, že by se měla projednat žádost pana J., určitě čeká na vyjádření. Je to usnesení 23, ať se to může vyřídit.

Starosta – to je možné, to stejně ZM bere jen na vědomí vypracovaný text odpovědi, kterou připravil OSMI.

 

16) Žádost o přešetření žádosti o prodloužení vodovodního řadu města ze dne
25. 11. 2015

Usnesení č. 22/22/2018

ZM bere na vědomí žádost pana S. J., včetně zprávy OSMI, o stavu celé akce prodloužení vodovodního řadu a schvaluje zpracovanou odpověď panu S. J. a pověřuje starostu města Mníšek pod Brdy podpisem této odpovědi.

PRO    8          PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Svitálková – technická poznámka - některá usnesení budou mít v zápise jiná čísla, než říkal pan starosta, protože se měnil program a tím dojde k posunu oproti návrhu usnesení.

 

Zasedání končí ve 22:10 hod.

 

 

Ověřovatelé:

 

Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.                                    

 

Eva Jarolímková                                                       

 

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                             

Starosta    

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 22, konaného dne 5. 3. 2018 - anonymizováno

 

Usnesení č. 1/22/2018

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Ing. Hanu Kotoučoou, Ph.D. a paní Evu Jarolímkovou a návrhovou komisi ve složení Roman Procházka a Pavel Jeřábek.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/22/2018

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

 1. Schválení programu
 2. Veřejná schůze
 3. Informace Pavilon
 4. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ
 5. Zpráva KV
 6. Výměna nekvalitní výsadby na náměstí F. X. Svobody
 7. Zlepšení zápisů z veřejných zasedání zastupitelů MMpB
 8. Zajištění materiálů pro práci zastupitelů v oblasti ochrany zájmů občana a občanů při stavební a investiční činnosti
 9. Rozpočtové opatření č. 1/2018
 10. Rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2018
 11. OZV č. 1/2018 (aktualizace OZV č. 4/2010)
 12. Aktualizace zřizovacích listin

  12.1 aktualizace ZL JSDH

  12.2 aktualizace ZL Magdaléna, o.p.s.

 13. Přísedící okresního soudu
 14. Majetkové záležitosti

  14.1 Darovací smlouva - bezúplatný převod pozemků v lokalitě nad Úvrem

  14.2 Darovací smlouva – bezúplatný převod poz. č. parc. 996/91 v k.ú. MpB

  14.3 Darovací smlouva – bezúplatný převod poz. č. 992/6 v k.ú. MpB

  14.4 Darovací smlouva – bezúplatný převod pozemků v k.ú. MpB (od De 

          Barons Management, s.r.o.)

        14.5 Darovací smlouva – bezúplatný převod pozemků v k.ú. MpB(od Land

          Investment, s.r.o.)

        14.6 Rozšíření přílohy č. 1 Koncesní smlouvy s 1. SčV, a.s.

 15. Těleso železniční vlečky do Kovohutí pro rekreační aktivity
 16. Žádost o přešetření žádosti o prodloužení vodovodního řadu města ze dne 25. 11. 2015 


  Usnesení č. 3/22/2018

  ZM ukládá radě města, aby zahájila jednání se společností UVR, vedoucí k zajištění pronájmu nebytových prostor adekvátní velikosti dle požadavků ZŠ Mníšek pod Brdy a to na dobu 12 měsíců.

   

  Usnesení č. 4/22/2018

  Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starosty o činnosti RM a MÚ

   

  Usnesení č. 5/22/2018

  Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2018 dle předloženého návrhu a s navýšením příspěvku pro Sbor dobrovolných hasičů Stříbrná Lhota o Kč 5 tis. (tj. celkem Kč 25 tis.)

   

  Usnesení č. 6/22/2018

  Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí mimořádného příspěvku Přírodovědnému klubu Čejka a Sboru dobrovolných hasičů Stříbrná Lhota ve výši Kč 10 tis. pro každou z organizací při příležitosti výročí založení spolků.

   

  Usnesení č. 7/22/2018

  Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2018 upravené tak, že se zvyšuje výdaj o 50 tis. na příspěvky sportovním a společenským organizacím.

   

  Usnesení č. 8/22/2018

  Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu KV.

   

  Usnesení č. 9/22/2018

  (nebylo odsouhlaseno)

   

  Usnesení č. 10/22/2018

  Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

   

  Usnesení č. 11/22/2018

  Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci zřizovací listiny Sboru dobrovolných hasičů města Mníšku pod Brdy ze dne 11. 3. 1999 spočívající ve změně názvu a sídla. Dosavadní znění této zřizovací listiny se nahrazuje s účinností k 5. 3. 2018 novým úplným zněním zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Mníšek pod Brdy.

   

  Usnesení č. 12/22/2018

  Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci zřizovací listiny Sboru dobrovolných hasičů městské části Rymáně a Stříbrná Lhota ze dne 11.3.1999 spočívající ve změně názvu a sídla. Dosavadní znění této zřizovací listiny se nahrazuje s účinností k 5.3.2018 novým úplným zněním zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Mníšek pod Brdy – Stříbrná Lhota a novým úplným zněním zřizovací listiny Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Mníšek pod Brdy – Rymaně.

   

  Usnesení č. 13/22/2018

  Zastupitelstvo města schvaluje Dohodu o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Magdaléna, o.p.s. sepsanou mezi Městem Mníšek pod Brdy a Římskokatolickou farností Mníšek pod Brdy.

  ZM pověřuje starostu města podpisem této dohody.

   

  Usnesení č. 14/22/2018

  Zastupitelstvo města volí Bc. Dobromilu Dubinovou, bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, přísedící Okresního soudu Praha západ pro období 2018 - 2022.

   

  Usnesení č. 15/22/2018

  Zastupitelstvo města volí PhDr. Alenu Švancarovou, bytem 252 10 Mníšek pod Brdy, přísedící Okresního soudu Praha západ pro období 2018 - 2022.

   

  Usnesení č. 16/22/201

  Zastupitelstvo města souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků parc. č. 2871/3 o výměře 343 m2, 2871/6 o výměře 5 m2, 2909/74 o výměře 331 m2, 2909/75 o výměře 530 m2 a 1995/14 o výměře 170 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

  ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárci panem P. S., Řitka a Ing. M. S., bytem Praha 4 -  Háje na pozemky parc. č. 2871/3 o výměře 343 m2, 2871/6 o výměře 5 m2, 2909/74 o výměře 331 m2, 2909/75 o výměře 530 m2 a 1995/14 o výměře 170 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

  ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

   

  Usnesení č. 17/22/2018

  ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku č. parc. 996/91 v k.ú. Mníšek pod Brdy o celkové výměře 17 m2 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

  ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárcem paní M. K. bytem 252 10 Mníšek pod Brdy pozemku č. parc. 996/91 o celkové výměře 17 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

  ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

   

  Usnesení č. 18/22/2018

  ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku č. parc. 992/6 v k.ú. Mníšek pod Brdy o celkové výměře 457 m2 do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

  ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárci panem A. K., 252 10 Mníšek pod Brdy a paní M. K. bytem 252 10 Mníšek pod Brdy pozemku č. parc. 992/6 o celkové výměře 457 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

  ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

   

  Usnesení č. 19/22/2018

  ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků č. parc. 996/1, 996/21, 996/25, 996/35, 996/62, 996/78, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

  ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárcem De Barons Management, s.r.o.

  ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

   

  Usnesení č. 20/22/2018

  ZM souhlasí s bezúplatným nabytím pozemků č. parc. 996/104, 996/105, 996/110 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

  ZM schvaluje znění a uzavření Darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy jako obdarovaným a dárcem Land Investment, s.r.o.

  ZM pověřuje starostu podpisem této darovací smlouvy.

   

  Usnesení č. 21/22/2018

  ZM schvaluje rozšíření přílohy č. 1 Koncesní smlouvy o předložený mapový podklad vedení VH majetku – sítě vodovodu a kanalizace v majetku Města Mníšek pod Brdy.

   

  Usnesení č. 22/22/2018

  ZM bere na vědomí žádost pana S. J., včetně zprávy OSMI, o stavu celé akce prodloužení vodovodního řadu a schvaluje zpracovanou odpověď panu S. J. a pověřuje starostu města Mníšek pod Brdy podpisem této odpovědi.

   

   

   

  Daniela Páterová                                                                   Ing. Petr Digrin, Ph.D.

  místostarostka                                                                       starosta

      

Vyvěšeno: 19. 3. 2018

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět