Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 22 ze dne 14.8.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 22 ze dne 14.8.2014 (Výpis)

 

Přítomni: Petr Digrin, , Eva Jarolímková, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, Alena Štamberková, Ladislav Šimečka, Marie Šretrová, Jiří Zápal (8), Vlastimil Kožíšek od 17:18 h  (9)

 

Omluveni: Vladimíra Pirichová, Milan Brabenec, Karel Vejmola, František Keyř, Milan Kotouč (5)

 

Nepřítomen: Miroslav Vilimovský (1)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:15 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva. Z dnešního jednání se omluvili: Karel Vejmola, Vlaďka Pirichová, Milan Brabenec, Milan Kotouč a František Keyř.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu Milana Vyskočila a Jiřího Zápala a do návrhové komise Aleše Krákoru a Bc. Marii Šretrovou, zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

Usnesení 1/22/2014

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana  Milana Vyskočila a Jiřího Zápala
a návrhovou komisi ve složení Aleš Krákora a Bc. Marie Šretrová.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 8             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem a doplňujícím materiál – tj. důvodová zpráva – ČOV, finální znění RO, které včera projednávala RM.
RM také ještě včera projednala Dohodu o narovnání mezi Městem a společností TREI a Penny Market.

 

Příchod p.Kožíšek – 17:18 - přítomno 9

 

Připravený program:

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Rozpočtové opatření č. 2/2014

4) ČOV Mníšek pod Brdy, zkapacitnění – výběr dodavatele

5) Majetkové záležitosti

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

Sám navrhuje doplnit již avizovaný materiál – Dohoda o narovnání, a to do sekce Majetkových záležitostí.

 

Hlasování Pro schválení doplnění programu: - Dohoda o narovnání.

PRO 9             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Hlasování pro schválení celého programu (usnesení č. 2/22/2014)

PRO 9             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

1) Veřejná schůze

 

Od 17:20 –

Občanka z Rymaně – V Mníšku je to hezké, ale - mají chaloupku v Rymani a mají tam problém. Ještě z dob socializmu je tam požární nádrž, ta je bez pevného dna, voda teče, kde chce, napsala žádost o nápravu situace, ale nic se neděje. Opravila se cesta a při deštích po asfaltce všechno teče po silnici a pod jejich dům.

Dostala odpověď, že se opravou změnil sklon, dávala návrh, zda by se nemohly vyfrézovat dva kanálky, aby voda stekla do potoka. Mohlo by se s tím něco udělat? Nebylo by to finančně ani časově náročné a dost by to pomohlo. Bylo by třeba vyřešit nádrž i silnici, aby voda tekla tam, kam má, mají mokré zdi v domě, začíná odpadávat omítka.

 

Pan Kožíšek – je to ta hořejší nádrž, počítá se s tím, další asfaltování se z důvodu dešťů prodloužilo. Počítá se uděláním retardéru a bude tam ještě kanálek a ten povede do vpustě naproti Seidlům.

 

Diskuse o cestách a zřízení ještě další cesty, aby mohly být jednosměrné.

Diskuse o nádrži, kdy došlo k odtržení jejího dna, jestli má být opravena nebo ne. Momentálně funguje jako retenční nádrž pro případy velkých dešťů – záplav.

 

Starosta – komunikace upravena bude se spádováním do katru, něco se bude dělat na spodní nádrži, na horní nádrži nic zamýšleno letos nebylo. Drobnější opravy komunikací jsou plánovány na podzim.

 

Pan Kokeš – okamžitě na tom pracujte a ne až za 10 let!, už je dost těch lží a podtrhů, mělo by se to napravit v nejbližší době. Nic není v pořádku. Všechno tady budu chtít napravit. (kandidát ANO).

 

Starosta - Pane Kokeši – rád bych přečetl zprávu, pokud chcete dělat nábor členů, tak později.

 

17:35 – konec diskuse

 

2) Zpráva o činnosti RM a MÚ

RM se sešla od posledního zasedání zastupitelstva celkem 3x a projednávala:

veškeré materiály do dnešního zasedání, rozpočtové opatření, dále rozhodnutí o VŘ na dodavatele ČOV a kvůli tomu se hlavně dnes koná toto zasedání.

Proběhlo jednání o přivaděči pitné vody - Baně II. Na SFŽP byly předány všechny doklady, proběhlo předání staveniště. Tato stavba bude 2. největší vodohospodářská stavba v republice.

Termín dokončení v září 2015.

Výstavba kanalizace a vodovodu ve Stříbrné Lhotě je dokončena – zbývá úprava komunikace, zbývající dvě stoky, které jsou naplánovány, budou zahrnuty do rozpočtu 2015.

Ulice Pod Lesem je plánovaná na příští rok. Výstavba ZŠ – její zkapacitnění, se blíží do finále. Po začátku září bychom mohli udělat extra kontrolní den a vše si projít a všichni by mohli vidět nové prostory. Kapacita školy teď byla 540 žáků od 1.9. bude 615 žáků, asi tak na 2 roky a celková budoucí kapacita 690 žáků, to bude už s novou budovou.

Probíhá odvodnění na Lhotecké ulici, bylo dokončeno propojení vodovodu na ulici Na Oboře.

Nový sb. dvůr byl zkolaudován a byly zahájeny práce na II. Etapě – kanceláře a zázemí, sklad. Od 2. září by měl být zahájen provoz. Otevírací doba bude zatím probíhat jako v zimním provozu.

Byly zahájeny práce na opravě ulice Nová, výstavba retardéru před MŠ Nová.

Chodník až k ulici Jana Šťastného.

Byla zahájena rekonstrukce ul. Nádražní, vzniknou nová parkovací místa, záliv pro autobus. Parkoviště K+R. (KISS and RIDE)

Příští týden se přesune výstavba na staré sídliště – propojovací chodník mezi Lipkami a dojde k opravě stání u MŠ 9. května. Už nastoupila firma OK Garden na Pivovárku. Zatím jsou to nějaké přípravné práce.

 

Info o dotačních projektech:

Sběrný dvůr - už bude dokončeno.

Město dostalo rozhodnutí o přiznání dotace na Zkapacitnění ZŠ Komenského 420 od Ministerstva financí ve výši 63 mil na všechny tři etapy. Pro roky 2014-2016.

Dostali jsme potvrzenou dotaci na kompostárnu.

 

Na zářijové zasedání zastupitelstva se starosta pokusí připravit materiál týkající se záměru vybudovat novou tlakovou stanici někde u kulturního střediska, která by posílila tlak jak na Lipka tak na Stříbrnou Lhotu. Lokalita od starého sídliště ke Stříbrné Lhotě se potýká s tlakovou disproporcí.

Je představa vybudovat novou TS. VRV dopočítalo tlakový model. Napříště zkusí připravit návrh, kolik by to mohlo stát a zařadit to do rozpočtu příštího roku.

Nemělo by to stát víc jak 400 tis.

 

Usnesení 3/22/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO 9             PROTI 0         ZDRŽELI SE  0

 

3) Rozpočtové opatření č. 2/2014

Rozpočtové opatření narovnává položky v rámci výdajů, na akce, které se budou realizovat v tomto roce a nejsou ošetřeny ve schváleném rozpočtu na rok 2014.

Hlavní úpravy jsou ty, které souvisí se zkapacitněním školy a školek (starosta podrobně vysvětluje jednotlivé úpravy ve školách).

V předloženém materiálu došlo k opravení položek u Školní jídelny (správná čísla 3141 a 6353) za nákup nápojového automatu.

Nákup nápojového automatu se uskutečňuje poté, co byl již půl roku vypůjčený, vyzkoušený a osvědčil se.

Doplňující dotazy ohledně odpisů zodpověděla vedoucí FO paní Šibřinková.

 

Městská knihovna – ke zvýšeným nákladům za odběr elektřiny - 70 tis. Došlo po vytopení knihovny a následném vysoušení.

 

Usnesení 4/22/2014

Zastupitelstvo města Mníšku pod Brdy schvaluje RO č. 2/23014.

PRO 9             PROTI 0         ZDRŽELI SE  0

          

 

4) ČOV Mníšek pod Brdy, zkapacitnění – výběr dodavatele

Pan starosta předpokládá, že všichni zastupitelé prostudovali důvodovou zprávu k tomuto bodu. Celou akci organizoval pan Hrdina, který je velice pečlivý.

Do výběrového řízení bylo podáno 7 nabídek (jsou k nahlédnutí).

Přihlásily se firmy MEDES, spol. s r.o., Společnost Mníšek pod Brdy – ČOV,( ve které jsou společníky SMP CZ, a.s. a K&K TECHNOLOGY a.s.), BAK stavební společnost, Společnost ESB-KUNST Mníšek pod Brdy ČOV  (kde jsou společníci Energie – stavební a báňská a.s. a KUNST, spol. s r.o.), Skanska a.s., Sdružení Mníšek pod Brdy  (společníci POHL cz, a.s. – o.z. Roztoky a ENVI-PUR, s.r.o.) a Společnost pro ČOV Mníšek pod Brdy – MTS a VHZ-DIS (společníci Metrostav a.s. a VHZ DIS, spol. s r.o.)

 

Ve společnostech jsou sdruženy stavební a technologické firmy.

Všechny nabídky byly odevzdány včas, všechny prošly kvalifikací.

Po vyhodnocení nabídek výběrová komise vybrala jako vítěznou nabídku s nejnižší nabídkovou cenou – nabídku společnosti ESB-KUNST Mníšek pod Brdy ČOV. (49 mil.bez DPH)

 

Nyní bude třeba požádat na fondu o prodloužení registrace, vzhledem k odvolacím lhůtám a poté odnést vše na fond a do konce září by se mohlo zahájit. Podle dosud vydaných dokumentů bychom měli odnést SOD na fond do 25.9. – to je datum, do kdy je termín registračního listu.

Město bude muset řešit kofinancování – ve výši kolem 10 mil., mohli bychom využít půjčky garantované státem ze státního garančního fondu a 5mil z prostředků města.

Tato záležitost je ještě otevřená, jestli využít úvěru nebo ne. Máme možnost si vypůjčit s úrokem 1 %, ale jeví se i další možnost půjčky ještě s nižším úročením. Podle situace se bude tato skutečnost řešit podle výhodnosti a rozhodnutí zastupitelstva.

Dotazy – nejsou

Diskuse o správnosti návrhu usnesení (jestli usnesení má obsahovat výraz schvaluje…. nebo souhlasí…..)

Usnesení navrhl organizátor výběrového řízení pan Hrdina – zůstane, jak je navrženo.

Usnesení 5/22/2014

ZM souhlasí s doporučením hodnotící komise vydat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče „ESB-KUNST Mníšek pod Brdy ČOV“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v otevřeném řízení „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod“.

ZM pověřuje starostu města po uplynutí lhůty pro podání námitek podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

PRO 9             PROTI 0         ZDRŽELI SE  0

 

5) Majetkové záležitosti

K projednání zastupitelstvem jsou připraveny dva případy koupi pozemků. V obou případech jde o koupi účelových komunikací – přístupových komunikací k nemovitostem.

Kupní cena u obou případů je Kč 50,-/m2.

 

5/1 Pan V. nabízí k prodeji pozemek parc. č. 1339/2 v k.ú. Mníšek pod Brdy – ulice v Jalovčinách o výměře 72 m2.

RM projednala nabídku a doporučila nákup za celkovou cen u 3600,-.

Usnesení č. 6/22/2014

ZM schvaluje nákup pozemku parc. č. 1339/2 o výměře 72 m2, v k.ú. Mníšek pod Brdy vedeném KÚ jako ostatní plocha – využíváno jako účelová komunikace, část přístupové cesty k nemovitostem, za celkovou kupní cenu 3600,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Ing. J. V. bytem Holice.

PRO 9             PROTI 0         ZDRŽELI SE  0

 

5/2 Pan K. nabídl k prodeji pozemky – účelové komunikace – oblast nad Kamenným.

Při předchozím projednávání ZM odkup neodsouhlasilo z důvodu výše kupní ceny (nebyla obvyklá, jako v podobných případech).

Pan K. souhlasil se snížením ceny a nabídka je předkládána k projednání znova s cenou 50,- Kč/m2. RM nákup doporučuje.

Usnesení č. 7/22/2014

ZM schvaluje nákup pozemků č. parc.2384/2 – 156 m2, 2384/3 – 21 m2. 2384/4 – 49 m2, 2385/3 – 938 m2, 2417 – 252 m2 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy vedené KÚ jako ostatní plocha – využíváno jako účelová komunikace – přístupové cesty k nemovitostem za celkovou kupní cenu 70.800,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Ing. P. K., bytem Příbram.

PRO 9             PROTI 0         ZDRŽELI SE  0

 

5/3 Dohoda o narovnání

Dohoda o narovnání je výsledkem řešení úkolu, který byl dán radě města zastupitelstvem – dořešit spor ohledně kruhové křižovatky před Penny

Bývalý Plus se zavázal ve smlouvě, že postaví kruhovou křižovatku, závazek nesplnil, město po mnohých neúspěšných jednáních o smluvní pokutě podalo žalobu a chtělo se domoci smluvní pokuty ve výši 1 mil korun.

Soud běží asi tři roky, mnohokrát bylo odročeno, soudem bylo doporučeno najít společnou dohodu, po třech letech přichází k projednání návrh dohody – městu má být vyplacena kompenzace ve výši 618.220,- Kč.

Pokud zastupitelstvo dohodu odsouhlasí – podá se na soud, dojde ke stažení žaloby a zaplacení této částky městu.

Další protahování sporu by představovalo pouze zvedání nákladů na právníky. Maximálně bychom mohli vysoudit 1 mil, ale vždy to bylo z nějakého důvodu odročeno a je otázkou, zda by byla městu přiřknuta celá částka 1 mil Kč.

Rada už o této možnosti jednala mnohokrát. Starosta soudí, že je to přijatelné řešení.

Usnesení č. 8/22/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Dohody o narovnání  mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností TREI Real Estate Czech Republic s.r.o. a společností Penny Market s.r.o..

ZM pověřuje starostu podpisem této dohody.

PRO 9             PROTI 0         ZDRŽELI SE  0

 

Pan starosta ukončuje zasedání zastupitelstva, děkuje všem zastupitelům i občanům z auditoria a paní Šibřinkové, že trpělivě vydržela až do konce zasedání.

 

Konec zasedání v 18:20 hod.

 

Ověřovatelé:               Milan Vyskočil v.r.

                                   Jiří Zápal v.r.                          

 

Starosta:                     Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 22 dne 14.8.2013 (Výpis)

 

Usnesení č. 1/22/2014:
Zastupitelstvo města volí ověřovatelkami zápisu pana Milana Vyskočila a pana Jiřího Zápala a návrhovou komisi ve složení pan Aleš Krákora a Bc. Marie Šretrová.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/22/2014:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Rozpočtové opatření č. 2/2014

4) ČOV Mníšek pod Brdy, zkapacitnění – výběr dodavatele

5) Majetkové záležitosti

 

Usnesení č. 3/22/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/22/2014

Zastupitelstvo města Mníšku pod Brdy schvaluje RO č. 2/2014.

 

Usnesení č. 5/22/2014

ZM souhlasí s doporučením hodnotící komise vydat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče „ESB-KUNST Mníšek pod Brdy ČOV“ na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v otevřeném řízení „Mníšek pod Brdy – rozšíření, rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod“.

ZM pověřuje starostu města po uplynutí lhůty pro podání námitek podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem.

 

Usnesení č. 6/22/2014

ZM schvaluje nákup pozemku parc. č. 1339/2 o výměře 72 m2, v k.ú. Mníšek pod Brdy vedeném KÚ jako ostatní plocha – využíváno jako účelová komunikace, část přístupové cesty k nemovitostem, za celkovou kupní cenu 3600,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Ing. J. V. bytem Holice.

 

Usnesení č. 7/22/2014

ZM schvaluje nákup pozemků č. parc.2384/2 – 156 m2, 2384/3 – 21 m2. 2384/4 – 49 m2, 2385/3 – 938 m2, 2417 – 252 m2 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy vedené KÚ jako ostatní plocha – využíváno jako účelová komunikace – přístupové cesty k nemovitostem za celkovou kupní cenu 70.800,- Kč a pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Ing. P. K., bytem Příbram.

 

Usnesení č. 8/22/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Dohody o narovnání  mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností TREI Real Estate Czech Republic s.r.o. a společností Penny Market s.r.o..

ZM pověřuje starostu podpisem této dohody.

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                     Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

  místostarosta                                                                     starosta

 

Vyvěšeno: 21. 8. 2014

Datum sejmutí: 6. 9. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět