Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 21 ze dne 6.12.2017 - anonymizováno

zápis ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 21 ze dne 6. 12.2017 - anonymizováno

 

Přítomni: Petr Digrin, Milan Kotouč, Markéta Nováková, Eva Wollnerová, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Magdalena Davis, Daniela Páterová, Hana Kotoučová, David Řehoř, Vlastimil Kožíšek (11)

 

Omluveni: Marie Šretrová, Eva Jarolímková, Šárka Slavíková Klímová, Roman Procházka (4)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 18:12 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D. Pan starosta přivítal všechny přítomné zastupitele i občany na 21. zasedání ZM. Konstatoval, že přítomno je 11 členů zastupitelstva. Z dnešního jednání se omluvily zastupitelky Šretrová, Jarolímková a Slavíková ze zdravotních důvodů a také se omluvil pan Procházka, který je dnes pracovně na Slovensku.

Starosta upozorňuje na doplňující materiály, které jsou předloženy k jednání – zápis z jednání finančního výboru, zpráva o činnosti RM a MÚ, upravený rozpočet, dokument k zásobení obcí pitnou vodou z mníšeckého vodovodu a návrhy usnesení.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl pro ověření zápisu pana Kotouče a paní Davis
a návrhovou komisi ve složení pan Řehoř a paní Kotoučová. Zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení č. 1/21/2017

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Milana Kotouče DiS. a paní Mgr. Magdalenu Davis, Ph.D. a návrhovou komisi ve složení pan David Řehoř MBA a paní Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO    11        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Pan starosta předpokládá, že bude i pro dnešní jednání vznesen požadavek na jmenovité hlasování,  tak dá hlasovat o návrhu:

ZM schvaluje jmenovité hlasování u všech bodů programu.

Hlasování

PRO    9          PROTI 2         ZDRŽEL SE 0

Hlasování bude jmenovité.

 

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Program je dnes poměrně obsáhlý.

Po schválení programu (1) by měly následovat body:

 1. Veřejná schůze
 2. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ
 3. Jmenování kronikáře
 4. Přísedící okresního soudu
 5. Zpráva FV
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2017 – ještě pro letošní rok
 7. Kalkulace vodného a stočného pro rok 2018
 8. Rozpočet města na rok 2018 včetně výhledu
 9. Zřizovací listina Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420
 10. OZV č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her a
  OZV č. 3/2017 o místním poplatku ze psů,
  Měla být i aktualizace OZV č. 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 11. Majetkové záležitosti
  12.1 Darovací smlouva JUNÁK – český skaut (dar pozemek)
  12.2 Kupní smlouva – pozemek č. parc. 2507/5 k.ú. MpB
  12.3 Kupní smlouva – nákup pozemků (ostatní plocha)
 12. Revize všech vyhlášek Města Mníšek pod Brdy,
 13. Zpravodaj městečka pod Skalkou
 14. Výměna nekvalitní výsadby na náměstí  F.X.Svobody
 15. Zlepšení zápisů z veřejných zasedání zastupitelů MMpB
 16. Zajištění materiálů pro práci zastupitelů v oblasti ochrany zájmů občana a občanů při stavební a investiční činnosti
 17. Převod pozemku č. parc. 2890/32 k.ú. MpB (krajská silnice)


  To je návrh dnešního programu tak, jak byl sestaven radou města

  – následuje výzva k případnému doplnění programu.

  Starosta avizuje jednu změnu.

   

  Návrh na doplnění:

   

  Řehoř – navrhuje bod 18 předřadit jako bod 12.4, protože se jedná o majetkovou záležitost města a tento bod mu přijde jako smysluplný k projednání, na rozdíl od ostatních bodů navržených p. Jeřábkem (pozn. body 13-18).

  Jeřábek s tím souhlasí, ale nesouhlasí s tím, že jen tento bod David okomentoval jako smysluplný.

   

  Návrh usnesení:

  ZM schvaluje změnu programu a to předřazení bodu 18 jako bod 12.4

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

-

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

-

Pro

Pro

-

 

PRO 11             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Starosta – pro toto jednání se nepodařilo doladit vyhlášku OZV č. 4/2010 o zhodnocení stavebního pozemku, tak místo tohoto bodu (nemá to vlastní číslo), navrhuje zařadit nakonec jednání, jako bod 18, (který byl předřazen jako 12.4) - dodatek smlouvy – dodatek stanov svazku obcí VOK – jedná se o změnu podílů obcí na odběru celkové kapacity vody z přivaděče. Tuto změnu stanov je třeba odsouhlasit, aby se od 1.1.2018 mohly podepisovat dodatky smluv s jednotlivými obcemi.

 

Hlasování pro souhlas se zařazením navrženého bodu:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

-

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

-

Pro

Pro

-

 

PRO 11             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Žádné další návrhy k programu nejsou.

Hlasování pro schválení upraveného programu:

 

Usnesení č. 2/21/2017

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1)  Schválení programu

 1. Veřejná schůze
 2. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ
 3. Jmenování kronikáře
 4. Přísedící okresního soudu
 5. Zpráva FV
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2017 – ještě pro letošní rok
 7. Kalkulace vodného a stočného pro rok 2018
 8. Rozpočet města na rok 2018 včetně výhledu
 9. Zřizovací listina Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420
 10. OZV č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her a
  OZV č. 3/2017 o místním poplatku ze psů,
 11. Majetkové záležitosti
  12.1 Darovací smlouva JUNÁK – český skaut (dar pozemek)
  12.2 Kupní smlouva – pozemek č. parc. 2507/5 k.ú. MpB
  12.3 Kupní smlouva – nákup pozemků (ostatní plocha)

  12.4 Převod pozemku č. parc. 2890/32 k.ú. MpB (krajská silnice)

 12. Revize všech vyhlášek Města Mníšek pod Brdy,
 13. Zpravodaj městečka pod Skalkou
 14. Výměna nekvalitní výsadby na náměstí  F.X.Svobody
 15. Zlepšení zápisů z veřejných zasedání zastupitelů MMpB
 16. Zajištění materiálů pro práci zastupitelů v oblasti ochrany zájmů občana a občanů při stavební a investiční činnosti
 17. Dodatek stanov Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy

   

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

-

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

-

Pro

Pro

-

 

PRO 11             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

2) Veřejná schůze

Paní Lenka Jeřábková – dotaz na zast. Kotoučovou ohledně úpravy dotazníku, který paní Kotoučová rozeslala a má být distribuován občanům k tvorbě strategického plánu města.

Kotoučová – po nás se teď chce, abychom se podívali na dotazník, který je pro veřejnost, jestli je relevantní a oni (společnost, která bude zpracovávat strategický plán) to zpracují do konečné podoby. Město bude potom dotazník distribuovat.

Po distribuce dotazníků, které oni zpracují, bude následovat jednání těch tematických skupin. Zástupce té vybrané společnosti si to bude moderovat sám.

Jeřábková – je na to málo času, je to nešikovný termín před vánoci a v lednu, kdy lidi jsou na dovolených

Kotoučová – oni by to pak nestihli zpracovat v domluveném termínu, který je ve smlouvě.

Paní Jeřábková navrhuje posunout to o měsíc.

Kotoučová - pak jsou zase jarní prázdniny, nebo nějaké další jiné prázdniny, vždycky do toho něco přijde. Ta vlastní diskuse přijde až do těch skupin.

 

Paní Jeřábková měla ještě dotaz na paní Šibřinovou, která tady bohužel ale není. Chtěla se zeptat, jestli byla splněna usnesení ZM, která byla přijata k závěrečném účtu.

Starosta – jedno ne a to předložíme na příští zasedání a možná to pošleme ještě i dřív.

Na ostatní - doplnění ORGů a plnění pohledávek se zeptá paní Jeřábková paní Šibřinové na úřadě.

 

Jeřábek – tento týden proběhlo jednání k Pavilonu, řeší se odvodnění, hluková studie.

 • Vrací se k minulému jednání zastupitelstva, kdy předložil dopis – připomínky, námitky a podněty do společného řízení a email z 10. 7. 2017, kterým vyzýval zastupitele k setkání a domluvě o sporných místech u projektu Pavilonu. Chtěl, aby byl přílohou zápisu.

  Prý zřejmě omylem se minule nezařadil email jako příloha zápisu, dnes ho tedy znova přikládá a ještě přiloží začátek dopisu, který posílal radě k námitkám na Pavilon, kde je uvedeno, že je to jen pracovní list, že to není kompletní.

   

  Starosta – nechá hlasovat, zda mají být dokumenty přílohou zápisu z dnešního zasedání.

   

  Hlasování Pro schválení přiložení předložených dokumentů k zápisu formou přílohy tohoto zápisu:

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Proti

Proti

Proti

Zdržela se

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Zdržela se

Zdržela se

Zdržela se

-

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Zdržel se

-

Pro

Pro

-

PRO 3             PROTI 3         ZDRŽELO SE 5

 

Předložené materiály nebudou přílohou tohoto zápisu.

 

Zast. Davis – upozorňuje na nebezpečné situace na křižovatce Lhotecká Skalecká. Je tam třeba upravit značení, nebo dát zrcadlo.

Starosta – to je řešení pro OSMI.

Duchoňová (vedoucí OSMI) – pošlete nám to prosím mailem.

 

Jeřábek - je mu líto, že takto zastupitelé reagují hlasováním, že nikdo na ten mail nereagoval, mohlo se jednat – mohli by se k tomu vrátit ještě někdy po vánocích.

Keyř – měli byste být schopný přiznat odpovědnost, že jste nekomunikovali.

Jeřábek - je to smutné, nadáváte, že jsme proti Pavilonu, ale my jsme se mockrát snažili, pak křičíte, že menšina musí ustoupit většině, to je nadvláda – my chtěli jen jednat, nic jiného, abychom se domluvili o podmínkách. Když o tom mluví s lidmi v Praze – schvalují mu to, že se má jednat.

Když svolala jednání Magdalena, přišlo jen pár zastupitelů, teď jsme svolali lidi, všichni (pozn. RM), jste se toho vzdali, je mu líto, že pak vzniká napadání, že někdo chce něco blokovat.

Starosta – mají na to fakt každý jiný názor, myslím, že to trochu prožíváte, je to o diskusi,
o které mluvíte, jediný problém je, že nemůže probíhat, jak vy si to představujete. To mediační jednání město odmítlo z toho důvodu, že nám nevyhovoval termín, který nám byl vnucen.

Jeřábek – když svoláte něco do jídelny, tak to máme taky blokovat?

Starosta - my jsme pomohli rodičům, protože nás o to požádali.

Klidně to pojďme otevřít dál.

 

Keyř – teď je veřejná schůze – tohle si vyřešte někdy jindy.

Nechce rozviřovat debatu o pavilonu.

Dnes je to tak daleko, že se stejně nedokážete dohodnout – už toho nechte.

Stavěl se Eden – „miliarda“ baráků a proběhlo to v pořádku.

Pod Pirichovou se staví barák, a taky by mohla někomu házet klacky pod nohy a nedělá to.

 

A teď k té křižovatce - na křižovatce Skalecká Lhotecká bývala stopka, auta jezdí od Esmarinu třeba 70 (pozn. km/hod), byla tam dřív stopka a tlustá čára. Měli by tam lidi zastavit, když se tam jede normálně, tak tam problém není. Aby to bylo lepší – muselo by se vzít tak 10m parku. Vraťte tam tu stopku.

Další nebezpečné místo je u výjezdu od Billy.

Po Pražský za Billou, na tom mezipřechodu, se mi schovala Lenka Petříková i s kočárem, tam je to nebezpečné.

 

Davis – stopky neřeší to, když jedou lidi od Lhotky rovně a nevidí dolů doprava, občas se tam zablokuje autobus a několik aut.

Polemizování, jaké tam má být značení a jak se tam má jezdit.

Starosta - Diskuse o křižovatce můžeme vést po zasedání

 

 

 

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

Starosta prosí, aby všichni poslouchali.

Vítám vás na prosincovém zasedání zastupitelstva našeho města. Rada města od posledního zasedání, které proběhlo 2. října 2017, zasedla celkem čtyřikrát.

Kromě běžné agendy v rámci stavebních a dalších řízení projednala RM i agendu, která souvisí s dnešním projednávaným programem. Kromě jiného také projednala návrh rozpočtových úprav (RO3), návrh rozpočtu pro rok 2018, majetkové záležitosti, vodné a stočné, zřizovací listinu základní školy, schválila novelizaci vyhlášek a vyhlášku na regulaci hazardu, vybrala se firma pro tvorbu strategického plánu města, společnost pro implementaci GDPR pro prostředí MÚ a příspěvkových organizací, schválila zadání soutěže o návrh nového městského úřadu a musí se doprojednat harmonogram, také projednala studii záložního řešení 2 školních tříd.

Byl zahájen příjem žádostí o příspěvky pro rok 2018, schválena realizace rekonstrukce vzduchotechniky v jídelně. Byl vybrán dodavatel hřiště v areálu fotbalu i střechy střediska pro dospělé. Bylo rozhodnuto o variantě vstupu do č.p. 17 .

Rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé spolky bude předmětem dalšího zasedání ZM, pravděpodobně koncem ledna 2018.

Plnění úkolů vyplývající ze zasedání ZM

 • zajištění finančního auditu města:  bylo schváleno zadání a do konce letošního roku bude soutěž vypsána. Předpokládáme, že nabídky obdržíme v průběhu měsíce ledna a k uzavření smlouvy by došlo v únoru. Finanční audit by byl k dispozici v průběhu měsíce června.
 • na základě upozornění bude na příštím zasedání předložen plán obnovy V+K

Projekty:

Stavba chodníků - celá stavby byla dokončena, probíhá administrace žádosti o platbu, která s největší pravděpodobností přejde včetně plnění do roku 2018. Proto je tam taky rozpočtovaná.

ATS Stanice - realizace ATS stanice stále probíhá, do konce roku bude dokončena.

Ulice Pod Lesem - stavba byla dokončena. V příštím roce dojde k úpravě odvodnění v zadní části ulice a k osazení retardérů.

Rekonstrukce hasičské zbrojnice - koncem listopadu byla dokončena a nyní probíhá příprava kolaudace.

Odvodnění Mníšek - v průběhu podzimu byla realizována další část odvodnění, konkrétně část ulice Lhotecká a navazující úsek ulice Na Oboře. Došlo ke generální opravě katru na Kvíkalce. Do konce roku by mělo proběhnout i čištění propustku do ulice Na Oboře.

Odvodnění Lhota - došlo ke generální opravě klíčového katru Za Rybníky a k pročištění a zmonitorování odvodňovacího vedení kolem knihovny. Nyní se pokračuje čištěním příkopů na Lhotě –  říkal pan Jeřábek, že už se tam hrabe.

 

Dotace:

 • Město Mníšek pod Brdy připravuje žádost o dotaci na obnovu malé vodní nádrže v Rymani
 • Příprava žádosti o dotaci na posílení financování stavby pavilonu.

Pavilon:

V současné době probíhá stavební řízení. Bylo uzavřeno doplňování a předpokládáme, že
k vydání SP dojde začátkem měsíce ledna 2018. V průběhu podzimních měsíců proběhlo několik jednání s dodavatelem stavby pavilonu, který předběžně garantoval potřebnou stavební kapacitu na únor příštího roku. V tomto případě je zcela reálné zahájení školního roku 2018/2019 v nových prostorách. Dodavatel by mohl urychlit výstavbu i nad rámec smluvních podmínek. Tato záležitost je v jednání, v lednu budeme vědět víc. Samozřejmě vše za předpokladu, že projednávané stavební povolení nebude řešeno v rámci odvolacího řízení u krajského úřadu. V případě odvolání bude nutno rozhodnout o přechodném řešení (například připravené řešení rozšíření kontejnerových tříd). K tomuto rozhodnutí bude muset ZM přistoupit na plánovaném zasedání ZM v lednu 2018. V případě odvolání se bude muset najít nějaké řešení.

Dále dodavatel potvrdil, že vzhledem k situaci na stavebním trhu a více než ročnímu zdržení bude požadovat v souladu se smlouvou navýšení ceny. Roční zdržení – navýšení o inflaci, jak proběhla na stavebním trhu.

Financování ze strany MFČR bylo dle pokynů MFČR a na základě žádosti města z října 2017 rozděleno na plnění roku 2018 ve výši 25 mil. korun a plnění pro rok 2019 ve výši 15 mil. korun.  Tento plán je zapracován do návrhu rozpočtu příštího roku.  Termín pro dokončení celého projektu stanovilo MFČR do konce roku 2019. Vydání změny rozhodnutí očekáváme každým dnem. Dnes jsme byli v kontaktu.

Úpravy v rozpočtu města: na základě připomínek občanů i zastupitelů byly do návrhu rozpočtu zapracovány některé připomínky a náměty. Jedná se především  o požadavek na dopravní opatření pro chodce - Lhota (chodník, zóna), navýšení výdajů pro finanční audit, studie pro předzámčí, oprava ulice Na Oboře a další menší výdaje – změny z podnětu občanů.

Konec zprávy.

 

Panu Jeřábkovi ve zprávě starosty schází zpráva o komisích, - některé se nescházejí, některé jen velmi zřídka.

Jak řešíte připomínky k pavilonu?

Zjistil, že 2 měsíce leží na úřadě nabídka firem na hlukovou studii. Jsou tam námitky ohledně doporučení státního úřadu – námitky týkající se životního prostředí.

Starosta – ke komisím teď nic nevím, příště to tam budu mít – mohl jste to pane Jeřábku napsat třeba mailem, že to chcete vědět.

 

Starosta – dohodlo se memorandum - je o tom – má tři body a město je splní do puntíku a se stavebním povolením to nemá nic společného. Obě strany si musí důvěřovat.

Jeřábek – Memorandum a odvolání se nedá slučovat, ……………odvolání se dává, až ke stavebnímu řízení, toho se nemůže nikdo zříct.

Starosta – proto jsme do toho memoranda šli, řekl jste to tady jasně. My to memorandum chceme naplnit, máte pravdu, došlo ke zdržení, ale teď to nakopnou pořádně a bude to ve správných lhůtách, neztratíme už ani den, to je náš závazek a věříme, že druhá strana to bude plnit taky. My si svoje splníme a očekáváme plnění i z druhé strany.

Jeřábek – vy se jen snažíte hodit to na nás, co jste udělali s tím, že státní orgán vám doporučil nádrž na dešťovou vodu?

Starosta – pavilon není na dnešním programu.

Davis  - chtěla by vědět něco o tom, jaké projednala rada záložní řešení na dvě třídy.

Starosta – v lednu o tom bude znova jednáno – bylo to zatím odloženo podle toho, jestli se na tom bude dál pracovat nebo ne, podle toho, jak se to bude vyvíjet, jestli pavilon nebude v časovém termínu, vyprojektuje se přístavba kontejnerových tříd.

Davis – jak se bude připravovat další financování pavilonu?

Starosta - MŠMT a kraj bude vypisovat nějaké programy – budeme se snažit o další a další finanční tituly, které by mohly kofinancovat tuhle stavbu.

 

Jeřábková – přimlouvá se, aby zprávu starosty o činnosti mohli dostávat zastupitelé dopředu spolu s ostatními materiály, aby je dostávali včas. Bylo řečeno, že se nebude jednat o tom, co nebude 7 dní předem dodáno.

K Pavilonu - Nabídky na hlukovou studii ležely na stole u úředníka – aby se to urychlilo, sedl Olšák a Jeřábek a věnovali se tomu. Měl byste za to poděkovat, díky jim se to dožene – měl byste jim poděkovat.

Starosta - proběhlo klasické poptávkové řízení – Olšák a Navara dodali další adresy a ty se také použily.

 

Jeřábek – když se díval do nabídek (pozn. na hlukovou studii) – ty lidi říkaj (pozn. obyvatelé z bytových domů) – bojíme se hluku vycházejícího ze zařízení - a ve studii se objevuje měření hluku dopravy. To je úplně něco jiného.

 

Starosta – udělá se hlukovka podle doplnění pana Olšáka a Navary – jestli to vůbec půjde.

 

Keyř – kolik je ta inflace?

Starosta – řádově v milionech.

Tady se řeší to, že není 10 tis. na sekání trávy, ale když si uvědomím kolik je to peněz – sám za sebe – jsou to miliony, za které se mohlo něco udělat – myslí si, že výsledek je známý a všichni si ho uvědomují, a vše ostatní je jen slovíčkaření – je to zbytečné, je strašné to poslouchat. Všichni vědí, co se chce a jestli kvůli nějakému odvolání se budou zase stavět nějaké plechové škatule, tak to je hrozný. To se fakt nedá už poslouchat, jak se tady bavíte – klidně by řek – běžte si na to vydělat – už s tím přestaňte, přestaňte se hádat a když spolu nedokážete mluvit, tak jděte od toho a jestli toho všichni nenecháte a nedomluvíte se, tak je to ostuda, vaše, omlouvám se.

 

Davis – tři věty – kdyby město postupovalo podle původního projektu, tak by tady přístavba už stála a děti by do ní chodily.

Starosta – už toho nechte – vy jste pro to, aby tam byla jen škola, a ostatní chtějí i k té škole něco jiného.

Vy nevíte, co chcete, v lednu se pojďme sejít a jasně říct, co kdo chce.

Řehoř – souhlasí s Frantou (pozn. Keyřem), před měsícem chtěl, aby se vyčíslily všechny škody a našla se právní cesta, aby způsobená škoda byla vymáhána po lidech, kteří obstruují a zbytečně tak stavbu oddalují.

 

Starosta – přes vánoce si to rozmyslíme, pak se potkáme a vy budete mít ty 4 body………….

Jeřábek – bude u toho mediátor – ten váš není dobrý – budou u toho lidi, kteří nás dovedou k výsledku.

Páterová – prosí, aby si každý znova přečetl tu odpověď, k mediačnímu jednání – znova si to přečtěte.

Starosta – už toho nechme být.

 

Usnesení č. 3/21/2017

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starosty o činnosti RM a MÚ.


Hlasování:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

-

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

nepřítomen

-

Pro

Pro

-

 

PRO 10             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         1 nepřítomen

 

4) Jmenování kronikáře

Pan starosta představil přítomnou paní MUDr. Havlišovou, která připravuje podklady pro vedení kroniky města.

Paní Havlišová – se krátce představila, baví ji historie, bude se snažit udělat, co bude v jejich silách.

Bohužel nemá na co moc navazovat, kronika nebyla vedená asi 12 let. Také má trochu problém navázat kontakt se spolky. Kontakty na některé dostala, ale nějak se jí neozvaly. Zřejmě bude muset všechny obejít osobně, nemá na čem začít stavět. Je tu asi 30 nových spolků, nezná historii těch starých. Od června už něco zjistila. Paní Páterová paní Havlišovou podpoří a pomůže jí s kontakty.

Kotoučová – žádá, kdyby paní Havlišová mohla být součinná při tvorbě strategického plánu, je to jedna ze součástí.

Ta společnost, která bude strategický plán zpracovávat, si vyžádala kromě jiného i kontakt s kronikářem.

 

Usnesení č. 4/21/2017

Zastupitelstvo města jmenuje kronikářem města paní MUDr. Věru Havlišovou, Mníšek pod Brdy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

-

 

PRO 11             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Řehoř – gratulujeme a děkujeme.

 

5) Přísedící okresního soudu

Bod programu vysvětluje - tajemnice  paní Landová.

Nejprve dojde ke zvolení přísedících, kteří vykonávali tuto funkci již v předešlém období, nemusí být znova prověřováni, a okresní soud souhlasí s jejich znovuzvolením. Je to paní Božena Jará a pan Eduard Navara, mají zájem v této práci pro soud pokračovat. Budou zvoleni pro další volební období 2018 – 2022.

 

Usnesení č. 5/21/2017

Zastupitelstvo města volí Boženu Jarou, Mníšek pod Brdy a Mgr. Eduarda Navaru, Mníšek pod Brdy, přísedícími Okresního soudu Praha západ pro období 2018 – 2022.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

nepřítomna

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

-

PRO      10        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         1 nepřítomen

 

Dále okresní soud požádal o spolupráci při hledání a navržení nových kandidátů.

Přihlásili se dva zájemci o vykonávání funkce přísedících. Dnes ale přišel mail od paní H., že se vzdává a nebude moci tuto funkci vykonávat. Paní Švancarová – působí v Motole a na lékařské fakultě až po vědeckovýzkumnou činnost.

Zastupitelstvo kandidáta na funkci navrhne, pak dojde k jeho ověření a vyjádření předsedy okresního soudu. Po vydání souhlasu okresním soudem může dojít ke zvolení přísedícího.

 

Usnesení č. 6/21/2017

Zastupitelstvo města navrhuje jako kandidáta na přísedící Okresního soudu Praha západ ve smyslu § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů PhDr. Alenu Švancarovou, Mníšek pod Brdy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

zdržela se

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

-

PRO      10        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 1

 

Paní Jeřábková, prosí, aby starosta četl také celá usnesení, aby je občané mohli slyšet – i ti, kteří se třeba dívají na video.

Starosta – vyhoví.

 

6)         Zpráva finančního výboru

Zastupitelka Wollnerová přednáší zprávu ze zasedání finančního výboru.

FV se sešel 20. listopadu, projednával návrh rozpočtu města na rok 2018 a rozpočtové opatření č. 3/2017.

Všechny dotazy vznesené členy FV byly zodpovězeny. FV si vyžádal rozpis kulturních akcí na rok 2018. FV vzal na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018 a doporučil ho ZM ke schválení.

FV také po projednání rozpočtového opatření č. 3/2017 ho doporučil ZM ke schválení.

Usnesení č. 7/21/2017

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

-

PRO      11        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

7) Rozpočtové opatření č. 3/2017

Mluví starosta – RO je rozsáhlé, připravovala ho paní Šibřinová, narovnání na ORGy řešily
s paní Duchoňovou, něco jsem upravoval já. Někde se sáhlo do rezervy. Většinou jde
o přesuny mezi položkami, někde se navýšily výnosy, tak to začleňujeme do odpadů.

Možná si pamatujete, že na začátku roku, při schvalování rozpočtu, jsme schválili 100 tis na opravu zdi u kostela. Pan farář změnil priority – nakonec se neopravila zeď, ale vrhli se do opravy fasády a rád by tuto částku využil na farní budovu. Nám přišlo nejtransparentnější vyřešit to darovací smlouvou.

Do připraveného rozpočtového opatření se doplní na 3639 příspěvek 100 tis. pro farní úřad na opravu fasády.

Hlasování pro schválení zařazení bodu o příspěvku pro farní úřad.

Přidat bod – zařazení bodu

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

-

PRO 11             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Návrh usnesení (7a/21/2017)

ZM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 100 tis. Kč na rekonstrukci fasády farní budovy.

Příspěvek bude poskytnut farnímu úřadu Římskokatolické církve Mníšek pod Brdy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

-

PRO 11             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Hlasování o upraveném RO č. 3/2017.

Usnesení č. 8/21/2017

Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

-

PRO 11             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

8) Kalkulace vodného a stočného pro rok 2018

Starosta – v materiálech máte podrobnou důvodovou zprávu a teď to nechám asi na vašich dotazech.  Podstatou je, že se vodné a stočné nemění, ale malinko se hýbá s nájemným. Je to podle toho, jak nás k tomu pustí ten finanční model MZe.

Pokud nejsou dotazy, tak nechá hlasovat o návrhu usnesení.

Dotazy nejsou.

 

Usnesení č. 9/21/2017

Zastupitelstvo města schvaluje kalkulace vodného a stočného pro rok 2018 – cena vodného Kč 49,99 vč. DPH, cena stočného Kč 38,93 vč. DPH.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

-

PRO      11        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

9) Rozpočet města na rok 2018 včetně výhledu

Starosta – do rozpočtu jsme se pokusili zapracovat, co vzešlo s diskuze a připomínek v rámci patnácti denní lhůty. Všechny změny máte v emailech. Ještě jsme se nechali inspirovat podle dnešního mailu paní Jeřábkové. Některé úpravy jsou podle paní Slavíkové.

Dotazy:

Grygar – za ně se k rozpočtu vyjádří paní Jeřábková, požádal, aby nebylo trváno
na 5minutovém limitu a žádal o 10 minut tj. dvojnásobek času.

 

Hlasování o návrhu:

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

proti

proti

zdržel se

zdržela se

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

zdržela se

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

-

PRO      6          PROTI 2                     ZDRŽELI SE 3

(Pozn. Návrh neprošel – k vyjádření je pouze 5 minut.)

 

Řehoř – má pár bodů, předně by chtěl poděkovat paní Šibřinové, není dnes tady, dala si společně s Pavlou hodně velkou práci, že je to připraveno letos, že se podařilo sestavit rozpočet tak, jak se to podle něho má dělat. Všichni si na tom mákli, a prosadila se tam i některá opatření:

– cyklodráha, která vychází z participativního rozpočtu, je rád, že se našly prostředky, jak to zrealizovat, děkuje kolegům z rady, že se podařilo dát 700 tis. na participativní rozpočet a 500 tis. na úpravu vodních děl a doufáme, že tam k tomu budeme moci dostat nějakou dotaci.

 

Jeřábková – je taky ráda, že je rozpočet sestaven na konci roku.

Má 3 věci – k participaci, - aby si vymínili zastupitelé schválení pravidel. Všechny příspěvky, které město poskytuje sportovcům, spolkům, jsou za určitých pravidel – tak, aby schválili pravidla i pro participaci.

Navrhovala do rozpočtu a neví, jestli se tam dalo nebo ne – vyčíslení majetku města – budovy a zařízení města, málo se opravovalo, RM neaktivovala zásobník věcí, které je třeba opravovat.

Mělo by se udělat posouzení majetku a vyčíslení oprav, aby se to vědělo z důvodu plánování. Dává na zvážení, aby to doplnili. Je nepřehledná situace a víme, že stav budov je neutěšený.

Ten rozpočet je opatrnější než nabízejí kalkulačky z ministerstev nebo kraje, to ale není na škodu. Každé čtvrtletí by mělo být ZM informováno o příjmech.

Starosta – každý měsíc to mají všichni k dispozici – stačí si kliknout na rozpočet – ke každému 15. to tam je.

Paní Jeřábková pokračuje – Měl by se sestavit plán oprav – efektivně využít finance a také udělat rezervu, právě teď jde ekonomika nahoru. Mělo by se našetřit na špatné časy.

Starosta – každý zastupitel si může, i občan, zjistit, jak je na tom po stránce příjmů obec, je to on-line na internetu. Funguje to. V posledních letech jsou poměrně konstantní příjmy, a proto lze udělat rozpočet letos. Předtím to nešlo, příjmy lítaly o miliony v OSVČ i DPH – každou chvíli to bylo jinak, teď je to bez problémů.

Město má poměrně dobře zmapovaný přehled nemovitostí – pasport, s návrhy, problémy, kde co je potřeba, a klíčové budovy mají určeny priority.

 

Jeřábková – na opravy je v rozpočtu 1 mil. - celková suma zátěže na majetku – dotahujeme to, co se 70 let nedělalo.

Starosta – je to číslo a OSMI s tím pracuje.

Úřad to má úplně aktuální, DS něco nové, něco staré, jde o vytipování klíčových problémů.

 

Proč rada nedělala zásobník akcí – starosta – to je na mě a na paní Duchoňovou,

Jeřábková – zastupitelé by měli vědět, kolik peněz budou potřebovat na opravy.

 

Jeřábek – omlouvá se, že nepřišel na setkání o rozpočtu – má informace, že zastupitelé od 2018 mají mít nějaké odměny – mají si to odhlasovat nebo ne.
Další – za kolegy z komise – dávali podněty do rozpočtu – je tam požadavek na projekt na zadní rybník – revitalizace, odbahnění.

Starosta - je tam 0,5 mil na rybníky obecně, použije se to na, co bude prioritní – asi hráze.

Jeřábek – to se domluvíme – dávali (pozn. komise ŽP) požadavky na OSMI:

Revitalizace Bojovského potoka v místech na Pivovárce, místní monitoring,
– monitorovací přístroje – za kovohutěmi měření, aby se vědělo, zda odtud jde nějaký smrad (je to v rozpočtu?) a ještě k participaci, jestli se má za 150 tis. dělat projekt na in line dráhu nebo by nebylo lepší nenajít jinou plochu – třeba v prostoru budoucího nízkoprahového centra vedle školy. Jestli se s autorem návrhu této plochy nedomluvit, aby náklady byly nižší (momentálně to je napočítané kolem 2 mil.)

Starosta – momentálně se to projektuje.

Řehoř – letos se to nepodařilo – bude se to realizovat příští rok.

 

Davis děkuje panu starostovi za pondělní jednání, kdy jí věnoval čas k osvětlení rozpočtu.

Dotaz na finance pro stavbu nového MÚ.

Starosta – bude vypsána soutěž na návrh – studii.

Řehoř – na radě si řekli, aby projekt vznikal co nejtransparentněji – zapojíme tentokrát mnohem víc veřejnost – chceme oslovit ZŠ, MŠ, i obyvatele domova pro seniory, aby si mohli všichni říct, jak si představují nový úřad. Chceme sesbírat podněty na veřejném setkání. Nejlepší vstupy, nápady zařadit do architektonické soutěže.

Budeme chtít využít volební model Demokracie 21 – pomocí tohoto systému vyhodnocovat návrhy soutěže, aby to bylo co nejvíce transparentní.

 

Davis – dotaz –

V části ZŠ 420 je dvojnásobný návrh. Je to z důvodu sloučení ZŠ a školní jídelny?

Starosta – není to čistý součet – je to postaveno z návrhu ZŠ Komenského – součet rozpočtů ZŠ a jídelny.

Davis připomíná jednání s Kovohutěmi ohledně revitalizace skládky – domluvili se se starostou, že pokud by došlo k dohodě s Kovohutěmi a město by se stalo partnerem sanace, připravili by v novém roce RO, ve kterém se na sanaci vyčlení prostředky.

 

Jeřábek – projekt předzámčí?

Starosta – chceme rozpracovat koncept – veřejná jednání – prověřit vyšší územně plánovací dokumentaci – nutná studie prostoru – určit koncepční řešení.

 

Jeřábek 15.1. 2018 je uzávěrka na dotace na dešťové vody – mohlo by se to využít - může to být třeba na nádrž u školy.

 

Ještě dotaz paní Jeřábkové ohledně odpisů – zda je to podle její připomínky opraveno?

Starosta - Není – účetní na to má zcela jiný názor.

 

Kotoučová – technická poznámka – nemělo by zastupitelstvo nejprve hlasovat o sloučení školy a jídelny a pak o rozpočtu?

Starosta - Ano.

 

Dochází k přehození bodů – hlasování.

Nejprve hlasování sloučení ZŠ a školní jídelny a nové zřizovací listině.

 

10) Zřizovací listina Základní školy Mníšek pod Brdy Komenského 420.

ZM již rozhodlo o sloučení základní školy a školní jídelny od 1.1.2018.

Přijaté usnesení je třeba upravit, a proto bude revokováno:

 

Usnesení č. 11/21/2017 (nově bude 10/21/2017)

Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 8/19/2017 ze dne 28.6.2017 a schvaluje nové znění:

Zastupitelstvo města schvaluje sloučení příspěvkových organizací Města Mníšek pod Brdy –

Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, se sídlem Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 47005203 a Školní jídelna Mníšek pod Brdy, se sídlem Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 470 02 964, a to od 1.1.2018.

 

Nástupnickou – přejímající organizací bude s účinností od 1.1.2018 Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ se sídlem Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy,
IČO 47005203, na kterou přecházejí k tomuto datu v plném rozsahu všechna práva, závazky, povinnosti a majetek včetně práv a závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

Pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

-

PRO      11        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Z důvodu nových registrací je nutné schválit novou zřizovací listinu základní školy.

Místostarostka Páterová upozorňuje na ustanovení čl. 3 o úpravě vymezení hlavního účelu – činnosti příspěvkové organizace. Dochází po kontrole zřizovací listiny krajským úřadem
k vypuštění dvou písmen, aby to bylo správně a tak to mohlo být schváleno.

 

Usnesení č. 12/21/2017(nově bude 11/21/2017)

Zastupitelstvo města schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, se sídlem Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 47005203.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

Pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

-

PRO 11             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Paní Wollnerová – ještě doplňuje k rozpravě o rozpočtu ohledně dotazu paní Jeřábkové na odpisy – „teď volala paní Šibřinová – je to podle metodiky“.

Paní Jeřábková může příští týden zajít do účtárny pro vysvětlení.

 

Nyní následuje hlasování po rozpravě o schválení rozpočtu.

Usnesení č. 10/21/2017 (nově bude 12/21/2017)

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta 2018 – 2021.

 

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

proti

-

PRO      10        PROTI 1                     ZDRŽELI SE 0

 

Wollnerová – k Jeřábkovi - proč jste hlasoval PROTI?

Jeřábek – mám v tom trochu zmatek, jsou tam věci, se kterými úplně nesouhlasím, je to ale moje chyba – nezúčastnil jsem se porady a ne všemu rozumím.

 

11)       OZV č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her a

            OZV č. 3/2017 o místním poplatku ze psů,

Řehoř – opět děkuje paní Landové a Šibřinové za přípravu vyhlášky o regulaci hazardu.

Dopad přijetí vyhlášky je asi 0,5 mil., o které město přijde. Zůstane nadále jen možnost pro mariášový turnaj – hraji jen o desetníky.

Grygar – dotaz na přechodné ustanovení – všechny budou končit koncem roku?

Landová – výherní hrací přístroje budou končit podle vydaných rozhodnutí – většinou je to do konce roku. Vyhláška o zákazu se ale netýká videoterminálů, které povoluje ministerstvo.

 

Jeřábková – pro ujasnění - hrací automaty nebudou. Spolky pořádají karetní hry – turnaje – ty zůstanou?

Landová - videoterminály nemáme v kompetenci.

Grygar - rovněž děkuje paní Landové, protože hraje mariáš.

 

Usnesení č. 13/21/2017

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

-

Pro

Nepř.

-

PRO      10        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         1 nepřítomen

 

 

Paní Landová ještě uvádí, že se začalo pracovat na revizi vyhlášek, pak přišel rozbor z ministerstva.

Obě tyto vyhlášky byly zkonzultovány s ministerstvem vnitra.

 

OZV 3/2017 byla upravena dle nového názvosloví v souladu se zákonem o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

 

Usnesení č. 14/21/2017

Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku
ze psů.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

-

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

-

Pro

Nepř.

-

PRO      10        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         12 nepřítomen

 

Starosta – podle schváleného programu je vynechána aktualizace OZV č. 4/2010 – bude zařazeno příště.

 

 

12)       Majetkové záležitosti

Připravené body čte paní Landová.

12.1 Darovací smlouva JUNÁK – český skaut (dar pozemek).

Zastupitelstvo schválilo již na minulém zasedání darování pozemku středisku Junák – český skat, aby mohli využit dotačního titulu na stavbu klubovny.

Nyní se předkládá ke schválení návrh darovací smlouvy.
Upozornění – pan Grygar - ve smlouvě unikla rozvazovací podmínka, pro případ, aby tam skutečně vznikla klubovna. Mohlo by se stát, že z nějakých důvodů ke stavbě klubovny nedojde, tak aby se pozemek vrátil zpět městu.

 

Upravený návrh usnesení:
Usnesení č. 15/21/2017

Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Junákem – český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy z. s., se sídlem V Lipkách 1227 Mníšek pod Brdy na pozemek parc. č. 2714/471 o výměře 715 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky doplnění rozvazovací podmínky, která zamezí převodu pozemku na jiný subjekt.

ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

-

PRO 11             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

12.2 Kupní smlouva – pozemek č. parc. 2507/5 k.ú. MpB

Paní P. a paní Š. nabízejí k odprodeji pozemek pod komunikací parc. č. 2507/5 v k.ú. Mníšek pod Brdy – lokalita U Kolejí.

RM nákup odsouhlasila, v KN je pozemek vedený jako ostatní plocha.

 

Hlasování o návrhu usnesení:

 

Usnesení č. 16/21/2017

Zastupitelstvo města souhlasí s nabytím pozemku parc. č. 2507/5 o výměře 297 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní M. P. bytem Praha 4 a paní P. Š. bytem, Praha 3 o pozemku parc. č. 2507/5 o výměře 297 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

nepřítomen

-

pro

pro

-

PRO 10             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         1 nepřítomen

 

12.3 Kupní smlouva – nákup pozemků (ostatní plocha)

Zastupitelé mají kupní smlouvy prostudované – bez dotazu.

Vlastníci nabídnutých pozemků jsou tři různí, a proto byly připraveny ke schválení tři kupní smlouvy.

 

Dohodnuto, že o všech návrzích usnesení, která se týkají tohoto bodu, se bude hlasovat najednou.

 

Usnesení č. 17/21/2017

ZM souhlasí s nabytím pozemků koupi parc.č 1881, 222m2, LV 3434 1894/1, 1748m2, LV 3434 1894/2, 1131m2, LV 3434 2917/7, 40m2, LV 3626 9/7, 39m2, LV 3626 1011/33, 117m2, LV 3626 1246/8, 218m2, LV 3626 1246/9, 54m2, LV 3626 1258/3, 115m2, LV 3626 1895/1, 461m2, LV 3626 25/7, 280m2, LV 3439 795/2, 173m2, LV 3439 799/4, 298m2, LV 3439 777/10, 24m2, LV 3439 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy do majetku města za celkovou kupní cenu 1.900.000,- Kč.

 

Usnesení č. 18/21/2017

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a P. B., bytem Vsetín, na pozemky 825/7 o výměře 280 m2, orná půda, 795/2 o výměře 173 m2 ostatní plocha , 779/4 o výměře 298 m2 ostatní plocha a 777/10 o výměře 24 m2 ostatní plocha vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 19/21/2017

ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a P. B., bytem Vsetín a ing. J. D., bytem Kladno, na pozemky 1894/1 o výměře 1748 m2 ostatní plocha, 1894/2 o výměře 1131 m2 ostatní plocha a 1881 o výměře 222 m2 ostatních plocha vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

 

 

Usnesení č. 20/21/2017

ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou B& D Asset s.r.o. se sídlem Horní náměstí 3, Vsetín a Ing. J. D. bytem Kladno  na pozemky 1011/33 o výměře 117 m2 ostatní plocha, 1246/8 o výměře 218 m2 ostatní plocha, 1246/9 o výměře 54 m2 ostatní plocha 1258/3 o výměře 115 m2 ostatní plocha, 1895/1 o výměře 461 m2 ostatní plocha, 9/7 o výměře 39 m2 vodní plocha a 2917/7 o výměře 40 m2 ostatní plocha vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

nepřítomen

-

pro

pro

-

PRO      10        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         1 nepřítomen

 

12.4)    Převod pozemku č. parc. 2890/32 k.ú. MpB (krajská silnice)

Tento bod pro jednání předložil pan Jeřábek.

Jedná se o krajskou silnici od sběrného dvora – část „Mníšeckého trojúhelníku“

Davis – dotaz - je to ta celá vozovka až před Billu?

Starosta – to se jedná o celou tu vozovku, my jsme se o to už v minulosti pokoušeli, je to podstatné i vzhledem na opravy komunikací - na dotace. Kraj to vždy podmiňoval i převodem mostku, který je ve špatném stavu a má omezenou nosnost, a to jsme nechtěli, na tom shořel převod toho pozemku. Ale situace na kraji se mění.

Davis - máme představu, kolik by stála oprava mostku?

Starosta - to je o milionech. Ale třeba to teď proběhne nějak jinak.

 

Usnesení č. 21/21/2017

Zastupitelé pověřují Radu města MpB jednat s KSÚSSK o převodu pozemku č. parc. 2890/32 k.ú. Mníšek pod Brdy na město Mníšek pod Brdy.

Zastupitelé doporučují Radě města MpB, aby v době, kdy bude převod zaručený, aby otevřela veřejnou diskusi v MpB o využití tohoto pozemku.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Nepřítomen

-

pro

pro

-

PRO      10        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         1 nepřítomen

 

Pozn. - Pan Řehoř už z jednání odešel a dál již nebude přítomen.

 

 

13)       Revize všech vyhlášek Města Mníšek pod Brdy,

Předkládá pan Jeřábek – tento bod k projednání předložil, protože se našly nějaké chyby.

Doporučuje, aby se prošly všechny vyhlášky – kontrolní výbor by to měl všechno projít a zkontrolovat. Dal to k projednání, aby se s tím začali zabývat. Termín (do 31.1.2018) dal jen odhadem.

Starosta – to se KV nestačí ani sejít.

Davis – 2x až 3x do roka se v zákonech něco změní, kontrola je zcela na místě.

Starosta – je třeba určit někoho, kdo to bude hlídat a KV je ta správná volba.

Starosta navrhuje kontrolu provést do konce března

Grygar – navrhuje, když se změní nějaký zákon, tak automaticky kontrolovat vyhlášky.

Starosta – můžou to vzít od těch nejzávaznějších.

 

Usnesení č. 22/21/2017

Zastupitelé ukládají Kontrolnímu výboru MMpB revizi všech vyhlášek Města Mníšek pod Brdy. Zastupitelé ukládají Kontrolnímu výboru pravidelnou každoroční kontrolu vyhlášek s termínem 31. 3. každého roku.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

-

pro

pro

-

PRO 10             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0        

 

14)       Zpravodaj městečka pod Skalkou

Jeřábek má návrh – chce otevřít širokou diskusi – ne to jen tak odpálit. Už i slyšel, že Zpravodaj nikdo neřídí. Zpravodaj se mění, redaktorka nerespektuje zaslané články, sama se rozhoduje. Redakční rada se již delší dobu vůbec nesešla. Zpravodaj je nezávislý segment obce. Řekněte si sami, jestli něco určovat nebo zavést širší diskusi.

Pan jeřábek navrhuje, aby redakční rada byla jmenována zastupitelstvem a podléhala zastupitelstvu jako výbor.

Stalo se, že mě citují a já se o tom nedozvím. Něco je puštěno ven a není možná okamžitá reakce. Neví, jestli teď hned dělat závěry.

Starosta – je třeba zohlednit, že ze zákona má zodpovědnost za vydávání a obsah RM. Já dobře vím, jak to Kužílek myslí a v současném Zpravodaji je značná míra jeho návrhů zohledněna. Doporučení Kužílka – on jde dál a někdy opomíjí to, že vydavatel RM je za obsah odpovědná, není to ani autor článku. Je to o diskusi – to už jsme řešili. Největší problém vidí v tom, že opozice stále nejmenovala nikoho do redakční rady – jsou tam neobsazená místa.

Davis – nevidí rozdíl, proč by RR nemohla být volena zastupitelstvem.

Starosta - Kužílek se domnívá, že by to měl být výbor – je to spíš o tom lidském obsazení.

Ale také - Kužílek se domnívá, že by měl být oddělen od města od ZM i RM.

 

Odešla Nováková 21:34

Přítomno 9 členů.

 

Jeřábek – město by mělo být k lidem co možná nejotevřenější.

Starosta – za vás byla v RR paní Midkiff.

Davis - tlak nebylo možné ustát – říkala paní Midkiff – je náročné, když nemá oporu při jednání.

Starosta – to je podobné, jako při jiných jednáních. I ona by musela slevit ze svých názorů, každý musí v něčem slevit.

Strnad (předseda RR) – diskuse vždycky probíhala, byla náročná, ale byla, pokud by se mohl přimlouvat o další členy RR, bylo by to dobré, doplnit RR.

Grygar – dotaz, zda se dodržují pravidla pro vydávání zpravodaje.

Strnad – RR to řeší v případě, pokud by se dostavila nějaká stížnost, - tak by se to prověřovalo.

Grygar – nějaký neotištěný článek nebo něco?

Strnad – pokud na něco RR přišla, tak vyzývala, aby došlo k nápravě.
RR doporučí nápravu, jiné pravomoci nemá. RR nemusí být vždy ve shodě s redakcí.

Že nebyl zveřejněn článek občana, to se stalo a rozhodně nebyly zveřejněny články, které porušovaly kodex.

 

Davis – kdy se naposledy sešla RR?

Strnad – v listopadu a před tím v červnu.

.

Pešice – RR neměla výtky k současné redaktorce.

 

Starosta – redaktorka je nezávislá na vás, ale i na mě, pokud si rozhodne, že v lednu chce článek o pavilonu, tak ho tam zařadí.

Jeřábek - Já posílám článek, který doplňuje nějaký článek v MF, který byl měsíc před tím.

 

Pešice – my nemáme zpravodaj na to, abychom přetiskovali článek v MF a k tomu další článek, co by z toho pak bylo.

 

Diskuse o tom, co, kdy, kde, bylo vytištěno a žádostech o různá zveřejnění a nezveřejnění.

Jeřábek – udělejte far plán, co který měsíc budete chtít zveřejňovat. Ať je předem řečeno, co se kdy bude psát.

Paní Hrdličková se zapojila do diskuse, co kdy psala paní Jeřábkové.

 

Kotoučová navrhuje ukončit diskuzi a pokračovat v programu.

Starosta – je tu prostor pro diskusi uvažujete ale o doplnění redakční rady.

 

Protože se blíží 22. hodina starosta navrhuje přeřazení bodu 18 o dodatku stanov svazku obcí VOK.

 

Hlasování pro předřazení bodu 18 na projednání ihned.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

-

-

 

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

-

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

-

pro

pro

-

PRO      9          PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0        

 

 1. Stanovy - dodatek stanov Svazku obcí VOK

   

  Pan starosta vysvětluje nutnost schválení dodatku ke stanovám dobrovolného svazku obcí a dodatku k přístupové smlouvě. Obce si zvolily množství odebrané vody z nového přivaděče. Teď některé zjistily, že si naplánovaly menší množství a musí si přiobjednat.

  Některé obce jsou nové a původně neměly stanovený odběr.

  V rezervě ještě jsou volné kubíky, ty se mohou rozdělovat, pokud nějaké budou. Až nebudou volné kubíky, tak se budou zřejmě obchodovat mezi obcemi.?

  Váha hlasů při rozhodování se nemění.

   

  Návrh usnesení:

  Usnesení č. 23/21/2017

  Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje:

  1) Přístupovou smlouvu (dodatek) ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy.

   

  2) Dodatek č. 3 ke stanovám dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy, včetně jejich příloh.

   

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

-

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

-

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

-

Pro

Pro

-

PRO      9          PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0        

 

15)       Výměna nekvalitní výsadby na náměstí F.X.Svobody

Starosta – dotaz na pana Jeřábka - bavíme se o 6 pyramidálních jírovcích?

Jeřábek – o všech pyramidálních a myslím o 4 po pravé straně nad trafikou – dostali jste posudky, každý si to může přečíst. Pyramidální kultivar je menšího vzrůstu než ty ostatní, budou dělat problémy.

Starosta – jedna věc je poškození a druhá věc jiný návrh aleje.

Jeřábek – mělo by se to vrátit do klasické tvorby aleje - jeden druh po obou stranách.

Starosta – říkal jsem vám už několikrát, jaká je vize.

Říkal jste někdy tomu svému odborníkovi tu naší vizi?

Jeřábek – bude vám to dělat za desetiletí škodu, odložme si to klidně na ten leden, teď je čas.

Každým rokem se snižuje možnost brzkého zastínění náměstí. Pyramidální jírovce to neudělají.

Starosta – to je jiná koncepce náměstí – to má evidentně každý jiný názor.

Jeřábek - Požádá památkový ústav o vyjádření.

Starosta – ti na to vydali závazné stanovisko.

Jeřábek – v projektu je oboustranná alej z červených jírovců.

Debata, kterou variantu potvrdila architektka.

 

Páterová – neprojednali jsme ještě všechny body a musíme odejít.

Davis navrhuje zbývající body přesunout na příští zasedání.

 

Hlasování o návrhu:

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

-

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

-

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

 

Pro

Pro

-

PRO 9               PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0        

 

Zbývající body – Jírovce na náměstí, zlepšení zápisů a materiály pro zastupitele v oblasti ochrany zájmů občana - budou projednány na příštím jednání zastupitelstva.

 

 

Zasedání končí ve 22:04 hod.

 

 

 

 

Ověřovatelé:

 

 

Milan Kotouč DiS.                                                   

 

Mgr. Magdalena Davis, Ph.D.                                  

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                             

starosta

 

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 21, konaného dne 6. 12. 2017 - anonymizováno

 

Usnesení č. 1/21/2017

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Milana Kotouče DiS. a paní Mgr. Magdalenu Davis, Ph.D. a návrhovou komisi ve složení pan David Řehoř MBA a paní Ing. Hana Kotoučová, Ph.D.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/21/2017

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

1)  Schválení programu

 1. Veřejná schůze
 2. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ
 3. Jmenování kronikáře
 4. Přísedící okresního soudu
 5. Zpráva FV
 6. Rozpočtové opatření č. 3/2017 – ještě pro letošní rok
 7. Kalkulace vodného a stočného pro rok 2018
 8. Rozpočet města na rok 2018 včetně výhledu
 9. Zřizovací listina Základní školy Mníšek pod Brdy, Komenského 420
 10. OZV č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her a
  OZV č. 3/2017 o místním poplatku ze psů,
  By měla být - Aktualizace OZV č. 4/2010 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace
 11. Majetkové záležitosti
  12.1 Darovací smlouva JUNÁK – český skaut (dar pozemek)
  12.2 Kupní smlouva – pozemek č. parc. 2507/5 k.ú. MpB
  12.3 Kupní smlouva – nákup pozemků (ostatní plocha)

  12.4 Převod pozemku č. parc. 2890/32 k.ú. MpB (krajská silnice)

 12. Revize všech vyhlášek Města Mníšek pod Brdy,
 13. Zpravodaj městečka pod Skalkou
 14. Výměna nekvalitní výsadby na náměstí  F.X.Svobody
 15. Zlepšení zápisů z veřejných zasedání zastupitelů MMpB
 16. Zajištění materiálů pro práci zastupitelů v oblasti ochrany zájmů občana a občanů při stavební a investiční činnosti
 17. Dodatek stanov Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy


  Usnesení č. 3/21/2017

  Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starosty o činnosti RM a MÚ

   

  Usnesení č. 4/21/2017

  Zastupitelstvo města jmenuje kronikářem města paní MUDr. Věru Havlišovou, Mníšek pod Brdy.

   

  Usnesení č. 5/21/2017

  Zastupitelstvo města volí Boženu Jarou, Mníšek pod Brdy a Mgr. Eduarda Navaru, Mníšek pod Brdy, přísedícími Okresního soudu Praha západ pro období 2018 – 2022.

   

  Usnesení č. 6/21/2017

  Zastupitelstvo města navrhuje jako kandidáta na přísedící Okresního soudu Praha západ ve smyslu § 64 odst. 1 zák. č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů PhDr. Alenu Švancarovou, Mníšek pod Brdy.

   

  Usnesení č. 7/21/2017

  Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru.

   

  Usnesení 7a/21/2017

  ZM schvaluje finanční příspěvek z rozpočtu města ve výši 100 tis. Kč na rekonstrukci fasády farní budovy.

  Příspěvek bude poskytnut farnímu úřadu Římskokatolické církve Mníšek pod Brdy.

   

  Usnesení č. 8/21/2017

  Zastupitelstvo města schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2017.

   

  Usnesení č. 9/21/2017

  Zastupitelstvo města schvaluje kalkulace vodného a stočného pro rok 2018 – cena vodného Kč 49,99 vč. DPH, cena stočného Kč 38,93 vč. DPH.

   

  Usnesení č. 10/21/2017

  Zastupitelstvo města revokuje usnesení č. 8/19/2017 ze dne 28.6.2017 a schvaluje nové znění:

  Zastupitelstvo města schvaluje sloučení příspěvkových organizací Města Mníšek pod Brdy –

  Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, se sídlem Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 47005203 a Školní jídelna Mníšek pod Brdy, se sídlem Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 470 02 964, a to od 1.1.2018.

   

  Nástupnickou – přejímající organizací bude s účinností od 1.1.2018 Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ se sídlem Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy,
  IČO 47005203, na kterou přecházejí k tomuto datu v plném rozsahu všechna práva, závazky, povinnosti a majetek včetně práv a závazků vyplývajících z pracovněprávních vztahů.

   

  Usnesení č. 11/21/2017

  Zastupitelstvo města schvaluje Zřizovací listinu příspěvkové organizace Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, se sídlem Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 47005203.

   

  Usnesení č. 12/21/2017

  Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2018 a rozpočtový výhled na léta 2018 – 2021.

   

  Usnesení č. 13/21/2017

  Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o regulaci provozování hazardních her.

   

  Usnesení č. 14/21/2017

  Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o místním poplatku
  ze psů.

   

  Usnesení č. 15/21/2017

  Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření darovací smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Junákem – český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy z. s., se sídlem V Lipkách 1227 Mníšek pod Brdy na pozemek parc. č. 2714/471 o výměře 715 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za podmínky doplnění rozvazovací podmínky, která zamezí převodu pozemku na jiný subjekt.

  ZM pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy.

   

  Usnesení č. 16/21/2017

  Zastupitelstvo města souhlasí s nabytím pozemku parc. č. 2507/5 o výměře 297 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy.

  Zastupitelstvo města schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní M. P. bytem Praha 4 a paní P. Š. bytem Praha 3 o pozemku parc. č. 2507/5 o výměře 297 m2 v k.ú. Mníšek pod brdy.

  Zastupitelstvo města pověřuje starostu podpisem této kupní smlouvy.

   

  Usnesení č. 17/21/2017

  ZM souhlasí s nabytím pozemků koupí parc.č 1881, 222m2, LV 3434 1894/1, 1748m2, LV 3434,1894/2, 1131m2, LV 3434 2917/7, 40m2, LV 3626 9/7, 39m2, LV 3626 1011/33, 117m2, LV 3626 1246/8, 218m2, LV 36261246/9, 54m2, LV 3626,1258/3, 115m2, LV 3626 1895/1, 461m2, LV 3626 25/7, 280m2, LV 3439 795/2, 173m2, LV 3439,799/4, 298m2, LV 3439 777/10, 24m2, LV 3439 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy do majetku města za celkovou kupní cenu 1.900.000,- Kč.

   

  Usnesení č. 18/21/2017

  ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a P. B. bytem Vsetín, na pozemky 825/7 o výměře 280 m2, orná půda, 795/2 o výměře 173 m2 ostatní plocha , 779/4 o výměře 298 m2 ostatní plocha a 777/10 o výměře 24 m2 ostatní plocha vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

   

  Usnesení č. 19/21/2017

  ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a P. B. bytem Vsetín a ing. J. D. bytem Kladno, na pozemky 1894/1 o výměře 1748 m2 ostatní plocha, 1894/2 o výměře 1131 m2 ostatní plocha a 1881 o výměře 222 m2 ostatních plocha vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

   

  Usnesení č. 20/21/2017

  ZM schvaluje znění a uzavření kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a firmou B& D Asset s.r.o. se sídlem Horní náměstí 3, Vsetín a ing. J. D. bytem Kladno  na pozemky 1011/33 o výměře 117 m2 ostatní plocha, 1246/8 o výměře 218 m2 ostatní plocha, 1246/9 o výměře 54 m2 ostatní plocha 1258/3 o výměře 115 m2 ostatní plocha, 1895/1 o výměře 461 m2 ostatní plocha, 9/7 o výměře 39 m2 vodní plocha a 2917/7 o výměře 40 m2 ostatní plocha vše v k.ú. Mníšek pod Brdy.

   

  Usnesení č. 21/21/2017

  Zastupitelé pověřují Radu města MpB jednat s KSÚSSK o převodu pozemku č. parc. 2890/32 k.ú. Mníšek pod Brdy na město Mníšek pod Brdy.

  Zastupitelé doporučují Radě města MpB, aby v době, kdy bude převod zaručený, aby otevřela veřejnou diskusi v MpB o využití tohoto pozemku.

   

  Usnesení č. 22/21/2017
  Zastupitelé ukládají Kontrolnímu výboru
  MMpB revizi všech vyhlášek Města Mníšek pod Brdy. Zastupitelé ukládají Kontrolnímu výboru pravidelnou každoroční kontrolu vyhlášek s termínem 31. 3. každého roku.

   

  Usnesení č. 23/21/2017

  Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje:

  1) Přístupovou smlouvu (dodatek) ke smlouvě o vytvoření dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy.

   

  2) Dodatek č. 3 ke stanovám dobrovolného svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy, včetně jejich příloh.

   

   

   

  Daniela Páterová                                                       Ing. Petr Digrin, Ph.D.

  místostarostka                                                           starosta

 

Vyvěšeno: 20. 12. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět