Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 21 ze dne 17.6.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 21 ze dne 17.6.2014 (Výpis)

 

Přítomni: Petr Digrin, Eva Jarolímková, Aleš Krákora, Vladimíra Pirichová, Ladislav Šimečka, Milan Brabenec, Marie Šretrová, Karel Vejmola, (8) Jiří Zápal – v 17:30 (9)

 

Omluveni:  František Keyř, Milan Kotouč, Alena Štamberková, Vlastimil Kožíšek,  Milan Vyskočil,  (5)

 

Nepřítomen: Miroslav Vilimovský (1)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:10 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Starosta Digrin konstatoval, že přítomno je 8 členů zastupitelstva, je usnášeníschopné. Z dnešního jednání se omluvili zastupitelé Kotouč, Keyř, Kožíšek, Vyskočil a paní Štamberková. Pan Zápal přijde později.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu paní Evu Jarolímkovou a pana Aleše Krákoru a  do návrhové komise paní Šretrovou a pana Vejmolu , zapisovatelkou navrhuje pan starosta, jako obvykle, paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky a navržení souhlasí.

Usnesení 1/21/2014

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu paní Evu Jarolímkovou a pana Aleše Krákoru
a návrhovou komisi ve složení paní Marie Šretrová a pan Karel Vejmola.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 8             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu bude následovat:

 

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Zpráva FV

4) Schválení závěrečného účtu 2013

5) Schválení účetní závěrky 2013 ( - připravena k vysvětlení paní Šibřinová)

6) Projekt nové tělocvičny (bude diskuse o projektu), (projekt je již umístěn na sdíleném prostoru pro zastupitele)

7) Baně II ( informace k tomu jak dopadlo VŘ, je připraven návrh smlouvy o sdružení finančních prostředků)

8) Majetkové záležitosti

9) Stanovení počtu zastupitelů města pro volební období 2014-2018

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

Starosta sám doplňuje chybějící materiál k bodu 7) Baně – smlouvu o sdružení finančních prostředků a dále žádá o přidání jednoho bodu do programu a to je Schválení  Dodatku č. 1 ke smlouvě s firmou InterCora.  Jedná se o dodatek k budoucí smlouvě kupní, která je uzavřena mezi Městem a InterCorou - pro výstavbu Tesca.

Město prodalo pro výstavbu Tesca celý pozemek, ale část komunikace by měli investoři po výstavbě zase prodat zpátky. Mezi tím se změnila trochu  situace - Tesco od projektu ustoupilo.

Našel se jiný investor, který dodrží všechny smluvní podmínky - společnost Billa (EuroMart PR, s.r.o.) a změna společností se musí řešit právě předloženým dodatkem budoucí kupní smlouvy.

 

Hlasování PRO zařazení bodu na konec – Majetkové záležitosti.

PRO    8          PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

Hlasování pro schválení celého programu, rozšířeného v bodu Majetkové záležitosti. (usnesení č. 2/21/2014)

PRO 8             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

                      

1) Veřejná schůze

 

Pan Smetana – poukazuje na drobnost, která se týká vsypové loučky. Je třeba zpevnit oplocení - do nových výsadeb lezou prasata, je otázkou času, kdy zbourají hrobečky, je třeba opatřit kari sítí, aby se zamezilo možnosti vniknutí prasat.

Starosta - připomene panu Kožíškovi, aby to zařídil.

 

Zast.Vejmola

- Potřeboval by odpověď na žádost, kterou poslal za občany starého sídliště do rady. Týkala se opravy pomníku. Rada odpověděla, že nejprve se bude upravovat zeleň, ale není z toho jasné, zda potom bude opraven také pomník. Pomník potřebuje očistit a kolem je to rozmlácené.

Starosta - až se udělají úpravy zeleně, tak se potom přistoupí k opravě pomníku, smysluplnější je opravit to jako celek, nejprve zeleň a pak stavební věci.

 

  • Ve škole mají být přidány 4 třídy, kdo bude financovat vybavení?

Starosta – to bude financováno z rozpočtu školy.

 

- zast. Vejmola předává informaci o tom, že byl znova na výslechu u policie, která chtěla vědět, zda nenapsal nějaké články do nějakého místního časopisu nebo letáku, že prý někdo usoudil, že podle obsahu článku by to mohl psát on - tak tedy říká, že nepíše žádné články, když chce něco říct, tak to řekne rovnou a veřejně a nemusí nic nikam psát, protože není debilní jako jiní. A to chce, aby bylo zaznamenáno v zápisu.

 

Zast.Jarolímková

– mají problém při velkých deštích, že jim zatéká voda do pekárny.

Starosta – budou si tam muset zvýšit práh a udělat odtokovou stružku.

 

  • Další dotaz se týká podomního a prodeje, lidé si na to hodně stěžují.

Pan starosta – myslí si, že se s tím asi nedá nic dělat.

Pan Grygar – ví, že některá města na to vyhlášku mají.

Paní tajemnice Landová - bereme to jako návrh na zpracování vyhlášky města.

 

2) Zpráva o činnosti RM a MÚ

Od minulého zasedání zastupitelstva se rada sešla pouze jednou a mimo jiné projednávala i některé materiály, které jsou dnes předkládány na jednání zastupitelstva.

 

Informace z OSMI

  •  výstavba V Remízku, Prostřední a Pod Lesem probíhá a probíhá i výstavba v ZŠ Komenského 420. Současně byly zahájeny práce odvodnění ulice Na Oboře.
  • výstavba nového sběrného dvora se chýlí ke konci a v průběhu července se plánuje zahájení II. Etapy.
  •  

Ve věci přípravy dotací:

Město Mníšek obdrželo dotaci na novou kompostárnu a to ze SFŽP.

Město vypíše výběrové řízení na projektovou dokumentaci pro stavební povolení na kompostárnu.

Žádost o navýšení kapacity ZŠ do programu MF byla podaná.

 

Informace o tom, že byl vybrán zhotovitel zakázky přivaděč pitné vody Baně.

(bude níže v samostatném bodě)

 

Během zprávy starosty přišel pan Zápal v 17:30 přítomno 9 zastupitelů

 

Usnesení 3/21/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO 9             PROTI 0         Zdržel se 0

 

3) Zpráva FV

Zprávu za FV přednesl dr. Brabenec.

Na programu FV bylo projednání účetní závěrky města za rok 2013, závěrečný účet za rok 2013, plnění rozpočtu za 1. Q. 2014.

FV v bodu 1 projednal podklady pro schvalování účetní závěrky a doporučuje M schválit účetní závěrku za rok 2013.

K bodu 2 – FV projednal návrh závěrečného účtu včetně příloh. FV přijal usnesení, které doporučuje zastupitelstvu města návrh Závěrečného účtu za rok 2013 schválit bez výhrad.

Součástí závěrečného účtu byl ale i dopis auditora, na základě kterého FV opakovaně doporučuje ZM uložit vedení města , aby zajistilo důkladnou revizi účtů 042 – nedokončené investice a následné dořešení těchto letitých nedokončených investic s termínem do 31.12.2014. Některé položky ale už byly vyvedeny a za poslední 2 roky se zase nějaké navýšily.

FV doporučil ZM uložit vedení města, aby dořešilo nedostatky uvedené v dopise auditora a to tak, aby se tyto základní nedostatky v příštím přezkumu hospodaření obce neobjevovaly.

FV projednal a vzal na vědomí plnění rozpočtu k 31.3.2014.

 

Pan starosta - my jsme už ty úkoly od FV zapracovali do usnesení č. 4

Diskuse o účtu 042

Měla se zřídit komise a ta měla společně s FV a OSMI vyřešit tuto problematiku.

Hlavně se to týká rekolekčního domu a kláštera (upřímně, nevíme, co s tím, visí to na kolaudaci, kterou nemůžeme zajistit, voda tam nelze zajistit, elektrika je hotová)

Zápal - v roce 2007 se to už taky řešilo.

Starosta - zaměříme se na to, na něco ale už nejsou ani pamětníci, nové stavby nebude problém ukončit. Doklady jsou, ale u věcí, kde není kolaudace je problém.

Nějaké resty jsou ještě po převodu Tearu. Bude doplněno do úkolů OSMI.

 

Společné hlasování o připraveném usnesení č. 4 a 5 (body programu 3 a 4)

Usnesení č. 4/21/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze zasedání FV ze dne 21.5.2014

ZM ukládá vedení města zajistit revizi účtu 042 a následné dořešení nedokončených investic do 31.12.2014

ZM ukládá vedení města dořešit nedostatky uvedené v dopise auditora a to nejpozději do 31.12.2014 Doplnit do úkolů FO.

 

Usnesení č. 5/21/2014

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2013 a to bez výhrad.

PRO 9             PROTI 0         Zdržel se 0

 

A hlasování o návrhu usnesení č. 6, které také patří k tématu. (bod programu 5)

Usnesení č. 6/21/2014

Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku Města Mníšek pod Brdy za rok 2013.

PRO 9             PROTI 0         Zdržel se 0

 

4) Schválení závěrečného účtu 2013

viz výše

 

5) Schválení účetní závěrky 2013

viz výše

 

6) Projekt nové tělocvičny

Předkládá starosta.

Návrh byl zpracovaný ve třech variantách, ve formě studie, kompletní projekt je na webovém prostoru, řezy, návrhy.

Nastudovali jste si to? Abych nemluvil o něčem, co jste neviděli!

Teď by měla být diskuse o tom, jakým směrem se vydat a dopracovat studii.

Projekt byl vypracováván ve spolupráci se školou. Zadání bylo - vypracovat studii ve variantách nafukovací hala, ocelová hala nebo dalších variantách - prostor musí být pro nesoutěžní typ volejbalu, tak aby to vyhovovalo různým druhům sportu – do 15 mil. bez DPH. Prostor je jasný - musí navazovat na stávající tělocvičnu, tak aby bylo provozně oddělitelné.

Navrhovatelé vytvořili jeden prostorový návrh ve třech provedeních, - posuzováno z hledisky hygieny, požáru, vhodnosti.

Nafukovací hala, ocelová hala nebo železobetonový vyzdívaný skelet, alternativně dřevostavba. Celé to je rozdělené na 4 části - tělocvična, spojovací hala, rozšíření soc. zařízení, budka na současném atletickém hřišti - aby se dalo samostatně používat hřiště (kdyby ho chtěl někdo příležitostně pronajmout) - nářaďovna.

Má to ale svoje provozní limity.

Dnes se o tom pobavíme a chceme říct, v jakém způsobu řešení to bude provedeno, aby se mohla studie upřesnit. Řekneme si vady, které v tom vidíme.

Úpravy už proběhnou v jednom provedení.

Diskuse o projektu.

Zast. Krákora - stálo by za zvážení, jestli tělocvičnu neudělat větší, tak, aby to splňovalo i soutěžní normy, když se už bude stavět. Např. 18x30 a možná i rozšířit o prostor pro diváky. A prověřil by vytápění, jak stávající a nové tak, aby bylo ekonomické.

Samozřejmě to bude mít vliv na cenu.

Zast. Pirichová - to myslíte kvůli lepšímu využití?

Zast. Krákora - to z důvodu, pokud by se místní umístili v určitém sportu ve vyšších  soutěžích, tak by jí mohli využít i pro hostování apod. a samozřejmě pro lepší tréning.

Zadal by to firmám, které se zabývají sportovními stavbami. Starosta - to je tak už teď připraveno.

Pokud je to tak, tak není o čem hovořit.

Zast. Vejmola - existují firmy, které to mají jako stavebnici a pokud máme prostor a když si to koupíme, tak je to o třetinu levnější. Dotaz - jestli uvažovali i s tím stavebnicovým systémem?

Starosta – samozřejmě, ten železobetonový skelet je v takovém provedení.

Zast. Vejmola - taky je pro ten větší prostor, ať už hrají ligu nebo ne.

Zast. Krákora – co se týká přístavby nářaďovny – navrhoval by udělat patro, aby to bylo stejně vysoké jako v prostoru šaten – využití např. rozhodčí, apod.

Zast. Brabenec – je toho názoru, že by tam měly být ještě jedny další šatny .

Další diskuse o případných úpravách.

 

Zast. Zápal – když se návrh projednával na radě, tak už byly nějaké připomínky a mezi nimi i ty další šatny atd. Současná tělocvična je 12x22m a tahle navrhovaná je 12x24m -  to je jen o málo větší. Nastává otázka, jak k tomu máme přistupovat, pokud je to jenom trošíčku možné, je tu 6 tis obyvatel a mohli bychom dát šanci něčemu kvalitnímu.

Zast. Brabenec - když bude tělocvična větší, umožní to ji v případě potřeby rozdělit třeba na tři skupiny, které mohou cvičit zároveň.

Diskuse nad úpravou usnesení.

Usnesení č. 7/21/2014

Zastupitelstvo města souhlasí, aby řešení nové tělocvičny při ZŠ Komenského 420 bylo v provedení železobetonového vyzdívaného skeletu s tím, že požaduje, aby studie byla dopracována o tyto potřeby: zvětšit šatnu, zvětšit tělocvičnu na soutěžní parametry, doplnit patro nářaďovny, možnost dělení prostoru tělocvičny, možnost zřízení hlediště, doplnit topení pro každou tělocvičnu zvlášť.

PRO 9             PROTI 0         Zdržel se 0

 

7) Baně II

Svazek obcí VOK vybral dodavatele, stala se jím společnost Energie – stavební a báňská a.s. Do 10.7. mají být předloženy všechny podklady pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Další harmonogram:

V prvních 14 dnech  v červenci dojde k předání staveniště, ukončení realizace a poslední faktury musí být do 30.9.2015, do 31.3.2016 by měla být vydána kolaudace a do 30.6.2016

předání závěrečné zprávy.

 

Do teď jsou schválené smlouvy:

1) Smlouva na tvorbu dokumentace pro ÚR a stavební povolení (VRV a.s.)

2) Smlouva na tvorbu tendrové dokumentace (VRV a.s.)

3) Smlouva o zajištění VŘ na dodavatele stavby (Stavební poradna s.r.o.)

4) Smlouva o zajištění TDI (VRV a.s.)

5) Smlouva o dílo na realizaci (Energie – stavební a báňská a.s. – probíhají lhůty VŘ a smlouva je před podpisem)

V tuto chvíli mají mezi sebou podepsanou smlouvu o krytí nákladů na projekt jednotlivé obce svazku pro první tři smlouvy – je to smlouva o sdružení finančních prostředků. Mníšek vlastní podíl už uhradil.

Dnes je předkládána smlouva o sdružení fin. prostředků, která kryje náklady, které vzniknou ze 4. smlouvy (TDI) a následně smlouvy na realizaci.

Celkový hrazený podíl města Mníšek pro krytí smluv 4) a 5) je asi 24 mil. korun. Platební harmonogram předpokládá jeho splatnost do jara 2016. Podíly a způsob úhrady vyplývají ze stanov svazku VOK a schváleného klíče.

Ne všichni platí všechno - některé obce (Černolice a Všenory) si svoji přípojku platí samy.

 

Starosta vysvětluje platební klíče nastavené ve smlouvě.

Do kdy co musí město zaplatit, aby se splatila celá částka přivaděče.

Mechanismus je ve smlouvě ošetřen.

Pokud by došlo k navýšení nákladů během výstavby, tak už se to nebude navyšovat obcím, ale ponese náklady Svazek VOK.

Tato smlouva vyrovnává všechny náklady minus dotace minus to, co bylo už zaplaceno. To je to, co zbývá pro všechny k zaplacení.

Jsou nějaké dotazy?

Občan – je už dotace přiklepnutá?

Starosta - ano, ale vždy může dojít k nějaké korekci ze strany poskytovatele nebo nějakému neuznatelnému nákladu.

Je to druhý největší projekt v republice a je zajímavé, když se obnovil po 14 letech, že jsou náklady téměř stejné.

 

Hlasování o připraveném usnesení:

 

Usnesení č. 8/21/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy, Městem Mníšek pod Brdy a dalšími 8 obcemi svazku obcí na dílčí akce „Odborný technický dozor na stavbě Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“ a „Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

PRO 9             PROTI 0         Zdržel se 0

 

Pan starosta před dalším bodem programu upozorňuje zastupitele na úkol, který byl dán zastupitelstvem a to je předložení znaleckého posudku na posouzení díla Revitalizace náměstí F.X.Svobody. Posudek byl vyhotoven a protože má víc jak 150 stran, byl nascenován a všichni zastupitelé ho zítra dostanete v e-mailu - nastudujte si ho.

 

8) Majetkové záležitosti

Důvodové zprávy předčítá paní tajemnice Landová.

 

8/1 – Smlouva o bezúplatném převodu nemovitých věcí a smlouva o zřízení věcného práva.

Smlouva se týká bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Mníšek pod Brdy spojených s Domovem pro seniory Pod Skalkou. Obsahem smlouvy je bezúplatný převod vyjmenovaných pozemků z důvodu veřejného zájmu, který spočívá ve využití pozemků pro provozování domova pro seniory.

Rada města návrh smlouvy projednala, souhlasila s ním a postoupil ke schválení zastupitelstvu

Usnesení č. 9/21/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí a smlouvy o zřízení věcného práva týkající se bezúplatného převodu pozemků p.č. 1856/1, p.č. 1857/4, p.č. 1857/15, p.-č. 1857/17, p.č. 1857/18, p.č. 1857/19, p.č. 1857/20 a p.č. 1857/21, v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

PRO 9             PROTI 0         Zdržel se 0

 

8/2 Prodej části pozemku p.č. 83/6 díl „a“ v k.ú. Rymaně

Pan Ing. M. V. žádá o odkoupení části pozemku. Jedná se o část pozemku, kterou pan V. užívá. Prodejní cenu 700,- Kč/m2 pan V. akceptuje. Pan V. nechal vyhotovit geometrický plán na základě schváleného záměru prodeje. Nyní se předkládá ke schválení kupní smlouva.

Usnesení č. 10/21/2014

ZM schvaluje prodej části pozemku č. parc. 83/6 díl „a“ v k.ú. Rymaně, obci Mníšek pod Brdy, předem vybranému zájemci panu Ing. M. V. za kupní cenu 9 800,- Kč.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Ing. M. V., o prodeji části pozemku č. parc. 83/6 díl „a“ v k.ú. Rymaně, obci Mníšek pod Brdy, dle geometrického plánu č. 479-159/2013 za dohodnutou cenu 9 800,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

PRO 9             PROTI 0         Zdržel se 0

 

8/3 Nabídka pana Ing. K. na prodej pozemků – účelové komunikace

Pan Ing. K. nabízí k prodeji pozemky v k.ú. Mníšek pod Brdy, vedené na katastrálním úřadu jako ostatní plocha – využíváno jako účelová komunikace – přístupové cesty k nemovitostem. Odhadní cena pozemků je dle znalce 938,- Kč/m2, pan Ing. K. nabízí reálnou cenu za 100,-Kč/m2. Pozemky by rád prodal jako celek.

RM nabídku projednala a nedoporučila zastupitelstvu nákup těchto pozemků.

 

Starosta – podobné pozemky zastupitelstvo dříve kupovalo za cenu do 50,- Kč/m2.

V materiálech je přiložena korespondence, jak byla cena postupně stanovována, je dobré si tuto korespondenci přečíst. Cena stanovená znalcem - je taková....., ale nemůže být na tuhle komunikaci.

Zast. Vejmola - v okamžiku, kdy to město koupí, musí se o to starat, přijdou další požadavky.

 

Diskuse nad formulací usnesení.

 

Usnesení č. 11/21/2014

ZM neschvaluje nákup pozemků č. parc. 2384/2 – 156 m2, 2384/3 – 21 m2, 2384/4 – 49 m2, 2385/3 – 938 m2, 2417 – 252 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy vedené KÚ jako ostatní plocha – využíváno jako účelová komunikace – přístupové cesty k nemovitostem, za Kč 100,-/m2.

Město je dále ochotno jednat v případě snížení ceny do Kč 50,-/m2.

PRO 9             PROTI 0         Zdržel se 0

 

8/4 Prodej pozemku parc. č. 2440/4 ostatní plocha v k.ú. Mníšek pod Brdy.

ČEZ Distribuce žádá o souhlas s odkoupením pozemku pod trafostanicí. Na Základě schváleného záměru prodeje byl  zhotoven geometrický plán. RM žádost projednala a se záměrem prodejem pozemku za cenu 250,-/m2 souhlasila.

Návrh kupní smlouvy je předkládán zastupitelstvu ke schválení.

Usnesení č. 12/21/2014

ZM schvaluje znění kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, o prodeji pozemku parc. č. 2440/4 vk.ú. Mníšek pod Brdy dle geometrického plánu č. 2923/2013 za dohodnutou cenu 1 512,50 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 9             PROTI 0         Zdržel se 0

 

8/5 Posledním bodem k projednání v majetkových záležitostech je starostou doplněný Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 24.4.2013 mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností InterCora, spol. s r.o.

Obsah dodatku popsán viz výše při doplňování programu.

Usnesení č. 14/21/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 24.4.2013 mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností InterCora, spol. s r.o.

ZM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

PRO 9             PROTI 0         Zdržel se 0

 

9) Stanovení počtu zastupitelů města pro  volební období 2014-2018

V souladu s §§ 67 a 68 zákona č. 12/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších přepisů, stanoví zastupitelstvo města nejpozději 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí počet členů zastupitelstva.

Počet se stanovuje s přihlédnutím k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. V našem případě se jedná o města nad 3000 do 10 000 obyvatel: 11 – 25 členů.

RM na svém jednání dne 28.5.2014 stanovení počtu zastupitelů projednala a navrhuje ponechat stávající počet členů i pro další volební období tj. 15.

 

Zast. Krákora – protože nebyl na posledním jednání rady, navrhuje jiný počet zastupitelů
a to 19.

 

Zast. Vejmola - podívejte, kolik je nás tady, máme problém se sejít - 15 je dost.

 

Zast. Pirichová – podává další protinávrh – 17 členů v příštím volebním období.

 

Žádné další protinávrhy nejsou.

Pan starosta dává hlasovat v pořadí od posledního protinávrhu:

 

Hlasování o počtu 17:

PRO 2            PROTI 3        Zdrželi se 4

 

Hlasování o počtu 19:

 

PRO 2             PROTI 3        Zdrželi se 4

 

Hlasování o původním návrhu:

Usnesení č. 13/21/2014

ZM stanovuje pro volební období 2014 – 2018 počet členů zastupitelstva města na 15.

PRO 8            PROTI 0        Zdržel se 1

 

 

Pan starosta končí poslední zasedání před prázdninami a zve na Mníšecké kulturní léto.

 

Konec zasedání v 19 hod.

 

Ověřovatelé:                                                

 

Eva Jarolímková v.r.

Aleš Krákora v.r.

 

Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

starosta

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 21 dne 17.6.2014 (Výpis)

 

Usnesení č. 1/21/2014:
Zastupitelstvo města volí ověřovatelkami zápisu paní Evu Jarolímkovou a pana Aleše Krákoru a návrhovou komisi ve složení paní Bc. Marie Šretrová a pan Ing. Karel Vejmola.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/21/2014:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

 

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Zpráva FV

4) Schválení závěrečného účtu 2013

5) Schválení účetní závěrky 2013

6) Projekt nové tělocvičny

7) Baně II

8) Majetkové záležitosti

9) Stanovení počtu zastupitelů města pro volební období 2014-2018

  

Usnesení č. 3/21/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/21/2014

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis ze zasedání FV ze dne 21.5.2014

ZM ukládá vedení města zajistit revizi účtu 042 a následné dořešení nedokončených investic do 31.12.2014

ZM ukládá vedení města dořešit nedostatky uvedené v dopise auditora a to nejpozději do 31.12.2014

 

Usnesení č. 5/21/2014

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2013 a to bez výhrad.

 

Usnesení č. 6/21/2014

Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku Města Mníšek pod Brdy za rok 2013.

 

Usnesení č. 7/21/2014

Zastupitelstvo města souhlasí, aby řešení nové tělocvičny pro ZŠ Komenského 420 bylo v provedení železobetonového vyzdívaného skeletu s tím, že požaduje, aby studie byla dopracována o tyto potřeby: zvětšit šatnu, zvětšit tělocvičnu na soutěžní parametry, doplnit patro nářaďovny, možnost dělení prostoru tělocvičny, možnost zřízení hlediště, doplnit topení pro každou tělocvičnu zvlášť.

 

Usnesení č. 8/21/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o sdružení finančních prostředků mezi Svazkem obcí VOK Mníšek pod Brdy, Městem Mníšek pod Brdy a dalšími 8 obcemi svazku obcí na dílčí akce „Odborný technický dozor na stavbě Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“ a „Zásobení mníšeckého regionu pitnou vodou“.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 9/21/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí a smlouvy o zřízení věcného práva týkající se bezúplatného převodu pozemků p.č. 1856/1, p.č. 1857/4, p.č. 1857/15, p.č. 1857/17, p.č. 1857/18, p.č. 1857/19, p.č. 1857/20 a p.č. 1857/21, v k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

 

Usnesení č. 10/21/2014

ZM schvaluje prodej části pozemku č. parc. 83/6 díl „a“ v k.ú. Rymaně, obci Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci panu Ing. M. V. za kupní cenu 9 800,- Kč.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a panem Ing. M. V., o prodeji části pozemku č. parc. 83/6 díl „a“ v k.ú. Rymaně, obci Mníšek pod Brdy, dle geometrického plánuj č. 479-159/2013 za dohodnutou cenu 9 800,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené smlouvy.

 

 

Usnesení č. 11/21/2014

ZM neschvaluje nákup pozemků č. parc. 2384/2 – 156 m2, 2384/3 – 21 m2, 2384/4 – 49 m2, 2385/3 – 938 m2, 2417 – 252 m2, vše v k.ú. Mníšek pod Brdy vedené KÚ jako ostatní plocha – využíváno jako účelová komunikace – přístupové cesty k nemovitostem, za Kč 100,-/m2.

Město je dále ochotno jednat v případě snížení ceny do Kč 50,-/m2.

 

Usnesení č. 12/21/2014

ZM schvaluje znění kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, o prodeji pozemku parc. č. 2440/4 v k.ú. Mníšek pod Brdy dle geometrického plánu č. 2923/2013 za dohodnutou cenu 1 512,50 Kč včetně DPH a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 13/21/2014

ZM stanovuje pro volební období 2014 – 2018 počet členů zastupitelstva města na 15.

 

Usnesení č. 14/21/2014

ZM schvaluje znění a uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené dne 24.4.2013 mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností InterCora, spol. s r.o.

ZM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku smlouvy.

 

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

Místostarosta                                                             starosta

 

 

Vyvěšeno: 24. 6. 2014

Datum sejmutí: 10. 7. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět