Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 20 ze dne 2. 10.2017

Zápis ke stažení zde - (z důvodu, že u zápisu je nesprávně připojená příloha - pouze jedna strana, zde je ke stažení celá příloha - Výsledky průzkumu o veřejných stavbách

Příloha č. 2 - doplnění textu zápisu ZM č. 18 viz usn. č.10/20/2017

 

Usnesení ke stažení zde

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 20 ze dne 2. 10.2017 – anonymizováno

 

Přítomni: Petr Digrin, Eva Jarolímková, Eva Wollnerová, Roman Procházka, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Magdalena Davis, Daniela Páterová, Marie Šretrová, David Řehoř, Vlastimil Kožíšek, Šárka Slavíková Klímová, Hana Kotoučová (13)

Markéta Nováková, (později)

Omluveni: Milan Kotouč

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 18:16 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D. – přivítal všechny zastupitele i přítomné občany.

 

Předsedající konstatoval, že dnešního jednání se omluvil Milan Kotouč ze zdravotních důvodů. Paní doktorka (Nováková) bude mít menší zpoždění, přítomno je 13 zastupitelů, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

 

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl do návrhové komise paní Davis a pana Grygara, pro ověření zápisu paní Wollnerovou a paní Slavíkovou, zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení č. 1/20/2017

Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komise ve složení paní Mgr. Magdalena Davis, Ph.D. a pan Pavel Grygar, ověřovateli zápisu volí paní Ing.Evu Wollnerovou a paní Mgr. Šárku Slavíkovou Klímovou.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Otázka tajemnice Landové – jak se bude při tomto zasedání hlasovat?

Starosta – doplňuje otázku - veřejně, po jménech nebo najednou? – hlasovat jmenovitě?

Hlasování o usnesení č. 2/20/2017

ZM schvaluje jmenovité hlasování u všech bodů programu.

PRO 11           PROTI 1         ZDRŽEL SE 1

 

V 18:20 se dostavila zastupitelka MUDr. Nováková – přítomno 14 zastupitelů

 

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

 1. Schválení programu
 2. Veřejná schůze
 3. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ
 4. Zpráva FV
 5. Osadní výbor Rymaně
 6. Žádost o doplnění zápisu ze ZM
 7. Rozpočtové opatření č. 2/2017
 8. Pojmenování ulice
 9. Majetkové záležitosti

  9.1 Pozemky – GONURA PROPERTY s.r.o.

  9.2 Koupě prodejny tabáku vč. veřejného WC

  9.3 Záměr obdarovat Junák – český skaut – pozemek pro klubovnu


  Starosta dále uvádí, že jsou jednání přítomni pan Bílek i Freisleben – zástupci Junáka a navrhuje, aby se mohli vyjádřit k bodu 9.3 na začátku, třeba ve veřejné schůzi, aby mohli říct, jestli jim vyhovuje to, co je v tomto bodu připraveno k projednání.

  Pan Freisleben – byl by rád, kdyby se bod mohl projednat dříve, potřeboval by před sedmou hodinou odejít.

   

  Další návrhy na doplnění programu:

   

  Zast. Šretrová – žádá o doplnění bodu, na který ji upozornil pan Ing. Pícha – aby se zastupitelstvo dohodlo o případném pokračování v projektu kompostárny. Vyšly nové dotační tituly. – navrhuje zařadit na konec jednání za bod 9.3.

  Starosta – budeme tedy hlasovat o zařazení bodu – jako bod 10 kompostárna.

  Hlasování o usnesení č. 3/20/2017

  ZM schvaluje doplnění programu o bod 10. Kompostárna.

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

pro

 

PRO    14        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

Bod bude zařazen.

 

Zast. Jeřábek – na minulém zastupitelstvu bylo řečeno, že bude na příštím zasedání podána zpráva o pronájmu plochy za Zadňákem a také měla být pozvána vedoucí stavebního úřadu, paní Minaříková, aby vysvětlila nový stavební zákon.

Starosta – o pronájmu za Zadním rybníkem bude něco ve zprávě.

Až tu bude paní Minaříková – bude platit nový zákon, nechce teď nic zařadit, když tu nikdo

Tajemnice – vy jste říkali, aby tu paní Minaříková byla, až bude v platnosti nový zákon.

Jeřábek – až bude v platnosti nový stavební zákon, tak to už bude pozdě. Neřešme to.

Nechce zařadit žádný bod.

 

Usnesení č. 4/20/2017

ZM schvaluje program ZM pro jednání 2.10.2017.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO    14        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

2) Veřejná schůze

 

Na začátku veřejné schůze bylo umožněno panu Freislebenovi, aby se vyjádřil k situaci ohledně výstavby nové klubovny a připravenému darování pozemku pro tuto výstavbu.

 

Freisleben – jsme rádi, že nám město umožnilo být ve stávajících prostorech, už ale kapacitně nestačí. Máme 119 registrovaných členů a stále přibývají noví členové. Některé oddíly mají 25 členů.

Asi před 3 lety se rozhodli, že by rádi postavili svojí klubovnu, aby si jí mohli postavit od základů a naprojektovat podle jejich potřeb.  

Koupit pozemek moc nejde, a proto požádali od města poskytnout pozemek. Jedná se o pozemek za hřbitovem – mezi hřbitovem a Edenem, podchodem se dá dojít do Dolíků, vedle je školní hřiště, je to pro ně senzační místo a byli by naprosto spokojeni. Následné financování stavby již půjde za nimi, mají slíbenou bezúročnou půjčku od Skauta, kterou by spláceli. Na začátek splácení půjčky mají našetřeno z příspěvků. Také jsou rozjednány dary od rodičů. Takový je plán.

 

Zast. Jeřábek – kolik to bude stát?

Freisleben - projekt je na zhruba 2 mil. - 2 místnosti, sedlová střecha, místnosti spojené chodbičkou, jedna místnost otevřená až pod střechu – dá se použít na promítání a něco podobného.

 

Starosta – je to popsané v bodu 9.3. Na tomto zastupitelstvu by se schválil záměr na prodej. Zatím není geometrický plán na oddělení pozemku, potvrzený katastrálním úřadem. Je změna zákona, je to zase velice složité. Do příštího zastupitelstva by to šlo jako darovací smlouva.

 

Zast. Davis – jaký půdorys bude mít klubovna a jak velký bude prostor kolem?

Freisleben – půdorys bude obdélníkový, přesné rozměry neví – nemají s sebou projekt.

 

Zast. Kožíšek – připraveno je to jako dar – nejde odsouhlasit jen pronájem pozemku na 99 let?

Starosta – to nejde kvůli dotaci.

Kožíšek – a co když město daruje pozemek a oni tam pak nic nepostaví?

Tajemnice – musíte dát zapracovat do smlouvy rozvazovací podmínku.

Freisleben -  půjčka od vedení Skautu je vázána na vlastnictví pozemku pod budovou – okolní pozemek může být v pronájmu.

Starosta – to bychom museli dělit ten pozemek nadvakrát, a oni by byli limitovaní rozměrem pro výstavbu domku.

Teď už pan Klainer řeší správní řízení na to dělení pozemku. Je to složité.

 

Freisleben - Program schůzek koncipujeme tak, aby děti chodily ven, budova je pro zázemí v případě špatného počasí, 700 m2 pozemku je pro ně dostačující.

 

Starosta – Bod je v podstatě projednán. Nemůžeme to odhlasovat rovnou?

Zastupitelé se dohodli, že hlasování o bodu 9.3 proběhne hned a na konci jednání se už tomuto bodu nebudou věnovat.

 

Usnesení č. 5/20/2017

ZM souhlasí s vypsáním záměru obdarovat středisko Junák – český skaut, středisko Skalka Mníšek pod Brdy, z.s. se sídlem V Lipkách 1227, Mníšek pod Brdy pozemkem parc. č. 2714/471 o výměře 715 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje odbor OSMI vypsáním záměru obdarovat středisko Junák – český skaut na ÚD.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO    14        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Pokračuje veřejná schůze:

Zast. Jeřábek – předkládá Výsledky průzkumu o veřejných stavbách a chce, aby to bylo součástí zápisu.

– máte tam otázky a odpovědi. Je tam vidět trošičku jiný pohled. Stojí se zamyslet nad některými věcmi. Bylo odevzdáno 91 anketních lístků.

Diskuse o tom, kolik bylo lístku podepsaných – 4 anketní lístky byly podepsány.

Jeřábek – není vyžadován podpis – je to jen průzkum lidí, jsou tam zajímavé výsledky.

 

Starosta - vzal by to na vědomí.

Řehoř – otázky v anketě jsou kladeny návodně – v druhé otázce (Souhlasíte s tím, že obyvatelé okolních domů školy mají právo zachovat si klidné bydlení?) našli se 2, kteří odpověděli, že NE.

Jeřábek – Davide, my jsme se o tom bavili, že ty lidi mají právo na ochranu svého soukromí. Je to občanský výzkum, není to vědecký výzkum.  Nemá smysl se v tom pitvat.

Kotoučová – každý má právo na dobré bydlení……to je jasný.

Davis – nepodílela se na tom, ale vítá to, byla to občanská iniciativa, zazní ta část, která má tento názor a dále nebude komentovat, jakým způsobem to bylo uděláno a doporučuje, aby zastupitelé anketu vzali na vědomí.

 

Starosta – taky má o tom dotazníku určité pochybnosti, ale je tu určitá skupina lidí, kterým se to (pavilon školy) nelíbí a tak to bude vždycky, jsme na zastupitelstvu a každý si může říct, co chce.

 

Šretrová – (k Davis) kdybys chodila na ta setkání, tak teď na tom posledním bylo s lidmi dohodnuto, že pro to město udělá všechno, aby to vyhovovalo.

 

Navara – Pozvali jste také na ta setkání zastupitele?

 

Řehoř, starosta – my jsme sami byli pozváni,

Davis – když jsem organizovala setkání já, tak jsem jmenovitě pozvala zastupitele a o tomhle jsem se dozvěděla úplnou náhodou.

 

Starosta – a proč se na to ptáte nás?

 

Jeřábek – letos 10.7. jsem vás všechny obeslal, abychom si ještě jednou sedli s lidmi a jednali o řešení sporných míst, nikdo na ten mail nereagoval. 

Mohlo se jednat s lidmi dřív, mohlo to být vyřešeno už v roce 2016.

 

Diskuse o různých setkáních a připomínkách k pavilonu.

Zast. Jeřábek předal na stůl zapisovatelky kopii mailu, který byl 10.7.2017 odeslán zastupitelům.

 

Hlasování o usnesení

Usnesení č. 6/20/2017

ZM bere na vědomí výsledky průzkumu o veřejných stavbách zpracovaných panem Jeřábkem.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO 14                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

Rada města od posledního zasedání, které proběhlo 28.6.2017 zasedla celkem pětkrát.

Kromě běžné agendy v rámci stavebních a dalších řízení projednala RM i agendu, která souvisí s dnešním projednávaným programem. Především projednala návrh rozpočtových úprav v hlavních položkách u sledovaných oprav a investičních akcí a majetkové záležitosti – koupě trafiky na náměstí, nabídku společnosti Gonura property a záměr darovat Junáku vyčleněný pozemek o výměře 715 m2 za hřbitovem na stavbu nového areálu klubovny. Dále na základě výběrového řízení vybrala společnost REALSTA MB, spol s r.o. na realizaci akce „Výkon funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP stavby Výstavba školního pavilonu, souhlasila s přepracováním zadání na akci MŠ v Rymani – PD, souhlasila se změnami v průběhu realizace u odvodnění a úprav ulice Pod Lesem v Mníšku.

RM také odsouhlasila první etapu realizace prodloužení stávajícího protihlukového valu u Edenu, vyhlásila soutěž na stavbu tréninkového fotbalového hřiště pro mládež, vyhlásila soutěž na realizaci příjezdové komunikace k zámku a opravu střechy zdravotního střediska pro dospělé. RM vybrala dodavatele rekonstrukce prostoru zbrojnice JSDH Mníšek pod Brdy a dodavatele strategického plánu města. Bylo zahájeno jednání s vlastníkem pozemků podél ulice V Lipkách – nemůžu si teď vzpomenout na jméno majitele.

 

Plnění úkolů vyplývajících ze zasedání ZM

 • Zajištění finančního auditu města – KV dodal veškeré potřebné podklady k tvorbě zadání. Dokumentace bude předložena na příštím zasedání RM a následně bude soutž vyhlášena.
 • Využití prostor u zadního rybníka – minulý týden proběhlo první jednání s oběma spolky.

  Poznámka zast. Davis – ještě měl být zadán pasport vodovodů a kanalizace.

  Paní Duchoňová – je to zadané.

   

  Projekty:

   

  Stavba chodníků – v polovině srpna byla stavba po odstranění nedodělků kompletně předána a zkolaudována. Nyní probíhá administrace žádosti o dotaci.

  ATS Stanice – realizace ATS stanice probíhá, nyní se realizuje hrubá stavba budovy.

  Ulice Pod Lesem – realizace probíhá, došlo k menším změnám při realizaci odvodnění (instalace odvodňovacích ŽLABŮ V ZADNÍ ČÁSTI ULICE).

  Plot u školy – byl kompletně dokončen včetně části mezi RD a kontejnery.

  Plot u dětského hřiště – koncem srpna byl kompletně dokončen.

  Pavilon – v současné době město projednává stavební povolení. Zítra proběhne místní šetření, které pořádá SÚ Jílové u Prahy. Probíhá jednání s dodavatelem stavby o volných kapacitách společnosti. Proběhlo sezení s rodiči ve školní jídelně. Dle dohody město oslovilo projektanta. Na zítřejším šetření projekce předloží navrhované opatření na odstranění dešťových vod, u hlukové studie paní Mesteková oslovila sedm společností, aby předložily nabídky k posouzení.

   

  Poznámka zast. Řehoře – měla být zařazena informace o tom, že také byly schváleny na radě projekty na cestu k zámku a MŠ v Rymani.

  Starosta – o tom jsem mluvil už nahoře.

   

  Dotace:

   

  Město Mníšek pod Brdy připravuje žádost o dotaci na obnovu malé vodní nádrže v Rymani

  Město podalo žádost o dotaci na tréninkové hřiště v areálu FK na MŠMT

  Město neobdrželo dotaci na kulturní část budoucí stavby pavilonu – 15 mil.

   

  Zast Grygar – důvod neobdržení?

  Starosta – komunitní centrum, že to nejsou provozy města, ačkoliv to takto bylo původně nastaveno, IROP se domnívá, že to nejsou služby dle zákona 108 – pečovatelská služba, sociální služby. To je v závěrečném vyhodnocení.

  Pan Grygar žádá, aby mu bylo závěrečné vyhodnocení posláno mailem.

  Zast. Jeřábek – první hodnocení je trochu jiné.

  Starosta – tak to zahoďte. Vy máte v ruce první hodnocení, my jsme dali proti němu odpor, řídící orgán nám dal za pravdu, znovu to hodnotili. U druhého jsme taky neuspěli, ale proto, že tam nejsou sociální služby. Vyhodnotili to, že je jich tam málo a že jsou tam placené služby, ale my jsme stejně peníze za placené služby nepožadovali.

   

  Tělocvična:

  V březnu byl vyhotoven posudek firmy RECOC. Na základě tohoto doporučení město provedlo další kroky. Koncem března a v dubnu se vyjádřili jednotliví projektanti a statici, kteří spolupracovali na návrhu haly, v dubnu bylo vyhotoveno závěrečné posouzení nezávislým statikem. Na základě i těchto podkladů SÚ zkolaudoval tělocvičnu do trvalého provozu. Podrobnější informace najdete ve zpravodaji a na zprávách z Mníšku.

   

  Usnesení č. 7/20/2017

  Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starosty o činnosti RM a MěÚ Mníšek pod Brdy.


  Hlasování:

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

-

Pro

pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

-

Pro

Pro

Pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

pro

 

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         nepřítomen 1

 

4) Zpráva FV

Zprávu přednáší zast. Wollnerová.

FV projednával na svém zasedání 27.9. rozpočtové opatření č. 2/2017. Vedoucí OSMI poskytla vyjádření k jednotlivým bodům písemně, protože se nemohla osobně zúčastnit.

FV doporučuje ZM RO č. 2/2017 schválit.

Dále FV projednal postup revize pohledávek. Předsedkyně FV ve spolupráci s pracovnicí FO připraví na další jednání podklady. Ještě se tím budou zabývat.

Vyjádření vedoucí OSMI k rozpočtovému opatření je přílohou Zápisu ze zasedání FV.

Usnesení č. 8/20/2017

ZM bere na vědomí zápis ze zasedání FV č. 17.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

-

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

 

PRO 12                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 1         nepřítomen 1

 

5) Osadní výbor Rymaně

Návrh na zřízení osadního výboru v Rymani mají zastupitelé v materiálech.

Starosta - V restauraci U Kašných se v dubnu konalo sousedské setkání. Něco se vyjasnilo, něco ne. K dalšímu jednání už nedošlo.

 

Osobně přípravy a důvod zřízení OS osvětluje zástupce navrhovatelů, pan Luboš Kožíšek:

Někdo tomu moc nevěří, někdo říká, zkuste to. Je to už řádka měsíců, co se U Kašných sešlo asi 80 lidí – probírali se nějaké developerské projekty – kanalizace – proběhlo hlasování, zda se má ten výbor založit. Cca 90 procent přítomných vyjádřilo souhlas se založením osadního výboru.

Nejsme v tom ještě úplně zběhlí, – nemají dostatečnou legitimitu.

Chtěli by ještě všechny obeslat, aby se lidé seznámili s tím, co to vlastně znamená, s čím do toho jdou. V materiálech je to celkem dobře rozpracováno. Mají takovou ideu -  obejít sousedy a seznámit je s tím.

Chtěli by nabídnout širší spolupráci, již zvoleným zastupitelům, paní Wollnerové a panu V. Kožíškovi. Chtěli by založit vlastní facebookovou stránku a nástěnku, kde by vše vyvěšovali. Za podstatné považují to, že by chtěli tvořit informační most, podílet se na veřejném životě, Byly i další nápady – prostor pro spolupráci by se našel – bude to směrovat k větší participaci.

Aktivita odspoda je důležitá.

 

Zast. Páterová – děkuje za přiblížení úmyslu pro založení OV – má pocit, že je to jeho představa a jestli to také tak cítí ti všichni podepsaní zájemci o členství v osadním výboru?

L. Kožíšek – jsou to různí lidé s různými názory, zdravé jádro se k tomu hlásí.

Páterová – to vše jde praktikovat i bez toho „razítka“, to neznamená jen se vznikem OV, to by šlo i bez toho. Teď to víme, protože se účastníte veškerého dění, vás já vidím a věřím, že máte úmysly dobré a co když se někdo zvrhne a bude vstupovat do všech řízení?

 

L. Kožíšek - Vidí to, že to má smysl, z příkladu, který má v rodině, – matka je v osadním výboru na Bytíze u Příbrami.

Páterová – tady jste mluvil o věcech, které nepotřebují založení OV – komunikovat můžeme i bez toho.

Řehoř – komunikační most – kterým směrem?

L. Kožíšek - sám jsem měl potíž najít na vašich stránkách, kdy je zastupitelstvo, my chceme být reprezentanty pro naše sousedy i pro vás.

Šel za známými lidmi, řekli, že dokud to nebude fungovat, tak do toho půjdou – to je cíl, ukázat, že to jde.

Páterová – aby se to nezvrhlo, tady je folklór, že spolek se vměšuje do věcí, které jsou dané.

L. Kožíšek - víte to – lidé mají pocit, že se tam (v Rymani) nic neděje – úplně to není pravda, poděkoval za vše, co tam bylo učiněno. My zatím nevíme, jak to bude vypadat, byl na jednání bytízkého výboru – zkusme to a uvidíme - ručit za každého člena opravdu nelze.

Páterová jsou tam (pozn. v návrhu členů osadního výboru) jen lidé ze staré Rymaně.

L. Kožíšek - Ne to není pravda, jsou tam jen tři.

Páterová - abyste se nehádali mezi sebou a my vás pak nesoudili.

Slavíková – dává tomu návrhu podporu, váží si občanů, kteří se chtějí účastnit veřejného života, měli by se účastnit, vítá aktivitu. Práva mají daná v zákonu o obcích a další aktivita je na dalších akcích. Snažila se pomoct se zastávkou na Čisovické a ví, jaký to byl problém – a nepovedlo se. Cesta je trnitá, a drží palce.

Grygar – máte představu jaké je procento lidí, kteří to podporují, aby vznikl osadní výbor? – Řekl jste, že na setkání U Kašných bylo 70 až 80 lidí.

L. Kožíšek – Učíme se, uvědomujeme si, že se to může i obrátit proti nám.

Jeřábek – fandí jim – hlavní úloha vysvětlovat různé věci, aby tam žili a lidi je vnímali.

Šretrová – vítá angažovanost občanů, obrátila se na ní paní bez trvalého pobytu v Rymani, hovořily na to téma, říkala jsem – pojďte k nám pracovat do výboru nebo komise, pojďte si to vyzkoušet a pak, když dojde na skutky a mají obětovat volný čas, tak je to o něčem jiném – také se mi zdá, že teď před volbami zakládat osadní výbor, je to nakrátko.

L. Kožíšek - to by bylo právě ideální – vyzkoušet si to na ten jeden rok – dozvěděl se, že s volbami to padá.

Už tomu věnují hodně času od ledna tohoto roku – na obhajobu osadních výborů – je důležité to území, každý tam má jiné podmínky života a názory, jak tam žít.

Na radnici – je jim to jedno.

Davis – byla překladatelkou založení osadního výboru ve Stříbrné Lhotě a podporuje Rymani a vůbec neznamená, že to s volbami padá – může se to obnovovat ve stejném složení.

 

Izák – vnáší pohled z druhé strany – říkáte, že všichni byli pozváni a živě souhlasili – on nebyl pozván, jsou i jiné názory.  Není vhodné tvořit další mocenská centra. Nepotřebujeme Katalánsko.

Mají představu, že převezmou vedení do svých rukou a to mnoho lidí nesdílí a nemají z toho radost.

L. Kožíšek – já jsem se obával, že promluvíte – na tom setkání byla vaše maminka, mělo se diskutovat, na dalším setkání se měli sejít ti, kteří se napsali na ten papír, aby se dále setkali a dali dohromady nějakou vizi, to jsou konkrétní kroky.

 

Starosta – v tuhle chvíli se asi zdrží – nepodpoří osadní výbor – je to málokrát, kdy to udělal, aby se při hlasování zdržel – spíš by navrhoval, jen si to vyzkoušet, má z toho mírné obavy – ale neuvěřitelně konvenuje s částí názorů.

Něco je možné dojednat a část ne – někdo z vás tento názor nesdílí a myslí si, že někteří z vás si myslí, že lze prosadit – dohodnout všechno.

Vidí to podobně jako paní Páterová – měli by to být reprezentanti toho území – za něj by mohl vzniknout osadní výbor jedině skrze nějaký volební proces – jinak to bude problém.

 

Řehoř – díky bohu za každého člověka, který se v tom marastu chce pohybovat. Byl rád za návrhy do participativního rozpočtu, podporuje to, na druhou stranu, nežije tam (v Rymani) jen 70 lidí.

Starosta doplňuje, že Rymaně má 570 obyvatel.

Řehoř - dovede si představit, že by to podpořil s nějakou podmínkou, že by to vyjadřovalo názor co největší skupiny lidí – měly by proběhnout volby do osadního výboru.

Wollnerová – navrhuje, aby se připravila nějaká metodika pro volby osadních výborů.

Řehoř – osadní výbor na Stříbrné Lhotě a v Rymani je to samé? – já to cítím jako úplně něco jiného – tady vidím partu aktivních lidí – super.

Starosta – někde to dělají tak, že se s tím moc neorganizujou, ale to není úplně šťastné řešení (že členy OV vyberou ze zastupitelstva) tam to musí být vox populi. Ve větších obcích po komunálkách má 15 dní člověk na to, aby se přihlásil za člena osadního výboru. Zastupitelstvo pak na ustavujícím zasedání určí počet členů osadního výboru – pak se udělají volby.

L. Kožíšek – vidí tam problém, že lidi neradi chodí k volbám – šli by na to trochu jinak – dojít přímo za dveře – obcházet lidi a dát jim možnost zaškrtat navržené členy.

Davis - se tím taky zabývala – občanská aktivita obecně odpovídá 10 procentům počtu lidí – je to standard. Zákon říká, že osadní výbor musí být jmenován zastupitelstvem. Pokud se tam napíší lidé, kteří se na ten seznam napíší, tak nevidí důvod proč to stěžovat.

Starosta – to mě neříkejte, že si můžete myslet, že z obce o velikosti 1000 lidí přijde stovka a šest se přihlásí. Byť to říká zákon, myslí si, že těch 900 se má k tomu nějak vyjádřit.

Výbor je nelegitimní, když bude 10% volební účast, nebudeme mít žádný mandát vybrat lidi. OV by měl reprezentovat tu obec – je rozdíl, když vy vyberete skupinu lidí, kteří do toho půjdou, ale já nevím, jestli 80 procent lidí mají ten názor, že chtějí, aby je ti vybraní zastupovali.

Davis – Kdybyste takto reagoval ve volbách, tak bychom nemohli respektovat kandidáty ve volbách.

Diskuse o volbách všeobecně, návštěvnost apod.

Řehoř – vy chcete regulérnější způsob voleb osadního výboru, aby ten výbor zvolilo víc lidí?

To si myslíš, že by se měli najmenovat někde v restauraci?

Řehoř – Vy chcete regulérní volby. Metoda je technická věc. Jsem pro myšlenku, ale musíme vymyslet mechanismus.

 

Kotoučová – mohli bychom už hlasovat?

 

Návrh usnesení:

ZM schvaluje zřízení osadního výboru v obci Rymaně.

 

Usnesení č. 9/20/2017

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Zdržel se

Zdržel se

-

Proti

Zdržela se

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Proti

Proti

Proti

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Proti

Pro

Pro

Pro

PRO 6             PROTI 5                     ZDRŽELI SE 3

 

Osadní výbor nebude zřízen.

 

 

Návrh, aby ZM někoho pověřilo přípravou metodiky pro vznik osadních výborů.

Jeřábek – to je určitě na ministerstvu vnitra a nemusíme vytvářet svojí metodiku.

Starosta – zkusme použít něco z větších obcí –

Davis – ZM může určit způsob – ZM jmenuje OV - pokud bude zvolen volbami.

Páterová – chce osadní výbor, ale také chce, aby tam byl průřez celou obcí.

Starosta - snažil jsem se vytvořit prostor k dalšímu jednání, ale vy jste to úplně zavřela.

Davis – jak jste to chtěl vyřešit, když jste teď zamítli zřízení OV?

Navrhl jsem nějaký mechanizmus voleb.

Řehoř – měla by být vyjádřena jasná vůle – ano OV, ano OV za určitých podmínek.

Davis – my jsme měli na minulém zasedání bod OV Rymaně – odložili jsme to na září, a teď se to zamítlo a vy říkáte, že se o tom můžeme bavit dál – já tomu nerozumím?

Starosta – může se o tom jednat dál. Pokud se o tom bude chtít někdo bavit, budu rád.

Slavíková – Mně přijde, že vázání volby členů OV na jakékoli jiné volby je proti občanské iniciativě. Členové osadního výboru nejdou do voleb, nejsou politici, jsou zástupci regionu a podle zákona by mohli vstupovat do nějakého politického rozhodnutí. Sami řekli, že chtějí obejít své sousedy, představit se, seznámit s OV. Na prvním setkání bylo 80lidí, což také není málo.

Páterová – Já bych chtěla, aby dům od domu obešli a všichni odvolili.

Slavíková – Nemyslím si, že by musela být 100% účast, aby lidé potvrdili jména do OV. Myslím si, že tlačení lidí kvůli OV do voleb není v souladu s tím, co může OV dle zákona o obcích. Z voleb vychází zastupitelé, politici.

Jeřábek – mám pocit, že nevyhovují ti vybraní lidé – volby jsou za tři týdny, může se to nějak spojit.

Starosta – to přece není možný, to nejsou politici, to nemá smysl, aby člen osadního výboru měl větší mandát než zastupitel. Jestliže to chceme vázat na volby, tak se dostáváme jinam.

Páterová – líbí se jí ten názor chodit dům od domu (pozn. myšleno v Rymani) a zeptat se lidí, koho chtějí.

Starosta - OV by měl reprezentovat tu obec – je rozdíl, když vy vyberete skupinu lidí, kteří do toho půjdou, ale já nevím, jestli další 80 procent lidí mají ten názor, že chtějí, aby je ti vybraní zastupovali.

 

Starosta je pro pracovní setkání, ke kterému to směřuje.

 

Davis navrhuje revokaci usnesení na zřízení osadních výborů v Rymani a ve Stříbrné Lhotě.

Kožíšek dává protinávrh – přál by si, aby o osadním výboru rozhodlo nové zastupitelstvo, aby to nepřipravovali teď pro nové zastupitelstvo, mělo by o tom rozhodnout nové ZM, které vzejde z nových voleb v příštím roce.

 

Grygar – jestli se má dobrovolná iniciativa omezovat nějakými kvótami, - tak ať se na všechno vykašlou.

Starosta – osadní výbor je instituce města a jde o to, aby měla svou váhu.

L. Kožíšek – je rok do voleb, osadní výbor nevidí jako instituci – tu vážnost tomu dá sama rada, která je ochotná jednat.

 

Jeřábek – může mi tady někdo vysvětlit, jaké pravomoci má osadní výbor?

Starosta – poradní.

Jeřábek – takže by to mělo být asi tak, když osadní výbor řekne - my bychom to viděli takhle
a takhle - a my to pak zvážíme. „Tak já to vnímám, že přinesou informace z lokality, jsou partnery, kteří mohou vstupovat do jednání“.

Je pro občanskou iniciativu – je to pomocný orgán.

Páterová – jsem ráda, že to zrovna říkáte vy, když se nevezme v potaz váš návrh nebo nápad, tak jste naštvanej.

 

Starosta – navrhuje se sejít na přespříští radě města k jednání na toto téma.

 

Další diskuse k tématu, která končí stažením návrhu zast. Davis na revokaci usnesení.
Zast. Kožíšek také stahuje protinávrh usnesení.

 

Další bod programu
6)         Žádost o doplnění zápisu ze ZM

Zastupitel Grygar předložil žádost na doplnění zápisu ze zasedání ZM ze dne 12.4.2017.

Jde o vložení několika řádek textu na stránkách 8 a 9.

Nikdo ze zastupitelů s tím nemá problém.


Usnesení č. 10/20/2017

 

ZM schvaluje doplnění zápisu jednání ZM ze dne 12.4. dle přiložené revize.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO 14                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

7) Rozpočtové opatření č. 2/2017
Rozpočtové opatření projednal finanční výbor a doporučil ho schválit.

Zastupitelé mají návrh RO prostudovaný.

Dotaz zast. Davis – zda se nevyčerpané finance z neprovedených akcí vrátí v příštím roce do stejných ORGů?

Duchoňová - Samozřejmě, teď probíhají některá řízení a akce se nemohou dělat a tudíž ani financovat.

Usnesení č. 11/20/2017

ZM schvaluje RO č. 2/2017.
 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         1 nepřítomen

 

 

8) Pojmenování ulice

ZM projednali návrh na pojmenování ulice – spojnici od ulice Na Oboře směrem k ulici Za Rybníky, jako pokračování ulice Káji Maříka.

Zastupitelé nemají námitky.

Usnesení č. 12/20/2017

ZM schvaluje pojmenování ulice č. parc . 2912, 1257/3 jako pokračování ulice „Káji Maříka“.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         1 nepřítomen

 


 

9) Majetkové záležitosti

9.1 Pozemky – GONURA PROPERTY s.r.o.

Společnost nabízí městu k odkupu pozemky.

Paní Landová - Návrh na odkup pozemků byl předložen již v březnovém zasedání zastupitelstva – bylo odloženo.

Rada města nákup nedoporučila.

Zastupitelé mají nyní již prostudováno, lze hlasovat

Usnesení č. 13/20/2017

ZM nesouhlasí s úplatným převodem pozemků v kat. území a obci Mníšek pod Brdy č. parc. 1607/2, 2003/1, 2003/4, 2003/5, 2014/6, 2030/3, 2117/3, 2839/2 a 2915/2 od společnosti GONURA PROPERTY s.r.o., Bucharova 1314/8, 158 00 Praha – Stodůlky.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO 14                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0        

 

20:36 odešla zast. Kotoučová (přítomno 13 zst.)

 

 

9.2 Koupě prodejny tabáku vč. veřejného WC

Starosta - Povedlo se dojednat odkup za 180 tis. - 130 tis za budovu a 50 tis. za vnitřní vybavení (znalecký posudek na 300 tis.) Dohodla se nižší cena.

Teď se řeší dokolaudování stavby. Pan Cihelka zkolaudovanou trafiku prodá městu.

Do konce roku se pronajme paní J. (která teď trafiku provozuje) a pak se vypíše nové výběrové řízení – soutěž. Paní J. tam chceme nechat kvůli převodu různých smluv, aby do konce roku byl provoz zachován a byl čas na vypsání soutěže. Zájemců je víc – chceme zachovat provoz trafiky a hlavně provoz WC, aby se nezavíralo tak brzo a provoz WC 7 dní v týdnu.

Starosta čte návrh usnesení:

ZM souhlasí s odkoupením prodejny tabáku vč. veřejného WC na pozemku p.č. 2889 v k.ú. Mníšek pod Brdy do majetku Města Mníšek pod Brdy za celkovou dohodnutou cenu 180.000,- Kč.
Podmínkou podpisu kupní smlouvy a zaplacení kupní ceny je platné kolaudační rozhodnutí na budovu včetně veřejného WC.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a P. C.
o nákupu prodejny tabáku vč. veřejného WC za dohodnutou kupní cenu 180.000,- Kč.

 

Dotaz Slavíková - a je v té ceně zahrnuto i to vybavení?

Starosta – je.

 

Hlasování o návrhu usnesení:

Usnesení č. 14/20/2017

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0        

 

Bod 9.3 projednán ve veřejné schůzi (viz nahoře).

 

10 – Kompostárna

Paní Šretrová tlumočila připomínku pana Ing. Píchy, že v nejbližší době by bylo možné opětovně požádat o dotaci na výstavbu kompostárny. Zastupitelstvo by mělo projednat, zda projekt obnoví a bude v něm pokračovat.

 

Řehoř – abychom si tady nenaschvalovali plno projektů, na které se ukáže, že na to nemáme.

 

Starosta – navrhuje projekt zaktualizovat a předložit na příštím zasedání zastupitelstva.

 

Duchoňová - v listopadu už jsou termíny a bude to muset chvátat, stavební povolení máme prodloužené.

Ten projekt je zajímavý z pohledu sběrného dvora, ulehčilo by to likvidaci odpadu, pro město by to přineslo spoustu výhod.

 

Davis – takže bude svoláno zvláštní zastupitelstvo v listopadu?

 

Starosta – je třeba udělat nějaký finanční upgrade.

 

Kožíšek – Nejprve bude nutné dokončit nákup pozemku, na kterém má kompostárna být.

 

Návrh usnesení č. 15/20/2017

ZM pověřuje RM přípravou aktualizace finančního plánu pro kompostárnu k projednání na zasedání zastupitelstva v listopadu.

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

-

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0        

 

 

Zasedání končí ve 20:45 hod.

 

Ověřovatelé:

 

Mgr. Šárka Slavíková Klímová                     

 

Ing. Eva Wollnerová                                    

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                 

starosta

 

 

Vyvěšeno: 17. 10. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět