Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 19 ze dne 28. 6.2017

usnesení č. 19 - anonymizované, ke stažení zde

zápis č. 19 - anonymizovaný ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 19 ze dne 28. 6.2017 - anonymizováno

 

Přítomni: Petr Digrin, Milan Kotouč, Markéta Nováková, Eva Wollnerová, Roman Procházka, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Magdalena Davis, Daniela Páterová, Hana Kotoučová, David Řehoř, Vlastimil Kožíšek, Šárka Slavíková Klímová,

 

Omluveni: Marie Šretrová, Eva Jarolímková,

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 18:15 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Pan starosta upozornil na materiály, které byly dodány dodatečně zastupitelům na stůl: pan Procházka donesl zprávu z KV, tento týden přišly i nějaké zápisy, zatím to nikdo neprojednával, pak je tam materiál od paní Šibřinové – Přehled finančních prostředků města včetně závazků – aktuální. Dále tam jsou návrhy usnesení a zpráva starosty o činnosti rady města a městského úřadu.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl pro ověření zápisu paní dr. Novákovou a pana Procházku a návrhovou komisi ve složení pan Kotouč a Kožíšek (v materiálech – původně byla plánována paní Kotoučová, ale ta zatím není přítomna). Zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Starosta omlouvá nepřítomné, z dnešního zasedání se omluvily paní Šretrová a Jarolímková.

(Kotoučová a Řehoř – přijdou později)

 

Hlasování o navrženém usnesení:

Usnesení č. 1/19/2017

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Romana Procházku a paní MUDr. Markétu Novákovou a návrhovou komisi ve složení pan Milan Kotouč, DiS. a pan Vlastimil Kožíšek.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽELI SE 0

 

Pan starosta předpokládá, že i při dnešním zasedání bude hlasování jmenovité, tak aby se jednání nezdržovalo, dá starosta hlasovat o návrhu:

ZM schvaluje jmenovité hlasování u všech bodů programu.

 

Hlasování:

PRO 8             PROTI 0         ZDRŽEL SE 3

(Hlasování bude jmenovité)

 

18:21 příchod zast. Kotoučové. (přítomno 12 zast.)

 

 

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu bude následovat

1) Veřejná schůze

2) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

3) Závěrečný účet města Mníšku pod Brdy za rok 2017 (paní Šibřinová doplňuje, že
    součástí toho je i schválení účetní závěrky)

4) Nová budova MÚ (což by měla být diskuse a rozhodnutí o způsobu, jakým se nový úřad
    pořídí)

5) Převedení pohledávek do podrozvahové evidence

6) Sloučení ZŠ a Školní jídelny

7) Majetkové záležitosti

8.1 Prodej pozemku č. parc. 274/24 k.ú. Rymaně
8.2 Prodej pozemku č. parc. 274/25 k.ú. Rymaně
8.3 Žádost o kompenzaci za umístění plynovodu na pozemku
8.4 Prodej pozemku č. parc. 1859/13 k.ú. Mníšek pod Brdy
8.5 Nabídka pozemků ke koupi
8.7 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 24.4.2013

9)  Rozpočtové opatření č. 1/2017 ( k tomu něco řekne paní Šibřinová, eventálně bude RO doplněno v závislosti na bodu 8.5, když bude rozhodnuto o koupi pozemků.

 

V den, kdy odcházely materiály zastupitelům, přišly další návrhy do programu, ty už nebyly zařazeny.

To je návrh dnešního programu tak, jak byl sestaven – následuje výzva k případnému doplnění programu.

 

Návrh na doplnění:

Zast. Davis – předkládá návrh na zařazení bodu Založení osadního výboru v Rymani

Starosta - Kam byste to chtěla zařadit?

Zast. Davis – Někam za veřejnou schůzi, aby nemuseli obyvatelé Rymaně, kteří jsou přítomni, čekat až na konec. Třeba až mezi bod 3 a 4.

Starosta – dává protinávrh – zařadit tento bod až na záříjové zasedání – poprázdninové – nejbližší následující po tomto.

 

Hlasování o protinávrhu:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

proti

proti

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

-

proti

proti

proti

 

PRO 7             PROTI 5         ZDRŽELI SE 0
(odložení na příští jednání nebylo schváleno)

 

 

 

Hlasování o původním návrhu zast. Davis – zařadit za bod 3:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

proti

proti

proti

proti

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

proti

proti

proti

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

-

pro

pro

pro

 

PRO 5             PROTI 7                     ZDRŽELI SE 0

(doplnění programu nebylo schváleno)

 

Zast. Davis za občany – tak to předneseme příště.

Starosta – neprošlo ale ani jedno hlasování.

Davis – při prvním hlasování bylo PRO 7 hlasů.

Landová – to je málo, musí být nadpoloviční většina všech zastupitelů tj. 8.

 

Starosta – pravda je taková – chtěli jsme se o tom pobavit i na radě, ve středu jsme to (návrh na zřízení OV Rymaně) dostali na stůl.

Ochota projednat to je, ale ne na dnešním zasedání, kdybychom to věděli dřív, mohlo se to alespoň projednat na radě.

 

Přišel zast. Řehoř v 18:26 hod.

 


Opakované hlasování – zařadit bod Zřízení OV Rymaně na jednání ZM v září.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

Pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Zdržel se

-

pro

pro

pro

PRO 12                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 1

 

Zast. Procházka – navrhuje rozšíření programu o Zprávu kontrolního výboru – za bod 3)

Hlasování

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

Pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

pro

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Další žádost o rozšíření programu – zast. Grygar – žádost o doplnění zápisu z minulého zasedání ZM.

Starosta – Máte k tomu vyjádření ověřovatelů? – musí oba souhlasit.

Grygar – ne, ale jde asi o ¾ A4.

Starosta – nechcete to taky nechat napříště?

Grygar – podle jednacího řádu by to mělo být dnes tj. na následujícím zasedání.

Starosta – nikdo z nás to nečetl.

Návrh na hlasování – bod - jednání o úpravě zápisu ze zasedání ZM dne 12.4 bude na příštím zasedání ZM.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

proti

pro

PRO 12                      PROTI 1                     ZDRŽELI SE 0

 

O další doplnění programu žádá zast. Jeřábek

Budou to 4 body.

 

 • Rád by probral zprávu o pronájmu pozemku u Zadního rybníku.

  Žádá rozpravu o záměru. Ten projekt, jak to čtu z rady, neodpovídá územnímu plánu, ten projekt může město připravit o pozemek.

   

 • Zlepšení zápisů z veřejných zasedání zastupitelů.

  Při posledním zasedání byla diskuse, že ho starosta poškodil ve zpravodaji – porovnal si zápisy ze zasedání – je to úplně o něčem jiném. Zapisovatelky nestačí zapisovat, co kdo říká.

   

 • Další bod – aktuálně reaguje na včerejšek – vláda schválila novelizaci stavebního zákona, veškerá odpovědnost, bude spadat na zastupitele. Je třeba k tomu přijmout usnesení. Aby mohli zastupitelé dobře vykonávat práci, musí mít informace včas.

   

  (Pozn. 4. bod nebyl přednesen)

   

  Páterová – k prvnímu bodu – v téhle záležitosti ještě nedošlo k jednání se zástupci spolků a proto si myslí, že by se to mělo přeložit na září. Žádná nájemní smlouva není uzavřená. Schůzka se zájemci byla domluvena, ale nedošlo k ní.
  Starosta – nechme hlasovat – zařadit bodík, kam?

  Jeřábek – třeba na konec.

  Starosta – za rozpočtové opatření, využití pozemku za rybníkem.

   

  Hlasování:

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

proti

proti

proti

proti

-

 

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

proti

proti

proti

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

pro

PRO 6             PROTI 7         ZDRŽEL SE 0

(nebude zařazeno)

 

Návrh – zařadit bod o projednání využití pozemku za Zadním rybníkem na nejbližší zasedání, kdy budou známy nějaké informace.

Jeřábek - ale máte ty projekty – je to v rozporu s ÚP.

Nepřehledná debata.

 

Starosta – ještě modifikace návrhu – navrhuje bod zařadit na září, myslí si, že již v té době by mohly být dojednány alespoň elementární podmínky – to předložíme v září.

 

Návrh usnesení – Na záříjové zasedání ZM bude zařazen bod o pronájmu pozemku za Zadním rybníkem, budou-li informace.

Hlasování:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

pro

PRO 13                      PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

K druhému bodu o zlepšení zápisů z veřejného zasedání zastupitelů pan Jeřábek vysvětluje, že by ověřovatelé zápisu měli dopisovat za každý odstavec stopáž- – časy na videu, aby se občané lépe v nahrávce orientovali.

 

Nováková – mnoho občanů to asi nečte, pokud o to mají zájem, tak mohou přijít sem na zasedání, a jak vidíte, moc lidí tu není.

Davis – ten videozáznam se pořizuje právě pro ty, kteří tu nemohou být, třeba jsou v zaměstnání a všichni nechtějí poslouchat všechno.
Nováková - si zase myslí, že by mohli občané na zasedání přijít a třeba přednést svůj názor.
Grygar – uvedené časy tam pomůžou a není to vůbec špatný nápad.

 

Hlasování pro zařazení bodu o zlepšení zápisu ZM na konec programu.

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

proti

proti

proti

proti

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

proti

proti

proti

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

proti

-

pro

pro

pro

PRO 5             PROTI 8         ZDRŽEL SE 0

 

Žádost o zařazení bodu – zajištění materiálů pro zastupitele pro zajištění ochrany občanů v oblasti žádostí týkajících se stavebního zákona.

Aby zastupitelé mohli předcházet negativním dopadům na občany, kteří se nebudou moci bránit.

Starosta – Je to ta samá žádost, co jsme již jednou projednávali?

Jeřábek - Ne, tenkrát to bylo pro spolky, teď je to pro zastupitele, po změně zákona, který včera schválili.

 

Diskuse, od kdy bude zákon v platnosti.

Starosta – práva občanů – účastníků řízení – zákon nijakým způsobem neomezuje, omezuje práva některých spolků v některých řízeních.

 

Davis – opravuje starostu – zákon omezuje spolky, ty byly pro občany, kteří se dříve nemohli odvolat, a proto se sdružovali do spolků a teď už to právo prostřednictvím spolků mít nebudou.

 

Starosta – v každém případě – SÚ může vždy zahrnout širší okruh účastníků, v novele šlo o to vyeliminovat spolky, které nemají s tím kterým územím žádnou spojitost.

 

Jeřábek - já chci, abychom ty lidi mohli včas informovat, že se jich může něco dotknout.

Přesto pan Jeřábek žádost o zařazení bodu stahuje.


Wollnerová – navrhuje přizvat na jednání zastupitelů paní Minaříkovou, ta bude mít změnu zákona v malíku.
Do programu ještě navrhuje, že ke zprávě kontrolního výboru by měla být doplněna zpráva z FV.

 

Hlasování za zařazení bodu – Zpráva FV

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

pro

PRO 13                      PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Žádné další požadavky na úpravu programu nejsou.

Hlasování o celém upraveném programu jednání ZM tj. Usnesení č. 2/19/2017

ZM schvaluje upravený program zasedání ZM.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

pro

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

2) Veřejná schůze – 30 min od 16:56

 

Paní Jeřábková – doplňuje jednu věc - jeden bod a nechce k tomu odpověď starosty.

Co bude dělat zastupitelstvo s tím, že nejsou správně vyvěšované dokumenty na úřední desce, – starosta změnil datum vyvěšení veřejné zakázky, došlo k antedatovanému vyvěšení veřejné zakázky.

 

Starosta – neznáte důvody, proč se to tak dalo, dostanete ode mě písemnou odpověď, od koho jiného byste ji mohla dostat, když jsem to vyvěšoval sám.

Nařkla jste mě, je to lež, odpovím vám jako normální slušný člověk. Kdybyste se zeptala, nemusela jste dnes roznášet letáky po Mníšku.

Nerozumíte tomu, jak se to aplikuje, jsem ochoten vám to vysvětlit, ale nenechám se tady zostuzovat, lžete v tom, ale nelžete úmyslně.

 

Jeřábková – já to prokážu, a podá to a prokáže to někdo jiný.

 

Kotouč – pokud máte dojem, že byl spáchán trestný čin, váš manžel je zastupitel a má povinnost to oznámit.

 

Starosta – dostatečně se obhájil a nemá, co by k tomu řekl.

 

Řehoř – vy jste podala určitou formu žaloby, zajímá ho odpověď, teď nebude dělat nic, počká si na odpověď na vyřčené nařčení – odpověď starosty – existuje právo na obhajobu a do té doby je to pro něj tvrzení – které může být lež.

Nějaké materiály k tomu dostali mailem včera večer.

Kotoučová se k tomu nebude vyjadřovat, ráda by počkala, až se to vysvětlí, aby to bylo jasné.

Starosta - co je psáno, to je dáno, klidně to i zveřejní a klidně nechá natisknout 1500 letáků. (Neví, jestli tímto způsobem bude vyjadřovat, pokud to neprostuduje).

Davis – zajímalo by jí reakce starosty – pokud říká, že to není pravda, „tak vysvětlete, proč to není pravda“.

 

Jeřábek – musí odpovědět, byl vyzván, aby podal trestní oznámení – bohužel musí – dohnali ho k tomu.

 

Starosta – nechtějte po mě teď odpověď. Když někdo pošle e-mail, ani jsem ho pořádně nečetl, rozmnoží ho a pošle do celého města – nedá prostor druhé straně, aby to vysvětlil, to je chyba.

 

Kotoučová – kolik zastupitelů to mělo od včerejška čas studovat?

Jeden

Pokud se bavíme o materiálu, do kterého se nikdo nestačil ani podívat.

Nečetli jsme to, nestudovali, až se k tomu vyjádří FV a starosta, tak se budeme o tom bavit.

 

Starosta – k paní Jeřábkové - Když budu mít pravdu, omluvíte se mi?

Jeřábková - Ano omluvím.

Starosta – A kdo bude arbitr?

Jeřábková - Zřejmě policie.

 

Řehoř - ekvivalentní reakce na žalobu je písemnou formou.

Páterová - nechá si to vysvětlit od starosty a odborníka na veřejné zakázky.

Jeřábek - obhajujeme se, že jsme dostali materiál pozdě – je to falešný argument - zastupitelé taky dostávají materiály pozdě např. zprávu o činnost rady města a MÚ.

 

Konec na toto téma.

 

Pan Jeřábek – poděkování – to patří do veřejné schůze

Starosta – ??? „nemusím o všem vědět“.

Jeřábek – (s květinou) chci poděkovat paní Pechouškové, která výrazně pomohla v problematice s Kovohutěmi, pomáhala řešit problém skládky za kovohutěmi, věnovala se ovzduší - kotelna na spalování odpadu.

My nejsme zvyklí lidem děkovat, paní Pechoušková si to zaslouží, bohužel se dnes nemohla dostavit, ale zítra jí to předáme.

 

Konec veřejné schůze.

 

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

 

Vítám všechny na předprázdninovém zasedání ZM. Rada města od posledního zasedání, které proběhlo 12.4.2016 zasedla celkem šestkrát.

Kromě běžné agendy v rámci stavebních a dalších řízení projednala RM i agendu, která souvisí s dnešním projednávaným programem. RM se soustředila na novou investiční akci města, kterou je stavba městského úřadu.  Rozhodla o přípravě rekonstrukce přístavku bývalého penzionu Kožíšek na Rymaňskou mateřskou školku. Rozhodla o způsobu a organizaci přerozdělení prostředků v rámci nultého kola participativního rozpočtu, schválila změny na stavbě chodníků v ulici Dobříšská a Lhotecká, předláždění stávajících přechodů v ulici Skalecká bílou kostkou, zřízení nové kanceláře v budově MÚ, úpravu stávající herny v kontejnerech na kmenovou třídu a vybudováním nového příjezdu ke škole z ulice Komenského.

Rada města rozhodla o dopracování podkladů pro tvorbu strategického plánu města a vybrala dodavatele na stavbu ATS stanice na Kvíkalce. Souhlasila s vybudováním nové vjezdové brány na starém hřbitově a branky na novém.

Z iniciativy města proběhlo jednání mezi městem Mníšek pod Brdy a společností Kovohutě holding DT o možnostech vzájemné spolupráce při přípravě projektu a následné realizaci sanace skládky Halda. Další jednání budou pokračovat, zastupitelstvo bude průběžně informováno.

Plnění úkolů vyplývající ze zasedání ZM

 • zajištění finančního auditu města: proběhla veřejná soutěž na dodavatele těchto služeb, kterou RM z důvodů obdržení pouze jedné nabídky zrušila. V současné době se ve spolupráci s kontrolním výborem připravuje upravené zadání. Připomínky k upravenému zadání jsme obdrželi předevčírem. Zadání bude upraveno a projednáno na dalším jednání RM. 

Projekty:

Stavba chodníků - byl dokončen úsek 750 m na ulici Lhotecká a začátkem května byla zahájena stavba v úseku ulice Dobříšská. Termín dokončení celé stavby je stanoven na posledního srpna. Situace v Dobříšské ulici je složitější především při realizaci odvodnění (stávající propustky) a při překládce optických kabelů.

ATS Stanice - pro realizaci ATS stanice na Kvíkalce byl vybrán dodavatel (1.SčV)  a nyní se projednávají potřebná povolení. Zahájení realizace se předpokládá na podzim.

Pavilon – v současné době město projednává stavební povolení. Byla opětovně namítána podjatost stavebního úřadu v Jílovém, který celé stavební řízení vede. V tuto chvíli námitku na podjatost řeší krajský úřad.

Projekt pavilonu je ze strany města kompletně připraven a čekáme pouze na vydání stavebního povolení. Vzhledem k tomu, že při vydávání stavebního povolení očekáváme další odvolávání a byrokratizující průtahy, město připravuje i řešení pro uspokojení požadavku na příjem žáků z Mníšku pro školní rok 2018/2019. Řešení bude prezentováno na příštím zasedání ZM.

Dotace:

 • Město Mníšek pod Brdy připravuje žádost o dotaci na obnovu malé vodní nádrže v Rymaních
 • Město získalo dvě dotace z fondů STK, konkrétně na financování opravy skaleckých kapliček a dofinancování rekonstrukce mníšecké požární zbrojnice.

 

Vzhledem k tomu, že v průběhu několika posledních měsíců došlo k událostem, o kterých by měli být zastupitelé informování, rozhodl jsem se využít této příležitosti a veřejně je sdělit.

Že projekt pavilonu má velmi silnou veřejnou podporu, je obecně známý fakt. Že existuje velmi malá skupina občanů, kteří s výstavbou nesouhlasí a využívají všechny možné i nemožné zákonné prostředky, aby stavbu zbrzdili, je také obecně známo. Situace však zašla ještě dále.

Začátkem ledna 2017, byla podepsána smlouva o dílo s vítězem veřejné soutěže a dodavatelem stavby pavilonu, firmou PKS. Následně, po podpisu této smlouvy o dílo, bylo podáno trestní oznámení a došlo k bezprecedentní snaze anonymním způsobem ovlivňovat všechny neúspěšné soutěžící. Naše město situaci řešilo tak, že celou věc předalo Policii ČR.
(Starosta ukazuje anonymní dopisy, které městu předaly firmy, které byly kontakt, aby zpochybnily soutěž).

Další důležitou informací je, že značná část trestních oznámení, která byla na město Mníšek pod Brdy, případně další osoby podána, byla po důkladném vyšetřování odložena.

Jde o vyšetřování podaných trestních oznámení ve věci "nákupu laviček", "platby za školení městského úřadu", "nákupy kancelářských potřeb", "nákupy kontejnerů na bioodpad", "provádění revizí", "prořezy místních komunikací", umístění pamětní desky na budovu MÚ", "uložení zeminy v roce 2014", "prověřování vybraných zakázek města", "poskytování prostor pro PČR v MKS", "přijímáním dětí do MŠ 9. května", "obvinění z křivé výpovědi pracovníků MÚ", " stavby kontejnerových tříd", "stavby kanalizace před školu" a "tvrdé perzekuce oponentů radnice".

Na závěr tohoto sdělení bych si dovolil citovat závěr z protokolu o vyšetřování. Domnívám se, že ho lze v současné době zobecnit.

"Policejní orgán na základě shora uvedených skutečností má za prokázané, že podatelé svá tvrzení neopírají o objektivně existující realitu, respektive pravdivá tvrzení podávají zkreslujícím z kontextu vytrhujícím způsobem a jejich podání obsahují hodnotící soudy vyjadřující jejich subjektivní názor".

"Podatelé se snaží své hodnotící závěry daných skutečností převést do roviny trestní a docílit jejich kriminalizace".

 

Dotaz paní Jeřábková – za jaké období to jde a kdo to podal?

Starosta – je to souhrnné vyjádření bez uvedení podatelů.

Máme právo jít do spisu, ale my jsme to neudělali.

 

Jeřábek – přeložka – pokládání drenážní trubky – to v původním projektu nebylo.

Přeložka veřejného osvětlení – u stavby chodníků, - tak to tam nebylo.

Starosta - Zjednodušeně – dotace byla na stavbu chodníku a ne na stavbu VO a počítalo se, že současně s tím bude realizována i ta výměna VO a další víceprací – ten rozsah by vám musela říct Pavla (pozn. vedoucí OSMI).

 

Jeřábek - V jakém stavu je komunitní centrum? Mám zprávu z 10.6., že žádost nebyla doporučena k podpoře.

Starosta – může to tak být – nemáme zatím zprávu. Kraj – dotace na pavilon – ne pro letošní rok.

 

Jeřábek - I ty lidi, kteří vystupují proti pavilonu, nejsou proti pavilonu jako takovému, ale nespokojenost lidí je od doby, když se to prvně prezentovalo.

Lidi nesouhlasí s určitou částí pavilonu a snaží se ochránit svoje zájmy.

Je to vidět například v participativním rozpočtu, -  jasně vítězí projekt proti hluku.

 

Starosta – nemluvím o lidech, kteří jsou platnými účastníky, já jsem v tomto hovořil o lidech, kterých se to vůbec netýká a já tu skupinu neznám a víc se do toho nechci zamotávat.

 

Jeřábek – neexistuje žádná alternativa projednávání a ty lidi toho využívají, že je to jediná možnost, jak vystoupit proti předražené stavbě.

 

Starosta – vy ty důvody střídáte – jednou je to hluk pak zase předražení – máme různé názory, pojďme dál.

 

Pan Olšák – dokážete nám říct, kdo psal těm firmám, protože my v tom nejedem.

Navara, my jsme se vždy podepsali.

 

Starosta – jsem vám ochoten vám to ukázat.

Diskuse, kdo to asi byl.

 

Usnesení č. 3/19/2017

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starosty o činnosti RM a MÚ


Hlasování:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

Zdržel se

pro

 

PRO    12        PROTI 0                     ZDRŽEL SE 1

 

Zpráva KV

Zastupitel Procházka čte zprávu, kterou předložil před zasedáním a o kterou byl rozšířen program.

Od začátku roku 2017 pracuje KV ve složení čtyř řadových členů a předsedy. KV pracuje na kontrolách, kterými byl pověřen zastupiteli města a to především kontrolou ukončených nebo probíhajících investičních akcí. Průběh kontrol je pravidelně konzultován mezi všemi členy KV na pravidelných jednáních, která se konají jednou za měsíc.

Z těchto jednání jsou vyhotoveny zápisy, ve kterých jsou zapsána průběžná zjištění a poznatky z kontrol, upozornění, doporučení, výzvy nebo návrhy pro vedení města a zastupitele. Rádi bychom, aby se těmto našim zápisům věnovala potřebná pozornost a nemuseli se v nich opakovaně objevovat žádosti na doplnění informací či výtky na nedostatečnou součinnost při kontrolách.

Pan Procházka ze zápisu citoval dlouhodobě nedořešené úkoly:

Dopracování softwarové aplikace ke kontrolám usnesení, odpověď Města ke kontrolnímu zápisu z akce Přestavba školy, KV opakovaně žádal o předložení podkladů ke všem zakázkám, které paní Ing. Karafiátová a kancelář STAR prováděla pro město, předložení podkladů k zakázkám – GRIDO, seznam připravovaných investičních záměrů a investic, oprav a údržeb vyšších než 100 tis., zastupitelstvo také nevydalo kontrolnímu výboru pověření na kontrolu hospodaření základní školy, školní jídelny a domova seniorů, o které KV žádal.

V současné době se KV zabývá urgováním úkolů a zpracováním plánu kontrol na základě zadání zastupitelů nebo podnětů obyvatel.

 

Závěr: - KV doporučuje zlepšit vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými složkami městského úřadu. Mezi tyto složky počítáme i jednotlivé výbory.

 

Řehoř – koment  – plán investic – mají všichni zastupitelé nasdílený.

Starosta – ano, ale je třeba ho aktualizovat.

Pověření, ke kontrolám ZŠ, ŠJ a DS, o které žádáte, je možné udělat rovnou teď.

 

Návrh usnesení: ZM pověřuje KV kontrolou – tak jak je to naformulováno v bodu 6 zprávy KV.

 

Tajemnice Landová – prosí kontrolní výbor také o svojí kritiku, když zadávají úkoly a požadují materiály, o kterých se píše v zápisech, tak se o nich úřad musí dozvědět a ne aby to bylo tak jako nyní, když jsme poslední dva zápisy dostali tento týden. A to nebudu opakovat, kdy byly schůze a kdy došly zápisy.

Už na minulém zasedání říkala, aby si pro materiály přišli a doteď si nikdo nepřišel – když je kritika, tak ať je jasno z obou stran.

 

Diskuse, co kdy

 

Hlasování o pověření kontrolního výboru ke kontrolám.

Návrh usnesení:

ZM pověřuje KV kontrolou hospodaření Základní školy (Komenského 420), Školní jídelny
a  Domova pro seniory na Skaleckém náměstí.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

--

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

 

pro

pro

pro

 

PRO 13                       PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

Návrh usnesení:

ZM bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru k 28.6.2017

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

pro

 

PRO 13                       PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Zpráva FV

Zprávu přednáší paní Wollnerová – omlouvá se, že zápis není v materiálech.

Na posledním výboru projednávali závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2016 a vyžádali si materiály z domova pro seniory – projednávali též hospodaření DS za rok 2016.

FV projednal návrh závěrečného účtu města za rok 2016 včetně příloh a závěrečné zprávy od vedoucí finančního odboru a zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření auditorem za rok 2016. FV přijal usnesení, kterým doporučuje ZM návrh závěrečného účtu za rok 2016 schválit a to bez výhrad.
Po projednání účetní závěrky za rok 2016 FV schválit účetní závěrku za rok 2016. FV chválí vypořádání účtu 042 – snížení účtu 042 – nedokončené investice oproti roku 2015.

FV doporučuje zařadit v nejbližší době i zbylé dokončené investice. FV hodnotí pozitivně také zvýšené výnosy z vlastní činnosti a snížené náklady.

K hospodaření DS – FV prostudoval rozvahu, výkaz zisku a ztrát, hlavní knihu za roky 2015 a 2016, smlouvu s firmou MTH Kolín a vyúčtování za teplo a nezjistil žádné pochybení.

 

FV doporučuje ZM zabývat se financováním DS, který je dlouhodobě podfinancovaný.

 

Návrh usnesení:

ZM bere na vědomí Zprávu Finančního výboru.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

pro

 

PRO 13                       PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

4) Závěrečný účet města Mníšku pod Brdy za rok 2017 

Slovo dostává vedoucí FO, paní Šibřinová:

Podklady máte už měsíc u sebe – ať zvedne ruku ten, kdo se přišel zeptat na cokoli, co by chtěl vysvětlit. Nevím, jestli všichni čekali, až paní Jeřábková zpracuje nějakou zprávu? – ne, tak je vše jasné.

 

Grygar – k úpravě fasády tělocvičny – starosta uváděl ve zpravodaji, že úprava fasády stála 38 tisíc, to nebyla pravda, platilo se ve skutečnosti něco jiného – 256 tis.

Starosta - To jsme u toho, kdybych věděl, že to není jasné, tak bych to s sebou vzal, já to mám samozřejmě zpracované, ve zpravodaji je to zjednodušené.

Celkové náklady byly cca 110 tis. Zásadním způsobem se neshoduji s paní Jeřábkovou.

Pokud to chcete vědět přesně, můžete přijít, ve stavařině jsem poměrně erudovanej. (smích paní Jeř.)

Grygar – já jen vycházím ze závěrečného účtu.

Diskuse –

Starosta – to má zpracované podrobně, dal si s tím práci – pošle to panu Grygarovi.

 

Jeřábek – Na jednu fakturu – firma vyúčtuje dvě akce – rozumím tomu dobře?

Starosta - Znova i vy - ten rozklad – pošlu

Ještě dotaz k závěrečnému účtu?

Pokud není dotaz, předpokládám, že bude schválen.

 

Jeřábková – víte, vy jste mi vytkli, že jste to dostali pozdě (připomínky k závěrečnému účtu), já to poslala v zákonné lhůta a projednány nebyly – jaký je rozdíl mezi mnou a KV a FV?
Vy si dáte svoji zprávu na stůl a já to pošlu tři dny předem, protože mi to čas nedovolí a vy mě za to perzekuujete, to je diskriminační.

 

Starosta – děkujeme za poučení, jak se má zastupitelstvo chovat.

Davis – dotaz – na Šibřinovou – opravnou položku ve výši 296 tis. – závazky za 2014,15 a 16 – proč je tam ta opravná položka?

Jeřábková – protože si někdo tři dny nevšimnul……… nezúčtování zápočtu pohledávek a závazků – Esmarin……..

Šibřinová – tak to vůbec není

Starosta – není to pohledávka ohledně parkoviště s Esmarinem – tam je smlouva.

– Diskuse.

 

Davis nemá problém, ale mělo by tam být upozornění na opravu

Šibřinová - Tomu se mohlo předejít, kdybyste přišli dřív.

Úkol - opravit v závěrečném účtu města položku ve výši 296 tis.

 

Starosta – jestli nejsou žádné další připomínky, tak můžeme hlasovat o návrhu usnesení

Usnesení č. 4/19/2017

Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Závěrečný účet Města Mníšku pod Brdy za rok 2016 a to bez výhrad.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

Pro

pro

pro

zdržel se

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

zdržel se

pro

PRO 11           PROTI 0         Zdrželi se 2

 

Usnesení č. 5/19/2017

Zastupitelstvo města schvaluje roční účetní závěrku Města Mníšek pod Brdy za rok 2016.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

Zdržel se

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

zdržela se

zdržel se

Zdržela se

 

 

PRO 9             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 4

 

Jeřábková – právě jste si schválili závěrečný účet a závěrku chybných zněním.

 

Diskuse o tom, zda bude usnesení ohledně schválení závěrečného účtu revokováno.

(v usnesení mělo zaznít, že zastupitelstvo uzavírá závěrečný účet „udělením souhlasu“).

 

 

 

Návrh textu na revokaci usnesení č. 4 v novém znění:

Zastupitelstvo města podle § 17 odst. 7 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů uzavírá závěrečný účet města udělením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

 

Davis podobně jako v předchozím případě, ráda by udělala několik poznámek do zápisu formou usnesení.

Žádá o přijetí doplňujících usnesení k usnesení č. 5/19/2017 (ke schválení účetní závěrky za rok 2016).

 

 

 • Zveřejňování auditu – udělat analýzu – identifikace, nedá se všude dobře dohledat identifikace dotací a faktur – nedá se to spárovat. Projekt vodovodů a kanalizací – chtěla by, aby vznikla rezerva, a aby se na webových stránkách zveřejňovaly smlouvy nad 50 tis.

  Jedná se o 5 bodů.

   

 1. ZM upozorňuje RM, že opětovně nebyla vyvěšena po dobu 15 dnů před projednáním závěrečného účtu za rok 2016 zpráva o výsledku přezkoumání zpracovaná auditorem.
  ZM proto ukládá RM, aby každoročně a bez prodlení zveřejňovala na webu města zprávu auditora o přezkoumání hospodaření města tak, jak to ukládá zákon.
 2. ZM ukládá FV, aby provedl analýzu stávajících pohledávek města, včetně revize procesu jejich vymáhání a vyřadil případné nedobytné pohledávky a zavedl systém ročních reportů o stavu pohledávek.
 3. ZM ukládá RM, aby zajistila identifikaci všech faktur (číslo zakázky ORG a/nebo identifikaci dotací) v účetním deníku tak, aby bylo možné jednotlivé faktury přiřadit k jednotlivým zakázkám/dotacím.
 4. ZM ukládá RM, aby na nejbližším zasedání předložila ZM kompletní Plán obnovy vodovodů a kanalizací.
 5. ZM ukládá RM, aby implementovala doporučení Ing. Tesaře ze září 2016 provést revizi účetního systému VERA.

   

  Starosta – chcete to odhlasovat anblok?

  Něco považuju za nesmysl – třeba smlouvy nad 50 tis, dokud nebude jasné, co se má zveřejňovat, a co ne – tím se uvádíme jen do problému. Už se to stalo a ve zlým se to vrátilo. Sama Praha pomalu od toho začíná ustupovat – je diametrální rozdíl mezi tím, co zveřejňovali před 2 roky.

  Davis – proč to Tesař doporučoval?

  Starosta – On se na to dívá z pohledu auditora a ne z pohledu právního, nejsem si jist, že by dnes zastával stejné stanovisko.

  Řehoř – chtěl by o tom vědět víc – pojďme to vyjmout (bod 5)

  Davis, ale ono to souvisí s těmi pohledávkami.

  Jeřábek – my máme právo porušovat zákon? – že ho nebudeme dodržovat? je nevhodný, tak ho nebudeme dodržovat?

  Davis – my to máme nad rámec zákona.

  Starosta – naše obec tu povinnost samozřejmě nemá. Pokud bychom to udělali o své vůli nad rámec, tak si spíš ublížíme. Buď to vše začerníme – to přinese jen práci a vypovídací hodnota bude nula, nebo to necháme vše a pak se dostaneme do problému.

  Slavíková – mohli bychom uveřejňovat klauzuli do smlouvy, že dodavatel prohlašuje, že mu zveřejnění nevadí.

  Starosta – to nejde, nelze se vzdát svých práv.

  Diskuse.

  Starosta s posledním bodem nesouhlasí bytostně.

   

   

  Hlasování o návrzích usnesení zast. Davis – pouze body 1 – 4.

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

pro

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Hlasování o revokovaném usnesení – odsouhlasení závěrečného účtu města za rok 2016.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

Zdržel se

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

Zdržel se

pro

PRO 11                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 2

 

5) Nová budova MÚ

Přítomni jsou zástupci Atelieru Kvadrant. Ateliér vypracoval návrh tří variant řešení.

Starosta – technický stav současného úřadu je v nedobrém stavu – rekonstrukci nelze provést za provozu. Volné pozemky na rozšíření tam nejsou. Přistoupilo se k variantě přesunout úřad jinam – řešit v centru města na místě stávající budovy Obora

Všechny 3 varianty jsou naceněné, všechny mají plusy a mínusy – zastupitelé mají rozhodnout, kterým směrem se vydat.

 

Pan Mudra – představuje – návrhy.

Varianta A – rekonstrukce stávající budovy (penzion Obora) a separovaná přístavba (nabízí možnost ve dvou etapách, přičemž 1. etapa by byla možná zrealizovat i za současného územního plánu.

Varianta A – téměř ihned rekonstruuje to, co tam stojí a až to půjde, tak se přistaví, co se nedostává. Vstup ze Skalecké, představuje půdorysy pater – sestaveno dle požadavků úřadu.

 

Varianta B – Společná výstavba rekonstrukce a dostavba stávající budovy (možnost zachování nosné konstrukce – sloupů, nutnost stavět až po vydání nového ÚP, nejvíce finančně náročná varianta)

Varianta C – Demolice a novostavba (nutnost stavět až po vydání nového ÚP, nejméně finančně náročná).

 

Staveniště – předpisy na dopravu klientů, zaměstnanců, i tam jsme nalezli řešení. Součástí by měla být kultivace, rozveselení té parcelace pod výstavbou – městský park s kulturními objekty – záleží na finančních možnostech a ochotě města.

 

Odhady nákladů – zatím není projekt, tak nelze přesně určit. Specializovaná firma bude muset zajistit likvidaci azbestu – odhadnuto v dolní hranici.

 

Dotaz občana – jak moc se mohou jednotlivé varianty řádově lišit finančně?

Vy se můžete divit, ale architekt se někdy ani nedoví, co kolik stálo.

Řehoř – asi záleží na standardu použitých materiálů.

Řehoř – dnes je to o tom, že nerozhodujeme, jak to bude vypadat, ale jakou variantu zvolit.

Procházka – k architektovi - jakou variantu byste doporučoval?

Vy jste to nepoznal? – my bychom chtěli, aby ten barák byl krásnej, a to stará budova neumožňuje.

Architekt samozřejmě hlasuje pro novostavbu.

Jeřábek - z pracovního sezení vyrozuměl, že ateliér měl zpracovat pouze varianty a na základě toho se rozhodne.  Taky se tam říkalo, že by se na to vypsala nějaká soutěž.

Starosta  - atelier Kvadrant připravil možnosti, jak to uchopit, zastupitelstvo vybere, a pak se vypíše soutěž na atelier a ten, kdo do toho bude chtít jít, bude muset dát obrázky návrhu – na základě toho se vybere vítěz (zjednodušeně) a na základě toho to vypracuje.

Kožíšek – musí tam být finanční strop – zadáním bude stavební program, pak jestli rekonstrukce nebo nová budova, lokalita a finanční limit.

Dotaz na časový horizont.

Odpověď – musíme sladit s dotačními možnostmi. Naším největším nepřítelem je čas, ale musí se zachovat všechny jmenované atributy. Nemůžeme to zatěžovat nějakou dlouhou soutěží, jinak by se nám tam úředníci nepřestěhovali ani za 5 let.

Starosta - Asi 1,5 roku do začátku realizace.

Slavíková – přiklání se k novému objektu – navrhuje do přízemí dětský koutek.

Jeřábek – měl by tam být i kulturní sál.

 

Starosta vysvětloval jednotlivá úskalí ve vztahu k získání dotací na jednotlivé varianty.

Davis – propočítali jednotlivé varianty, co do velikosti a pokud se bavíme, že tohle by měl být podklad pro architektonickou soutěž – měl by tam být i sál.

Architekt – ten tam je cca 80 metrů.

Davis – to je o úřadu, ale ona má na mysli, že by to mělo být o něčem jiném – po pracovní době.

Starosta – malých sálů je v Mníšku mraky, využitý jsou.

Davis – jaký?

Starosta – školní jídelna, Kája Mařík, Domov důchodců - stacionář, jídelna, tělocvična, pavilon (pokud to dopadne dobře).

Davis – pokud se bavíme o soutěži, tak by to tam být mělo – tady je historicky kulturní dům, tak by se na to mohlo navázat.

Diskuse Davis, Řehoř, Jeřábek

Jeřábek – tady na tom místě není problém s případným hlukem – nechcete jednat s lidmi. Postavili jste si hlavu.

Slavíková – pavilon je pro určitou část obyvatel stále daleko a tady je to blízko. Ten návrh nemusí zapadnout, není to tak od věci, bylo by dobré víc otevřít úřad pro veřejnost.

Krupka – jestliže je asi 1,5 roku do doby realizace to je šíleně krátká doba a nikdo z nás nemůže vědět, jestli pavilon bude. Ten záměr je geniální, tady je to otevřené všemu.

Nezapomeňte s novým záměrem na to, co bude s původní budovou úřadu.

 

Starosta – nekombinoval by úřad s jiným provozem – nebo by se přiklonil k názoru úředníků.

Ale budova bývalé měšťanky – tam by to mohlo vzniknout – malé městské kulturní centrum, cokoliv, zaměřil by pozornost tam. Pokud má něco vzniknout, tak pořádné kulturní centrum nebo nic – orientace na bývalou měšťanku nebo domov důchodců.

Vyskočil (OSMI) – primárně byste se měli zabývat tím, že lidé, kteří tam pracují (v současné budově MÚ), pracují v nedůstojných podmínkách.

Davis – stejně na tom byla škola

Starosta si nemyslí, že je to stejné.

Páterová - bavíme se o tom, jestli jednou za čas bude ZM nebo nějaká beseda (v novém objektu) na rozdíl od kvalitního kulturního sálu, který potřebuje zázemí, šatny, toalety atd.

Řehoř – nová budova by primárně měla sloužit lidem, kteří tam chodí něco vyřídit.

Diskuse, jak vypadá dnešní budova.

Jeřábek – bude v novém baráku obřadní síň?

Starosta – asi nebylo úplně dobře pochopeno, co jsme vám tady představili, ta budova musí plnit funkci úřadu - samostatnou a přenesenou působnost, ale zůstane stará budova a my si musíme říct, že obřadka zůstane ve staré nebo kde?, v novém objektu to zatím není plánováno.

Řehoř – bod č. 6 programu je o tom, abychom se rozhodli o cestě, jak to řešit.

Kožíšek – bylo by dobré, vstoupit do Sokola, apelovat na sokolovnu – to by bylo kulturní zařízení, mělo by se apelovat na Sokoly, pomoct jim a máte to všechno vyřízené. Tady by se to mělo využít na úřad a nevymýšlet k tomu další věci.

Konec diskuse.

Starosta navrhuje hlasovat pro variantu C.

 

Usnesení č. 6/17/2017

ZM bere na vědomí vypracovanou studii Variantních možností realizace sídla obce a souhlasí s variantou C.

ZM pověřuje RM realizací výběrového řízení na dodavatele návrhu dle vybrané varianty a jednotlivých projektů potřebných pro realizaci záměru.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

pro

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

Landová děkuje, že se opozice dala dohromady s ostatními.

Starosta – návrhy zadání pro soutěž budou rozeslány všem zastupitelům.

 

6)         Převedení pohledávek do podrozvahové evidence .

Jedná se o pohledávky za žáky, kteří vykonávali školní docházku v základní škole v Mníšku a neměli zde trvalé bydliště.

Dotazy na paní Šibřinovou nejsou.

Usnesení č. 7/19/2017

ZM souhlasí s vyřazením pohledávek – neinvestiční náklady na žáky ve výši 118.557,- Kč
do podrozvahové evidence.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

-

Pro

Pro

Pro

PRO    13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

7) Sloučení ZŠ a Školní jídelny

Přítomny jsou – ředitelka základní školy, ředitelka jídelny a další zástupkyně jídelny.

RM doporučuje sloučení obou organizací k 1.1.2018.

Řehoř - jednání, která probíhala, probíhala konstruktivně, je představa, jaké technické kroky jsou potřeba ke sloučení, jak by se to asi řešilo. Datum vyhovuje z různých důvodů.

Jeřábek – říkáš, máme představu – jsou zpracovány analýzy.

Má to ekonomický přínos?, zatíží to město?, jsou personální analýzy?. Je hezké si něco vymyslet, ale mělo by být něco na papíře a mělo by být řečeno, že se někde ušetří. Obdivuje paní ředitelku ZŠ, že si to vůbec na sebe bere.

Řehoř – musí se vést dvojí účetnictví, paní ředitelka připravila docela dobrý přehled efektů, které to přinese. Měli jsme i analýzu negativních věcí současného režimu.

 

Páterová – musíme říct, že to vůbec nepocházelo z ekonomických důvodů, bavili jsme se
o provozních záležitostech a komunikačních věcech. Ekonomika nebyla důvodem.

Starosta – Přestal být aktuální problém, řešit jestli sloučit nebo ne, protože v tuhle chvíli to nemá význam.

Měly být připraveny nějaké analýzy, ale pak k tomu nedošlo, protože postrádají smysl.

Šibřinová – řešilo se to už asi před 10 lety – po ekonomické stránce to řešil Ing. Kožíšek – výsledný ekonomický efekt je 0 o tom nemá cenu se bavit.

Grygar – teď nemá cenu se o tom bavit. Dotaz na obě ředitelky, zda jsou stejného názoru obě strany

Odpověď obou - Proto jsou tady – ano.

 

Další diskuse není nutná – hlasování o připraveném usnesení.

 

Usnesení  č. 8/19/2017

Zastupitelstvo města schvaluje sloučení příspěvkových organizací Města Mníšek po, d Brdy – Základní školy Mníšek pod Brdy, Okr. Praha-západ, Komenského 420 a Školní jídelny Mníšek pod Brdy, Komenského 420 a to od 1.1.2018.

Zastupitelstvo města pověřuje radu města zajištěním přípravy potřebných dokumentů a administrativních kroků ke sloučení výše jmenovaných příspěvkových organizací města.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

zdržel se

Zdržela se

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

 

pro

pro

PRO 11                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 2

 

 

8) Majetkové záležitosti

Starosta – body 8.1 a 8.2 lze projednat asi najednou – jedná se o prodej městských pozemků -  usnesení 9 a 10

8.1 Prodej pozemku č. parc. 274/24 k.ú. Rymaně

Usnesení č. 9/19/2017

ZM souhlasí s prodejem pozemku číslo parc. 274/24 – zahrada o výměře 943 m2, v k.ú. Rymaně zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 pro k.ú. Rymaně paní J. K.  za dohodnutou kupní cenu.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a J. K.,
o prodeji pozemku číslo parc. 274/24 v k.ú. Rymaně za dohodnutou kupní cenu.


8.2 Prodej pozemku č. parc. 274/25 k.ú. Rymaně

Usnesení č. 10/19/2017

ZM souhlasí s prodejem pozemku číslo parc. 274/25 – zahrada o výměře 926 m2, v k.ú. Rymaně zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 pro k.ú. Rymaně panu M. B. za dohodnutou kupní cenu.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a M. B.,
o prodeji pozemku číslo parc. 274/25 v k.ú. Rymaně za dohodnutou kupní cenu.

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Nepřítomen

-

Pro

Pro

Pro

PRO 12                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         1 nepřítomen

 


8.3 Žádost o kompenzaci za umístění plynovodu na pozemku.

Plynovod se nachází na soukromém pozemku a v jeho ochranném pásmu jsou vysázeny stromy – ty plynaři nařídili odstranit. Žádost o posunutí hranice pozemku a bezúplatný převod pozemku – svahu, na kterém má být nový plot.

Zastupitelé mají prostudováno.

Jeřábek návrh – pozemek nepřevádět a v rámci náhradní výsadby by město nechalo svah mezi amfiteátrem a ulicí osázet vhodnými dřevinami – je plno různých druhů keřů, které by tam mohly být např. tavolník a jiné. Ochranné pásmo lze vyřešit

Doporučuje osázení nechat udělat někoho, kdo to umí.

 

 

Usnesení č. 11/19/2017

ZM neschvaluje bezúplatný převod pozemku parc. č. 18/2 o výměře 105 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy jako kompenzaci za věcné břemeno plynovodu, který je umístěn v pozemku 22/1 v k.ú. Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje pracovníka OVV, aby v rámci náhradní výsadby na pozemku 18/2 při respektování ochranného pásma zajistil vysázení vhodných dřevin (keřů).

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

nepřítomen

-

pro

pro

pro

PRO 12                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         1 nepřítomen


8.4 Prodej pozemku č. parc. 1859/13 k.ú. Mníšek pod Brdy.

ČEZ Distribuce žádá o odprodej pozemku pod trafostanicí – výměra 11m2,
cena za metr 750,- Kč

Usnesení č. 12/19/2017

ZM souhlasí s prodejem pozemku číslo parc. 1859/13 o výměře 11 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj Praha – západ na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy firmě ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8 za celkovou kupní cenu 8.250,- Kč.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8 o prodeji pozemku číslo parc. 1859/13 o výměře 11 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou kupní cenu 8.250,- Kč.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

 

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

nepřítomen

-

pro

pro

pro

PRO 12                       PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0         1 nepřítomen

 

8.5 Nabídka pozemků ke koupi

Starosta - Jedná se o pozemky na starém sídlišti a pod komunikacemi, např. chodník - nechodník ve Skalecké ulici, pozemek za bytovkama vedle školky. Město o pozemky usilovalo dlouhou dobu, koupil je někdo jiný v dražbě. Ve chvíli kdy pozemky koupíme, dořešíme zastávku na starém sídlišti a vyřešíme problém s pozemky na starém sídlišti kromě jednoho.

Pokud koupi schválíme, tak musíme upravit rozpočtové opatření o převedení částky z rezervy rozpočtu, protože tenhle nákup nebyl rozpočtován.

 

 

 

Hlasování:

Usnesení č. 13/19/2017

ZM souhlasí s nabídkou pozemků ke koupi parc.č 1881, 222m2, LV 3434

1894/1, 1748m2, LV 3434,1894/2, 1131m2, LV 3434

2917/7, 40m2, LV 3626,9/7, 39m2, LV 3626

1011/33, 117m2, LV 3626,1246/8, 218m2, LV 3626

1246/9, 54m2, LV 3626,1258/3, 115m2, LV 3626

1895/1, 461m2, LV 3626,825/7, 280m2, LV 3439

795/2, 173m2, LV 3439,799/4, 298m2, LV 3439

777/10, 24m2, LV 3439 vše v k.ú. Mníšek pod Brdy do majetku města za celkovou kupní cenu 1.900.000,- Kč.

ZM schvaluje nákup pozemků za celkovou kupní cenu 1.900.000,- Kč.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Zdržela se

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Zdržel se

-

Pro

Pro

Pro

PRO 11                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 2

 

Páterová – chtěla říct, proč se zdržela hlasování – kdysi kupovali pozemek od pana B. a proto se zdržela.

Starosta – a teď jsme prozradili jméno prodávajícího.


8.6 Smlouva o postoupení práv a povinností z Plánovací smlouvy.

Starosta - Každý, kdo prodá pozemek a nemá dořešené závazky plynoucí z plánovací smlouvy, musí se s nimi vypořádat. Jedná se o převedení těchto nevypořádaných závazků na nového majitele.

Usnesení č. 14/19/2017

ZM vydává souhlas se Smlouvou o postoupení práv a povinností z Plánovací smlouvy ze dne 16.10.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 6. 2017 uzavřené dne 15.6.2017 mezi společností VALDEKO s.r.o. a Ing. M.Šandlem a společností LIGENA s.r.o..

ZM pověřuje starostu podpisem tohoto souhlasu.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

pro

pro

pro

pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

pro

pro

pro

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

pro

-

pro

pro

pro

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

8.7 Návrh dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 24.4.2013.

Starosta – dodatek se týká Billy – jedná se o vypořádání směny drobných pozemků za Billou.

Návrh usnesení:

Usnesení č. 15/19/2017

ZM schvaluje znění a uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní ze dne 24.4.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.3.2014 uzavřeného mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností EuroMart PR, s.r.o.

ZM pověřuje starostu podpisem tohoto dodatku č. 2.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

-

Pro

Pro

pro

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

9)  Rozpočtové opatření č. 1/2017

Starosta – má někdo případné dotazy?

Jeřábek – na stole v materiálech máme ještě důvodovou zprávu – dotace hasiči?

Starosta – to jsem říkal na začátku zasedání, jestli zbyde na konci čas, tak na to upozorním.

 

Šibřinová – upozorňuje ještě na úpravu, která v RO musí nastat z důvodu nových informací
a to v posledním řádku na „příměstský tábor“ bude příjem i výdej místo 26 tis - 32 tis.

A teď nově v reakci na schválené usnesení o nákupu pozemků ještě přibude tento nákup ve výši 1900 tis. z rezervy.

Usnesení č. 16/19/2017

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2017 s opravou položky příměstský tábor a doplněním položky nákup pozemků z rezervy města.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

-

Pro

Pro

Pro

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Starosta – žádá o již zmíněné poslední doplnění programu.

Jedná se o schválení spolufinancování rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Ministerstvo vnitra po nás chce znova usnesení.

Když jsme schvalovali rozpočet pro letošní rok, byla tam schválena částka na rekonstrukci hasičské zbrojnice. MV chce potvrdit spolufinancování k dotaci, vůli registraci akce.

Starosta je toho názoru, že je to usnesení nadbytečné, protože akce je již schválena v rozpočtu, ale ministerstvo to chce znova.

Nejprve se musí hlasovat o schválení zařazení bodu na program jednání.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

-

Pro

Pro

Pro

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Navržené usnesení: (17/19/2017)

Zastupitelstvo města souhlasí se zajištěním finančních prostředků na spolufinancování akce“ Rekonstrukce prostoru hasičské zbrojnice JSDH Mníšek pod Brdy“ z vlastních zdrojů – z rozpočtu Města Mníšek pod Brdy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

-

Pro

Pro

Pro

PRO 13                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

 

Starosta osobně pozval všechny na pouť a popřál hezké prázdniny.

 

 

Zasedání končí ve 22:30 hod.

 

Ověřovatelé:

 

MUDr. Markéta Nováková                          

Roman Procházka                                         

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.                     

starosta

Vyvěšeno: 20. 7. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět