Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 18 ze dne 12.4.2017

zápis ke stažení zde

doplnění zápisu - schváleno na jednání ZM č. 20 dne 2.10.2017

Doplnění zápisu níže v textu modrým písmem.

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 18 ze dne 12.4.2017

 

Přítomni: Petr Digrin, Milan Kotouč, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Magdalena Davis, Daniela Páterová, Marie Šretrová, David Řehoř, Vlastimil Kožíšek, Šárka Slavíková Klímová, Eva Jarolímková

Hana Kotoučová, Roman Procházka – pozdější příchod

 

Omluveni: Markéta Nováková, Eva Wollnerová

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D v 17:15 hodin za přítomnosti 11 zastupitelů.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin přivítal všechny na 18. zasedání, druhém v letošním roce. Upozornil na materiály, které mají zastupitelé předložené na stolech - návrhy usnesení, přehled finančních prostředků k aktuálnímu datu, zpráva starosty o činnosti RM a MÚ. Toto zasedání se koná hlavně proto, že se objevila možnost, jak pomoci starostům obcí Zahořany a Kytín v oblasti mateřských škol.

Pan Jeřábek poslal nějaké podněty k projednání, a protože to byly dotazy, tak jsou zapracovány ve zprávě o činnosti RM a MÚ.

 

V 17:17 se dostavila zast. Kotoučová (přítomno 12 zast.)

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

Předsedající navrhl pro ověření zápisu pana Řehoře a pana Grygara a návrhovou komisi ve složení paní Slavíková a Páterová. Zapisovatelkou navrhl předsedající paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení 1/18/2017

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu pana Davida Řehoře MBA a pana Ing. Pavla Grygara a návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Šárka Slavíková Klímová a paní Daniela Páterová.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 12                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

Starosta předpokládá, že se bude hlasovat opět jmenovitě, tak, aby se jednání nezdržovalo, dává hlasovat o návrhu:

ZM schvaluje jmenovité hlasování u všech bodů programu.

 

PRO 10                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 2

 

V 17:23 se dostavil zast. Řehoř (přítomno 13 zast.)

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

 1. Schválení programu
 2. Veřejná schůze
 3. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ
 4. Zpráva KV
 5. Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádových MŠ
 6. OZV o spádovosti mateřských škol v Mníšku pod Brdy
 7. Majetkové záležitosti
  7.1 Nabídka na koupi pozemku č.parc. 1965/108 v k.ú. Mníšek pod Brdy

  7.2 Žádost o kompenzaci za umístění plynovodu na pozemku

   

  Starosta klade důraz na to, že se bude naprosto striktně držet jednacího řádu – „jdeme domů v 6 hodin“.

   

   

  Dotaz starosty, zda má někdo k programu připomínky nebo něco k doplnění:

  Zast. Jeřábek - není připraven na to, aby šel domů v 6 hodin - to je zítra – pokud by to bylo dnes, tak to je v 18 hodin.

   

  Dále pan Jeřábek požaduje, aby se usnesli na tom, že RM neplní své povinnosti.

  Domnívá se, že je poslední chvíle na to, aby se jednalo o tom, co bude s rozšířením školy, z jeho zkušeností je situace kritická, realita může být kritická

  Potřebuje, aby se také něco řeklo o stavební uzávěře – hrozí žaloby.

  Dále by chtěl projednat redakční radu, proč netransparentně jedná s přispěvovateli.

  Na minulém zastupitelstvu se odhlasoval příspěvek na auto pro domov pro seniory – jsou kolem toho nějaké nejasnosti – žádá vysvětlení.

  Žádá projednávat komisi pro ÚP – stále nejsou zápisy.

   

  Zast. Šretrová – navrhuje, aby se to vše, o čem chce pan Jeřábek mluvit, projednalo na pracovní schůzce zastupitelstva, aby se dnes s těmito věcmi zastupitelstvo nezdržovalo, nebo se také může zorganizovat rozšířená rada.

   

  Jeřábek – odmítá neveřejné jednání, ale stahuje návrh na jednání o komisi pro územní plán.

  Kotoučová dvakrát urgovala pana Zápala o doplnění zápisů.

   

  Jeřábek – bod Pavilon – žádá projednat alternativní řešení, informace o tom, jaká je situace, v jakém stavu je současný projekt – termíny dokončení

  Starosta – je to ve zprávě o činnosti, přesto dává hlasovat o návrhu zařadit do jednání – Pavilon a alternativní návrhy jako bod 4.

   

  Hlasování:

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

proti

Proti

proti

-

proti

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

proti

-

proti

pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

zdržel se

zdržel se

pro

pro

pro

 

PRO 5             PROTI 6         ZDRŽEL SE 2

(nebude zařazeno)

Jeřábek - Domov pro seniory – dostal informaci – za to, že dalo město příspěvek na auto, tak bude město požadovat nějaké služby od domova – jaké jsou to služby, které má DS poskytovat?

 

Starosta – reakce – pane Jeřábku - schválilo ZM při poskytnutí příspěvku nějaké podmínky? – NE! , tak tam žádné nejsou.

Město se rozhodlo přispět na pořízení auta pro seniory 320 tis., žádná další podmínka není známá.

Jeřábek - Takto mu to stačí. Jdeme dál.

Stavební uzávěra – dostal informace ohledně lokality Štítek – výklenek toho pole, že už vydalo město nějaké souhlasy na přivedení el. energie, nějaké dělení atd. ty lidi do toho už investovali.

Chtěl by vědět, jak na tom ti lidé budou, město s nimi špatně komunikuje. Chtějí to dávat k soudu.

Starosta – kdo navrhl stavební uzávěru? Pokud vím, tak to bylo z podnětu komise pro ÚP.

Jeřábek – stavební uzávěra vznikla na základě informace vedoucí SÚ Minaříkové, která se účastnila jednání komise a informovala o tom, že je poptávka na nějakou zástavbu, část pro podnikatelské služby, část na veřejné,– týkalo se to zástavby v oblasti Uhra s tím, že na komisi se dohodlo, nejlepší řešení – stavební uzávěra. Pak se dvě nebo tři komise nic nedělo, tak jsem to jako otázku položil, proč se s tou stavební uzávěrou nic nedělá, protože pozemek u Uhra je hodně důležitý na to, aby tam nestála nějaká výrobna nábytku, a druhý je pozemek v Lipkách vedle lipové aleje.

Potom se k tomu přidala Lhotka u statku, pozemky nad nádražím, Štítek, pozemky Vilimovský, až ke Strakonické, což je velmi důležité, aby se to neroztříštilo na stavby.

Bylo řečeno, že tam, kde jsou zahájena řízení, kde už do toho lidi vložili peníze, kde jsou půjčky, tak se do toho ty pozemky do stavební uzávěry nezahrnou.

Tak to vnímal on, možná něco vnímal špatně. Není si vědom, že by byli informovaní, že tam město dalo elektriku, že tam bylo dělení pozemků, že už jsou v tom vložené nějaké peníze lidí. Chce, aby to zaznělo, aby to bylo zapsané, aby si to lidi mohli ověřit. Stavební uzávěra platí do konce stávajícího územního plánu, při veřejném projednávání budou lidi moct své námitky nebo návrhy uplatnit.

Starosta – co chcete projednávat, když všechno víte?

Řehoř - co má být vlastně předmětem toho bodu program?

Jeřábek - proč jsme nedostali tu informaci, že už na těchto pozemcích byly městem schváleny práce na přípravu k zástavbě, že tam bude přivedená elektrika, že tam je souhlas s dělením pozemků, že do toho už lidi investovali?

Šretrová – už za paní Hrabcové - bylo rozhodnutí na dělení pozemků a ne na umístění staveb.

Starosta – až stavební uzávěra padne – tak se to dodělá, pokud to nový ÚP dovolí.

Do toho jsme šli, že bude všechno zablokované do doby nového územního plánu.

Šretrová, proč si to nenecháš Pavle vysvětlit na komisi?

Jeřábek – já jsem se tam na to ptal, komise se naposledy sešla v lednu, a kolikátý máme měsíc? A neděje se nic.

Starosta – teď zpracovává zpracovatel návrh ÚP.

Jeřábek - chtěl, aby to slyšeli lidi.

Vysvětlilo se to – návrh na zařazení bodu stahuje.

 

Návrh na zařazení bodu - Oprava silnic v Mníšku - není pravda, když jsou jiní vlastníci pozemků, že to nemůže město opravovat.

Šretrová – domluvte si pro vysvětlení schůzku s paní Duchoňovou.

Hlasování - kdo je pro zařazení bodu:

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

proti

Proti

proti

-

proti

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

proti

-

zdržela se

zdržel se

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

zdržel se

zdržela se

pro

pro

zdržela se

 

PRO 3               PROTI 5                     ZDRŽELI SE 5

(nebude zařazeno)

 

Hlasování o navrženém programu

Usnesení č. 2/18/2017

Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání v původním návrhu.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

-

Pro

 

 

 

 

 

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

-

Pro

Pro

Pro

 

 

 

 

 

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO      13        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Šretrová – rozhodnutí ve štítku bylo přezkoumáno KÚ – a bylo schváleno.

 

Pan starosta chce přednášet svou zprávu o činnosti RM a MÚ, protože v ní komentuje různé dotazy, které byly vzneseny před zastupitelstvem.

 

Zast. Davis - nesouhlasí – teď má následovat Veřejná schůze a právě byl schválen program.

Jestli má pan starosta teď číst zprávu, tak se musí hlasovat o změně programu.

 

Hlasování o souhlasu s přehozením bodů 2) a 3) – nejprve bude přednesena Zpráva o činnosti RM a MÚ a následovat bude Veřejná schůze:

 

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

-

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

-

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO 13             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

 

Vítám všechny na druhém zasedání ZM v letošním roce. Rada města od posledního zasedání, které proběhlo 1.3.2017 zasedla celkem třikrát.

Kromě běžné agendy v rámci stavebních a dalších řízení projednala RM i agendu, která souvisí s připravovanými investičními akcemi města pro letošní rok a projednala veškeré materiály, které obsahuje dnešní jednání ZM.

 

Projekty:

Pavilon – byl vybrán dodavatel služeb projektového managementu a bylo zahájeno sloučené stavební a územní řízení pověřeným úřadem v Jílovém. Byla vydána povolení přeložek pod pavilonem.  V průběhu května budou zahájeny stavební práce na jednotlivých přeložkách, hlavní stavba by měla být zahájena v letních měsících, až po vydání stavebního povolení, pravděpodobně na začátku prázdnin – už je to jen o lhůtách.

 

Stavba chodníků - dokončuje se výstavba chodníku podél ulice Lhotecká. V květnu bude zahájena stavba v ulici Dobříšská a po dořešení stavebních úprav na chodnících v ulici Lhotecká a Skalecká, stavba dokončí i práce tady – úpravy chodníků a parkovacích míst

 

Tělocvična - tělocvična byla uvedena do trvalého provozu.

 

Oplocení areálu hřiště - je dokončeno. Ještě chybí zavírání brány do jídelny. Ta by se měla zavírat automaticky.

 

Oprava děr a vpustí po zimě – probíhá – dnes Komenského, středisko a příští týden Lhotecká.

 

Výstavba doskočiště - byla vybrána firma Linhart s.r.o. – těsně před nástupem.

 

Dotace:

 • Byla podána žádost na financování komunitní části pavilonu v rámci IROP 2 (výzva 38,39). Proběhlo doplňování (vše, co chtěli doplnit, se doplnilo) a probíhá hodnocení. Proces ještě nebyl ukončen.
 • ZŠ Komenského 420 ve spolupráci s městem podala žádost o poskytnutí dotace na část vybavení odborných učeben v souladu s plánem financování nového školního pavilonu. To říkal už na minulém zasedání, ještě není rozhodnuto.
 • ZŠ Komenského 420 ve spolupráci s městem připravuje žádost o poskytnutí dotace na druhou část vybavení učeben.
 • Město Mníšek pod Brdy připravuje žádost o dotaci na obnovu malé vodní nádrže (požární nádrže) v Rymani.
 • Město připravuje žádosti do fondů STK, které by měly být otevřeny 18. 4. 2017

 

Dotazy:

 1. Na webu města (www.zpravyzmnisku.cz) je uvedena informace, že Policie ČR odložila šetření o „nebezpečné tělocvičně“, ale ve sdělení PČR ve kterém odpovídá na dotaz občanovi Mníšku, jak probíhá šetření „tělocvičny“ je uvedeno, že PČR věc postoupila Stavebnímu úřadu Mníšek pod Brdy k dalšímu šetření.  Z toho nevyplývá, že PČR šetření odložila, ale jen podstoupila. Logicky - že PČR se k věci může kdykoliv vrátit. Která pravda je pravdivá?

Odpověď: vzhledem k tomu, že nejde o odpověď PČR na dotaz občana Mníšku pod Brdy, jak je mylně uváděno, ale o vyrozumění  PČR o výsledku šetření trestního oznámení, podané panem Milanem Olšákem ve věci jeho podezření, že stavba tělocvičny není bezpečná a protože PČR při šetření neshledala žádné důvody, které by podezření potvrdily, bylo šetření zastaveno a odloženo. Věc pak byla postoupena stavebnímu úřadu, jako podklad pro správní řízení.  Z tohoto logicky vyplývá, že informace ve vyrozumění i na webu města jsou pravdivé. Proběhly oba úkony. Odložili a postoupili stavebnímu úřadu k dalšímu řízení.

 

 1. Začátkem dubna 2017 Policie ČR měla k dispozici minimálně pracovní verzi posudku firmy RECOC, o stavu tělocvičny. Tato pracovní verze tehdy byla ve stavu, že nebyla podepsána ani opatřena příslušným razítkem. Ptám se, kdy bude městem zveřejněna oficiální verze tohoto posudku?

Odpověď: Závěry tohoto posudku i závěry celého posouzení a zhodnocení stavby tělocvičny budou zveřejněny po dokončení všech jeho součástí. Předpokládáme, že to bude koncem dubna nebo začátkem května. Budeme zveřejňovat závěry – ne zprávy to mohou mít třeba 180 stran.

 

 1. K 31. 3. 2017 skončil zkušební provoz tělocvičny. Podle neoficiálních informací ke dni 8. 4. 2017, údajně je již nová tělocvična zkolaudována. Pokud kolaudace proběhla, můžeme jako zastupitelé dostat protokol o kolaudaci a může být tento materiál zveřejněn na webu města, aby veřejnost byla o stavu věci řádně informována?

Odpověď: Ano. Tělocvična byla zkolaudována 31. 3. 2017. Od 10. 4. 2017 je kolaudační souhlas zveřejněn na internetu. Můžete si ho rozklikat na webu.

 

 1. Na veřejnost pronikla informace, že dle jednoho posudku statiky, konstrukce střechy nové tělocvičny neodpovídá příslušné České státní normě.
  1. Byl v dokumentaci stavby na tuto ČSN normu uveden odkaz?
  2. Přestože střecha neodpovídá ČSN, je stavba natolik bezpečná, že nedojde při souběhu mimořádných klimatických podmínek (velké množství mokrého sněhu, silné proudění vzduchu apod.) k destrukci stavby, či některých jejich částí?
  3. Pokud by někdy k takové události došlo, odpovědnost ponese kdo?
  4. Provoz tělocvičny a tím i škody, které by mohly vzniknou na majetku či zdraví, je v gesci ZŠ 420, a nebo Města Mníšek pod Brdy?

Odpovědi:

add a) ano, byl uveden odkaz na normy související s vyhláškou 268/2009

add b) město Mníšek pod Brdy čerpá z předběžných závěrů všech součástí posudku a dle vyjádření jednotlivých zpracovatelů je stavba dostatečně odolná, aby odolala reálným mimořádným klimatickým vlivům, které jsou možné pro naši zeměpisnou lokalitu a typ stavby (ocelová oblá hala při zatížení sněhem o výšce cca 1m). Na jednotlivých posouzeních do dnešního dne pracovalo a pracuje pět hlavních statiků. Finální zhodnocení však není doposud k dispozici.  Statici nemají vždy jednotný názor. Předpokládáme, že mezní limity zatížení sněhem budou zapracovány i do provozního řádu tělocvičny.

add c) v případě, že by se vada týkala konstrukce, tak autor návrhu řešení, tedy v případě obloukové haly autor návrhu technologického celku konstrukčního řešení a institut, který technologický celek autorizoval a certifikoval pro použití v EU.

add d) za stavbu odpovídá Město, je v jeho vlastnictví. Za provoz stavby ZŠ Komeského 420. Stavba je řádně pojištěna.

 

 

Pan Jeřábek -  k hodnocení projektu komunitní centrum – nerozumí tomu, dle informací z IROPu na centru odboru reg. rozvoje, je tam uvedeno , že žádost byla zaregistrována 27.3.2017.

 

Starosta - To není možné to je nesmysl, to by tam ani nešlo zadat.

 

Jeřábek - Další poznámka - U lipové aleje, jak se dělaly chodníky, je to tam zúžené, nevejdou se tam dva autobusy, někteří lidé se tam bojí vjet i autem.

A ještě k pavilonu – píšete – bylo zahájeno sloučené stavební povolení v Jílovém, - nikde jsme to na úřední desce nenašli. – Paní Minaříková říkala, že to bude zveřejněno i na naší úřední desce.

 

Starosta – zahájeno bylo dneska.

 

Jeřábek -  Aha, tak to je něco jiného, takže to bude i na naší ÚD?

 

Starosta - Stejné je to i o těch přeložkách. Je to tam.

 

 Jeřábek - Možná mi něco uniklo.

 

Usnesení č. 3/18/2017

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starosty o činnosti RM a MÚ.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

-

Pro

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

-

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO 13           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

 

2) Veřejná schůze

30 min

 

Paní Jeřábková

Děkuje paní Landové, strážníku Smorádkovi a děvčatům z účtárny, že vycházejí vstříct s poskytováním informací. Potěšilo ji, že v účtárně začínají daleko víc pracovat s VEROU.

Ke kanalizaci ve Stříbrné Lhotě – minule nebyla spokojená s vysvětlením pana starosty a proto oslovila s dotazem Vodoprávní úřad – jedná se o tu větev ve Stříbrné Lhotě bez stavebního povolení. Z odpovědi cituje:  Stavbou kanalizace bez stavebního povolení MMpB porušuje stavební předpisy, je to v rozporu s vodním zákonem a se stavebním zákonem. Konec citace.

Starosta – já jsem vám to říkal, že za dobu 12  let se asi v 10 případech prodlužovaly řady a povolovaly se dodatečně.

 

Stala se nemilá záležitost – požaduje odvolání předsedy redakční rady zpravodaje a požaduje omluvu pro paní Janů a paní Jeřábkovou. (čte text omluvy). Článek obsahoval neověřené informace vztahující se k  dotazu na cenu změny štítových stěn na nové tělocvičně, dovětkem poškodil dobré jméno více osob, nekontaktovali osobu, které se článek týkal.

Příspěvek přerušen po 3 minutách, paní Jeřábková upozornila, že občan má 5 minut, nakonec jí bylo dáno za pravdu.

Starosta – adresujte vše redakční radě.

 

Chodník na Lhotecké – na druhé straně parkují auta, nedá se tam projít.

Starosta – to je na delší diskusi s těmi lidmi, je proti tomu, aby se ta auta vyhodila.

 

Paní Jeřábková – žádost na starostu, aby si odpustil poznámky na pana Jeřábka typu: “nemá každý tolik času jako Vy“, která dnes zazněla. Není to vůči němu fér, on se snaží vyhovět všem úředníkům a lidem, kteří ho kontaktují, už z toho nespí.

 

Pan Navara -  poznámka k parkování v obousměrných komunikacích – ulice před zdrav. střediskem, Švermova, - běžně tam řidiči parkují, je tam málo místa.

Starosta – obraťte se na městsku policii.

Zast. Řehoř – dnes to zrovna rozebírali – kolik lidí bez kartičky ZTP stojí na místě pro invalidy.

Milan (velitel MP) říkal, že stačí to vyfotit a poslat na MP a to se týká všech, může to udělat kdokoli.

Diskuse, zda mohou fotit auta s číslem nebo ne, nebo raději telefonovat.

Není týden, aby se něco takového ohledně špatného parkování neřešilo.

 

Pan Navara požádal starostu o rozhodnutí PČR o odložení šetření ve věci „nebezpečné tělocvičny“.

Pan starosta – předal, pan Navara – převzal.

Při vrácení dokumentu starostovi:

Navara: Můžete mi ukázat to slovo, že se to Odkládá?

Starosta: Policie prošetřila a nezjistila žádné důvody pro zahájení kroků v trestním řízení,

tudíž je odložila a postoupila příslušnému stavebnímu úřadu.

Olšák: Máte tam odložila?

Starosta: Ne.

Navara: Aby to bylo odloženo, musí tam být napsáno "věc se odkládá"

Starosta: Ale my to tak vnímáme.

Navara: To nemůžete vnímat. To je právní termín a těch se musíte držet.

Starosta: Já myslím, že ne.

Pan Olšák – omlouvá, se jestli někomu způsobil nějaké problémy, nakonec se to obrátilo všechno proti němu.

Mluví o článku paní místostarostky ve zpravodaji – ke stavbě pavilonu se vyjádřili jako občané – je tam obytná zóna.

(Diskuse, překřikování, poloviční věty, nesrozumitelné pro psaní.)

Paní Landová – vysvětluje, na co byla podjatost a na co ne.

Usnesení o podjatosti bylo vydáno na základě řízení o územním řízení na pavilon a druhé řízení se týkalo územního řízení sloučeného se stavebním povolením.

Město žádnou podjatost nebralo zpět.

 

Zast. Slavíková – dotaz na dobudování veřejného osvětlení v ulici Pod Skakou. Již delší dobu se o to snaží a stále tam není.

Starosta – už je to domluvené.

Slavíková – komunikace je ale rozbitá – patří městu, město to převzalo nedodělané. Dotaz, zda to opraví a osadí osvětlení pan Vančura? Proč to nešlo rok a půl před tím, než to město převzalo?

Starosta - protože se na to zapomnělo.

Slavíková – a když jsem vám psala, ani jste mi neodpověděl.

(Dohadování, kdy posílala paní Slavíková mail).

 

Dotaz zast. Davis ohledně vjezdů k domům na Lhotecké ulici – někomu nebyl udělaný vjezd. – Někomu se to zdarma udělalo a někomu ne.

Ing. Duchoňová – ti, kteří tam již vjezdy měli, těm se to muselo vydláždit. Ti, co to tam neměli, tak si to museli udělat na vlastní náklady – oznamovalo se to předem dopisem. Odpovídá to podle projektu.

Davis – ale v té paralelní silnici to byla jinak.

Ing. Duchoňová  - to nevím, to asi bylo jinak řešené.

Starosta – ne všichni mají obslužné vjezdy. Dával se důraz na ulici K remízku, tam se to dělalo všem za náklady města a tady se to dělalo jen těm, kteří to už měli.

Na náklady města se počítalo i to, že se udělali nájezdy tam, kde nebyly vjezdy.

 

Pan Olšák – dopisovali si s ministrem dopravy o sjezdu z dálnice při výstavbě nového školního pavilonu. Dostali odpověď a informace, jakým způsobem by o to šlo požádat.

Pokud vás to bude zajímat.

Starosta: Velice. Strašně rád se podívám.

Olšák: Dostali jsme možnosti, jak to udělat, jak požádat.

Starosta – to my víme, jak o to žádat, ale máme už negativní stanovisko.

Bylo by to samozřejmě lepší, kdyby to šlo zařídit jinak.

Město má vyjádření ŘSD, že to nejde.

Olšák: My máme od ministerstva dopravy, že to lze.

Starosta: Tak to chci vidět.

Řehoř: Bylo by lepší, kdyby se sjíždělo z dálnice.

Starosta: Jestli to jde, tak sem s tím.

Řehoř: To určitě pošlete, to by bylo určitě lepší. Jako přes tu loučku?

Olšák: Přes tu loučku za školou.

Řehoř: To by bylo supr.

 

Zast. Procházka – omlouvá se paní Janů (není přítomna) – že na její dotaz ji uvedl v omyl,

 když v odpovědi uvedl špatnou výši nákladů, které byly vynaloženy na změnu štítových oken u tělocvičny  náklady nebyly 72 tisíc, ale nějakých 255 tisíc s Gridem

Zast. Jeřábek – stížnost na to, když pošle nějaký příspěvek do Zpravodaje, tak to RR pošle dál a hned je na to ve stejném čísle reakce, ale obráceně to tak není.

Pan starosta napsal článek, na který nemohl pan Jeřábek reagovat - nemohl k tomu napsat nic.

Starosta – to, co jsem napsal, to nebylo nic nového, to jsem citoval jen zápis ze zastupitelstva – to nebyl článek

 

18:35 odchází zast. Jarolímková

 

4) Zpráva KV

Předseda KV k zápisu z KV ze 17.1.2017

 • Kontrolní výbor kontroloval plnění úkolů z předešlých zasedání, konstatoval, že neobdržel požadované dokumenty.

  Paní Landová – Už si to s panem Procházkou vyříkali, že v zápise jsou uvedené jednak částečně uvedené nepravdy, protože materiály dostal KV i opakovaně a pak také něco jiného je zápis a něco jiného jsou informace, které se ze zápisu, teda od KV nedostanou k těm, po kterých se ty informace žádají.

  Rada města, když zápis projednávala, to taky v usnesení okomentovala, i to že zápis z ledna se dostal na úřad v březnu.

  Landová – domluvili jsme se s panem Procházkou, že nám zatelefonuje, co vlastně chtějí,
  a nebudeme čekat na zápis.

   

  Usnesení č. 4/18/2017

  Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis č. 14 ze zasedání KV ze dne 17. 1. 2017.

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

-

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

-

Pro

Pro

pro

 

 

 

 

 

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

pro

 

PRO 12             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

5) Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spádových MŠ.

Paní Landová –

Vzhledem k požadavkům starostů obcí Kytín a Zahořany o vytvoření společného školského obvodu spádových mateřských škol, nebyla vyvěšena vyhláška č. 1/2017, kterou schválilo ZM dne 1. 3. 2017, vyhláška tak  nenabyla  platnosti.

Aby mohlo být vyhověno žádostem obcí, musela RM dne 22. 3. 2017 schválit nejdříve trojstrannou dohodu mezi Městem Mníšek pod Brdy, Obcí Kytín a Obcí Zahořany o vytvoření společného školského obvodu spádových mateřských škol.  Tuto dohodu už obce schválily. Text dohody byl projednán s odborem školství, mládeže a sportu krajského úřadu.

RM poté projednala na stejném zasedání znění nové vyhlášky o stanovení školských obvodů. Vyhláška byla projednána s odborem kontroly a dozoru MV ČR a text schválen.

 

Starosta - Cítili jsme povinnost se trochu o ně (Kytín a Zahořany) postarat.

Šretrová – pokud by požádali na kraji, tak by nám to stejně přikázali.

Landová - Dohoda byla už schválena oběma obcemi.

Grygar – stejná vyhláška je projednávána po měsíci – to jsme před měsícem nevěděli?

Co se změnilo?

Starosta - minule jsme starostům oznámili, že se to změnilo (zákon) – nenašli jsme žádnou možnost, jak vyhlášku udělat, jak vzít jen předškoláky, ale po tom, co se to schválilo, bylo otevřeno jednání s MV – přišli na to, že tam nějaká možnost je.

Tyhle obce také přispěly na přístavbu MŠ Nová.

Na minulém ZM jsme si mysleli, že to nepůjde, že musíme zařadit všechny nebo nikoho – byla to jasná volba – nikoho, ale pracovalo se dál a dospělo se k tomu, že ten zákon to umožňuje. Proto je ta dohoda také jen na rok, protože se to může změnit.

Jeřábek – Kytín a Zahořany byly dříve politicky přiděleny k Mníšku a nemohly se vyvíjet podobně jako jiné obce. Jinak příští rok, když oni požádají – kraj jim někoho přidělí.

Stále vnímá Zahořany i Kytín jako jeden mikroregion. Je rád, že se to nějakým způsobem srovná, ty děti sem patří.

 

Usnesení č. 5/18/2017

ZM schvaluje uzavření Dohody o vytvoření školského obvodu spádových mateřských škol mezi Městem Mníšek pod Brdy, Obcí Kytín a Obcí Zahořany.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

-

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

-

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO 12             PROTI                        ZDRŽELI SE

 

 

6) OZV o spádovosti mateřských škol v Mníšku pod Brdy

 

Vysvětleno s předcházejícím bodem.

 

Usnesení č. 6/18/2017

ZM revokuje usnesení č. 13/17/2017 a schvaluje upravený text OZV č. 1/2017 Města Mníšek pod Brdy, kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Mníšek pod Brdy a část společného školského obvodu mateřské školy zřízené městem.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

-

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

-

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO      12        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

7) Majetkové záležitosti

7.1 – Nabídka na koupi pozemku č. parc. 965/108 v k.ú. Mníšek pod Brdy

Pan Čech nabízí k prodej pozemek za Kovohutěmi o výměře 530 m2.

RM už tuto nabídku projednávala a je toho názoru, že město tento pozemek nepotřebuje.

Je na zastupitelstvu, aby rozhodlo o případném nákupu a využití.

Zast. Jeřábek - za „tyhle“ peníze ne, pokud za korunu, tak jo.

 

Návrh usnesení

Usnesení č. 7/18/2017

ZM neschvaluje nákup pozemku p.č. 1965/108 o výměře 530 m2 v k.ú. Mníšek pod Brdy vedené KÚ jako manipulační plocha za celkovou kupní cenu 185.500,- Kč.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

-

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

-

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO 12             PROTI                        ZDRŽELI SE

 

(12 PRO – nekoupit)

 

7.2 – Žádost o kompenzaci za umístění plynovodu na pozemku

Manželé odkoupili bývalý pivovar s přilehlými pozemky. Na pozemcích vybudovali letní divadlo, dětský koutek. Při kontrole plynovodu bylo zjištěno, že se plynovod nachází právě na pozemku, kde jsou dnes zasázené stromy, které působí jako odhlučnění divadla. Stromy jsou tedy v ochranném pásmu a musí se odstranit.  Paní Rosáková stromy odstranit nechce – argument, je, že v době koupě dostali informaci od města, že plynovod vede ve svahu u cesty.

Došlo k jednání – je požadováno posunutí hranice pozemku tj. na pozemek města a vybudování nového plného plotu. Od města žádají bezúplatně pozemek 18/2 (svah) o výměře 105 m2, na kterém by byl nový plot.

Žádost byla konzultována s právníkem – nedoporučeno.

 

 

Zast. Grygar – v původní kupní smlouvě je zmínka o věcném břemenu – že se na pozemku VB nenachází - byli uvedeni v omyl.

 

Landová – to bylo i město uvedeno v omyl – dříve se nevyznačovala břemena.

Paní Rosáková má nárok od plynařů na odškodnění.

 

Navrhuje se bod posunout na příští jednání.

 

Jeřábek – plynaři vědí moc dobře, že nemusí stromy odstraňovat. I oni mají různé řešení. Měla by se to zjistit a doplnit i z této stránky.

Návrh zasázet to městem – zůstalo by to městu, odříznout zábradlí, rozšířit chodník.

Bude doplněno o vyjádření paní Mgr. Šimsové

Starosta – souhlasí, u podkladů mělo být stanovisko právníka.

Navrhuje bod na stažení a doplnění potřebných podkladů.

 

Paní tajemnice – dotaz, zda může u všech zastupitelů do hlasovací tabulky napsat pro zjednodušení hlasování PRO

Souhlas všech s odložením.

Usnesení č. 8/17/2017

ZM odkládá bod programu č. 7/2 na příští jednání ZM.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

-

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

-

Pro

Pro

pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO      12        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

 

Starosta avizuje pracovní setkání zastupitelů v průběhu dvou měsíců – ohledně přestavby MÚ v objektu Obora a objektu bývalého penzionu U Kožíšků.

 

Šretrová – ohledně využití penzionu má být anketa – vyjádření občanů, co by si tam přáli. Tak to navrhovala a odsouhlasila rada.

 

19:05 konec

 

 

Ověřovatelé:

 

David Řehoř MBA                                                    ……………………………………..

 

Ing. Pavel Grygar                                                      …………………………………….

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                              …………………………………….

starosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 3. 5. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět