Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 18 dne 19.12.2013

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 18 ze dne 19.12.2013 (Výpis)

 

Přítomni: Petr Digrin, Vlastimil Kožíšek, Eva Jarolímková, Milan Kotouč, Jiří Zápal, František Keyř, Aleš Krákora, Milan Vyskočil, Alena Štamberková, Miroslav Vilimovský  Karel Vejmola (11) , Vladimíra Pirichová (od 17:30 h -12),

Omluveni: Ladislav Šimečka, Marie Šretrová, Milan Brabenec (3)

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v l7:15 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Pan starosta Digrin konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva, paní Pirichová přijde trochu později. Z dnešního jednání se omluvili pan Šimečka, paní Šretrová a pan Brabenec.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

Předsedající navrhl zvolit ověřovateli zápisu paní Jiřího Zápala a Milana Kotouče a do návrhové komise paní Pirichovou a Milana Vyskočila, zapisovatelkou Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Paní Vlaďka Pirichová může být zvolena do návrhové komise, přestože zatím není přítomna, zdržela se na cestě.

Usnesení 1/18/2013

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu  Jiřího Zápala a Milana Kotouče a návrhovou komisi ve složení PhDr. Vladimíra Pirichová a Milan Vyskočil.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 11           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

Po schválení programu bude následovat:

    Veřejná schůze

1) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

2) Zpráva FV

3) Rozpočtové opatření č. 4/2013

4) Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pro rok 2014

5) Kalkulace vodného a stočného pro rok 2014

6) Majetkové záležitosti

7) Různé

- Pravidla udělování čestného občanství+čestné občanství

- Doporučení rady města – akce „Revitalizace náměstí F.X.Svobody“

 

Starosta vyzval zastupitele k případnému doplnění programu.

Pan Keyř – vrací se k otázce školní jídelny, která se probírala na minulém zasedání. Mělo by se přijmout nějaké usnesení, že do 30.6. rada města předloží k projednání kompletní materiál ohledně školní jídelny a to proto, aby se o této věci mohlo rozhodnout ještě v tomto složení zastupitelstva.

Starosta dává hlasovat o souhlasu se zařazením budu

  • příprava podkladů pro ŠJ - do Různého

PRO 10           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 1

 

Starosta žádá o doplnění bodu Různé o žádost ZŠ Komenského 886 o schválení žádosti o dotaci. Takovou žádost schvaluje rada, ale protože už se žádná do termínu nesejde, může toto projednat a odsouhlasit i zastupitelstvo.

Hlasování pro zařazení bodu

  • schválení podání žádosti ZŠ Komenského 886 o dotaci

PRO 11           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

- Hlasování pro schválení celého programu

Usnesení č. 2/18/2013

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

Veřejná schůze

1) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

2) Zpráva FV

3) Rozpočtové opatření č. 4/2013

4) Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pro rok 2014

5) Kalkulace vodného a stočného pro rok 2014

6) Majetkové záležitosti

7) Různé

- Pravidla udělování čestného občanství+čestné občanství

- Doporučení rady města – akce „Revitalizace náměstí F.X.Svobody“

- příprava podkladů  - Školní jídelna

- žádost ZŠ Komenského 886 o schválení podání žádosti o dotaci

PRO 11           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Veřejná schůze

Nikdo z přítomných se nepřihlásil s připomínkou ani dotazem.

Zasedání pokračuje dle programu bodem č. 1.

 

  1. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

Rada města se od posledního zasedání zastupitelstva sešla celkem třikrát. Zasedání 11.12. proběhlo za účasti Finančního a Kontrolního výboru. Kromě běžné agendy jako jsou vyjádření města v rámci stavebních řízení, byly projednávány především tyto záležitosti:

Rada doporučila ke schválení výši vodného a stočného pro rok 2014. Dále projednávala mzdové požadavky příspěvkových organizací, rozpočtové opatření č. 4, rozpočtové provizorium.

Rada města vyhlásila Grantové řízení pro občanská sdružení města. Termín podání je do pátku. Rada města rozhodla o podání žádosti na realizaci regionální kompostárny v průmyslové zóně. Taktéž odsouhlasila text pravidel pro udělování čestného občanství dle úkolů zastupitelstva.

Na společném jednání rady, FV a KV, na základě předložených posouzení, které máte v materiálech, bylo dohodnuto, že v souvislosti s prošetřováním projektu rekonstrukce náměstí rada města osloví několik soudních znalců v oblasti staveb a nechá vypracovat stavební posudek v rozsahu, který specifikoval ve svém vyjádření smluvní právník města.

Ve věci náměstí rada města oslovila právní kancelář Ticháček a spol., s níž se uzavřela mandátní smlouva. Účast právní kanceláře, která v tuto chvíli zastupuje město, bude dostatečnou garancí, aby Město Mníšek pod Brdy mohlo v řádném termínu uplatnit své pohledávky či náhrady škod, pokud by vznikly. Pro tyto případy by starosta neprodleně svolal mimořádné zasedání zastupitelstva města.

 

Další informace pro zastupitele z OSMI:

  • Výstavba díla Kanalizace a Vodovod Stříbrná Lhota byla letos ukončena. Na příští rok budou zbývat dvě tlakové stoky pod silnicí Lhotecká a dvě krátké gravitační stoky nad silnicí.
  • Opěrná zeď u prostředního rybníka je taktéž dokončena.

 

Příprava dotací v roce 2013 a administrace projektů

  • Město ve spolupráci s JSDH podalo žádost na dovybavení a obnovu hasičské techniky z fondů kraje
  • Město podalo žádost na zkapacitnění ZŠ Komenského 420

 

Usnesení 3/18/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

PRO 11           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Příchod zast. Pirichové v 17:30 – přítomno 12 zastupitelů

 

2) Zpráva FV

Přednáší pan Keyř .

Finanční výbor projednal návrh rozpočtového opatření č. 4/2013 ze dne 11.12.2013 a doporučil jeho předložení ke schválení zastupitelstvu města.

FV žádá o důsledné dodržování zákonem dané rozpočtové kázně. Odpovědnost jednotlivců za paragrafy a položky je vyznačena v rozpočtu Města Mníšku pod Brdy, veškeré vystavené objednávky či uzavřené smlouvy, které nejsou finančně kryty v rozpočtu, musí být vždy ošetřeny před jejich realizací.

RV projednal rozpočtové provizorium na rok 2014 a doporučuje ho ZM ke schválení, časový plán tvorby rozpočtu města na rok 2014 vzal FV na vědomí.

FV doporučuje zastupitelstvu uložit radě města, aby začala pracovat na vzniku Integrovaného plánu rozvoje města. Na FV došlo k diskusi, že se málo ví o tom, co se bude do budoucna dělat, jaké investice je třeba připravit.

Je třeba vytvořit seznam toho, co by se mělo dělat, seznam bude dlouhý a přesahuje funkční období. Je třeba, aby se měla zastupitelstva čeho držet. Příkladem je projekt Baně a je toho spousta dalšího. Nikomu se do toho nechce, mělo by se to začít tvořit. Není na škodu, aby takový plán vznikl, aby byl vodítkem pro další dobu.

Diskuse : čas na přípravu, projektové dokumentace, může se to připravovat.

FV - přijatá usnesení:

FV vzal na vědomí RO č. 4/2013 a doporučil ke schválení (na dnešním jednání ale asi dojde ještě ke změnám)

FV vzal na vědomí rozpočtové provizorium a časový plán a doporučil ZM ke schválení.

FV vzal na vědomí zprávu KV o aktuálním stavu probíhající kontroly akce Revitalizace náměstí F.X.Svobody.

Usnesení FV schválena 5ti hlasy přítomných členů finančního výboru.

 

Usnesení č. 4/18/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 11.12.2013.

PRO 12                       PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Návrh usnesení:

Návrh FV na zpracování integrovaného plánu města. Usnesení bude zařazeno s č. 16/18/2013.

 

Usnesení č. 16/18/2013

ZM ukládá RM začít pracovat na integrovaném plánu rozvoje města Mníšek pod Brdy.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

3) RO č. 4/2013

Rozpočtové opatření narovnává položky, se kterými v původním schváleném rozpočtu nebylo počítáno a vyplynuly z činnosti během roku. Na straně příjmů město obdrželo další dotace pro SDH Mníšek pod Brdy a SDH Stříbrná Lhota od KÚSK.

Ještě je třeba udělat v RO malou úpravu – příspěvek 45 tis. na kroužek atletiky při ZŠ.

Keyř – dotaz - jaká je konstrukce tohoto příspěvku 45000,-

Starosta – rada jednala o podpoře nějakého kroužku, po zjišťování ve škole a konzultaci s paní ředitelkou byl vybrán kroužek atletiky, který vede paní Mandová.

Svitálková – na radě byla schválena částka pro podporu kroužku 45 tis. Dalším jednáním pak bylo určeno, že 25 tis má být poskytnuto jako úleva dětem na příspěvky a 20 tis na nákup potřebných cvičebních pomůcek.

Starosta – finance nedostane paní Mandová, dostane je škola.

Zast. Vejmola – co dostanou jiné děti?

Zast. Zápal – chceme podporovat něco – sport, - preferovaný obor, proběhlo zjišťování, anketa, z toho vyšla atletika a proto tento kroužek město podpořilo. Má to být na kvalitní trenérku.

Zast. Keyř – budou vánoce – rozdávají se dárky – městské policii kupte auto, příští rok už nepřežije, je to plechovka. Mohla by se koupit třeba čtyrkolka – 250 tis by mohlo stačit. Starosta – bude se muset také opatřit další auto pro úřad.

Pan Keyř navrhuje do rozpočtového opatření implantovat cca 400 tis.

Paní Šibřinková a starosta – do RO ne, ale do rozpočtového provizoria pro příští rok je to už zařazené.

 

Usnesení č. 5/18/2013

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2013.

PRO 12             PROTI 0       ZDRŽEL SE 0

 

4) Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2014

Čerpání provizorních výdajů pro zabezpečení plynulého chodu města a MÚ bude probíhat měsíčně do výše 1/12 rozpočtu roku 2013.

Starosta a místostarosta mohou objednat služby v souladu s uzavřenými smlouvami. Výdaje na mimořádné situace mohou čerpat do výše 400 tis se souhlasem RM.

Čerpání odborem OSMI – k položkám připraveným v materiálech bude přidána možnost čerpání  500 tis. na vybavení školní jídelny, 280 tis na nákup PC pro MÚ (první mají dorazit  zítra),

Nákup aut – pro MP a jedno pro MÚ.

Pikanto jsme předali na MŠ Nová k dispozici na dovážení obědů.

MÚ má ASTRU, KIU a multikáru a policejní (které jsme dostali za 1,-Kč)

Souhlas s nákupem auta (čtyřkolky) pro MP a nějakého auta pro úřad – dopravní prostředky 700 tis.

Výstavba chodníků 600 tis.

Oproti schválenému rozpočtu jen jedna položka navíc (auta)

Všechno ostatní je již v letošním rozpočtu, ale nestačí se letos (2013) vyfakturovat. Proto přesun do rozpočtového provizoria.

 

Usnesení č. 6/18/2013

ZM schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2014.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

5) Kalkulace vodného a stočného pro rok 2014

V materiálech pro zastupitele je předložená důvodová zpráva – komentáře k návrhům kalkulace vodného a stočného. Dochází ke zdražení na vodném a mírnému snížení na stočném.

Zdražení je hlavně v ceně nakupované vody, zvyšuje se množství nakupované vody oproti tomu, kolik se vyrobí ve městě. Nárůst není město schopné pokrýt z vlastních zdrojů a tedy se zhoršuje poměr mezi nakupovanou a vyráběnou vodou.

Kalkulace byla diskutována s 1. SčV i na radě.

Dotaz - co je se 4. vrtem.

Starosta – je to průzkumný vrt – není připojen, stálo by to 500-700 tis., aby se dodělal.

Má to jeden problém – pan Fučík, - zatím nejsme schopni se s ním domluvit. Neustále se mění jejich požadavky.

Už byly připraveny asi 4 nebo 5 verzí smluv – různé druhy.

Pan Kožíšek – u provozovaných vrtů se provede zase pročištění a jejich kapacita se trochu navýší.

Problém je ale už v celé oblasti, už se z ní o moc víc vody nedostane.

 

Usnesení č. 7/18/2013

ZM schvaluje kalkulace vodného a stočného pro rok 2014 a souhlasí s cenami:

Kč 49,17 včetně DPH pro vodné,

Kč 33,63 včetně DPH pro stočné.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0 1 nepřítomen

 

6) Majetkové záležitosti

6/1 ESMARIN s.r.o. – Smlouvy o věcném břemenu a realizaci souvisejících úkonů.

Na základě Smlouvy o spolupráci ve vztahu k výstavbě sportovního centra a parkovacích stání a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene k užívání parkovacích stání a pozemků pod nimi, žádá společnost ESMARIN s.r.o. o uzavření smluv o věcném břemenu a realizaci souvisejících úkonů.

RM návrhy smluv a realizaci souvisejících úkonů projednala a postupuje je ZM ke schválení.

 

Usnesení č. 8/18/2013

ZM souhlasí se zněním a uzavřením smluv a předávacího protokolu dle předložené Žádosti o uzavření Smluv o věcném břemenu a realizaci souvisejících úkonů mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ESMARIN,s.r.o.: Smlouva o zřízení věcného břemene užívání parkovacích stání a pozemků pod nimi, Smlouva o zřízení věcného břemene umístění a užívání vstupní rampy, Smlouva o započtení vzájemných pohledávek v souvislosti s parkovacími místy a vstupní rampou u sportovního centra Esmarin v Mníšku pod Brdy, Předávací protokol o předání parkovacích stání.

ZM pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

6/2 Směnná smlouva - BI Nemovitosti

Společnost BI Nemovitosti s.r.o. Stříbrná Lhota žádá o směnu  pozemků parc.č. 374/4 ostatní plocha o výměře 155 m2 (ve vlastnictví BI Nemovitosti ) – komunikace s pozemky parc.č. 382/1 o výměře 48 m2 (na kterém je umístěn plot) a parc.č. 387/7 o výměře 32 m2 – vjezd do areálu oba ve vlastnictví města v k.ú. Stříbrná Lhota.

Usnesení č. 9/18/2013

ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 374/4 ostatní plocha o výměře 155 m2 (ve vlastnictví BI Nemovitosti) - komunikace  s pozemky  parc.č. 382/1 o výměře 48 m2 (na kterém je umístěn plot) a  parc.č. 387/7 o výměře 32 m2 – vjezd do areálu, oba ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy v k.ú. Stříbrná Lhota bez doplatku.

ZM schvaluje znění a uzavření Směnné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností BI Nemovitosti s.r.o. Stříbrná Lhota 747, 252 10 Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu  podpisem této smlouvy.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

6/3 prodej části pozemku p.č. 119 – zahrada

Ing. J. H. žádá o odkoupení části pozemku, na kterém je umístěna část kotelny RD č.p. 108 v ulici Čisovická. Jedná se o 9 m2. Rada města s prodejem souhlasila,  záměr prodeje byl zveřejněn.

U předloženého návrhu kupní smlouvy chybí vyhotovení geometrického plánu, který má být přílohou smlouvy. Bez tohoto dokladu by nebylo usnesení v pořádku a nebylo by možné zapsat smlouvu do katastru nemovitostí.

Projednání kupní smlouvy staženo z programu.

ZM stahuje návrh usnesení č. 10/18/2013 z programu a ukládá OSMI zajistit doplnění žádosti.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

6/4 Uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 1959/72 v k.ú. Mníšek pod Brdy

Manželé V.a B. B., bytem Mníšek pod Brdy, žádají  o odkoupení  pozemku  parc.č. 1959/72  v k.ú. Mníšek pod Brdy o výměře 28 m2. Na pozemku si chtějí manželé B. rozšířit garáž č.e. 3024. Prodejní cenu 1000,- Kč za m2 akceptují.

Geometrický plán č. 2462-54/2013 si manželé B. zajistili na vlastní náklady.

 

Usnesení č. 11/18/2013

ZM souhlasí s prodejem  pozemku p.č. 1959/72 – orná půda  o  výměře 28 m2,   v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy manželům B. za dohodnutou kupní cenu  28.000,- Kč

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a V.a B. B., bytem Mníšek pod Brdy, o prodeji pozemku parc.č. 1959/72 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou kupní cenu 28.000,- Kč

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

6/5 Prodej pozemku p.č. 2973 – zastavěná plocha v k.ú. Mníšek pod Brdy.

Paní V. H. žádá o prodej pozemku ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy – pozemek pod řadovou garáží o výměře 22 m2. Prodejní cenu 1000,- Kč za m2 paní Hanousková akceptuje.

Usnesení č. 12/18/2013

ZM schvaluje prodej pozemku č. parc.2973 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému zájemci paní V. H. za kupní cenu 22 000,- Kč

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní V. H., bytem Mníšek pod Brdy, o prodeji pozemku č. parc. 2973  v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 22 000,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

7) Různé

7/1 - Pravidla pro udělování čestného občanství

Zastupitelé projednali Pravidla pro udělování čestného občanství města Mníšek pod Brdy.

Čestné občanství je možno udělit fyzické osobě (může jí být nejen občan ČR, ale i cizinec nebo osoba bez státní příslušnosti a je udělováno jako

- výraz ocenění mimořádných zásluh o rozvoj, propagaci či pověst města

- zvláštní projev účty významným osobnostem z oblasti politického, vědeckého, uměleckého,  
   sportovního, popř. i jiných oblastí života

- zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím.

Usnesení č. 13/18/2013

ZM schvaluje Pravidla pro udělování čestného občanství města Mníšek pod Brdy.

PRO 12           PROTI 0         ZDRŽEL SE 0

 

Pan Ing. Vejmola na minulém zasedání zastupitelstva přednesl v zastoupení skupiny občanů návrh na udělení čestného občanství panu dr. Zemánkovi.

Nyní sbírá k řádnému předložení žádosti o udělení čestného občanství podklady a žádost bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva.

 

7/2 – Doporučení rady města – akce „Revitalizace náměstí F.X.Svobody“.

Zastupitelům jsou předloženy právní názory, rozbory a doporučení jednak právníka města - paní Mgr. Šimsové a také JUDr. Kubeše z policejní školy – Vyšší odborné školy prevence kriminality a krizového řízení v Praze. Vyhotovení těchto materiálů bylo zadáno v návaznosti na společném jednání KV+FV+RM, kde se dospělo k závěrům, že RM má zajistit právní posouzení v této věci a poptat několik znalců a nechat vypracovat posudek.

Ke sledování celého procesu byla pověřena AK Ticháček, aby zastupovala město.

Usnesení č. 14/18/2013

ZM ukládá RM zadat zpracování stavebního soudně znaleckého posudku na akci Revitalizace náměstí F.X.Svobody.

PRO 11           PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

7/3 ŠJ – příprava podkladů.

Pan Keyř navrhuje, aby se ještě toto zastupitelstvo vrátilo k otázce řešení školní jídelny a navrhuje , aby zastupitelstvo přijalo usnesení , že:

ZM ukládá RM zajistit kompletní přípravu podkladů pro sloučení ŠJ a ZŠ s tím, že tyto materiály budou předloženy ZM nejpozději do 30.6.

Pan Vejmola – Při posledním zasedání zastupitelstva bylo rozhodnuto, že se vše zatím nechá v původním stavu, tak proč znova otevírat tuto věc. Myslím, že jen chcete sbírat argumenty, aby se jídelna převedla pod školu. Vůči kuchyni je to nefér, protože nemá klid na práci Ještě se tam nezačalo nic předělávat. Řeklo se, že se vybaví kuchyně a ať předvedou, co dokáží zlepšit.

Pan Keyř – mluvil o tom s paní Charvátovou.

Pan Vejmola – a o to jde – vy tu ženskou prostě chcete dohnat k tomu, aby to vzdala sama – nechte ji v klidu pracovat a potom se uvidí.

Pan Krákora – k přípravě podkladů – paní Pirichová minule řekla, že jsou připraveny.

Co budeme připravovat, když je to připravený.

Starosta – jenom se upraví zřizovací listina, minule tam byla nějaká chyba.

Pan Keyř ze zápisu nevyplývá, vše co bylo řečeno.

Pan Vejmola – to musí být jasné, sloučení nebylo schváleno, mělo se to vyhodnotit až po vybavení kuchyně, jestli se to zlepší nebo ne.

Keyř – před několika měsíci se řeklo – připravte podklady – co nám z toho vyplývá z hlediska DPH atd.

Vadí mu, že se špatně zachází s něčí prací – zabývali se tím, dali podklady, pracovali a shodilo se to se stolu.

Pan Zápal a Krákora měli pocit, že něco není dopracováno, tak před měsícem se to neschválilo, ale nebylo to neschvaluje, ale bude se dále jednat a měly se doplnit materiály.

Pan Keyř - Do konce volebního období by mělo padnout rozhodnutí, jestli sloučit nebo ne.

K dořešení je majetek a DPH. Nevidí důvod proč to nesloučit. Nikdo neřekl jediný vážný důvod, proč to nedělat.

Pan Krákora – řekl – měla by se řešit koncepce jídelen v celém městě a je předčasné sloučení, když je pro něj primární dobré vaření.

Školní rada to bude hlídat.

Paní Pirichová řekla, že ředitelka ŠJ není dobrý manažér.

Diskuse

Pan Zápal - Ve městě se mluví delší dobu o sloučení k datu a na radě o tom nikdo nevěděl.

Zjistil si, že většina zařízení – škol má pod sebou jídelnu.

Principielně s tím nemá problém, ale není vyřešeno, jestli půjde jídelna do výpůjčky, správy hospodaření, nebo jak to bude řešeno – DPH apod., ale se sloučením problém nemá.

Materiály jsou v nějaké fázi a ať se k tomu připraví další.

Vejmola – je to předstřelba – jak vyhodit ředitelku jídelny.

Vycházejme z toho, co bylo napsáno – kuchyně se vybaví novým zařízením, něco se opraví a teď ať ukáže, co umí.

Paní Pirichová - ostře brání svoje stanovisko, proč změnit systém jídelny.

Pan Vejmola – z vaší strany je to jen další snaha rozbít něco, co fungovalo a že jsou v Mníšku skupiny lidí, které tímto způsobem provokují Mníšek.

Pan Keyř – važme si lidí, kteří něco dělají.

Paní Charvátové by se ulevilo, kdyby se tam našla jako vedoucí jídelny a 70% starostí by nesl někdo jiný,

Jídelna vypadala jako za krále klacka – je to jen její vina, mohla si o ty nové pánvičky říct.

Neví o jediném požadavku. Všechno se rozvířilo na školské komisi, kdy se začalo mluvit o kvalitě jídel.

Rád by zajistil, aby ŠJ zůstala školským zařízením, je pod školou, hovořil s paní Charvátovou, řekl ji to na rovinu. A je snaha, aby se nastolil klid.

Pan Vejmola – tady je vyvíjen tlak – kolikrát tam byla kontrola z města ?– nikdo, nikomu nic nevadilo!

Pan Zápal – začalo se to řešit od letošního března.

Pan Keyř – žádá, aby rada připravila do červnového zastupitelstva doplněné materiály ohledně DPH, majetku

Pan Vejmola – odchodem výběrových dětí budou vyřešeny problémy ve školní jídelně.

Až odejdou Pirich a Nádvorník ze školy, nebude jejich rodiče škola už vůbec zajímat.

Mrzí ho, že když rozhodovali o tom, jaký  bude Mníšek, že hlasoval pro zvětšení počtu obyvatel, protože tím umožnil, aby sem přišli lidé jako je Pirichová a jí podobní.

 

Pan Krákora – cítí špatnou komunikaci mezi školskou radou, ředitelkou školy a paní Charvátovou.

Pan Vyskočil – všichni jste byli spokojený a najednou je problém.

Pan Zápal – mrzí ho jedna věc – na základě problému se hledá systémové řešení, ale – netahejme do toho to „osobno“. Hlavní je zřizovatel a ten by měl zaujmout stanovisko. Když bude dobře vařit Dáša, tak tam bude Dáša. Nepersonifikujme problém, mluvme o systému.

Návrh usnesení:

ZM ukládá RM připravit komplexní materiál pro rozhodnutí o sloučení ŠJ a ZŠ s tím, že tyto materiály budou předloženy ZM nejpozději do 30.6.

PRO 6                         PROTI 2         Zdrželi se  4

(usnesení nebylo schváleno)

 

Pan Krákora – mělo by to být automatickým úkolem rady už na základě diskuse

 

7/4 žádost ZŠ Komenského 886 o schválení podání žádosti o dotaci.

Žádost školy vysvětluje pan starosta.

ZŠ Komenského 886 chce požádat o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje. Projekt bude zaměřen na prevenci sociálně patologických jevů, protidrogovou prevenci a prevenci kriminality. Projekt má název „Dokážu říci NE!“

Projekt je do výše 100 tis. a spolufinancování ve výši 5%, to znamená spolufinancování městem – školou bude do 5 tis.

Usnesení č. 15/18/2013

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje podání žádosti ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence na Projekt preventivního vzdělávání se zaměřením na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality – „Dokážu říci NE!“.

ZM se zavazuje spolufinancovat uvedený projekt ve výši 5% z celkových nákladů projektu.

PRO 12           PROTI 0         Zdrželi se  0

 

Konec  zasedání v 19:10 hod.

 

Ověřovatelé:                            Jiří Zápal v.r.                                            

 

                                              Milan Kotouč v.r.                                    

 

Starosta                                   Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

                        

 

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města
Mníšku pod Brdy č. 18 dne 19.12.2013 (Výpis)

 

Usnesení č. 1/18/2013:
Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu  Jiřího Zápala a Milana Kotouče a návrhovou komisi ve složení PhDr.Vladimíra Pirichová a Milan Vyskočil

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

 

Usnesení č. 2/18/2013:

Zastupitelstvo města schvaluje následující program zasedání:

 

    Veřejná schůze

1) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

2) Zpráva FV

3) Rozpočtové opatření č. 4 /2013

4) Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu
     pro rok 2014

5) Kalkulace vodného a stočného pro rok 2014

6) Majetkové záležitosti

7) Různé

    - Pravidla udělování čestného občanství + čestné občanství

    - Doporučení rady města – akce „Revitalizace náměstí F.X.Svobody“.

- příprava podkladů  - Školní jídelna

- žádost ZŠ Komenského 886 o schválení podání žádosti o dotaci

  

Usnesení č. 3/18/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu o činnosti RM a MÚ.

 

Usnesení č. 4/18/2013

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu finančního výboru ze dne 11.12.2013.

 

Usnesení č. 5/18/2013

ZM schvaluje Rozpočtové opatření č. 4/2013.

 

Usnesení č. 6/18/2013

ZM schvaluje Pravidla rozpočtového provizoria Města Mníšek pod Brdy do schválení rozpočtu pro rok 2014.

 

Usnesení č. 7/18/2013

ZM schvaluje kalkulace vodného a stočného pro rok 2014 a souhlasí s cenami:

Kč 49,17 včetně DPH pro vodné,

Kč 33,63 včetně DPH pro stočné.

 

Usnesení č. 8/18/2013
ZM souhlasí se zněním a uzavřením smluv a předávacího protokolu dle předložené Žádosti o uzavření Smluv o věcném břemenu a realizaci souvisejících úkonů mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností ESMARIN, s.r.o.:

- Smlouva o zřízení věcného břemene užívání parkovacích stání a pozemků pod nimi,

- Smlouva o zřízení věcného břemene umístění a užívání vstupní rampy,

- Smlouva o započtení vzájemných pohledávek v souvislosti s parkovacími místy a vstupní  
   rampou u sportovního centra Esmarin v Mníšku pod Brdy,

Předávací protokol o předání parkovacích stání.

ZM pověřuje starostu podpisem těchto smluv.

 

Usnesení č. 9/18/2013

ZM schvaluje směnu pozemků parc.č. 374/4 ostatní plocha o výměře 155 m2 (ve vlastnictví BI Nemovitosti) - komunikace  s pozemky  parc.č. 382/1 o výměře 48 m2 (na kterém je umístěn plot) a  parc.č. 387/7 o výměře 32 m2 – vjezd do areálu, oba ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy v k.ú. Stříbrná Lhota bez doplatku.

ZM schvaluje znění a uzavření Směnné smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností BI Nemovitosti s.r.o. Stříbrná Lhota 747, 252 10 Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje starostu  podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 10/18/2013
(staženo z programu)

 

Usnesení č. 11/18/2013

ZM souhlasí s prodejem  pozemku p.č. 1959/72 – orná půda  o  výměře 28 m2,   v k.ú. Mníšek pod Brdy zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 pro k.ú. Mníšek pod Brdy manželům B.  za dohodnutou  kupní cenu  28.000,- Kč

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a V.a B.B., bytem Mníšek pod Brdy, o prodeji pozemku parc.č. 1959/72 v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou kupní cenu 28.000,- Kč

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 12/18/2013

ZM schvaluje prodej pozemku č. parc.2973 v k.ú. Mníšek pod Brdy předem vybranému  zájemci paní V. H. za kupní cenu 22 000,- Kč

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní V. H., bytem Mníšek pod Brdy , o prodeji pozemku č. parc. 2973  v k.ú. Mníšek pod Brdy za dohodnutou cenu 22 000,- Kč.

ZM pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

 

Usnesení č. 13/18/2013

ZM schvaluje Pravidla pro udělování čestného občanství města Mníšek pod Brdy.

 

Usnesení č. 14/18/2013

ZM ukládá RM zadat zpracování stavebního soudně znaleckého posudku na akci Revitalizace náměstí F.X.Svobody

 

Usnesení č. 15/18/2013

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje podání žádosti ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 886, o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu vzdělávání, sportu, volného času a primární prevence na Projekt preventivního vzdělávání se zaměřením na protidrogovou prevenci a prevenci kriminality – „Dokážu říci NE!“.

ZM se zavazuje spolufinancovat uvedený projekt ve výši 5% z celkových nákladů projektu.

 

Usnesení č. 16/18/2013

ZM ukládá RM začít pracovat na integrovaném plánu rozvoje města Mníšek pod Brdy.

 

 

 

Vlastimil Kožíšek v.r.                                                 Ing. Petr Digrin Ph.D., v.r.

místostarosta                                                               starosta

Vyvěšeno: 10. 1. 2014

Datum sejmutí: 26. 1. 2014

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět