Navigace

Obsah

Zpět

Zasedání zastupitelstva města č. 17 ze dne 1.3.2017 - anonymizováno

Zápis č. 17 ZM ke stažení zde

 

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy
č. 17 ze dne 1.3.2017

 

Přítomni: Petr Digrin, Milan Kotouč, Markéta Nováková, Eva Wollnerová, Roman Procházka, Pavel Grygar, Pavel Jeřábek, Magdalena Davis, Daniela Páterová, Hana Kotoučová, Marie Šretrová, David Řehoř, Vlastimil Kožíšek, Šárka Slavíková Klímová,

 

Omluvena: Eva Jarolímková

 

Zahájení zasedání zastupitelstva

 

Zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy bylo zahájeno v 18:10 hodin starostou města Ing. Petrem Digrinem Ph.D.

 

Předsedající schůze pan starosta Digrin přivítal všechny na 17. zasedání, prvním v letošním roce. Upozorňuje na předložené materiály na stolech: návrhy usnesení, přehled fin. prostředků k aktuálnímu datu, zprávu o činnosti města a MÚ a poslední finální verzi rozpočtu – ta je i na sdíleném prostoru zastupitelů. Je tu WIFI, kdo chce, může se připojit.

 

Volba zapisovatele, ověřovatelů a návrhové komise

 

Předsedající navrhl pro ověření zápisu paní Šretrovou a pana Kožíška a návrhovou komisi ve složení paní Wollnerová a pan Procházka a zapisovatelkou navrhl předsedající tradičně paní Jaroslavu Svitálkovou.

K návrhu nebyly vzneseny žádné připomínky.

 

Usnesení 1/17/2017

Zastupitelstvo města volí ověřovateli zápisu Bc. Marii Šretrovou a pana Vlastimila Kožíška a návrhovou komisi ve složení Ing. Eva Wollnerová a pan Roman Procházka.

Zastupitelstvo města volí Jaroslavu Svitálkovou zapisovatelkou zápisu.

PRO 14                      PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

Při hlasování si pan starosta uvědomil, že chybí paní Jarolímková, která se omluvila
ze zdravotních důvodů. „Jinak jsme v plném počtu a usnášení schopní“.

 

1) Schválení programu

Pan starosta seznámil přítomné s připraveným programem.

 1. Schválení programu
 2. Veřejná schůze
 3. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ
 4. Osadní výbor
 5. Zpráva FV
 6. Finanční příspěvky z rozpočtu města 2017
 7. Dohoda o prominutí dluhu
 8. Majetkové záležitosti
  8.1 Kupní smlouva – OS real, s.r.o.

  8.2 Nabídka pozemků od společnosti Gonura Property, s.r.o.
  8.3 Prodej pozemků ve vlastnictví města v k.ú. Rymaně

 9. Rozpočet města pro rok 2017 + rozpočtový výhled
  (Majetkové záležitosti byly záměrně předřazeny, protože jsou zapracovány do rozpočtu.)
 10. OZV č. 1/2017 o stanovení školských obvodů
 11. Pravidla pro objednávky a smlouvy (od navrhovatele pana Jeřábka)
 12. Návrh na zahájení procesu sloučení školní jídelny a základní školy

   

  Pro schválení programu je navrženo usnesení č. 2.

  Dotaz na připomínky k programu.

   

  Zast. Jeřábek navrhuje, aby se bod 12 zcela vyloučil z programu. Jsou uváděny nepravdivé údaje.

  Na zasedání navrhuje pozvat ředitelku školní jídelny, paní Charvátovu. Měla by být přítomna a neměli by jednat o bodech, které nejsou pravdivé.

  Zast. Řehoř – naopak navrhuje bod 12 předřadit za veřejnou schůzi. Jsou tu lidi, které to zajímá.

  Zast. Šretrová – navrhuje ještě předřadit bod č. 10 - vyhlášku o školských obvodech také třeba za veřejnou schůzi.

   

  Hlasování o návrzích změn:

   

  Hlasování o vyloučení bodu č. 12.

  Požadavek na jmenovité hlasování.

  Návrh usnesení -

  ZM schvaluje jmenovité hlasování u všech bodů programu.

  Hlasování:

  PRO 10           PROTI 0         ZDRŽEL SE 4

   

  Po schválení jmenovitého hlasování následuje hlasování PRO vyřazení bodu č. 12.

   

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Proti

Proti

Proti

Proti

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Proti

Proti

Proti

Pro

Pro

 

 

 

 

 

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Proti

Proti

Pro

Pro

Zdržela se

 

PRO 4               PROTI  9                    ZDRŽEL SE 1

 

Bod č. 12 se bude projednávat.

 

Zast. Jeřábek – máme k tomu nepravdivé informace – špatnou důvodovou zprávu a nikdo z vás se o to nezajímal.

Starosta – pokud se chtějí zastupitelé dovědět, co je nepravdivé, ať se zeptají.

 

Zast. Řehoř – návrh na hlasování o předřazení bodu č. 12 na pozici PO bodu veřejná schůze a současně o předřazení bodu 10 také po veřejné schůzi

Hlasování o předřazení bodů programu tak, aby bylo pořadí bodů 2, 10, 12. To znamená body 10 a 12 za veřejnou schůzi.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

 

PRO 13             PROTI 0         ZDRŽEL SE 1

 

Hlasování o upraveném programu:

Usnesení č. 2/17/2017

ZM schvaluje následující program zasedání:

 1. Schválení programu
 2. Veřejná schůze
  přeřazené body

  10) OZV č. 1/2017 o stanovení školských obvodů

  12) Návrh na zahájení procesu sloučení školní jídelny a základní školy

 3. Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ
 4. Osadní výbor
 5. Zpráva FV
 6. Finanční příspěvky z rozpočtu města 2017
 7. Dohoda o prominutí dluhu
 8. Majetkové záležitosti
  8.1 Kupní smlouva – OS real, s.r.o.

  8.2 Nabídka pozemků od společnosti Gonura Property, s.r.o.
  8.3 Prodej pozemků ve vlastnictví města v k.ú. Rymaně

 9. Rozpočet města pro rok 2017 + rozpočtový výhled
  (Majetkové záležitosti byly záměrně předřazeny, protože jsou zapracovány do rozpočtu.)

  11) Pravidla pro objednávky a smlouvy (od navrhovatele pana Jeřábka)

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

PRO 13             PROTI 0                     ZDRŽEL SE 1

 

Zast. Řehoř – navrhuje procesně zorganizovat jinak jmenovité hlasování, aby paní Landová nemusela každého jednotlivě jmenovat – zaznamenat jen toho, kdo hlasuje proti nebo se zdržel a pak hromadně doplnit ostatní.

Vyjádřen nesouhlas.

Způsob hlasování zůstává beze změny.

 

2) Veřejná schůze – 30 minut

Paní Jeřábková si připravila dotazy:

Dotaz na místostarostku v souvislosti na článek ve zpravodaji - kolik stála změna štítových stěn, oken, u tělocvičny, ačkoliv nebyla realizována – to znamená projektová dokumentace atd.? Lidi se na to ptají i ve zpravodaji a nebyla tam odpověď.

Páterová – Ptala se na to paní Janů, - nepamatuje si to a nestihla si to připravit, ale může to zjistit a odpovědět mailem.

Paní Jeřábková – „já vám odpovím, stálo to 256 tis. a byli jsme informováni, že to bude 30 tis.

Páterová – to nevím, kdo vám to říkal, ale já ne.

Jeřábková – pan starosta nás informoval, že to stálo 30 tis. - tři výkresy.

 

Dotaz – poznámka k paní Šretrové – jednou na zastupitelstvu, asi 2 zasedání nazpátek, říkala, abychom se pokud možno drželi stošestky (zákona 106).

Byla by ráda, kdyby to řekla i svým kolegům, protože ona byla nucena podat 2 stošestky úplně zbytečně.

Za prvé – pan starosta nevyvěsil zprávu o veřejné zakázce o auditu

A za druhé pan Řehoř nezpracoval zápis z kontrolního výboru.

Musela si to vyžádat – zápis neexistuje – pan Řehoř zanedbal své povinnosti.

Pan starosta nevyvěsil oznámení ohledně auditu a pan Řehoř nedal k dispozici zápis z KV.

Paní Jeřábková zaplatila všechny kopie, které si nechala udělat.

Šretrová  - paní Jeřábková, máte doma manžela, zastupitele, on materiály má, můžete se na to zeptat jeho.

Jeřábek – není to pravda.

 

Jeřábková - Když se zadával finanční audit, měl být v souladu se směrnicí města, doporučuje zastupitelům, aby si všichni přečetli směrnici a doplnili si všechno, co má být uděláno.
Příště ať je metr nastaven pro všechny stejně.

 

Starosta – zakázka byla vyvěšena včas, vy jste poslala rozklad, a my jsme, co jsme uznali, že jste měla pravdu, upravili. Zadání bylo upraveno.

Většinu zakázek zadává odbor správy majetku a postupuje podle směrnice.

Jeřábková - nepostupujete.

Starosta – postupuje.

Jeřábková – nepostupuje, zakázky nejsou na profilu zadavatele.

Starosta – jak jste na to přišla?

Jeřábková - Ostatní zakázky mají být na tabelárním systému na stránkách města – už ty uzavřené. Máte povinnost seznámit všechny zaměstnance se směrnicí.

Před ¾ rokem mělo být vyhlášeno zadání na audit.

 

Zast. Řehoř – zadání bylo vyhlášeno, bylo osloveno asi 5 účastníků, vy jste všechny kontaktovala a všem jste sdělila, že se jedná v podstatě o neférovou zakázku.

Jeřábková – ne, podala jsem podnět na ministerstvo vnitra, že to není v souladu se směrnicí a o tom jsem je informovala a také o tom, že to není vypsáno podle usnesení zastupitelstva

Řehoř – samozřejmě ochota účastníků klesne na nulu, přihlásil se jeden, ke kterému jste se nedostala, nebo byl odvážný.

Jeřábková – jaká byla vaše role?

Starosta - zastavuje tento výslech

- přečtěte si prosím usnesení ZM – KV měl připravit zadání. Zadání předal, nebylo to ve formě zápisu, to předložil do rady, pak došlo k nějaké diskusi a vypsání zakázky. Přišla jedna nabídka od firmy, která vůbec nebyla oslovena. Zakázka byla zrušena, právě z důvodu pouze jedné nabídky, a bude vyhlášena znova.

 

Jeřábková – ke starostovi - proč stavba stoky v uličce kolem vašeho pozemku nemá stavební povolení?

Starosta - takových stok je daleko víc, nejen ve Stříbrné Lhotě, ale i na Rymani. Projekty končily někde – město je prodloužilo, protože tam byly třeba další tři baráky.  Město požádalo o povolení prodloužení stavby.

Některé prodloužení kanalizace (jeho vyřízení) trvá déle, protože majitelé některých pozemků jsou třeba zemřelí.

Jeřábková – je to kanalizace kolem pana starosty.

Starosta – to není kanalizace kolem starosty, ale máte pocit, že starosta by neměl být připojen? Já jsem vám plnohodnotně odpověděl.

Jeřábková – my všichni ostatní jsme museli mít řádná povolení.

Starosta – dle paragrafu 15 bylo požádáno o prodloužení stavby, dělá se to tak ve dvou třetinách měst v republice.

Jeřábková – město staví svoje stavby načerno,

Kožíšek – nabádá, aby se paní Jeřábková uklidnila, jsou tu ostatní občané, kteří se také chtějí na něco zeptat.

 

Zast. Davis – má poznámku k roli KV, potvrdil by to pan Trkan (přijde později) – informace z KV jsou takové, že KV nedodal zadání pro vypsání výběrového řízení na finanční audit – „ na KV jste o tom mluvili, ale nebyl zápis, - napsali jste ho zpětně v lednu. Jak mohl předat KV zadání k výběrovému řízení?

Zast. Řehoř – my jsme se skutečně potkali po zasedání zastupitelstva města asi ve čtyřech, bavili jsme se o tom, jak, to (zadání) má vypadat a že uděláme usnesení a zápis, já jsem ten zápis neudělal, pověřil jsem tím člověka, který ho měl udělat, ten ho taky neudělal. Nicméně paní Jeřábková, kdy se na mě obrátila s dotazem, tuto informaci taky dostala.

Zast. Davis - diskutovali jste o tom, ale nebyl zápis - takže nemohlo být zadání z KV.

Zast. Slavíková – připadá ji absurdní, že není zápis z jednání výboru.

Zast. Jeřábek – odpověděli jste (pozn. na žádost dle zák. 106), že město na zakázku dostalo nabídky – mělo tam správně být, že odeslalo poptávky.

A ještě ke kanalizaci - v prvním počátku byla domluva, že se tam nebude kanalizace dělat, že se na to složíte, jako na přípojku. Nedivte se tomu, že to vypadá, že se u vás postavila kanalizace na černo.

Starosta – pane Jeřábku, vy to pořád manipulujete. Ostatním město postavilo a těmhle to nepostaví?, protože já tam bydlím?.

 

Troníček – (na jiné téma) v rozpočtu je uveden 1 mil. na jedno hřiště?

Páterová - Ano – je to pravda.

Diskuse o zadání – hřiště by mělo být nezničitelné, ne dřevěné. I když se hřiště opravila, vždy došlo k naprosté devastaci a nechceme do toho dávat další peníze.

Pan Troníček měl nabídku za 500 tis. - (předal paní Páterové) - kombinace kov dřevo.

 

Zast. Procházka – jak to vypadá s kontrolou tělocvičny?

Starosta - asi za týden by měly být výsledky.

 

Jeřábek – navrhuje, aby byl odvolán pan Zápal z komise pro ÚP, nejsou zápisy, není to doplňováno na webu. - Je to ostuda rady.  Starejte se o ty komise.

Chce se zeptat na logiku města, proč město nedalo transformovnu do ÚP.

Starosta – to je to, že se vůbec neptáte – je uzavřená smlouva s ČEZem, teď ji tam nepostaví, jedině jako liniovou stavbu mimo zastavitelné území – umístit to lze. Víc může o tom říct paní Minaříková – je přítomna.

Minaříková (vedoucí SÚ) – podle současného ÚP a stavebního zákona to tam lze umístit. „Vždyť jste se nám přihlásil do řízení“

Starosta – fakt nemůžu tušit, na co se chcete zeptat, otázka musí být jasná a srozumitelná.

Jeřábek – proč neinformujete občany včas a řádně – to zajímá mnoho jiných lidí.

 

Kotoučová – teď se dívala na stránky města na zveřejněné zápisy komise pro ÚP – není jasné, které chybí (schází dva zápisy 2, 5, pak ještě jeden, jeden je tam bez čísla).

 

Pan Kokeš – obdivuje předvídavost místostarostky – dřevěné stavby nic nevydrží – železné stavby vydrží všechno. O panu radním, napíšu scénář, přijmou ho v divadle, děkuji, na shledanou.

 

Po odchodu pana Kokeše informuje paní Minaříková zastupitele o tom, že přišlo vyjádření z krajského úřadu k případu pana Kokeše – řízení je v pořádku. „Pan Kokeš nás do bytu nepustí, nelze nijak pokračovat“.

 

Zast. Grygar – k situaci na Lhotecké, parkují tam auta, lidi chodí po silnici.

Starosta – pozemky tam nepatří městu – chodník tam nemůže vzniknout, ale napadlo ho řešení, jak by část chodníku obnovit šla i přes to, že je to na soukromých pozemcích, aby chodník navazoval na přechod, část půjde, bude to odvážné, ale půjde to.

Grygar – bylo lepší, kdyby se tam neparkovalo a aby se alespoň trochu dalo chodit.

Diskuse o řešení.

 

Pan Troníček ještě navazuje na diskusi ohledně hřišť – dotaz, jestli jeho nabídka půjde ještě doplnit do VŘ?

Páterová – to už je vybráno od podzimu, muselo by se to zrušit a vypsat znova.

Vysvětlí si to, pan Troníček se zastaví za paní místostarostkou.

 

Smorádek (strážník MP) – vyjádření k tomu, že pan Jeřábek napadl nefunkční komisi pro prevenci kriminality. Smorádek byl jmenován předsedou komise, všechno je v řešení, nakrátko se komise už jednou sešla.

Starosta – komise byla rozpuštěna a znova najmenována.

 

Konec veřejné schůze.

 

10) OZV č. 1/2017 o stanovení školských obvodů

V Mníšku pod Brdy bude vyhláškou stanoven jeden obvod pro obě mateřské školy, to znamená pro MŠ Nová i MŠ 9. května.

Pan starosta předpokládá, že mají připravenou vyhlášku všichni nastudovanou.

Obvodem se rozumí katastrální území Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota a Rymaně.

Dopad to bude mít na kytínské a zahořanské – měli smlouvy o garanci míst a touto změnou se to anuluje, musí se ukončit smlouvy. Pan starosta Holý to ví, ti ostatní ne.

Zast. Šretrová - je to proto, že zákon neumožňuje přijímat cizí děti, když máme stanovené školské obvody.

Usnesení č. 13/17/2017

ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017, která stanoví školské obvody mateřských škol zřízených Městem Mníšek pod Brdy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

PRO 13             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 1

 

12) Návrh na zahájení procesu sloučení školní jídelny a základní školy

Předkládá zast. Řehoř – o sloučení jídelny se školou se už uvažovalo. To, že byla stížnost na školní jídelnu, bylo teď jen impulzem tu myšlenku obnovit.

Ekonomicky organizačně, administrativně je snazší mít to „pod jednou střechou“.

Diskutovali jsme sloučení příspěvkových organizací ZŠ a jídelny.

Přišlo na mysl mnoho efektů – žádosti o dotace, řídící a organizační struktura.

Pokud se rodiče dostavili za paní ředitelkou ZŠ Pažoutovou s nějakou připomínkou, ta neměla možnost ani kontrolu, co se v jídelně děje a přesměrovala stížnost na jídelnu k řešení.

Zaznamenali ne úplně funkční komunikaci.

Podobná praxe – sloučení školy a jídelny - je i v okolních obcích – naposledy to byla Davle. Otázka sloučení byla projednávána s ředitelkou Pažoutovou i ředitelkou Charvátovou, s tou hovořil pan starosta, je o tom seznámena, není to bez rozmyslu a bezhlavě.

Navrhujeme započít přípravné práce na sloučení školní jídelny a základní školy, - je to administrativně náročné - tak, aby se z nich stala jedna organizace k 1.1.2018.

Není to proto, že by se to nestihlo připravit rychleji, ale je to i z hlediska účetního.

Ředitelka Pažoutová byla s návrhem seznámena, deklarovala, že je ochotna se toho ujmout.

 

Starosta – vysvětluje postup, který má zastupitelstvo odsouhlasit – není to o nás bez nás – není to sloučení jídelny se základní školou, je to nastavení procesu k tomu to udělat, ale to neznamená, že se toho nebude paní Charvátová účastnit. Ona toho procesu účastna musí být a je to tak v pořádku. Teď by měla rada dostat mandát k jednání a může se i stát, že to nedopadne a nedojde k tomu, ale ta tendence k tomu je.

Zast. Davis – mělo by být řečeno, proč je to sloučení výhodné – jedno IČO?

V návrhu usnesení by mělo spíš být, aby rada započala práce na materiálech……………

Chtěla by, aby z přípravných prací vyplynulo, jestli to je výhodné nebo ne.

Starosta – alfa a omega je, že musí obě ředitelky souhlasit a že to bude výhodné pro tu vlastní organizaci. Na zastupitelstvo by měl přijít návrh ekonomického zhodnocení, materiály s jednotlivými kroky, aby to bylo připraveno jako balíček k rozhodnutí – ANO - NE.

Návrh na úpravu usnesení:

Dodat do usnesení “ k rozhodnutí“ za „povedou“……………

 

Zast. Jeřábek – uvádí, proč se rozčilil na začátku zasedání ohledně tohoto bodu – v zápise z rady bylo, že bylo jednáno jen s ředitelkou Pažoutovou – chyběla tam paní Charvátová,

Ředitelka ZŠ s ní mluvila až po radě.

Už jsme se shodli na tom, že mnoho věcí se zlepšilo, ale že je tam nutné zlepšit technické vybavení a to personál nemůže ovlivnit.

Je to o slušnosti k lidem. – V téhle chvíli by jídelnu vůbec nezatěžoval.

Školu bude potřeba dodělat, teď se tam pořád stavělo, nechal by čas na zklidnění, ať se tam nezatěžuje ekonomický personál.

Je tam strašně moc věcí a nemělo by se to navalit ještě na školu. Jestli si rodiče kvůli něčemu stěžují, tak přece nezačneme všechno bourat.

Zast. Slavíková Klímová – nedávno byla nějaká stížnost na kvalitu, na jídlo, to zřejmě asi vedlo k tomuto rozhodnutí. Jaké jsou výsledky kontroly?

Zast. Páterová – kontrola nenašla pochybení, co se týká jídla, hygiena zmiňovala ve zprávě jen špatnou klimatizaci – to víme.

Starosta – nikdo paní Charvátovou nepotápí, jen rada bude mít mandát, aby jednala, ať to dopadne tak nebo tak.

Zast. Jeřábek – pozvali jste Pažoutovou a ne Charvátovou. Bylo by slušné, aby tam byli oba dva ředitelé. Paní ředitelka Pažoutová se pak domluvila s paní ředitelkou Charvátovou.

Zast. Nováková – ani v téhle chvíli nejde o kvalitu jídla, každý to vnímá jinak – jde o to, aby se provoz jídelny přizpůsobil provozu školy, tomu, jaký je rozvrh, jak se žáci učí, jaké mohou učitelé mít volno na oběd atd. Taková informace je od dětí i učitelů. Co se týká jídla, tak každému se líbí něco jiného.

Zast. Řehoř – kvalita jídla nebyla impulsem.

Ředitelka Pažoutová –„ já jsem se na radu pozvala sama a bylo to i z jiných důvodů a ta jídelna z toho jen vyplynula“. O schůzku s radou žádala už asi před měsícem.

„Ten kdo vaří, má vařit – já vařit nebudu“. Paní ředitelka se ale myslí, že by to bylo ku prospěchu.

Zast. Šretrová – už se o tom hovořilo několikrát, nebyl zralý čas. Když může ředitel zasáhnout do organizace - je to lepší

Zast. Grygar – pamatuje si na tu poslední diskusi, která na zastupitelstvu proběhla – pokoušel se někdo domluvit ten provoz?

Zast. Páterová – zkoušíme to dlouho, jde i o komunikační šumy, organizační schopnosti – je to komplex věcí s kterými nejde pohnout.

Grygar - Škola potom změní rozvrh?

Páterová – změní počet výdejních okýnek atd. - krátká diskuse.

Starosta – chtěly bychom se tím zabývat, také s paní Charvátovou, škola by o to zájem měla, chtěli bychom se o tom začít bavit.

Kotoučová – třeba nakonec sloučení neodhlasujeme.

Starosta – je to skutečně jen o tom záměru a nechceme nikoho označovat jako viníka. Jako strávník jsem taky spokojen.

Paní Jeřábková – bude se to dělat vlastními silami nebo to bude zařizovat jiná firma? - jde o ekonomickou stránku věci.

Zast. Řehoř – ještě jsme se o tom nebavili – raději by sami, nevíme, jak se to vyvine, je možné, že se dostaneme do fáze zapojit externí subjekt – podle pravidel VŘ.

Hlasování o pozměněném usnesení:

Usnesení č. 15/17/2017

Zastupitelstvo města ukládá Radě města, aby bezodkladně započala v přípravných pracích, které povedou k rozhodnutí o sloučení příspěvkové organizace Základní škola Mníšek pod Brdy, okres Praha-západ, Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 47005203 a příspěvkové organizace Školní jídelna Mníšek pod Brdy, Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy, IČO 47002964, k datu 1.1.2018.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO 14             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

3) Zpráva starosty o činnosti RM a MÚ

Pan starosta přivítal všechny na prvním zasedání ZM v letošní  roce, Rada města od posledního zasedání zasedla celkem 6x.

Kromě běžné agendy v rámci stavebních a dalších řízení projednala i agendu, která souvisí s připravovanými investičními akcemi pro letošní rok a projednala veškeré materiály, které obsahuje dnešní jednáním ZM, především pak návrh rozpočtu pro rok 2017. RM projednala návrh rozdělení finančních příspěvků pro nezisková sdružení, rozpočet, rozpočtový výhled a výsledovku.

RM souhlasila s vytvořením studie přestavby ubytovny Obora na kanceláře a zázemí městského úřadu a MP, doporučila ke schválení kupní smlouvu se společností OS real, doporučila odprodej dvou stavebních pozemků na výstavbu rodinných domů, projednala smlouvy o spádovosti u školních a předškolních zařízení, zrušila soutěž na provedení finančního auditu z důvodů obdržení pouze jedné nabídky, schválila vypracování PD na opravu požární nádrže v Rymani, vyhlásila VŘ na dodavatele projektového managementu pro výstavbu pavilonu, souhlasila s vypracováním prověřovací studie potřeb nové městské knihovny, zadala vypracování statického posouzení tělocvičny, souhlasila s instalací akustických opatření tělocvičny, schválila první partnerské smlouvy s obcemi v souvislosti s výstavbou nových kontejnerových tříd, souhlasila s posílením linek PID 488, schválila dodávku nového oplocení školního hřiště, schválila dodavatele výstavby nových chodníků ve městě a schválila první návrhy pro zadání strategického plánu města.

 

Plnění úkolů vyplývajících z předchozích zasedání ZM

Zajištění finančního auditu města – proběhla veřejná soutěž na dodavatele těchto služeb, kterou RM z důvodů obdržení pouze jedné nabídky zrušila. V současné době se vew spolupráci s KV připravuje upravené zadání.

 

Projekty:

 

Pavilon – byla podepsána smlouva s dodavatelem stavby, společností PKS. Celková smluvní cena stavby je 67 931 266 Kč. Žádost o vydání sloučeného stavebního a územního řízení byla podána, řízení bude s největší pravděpodobností v nejbližších dnech zahájeno. Zbývající potřebná povolení byla vydána a nabyla právní moci.

Stavba chodníků – dnešního dne bylo předáno staveniště vítězi soutěže, společnosti HES stavební s.r.o.. Stavba bude zahájena podle vývoje počasí, pravděpodobně do týdne, „ale už bagrujou“. První bude realizován chodník podél ulice Lhotecká. Zbývající chodníky až po vydání souhlasu SÚS Kladno o možnosti vstupu do krajské komunikace (konec dubna 2017). Tzn. Dobříšská, Čisovická. Současně s chodníky bude upraveno i VO. Vrchní vedení musí dolů.

 

Tělocvična – byl vybrán dodavatel na doplnění dodatečných akustických opatření v nové tělocvičně (na základě provedeného měření). Po instalaci město požádá o vydání kolaudačního souhlasu a uvedení stavby do trvalého provozu.

 

Oplocení – v průběhu měsíce března budou zahájeny práce na novém oplocení školního areálu a instalaci automaticky otevíratelné brány pro vjezd směrem k jídelně.

 

Oprava děr a vpustí po zimě – přepokládáme, že do 14 dnů po spuštění provozu obaloven budou zahájeny práce na opravě škod na komunikacích po zimě. Největší díry byly opraveny v tomto týdnu.

 

Dotace:

 • Byla podána žádost o financování komunitní části pavilonu v rámci IROP 2 (výzva 38,39) Probíhá doplňování a hodnocení. Proces ještě nebyl ukončen. Předpokládáme, že k rozhodnutí o formálním splnění požadavků dojde až někdy koncem měsíce března.
 • ZŠ Komenského 420 ve spolupráci s městem podala žádost o poskytnutí dotace na část vybavení odborných učeben v souladu s plánem financování nového školního pavilonu
 • ZŠ Komenského 420 ve spolupráci s městem připravuje žádost o poskytnutí dotace na druhou část vybavení učeben (výzva 57 - duben).
 • Město Mníšek pod Brdy připravuje žádost o dotaci na obnovu malé vodní nádrže (požární nádrže) v Rymani.
 • Město připravuje žádosti do fondů Středočeského kraje, které by měly být otevřeny 18.4.2017.

 

Dotaz na zast. Kotoučovou  - paní zast. Slavíková se zast. Davis nabízeli pomoc na strategický plán, a nikdo se jim neozval……………

Kotoučová – k Davis - vy jste říkala, že to pošlete sama o sobě.

Kotoučová - zatím udělala rešerši z jiných měst a řeklo se, že se pak domluvíme, co bude pro vás dobré.

Slavíková – žádá, aby jí paní Kotoučová poslala to, co připravila.

Vyjasňování, kdo měl komu zavolat.

Kotoučová chápe, že všichni chtějí konstruktivní postup - rešerše, oslovení rady, pak další připomínky od ostatních. Předpokládám, že chcete dostat něco, k čemu se chcete vyjádřit.

Davis – připravila to a čekala, že ji někdo osloví. Proč by to dávala někomu sama od sebe.

Kotoučová – proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, - tak příště si podám kolkovanou žádost.

Starosta vyzývá kohokoliv, kdo má jakékoliv podklady ke strategickému plánu města, aby to předal kontaktní osobě, paní Kotoučové. Bude ráda, když jí někdo pomůže.

 

Pan Grygar ještě dotaz, zda bude chodník V Lipkách navazovat na ulici Lhoteckou?

Starosta – bude to navazovat.

 

Hlasování o zprávě starosty:

Usnesení č. 3/17/2017

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu starosty o činnosti RM a MÚ

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO 14             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

4) Osadní výbor

Starosta – toto téma se široce probíralo na minulém jednání zastupitelstva.

Davis – omluvila se, že pro jednání na minulém zastupitelstvu asi podcenila přípravu.

Nyní všechny získané materiály zaslala zastupitelům. Občané Stříbrné Lhoty byli osloveni dopisem – anketou, kde se měli vyjádřit, zda si přejí založení osadního výboru.

Výsledky ankety jsou zastupitelům předloženy. Osloveno bylo asi 100 občanů, odpovědělo jich 42. Do osadního výboru se přihlásilo 7 lidí, v materiálech poslala profily těch 7 lidí – jsou trvale hlášení ve SL , je jim více než 18 let. Do výboru by měli být zvolení nejméně tři lidé.

Mělo by být přijato usnesení, jestli ZM zřizuje nebo nezřizuje osadní výbor, a když ano tak zvolit osadní výbor.

Starosta – měli bychom vzít na vědomí předloženou informaci, a pokud půjde o zřízení výboru – za sebe, bude PROTI.

 

Usnesení č. 4/17/2017

Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o průběhu a výsledcích ankety, provedené mezi občany Stříbrné Lhoty na téma zřízení osadního výboru.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

PRO 14           PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

KK tomuto Bodu doplněn návrh usnesení:
UUsnesení č. 4a/17/2017

ZZM zřizuje osadní výbor ve Stříbrné Lhotě.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Proti

Proti

Proti

Zdržela se

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Proti

Proti

Zdržela se

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Zdržel se

Proti

Pro

Pro

Pro

PRO 5               PROTI 6                     ZDRŽELI SE 3

 

NNávrh na zřízení osadního výboru nebyl schválen.

 

5) Zpráva finančního výboru

Předsedkyně FV, zast. Wollnerová přednáší zprávu.

Výbor se sešel 6. února, paní Wollnerová cituje, kdo ze členů byl přítomen a kdo byl omluven. Za Město se jednání zúčastnil starosta Digrin a radní Řehoř. Za odbor správy majetku a investic byla přítomna paní Duchoňová pro případná vysvětlení a za finanční odbor paní Šibřinová.

Na programu jednání bylo projednání návrhu rozpočtu města na rok 2017 a koupě radaru pro městskou policii.

K bodu 1  - FV projednal předložený rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2017. Všechny dotazy vznesené členy FV byly zodpovězeny. FV si vyžádal zaslat rozpočet od paní Středové na kulturní a společenské akce v roce 2017.

FV po projednání vzal na vědomí návrh rozpočtu na rok 2017 a doporučil ho ZM ke schválení.

K bodu 2 – FV projednal podnět na koupi radaru na měření rychlosti. Vzhledem k dosud nevyjasněné legislativě v této oblasti FV doporučil ještě zvážit koupi nového radaru.

 

Dotaz paní Jeřábková – které konkrétní položky rozpočtu na FV probírali?

Wollnerová – probíráme všechny položky a ptáme se na konkrétní, které je třeba vysvětlit.

Jeřábková – výdaj – vyrovnání s Komwagem – odstoupení od smlouvy na sběrný dvůr. Kdo to vysvětlovat, jak to, že je tam tato položka, když to není podle smlouvy možné?

Wollnerová – vysvětloval to Ing. Pícha – smlouvu jsme neprobírali

Jeřábková – čte ze smlouvy – odstupné lze poskytnout nájemci v prvních pěti letech, v dalších letech nenáleží odstupné. Smlouva to v tuhle chvíli neumožňuje.

Digrin – smlouva mluví o prvních pěti letech – smlouva byla uzavřena v roce 2015.

Jeřábková – ale tato Smlouva se stále odkazuje na smlouvu z roku 2011.

Starosta – o tom mě informovala paní Davis, že ten problém máte a vysvětlovali jsme si to při její návštěvě.

Smlouva o narovnání zatím není a ta částka v rozpočtu byla stanovena - 1,6 mil. (část). Je ale úplně jedno, jestli je přesunuta do rezervy a pokud dojde po jednání s Komwagem
o vypořádání vztahu, tak to bude předloženo do ZM a bude to ošetřeno rozpočtovým opatřením. Jde o to, že má být jen deklarován zájem města ukončit vztah s firmou Komwag. Jde o praktickou věc. Pokud má na něco Komwag nárok, tak to dostane.

Jeřábková - Kdyby se odsouhlasil rozpočet – zaplatíme Komwagu.

Starosta – nelze uzavřít takovou smlouvu bez souhlasu ZM.

Paní Jeřábová pokračuje v připomínkách.

Starosta - dohoda mezi Městem a Komwagem bude v souladu se všemi uzavřenými smlouvami.

Jeřábková -  Smlouva o nájmu sběrného dvora – ta druhá je uzavřená velice pofiderně.

Není tam uvedeno, kolik je za pozemky, kolik je za budovu atd.

Starosta - to je nesmysl.

Davis – z čeho vyplývá zájem ukončit tu smlouvu? Kdyby Komwag zůstal využívat sběrný dvůr – nedostal by nic.

Starosta - ty informace již máte, ale asi chcete, aby to zaznělo i tady.

Ukázalo se, že se jim to zdá méně efektivní, než si to původně představovali.

Ze strany Města – pokud by se smlouva ukončila, byla by tendence ke vzniku menších technických služeb Města. Teď máme 6 pracovníků rozesetých po celém městě. Někdo má zázemí na dvoře MÚ,  něco je v garáži u zdravotního střediska na Komenského, něco na č.p. 519. V budovách, kde to nevyhovuje.

Kdyby přibyl počet pracovníků, tak by bylo logické mít tuto budovu a plně ji využívat pro potřeby Města a MÚ, pokud se bude tímto způsobem rozvíjet. A Komwag to kvituje, prostory v kovohutích jim vyhovují víc, to zjistili časem.

Dohoda možná je – je tu vůle z obou stran.

Davis – není to pro město úplně výhodné. Lepší by bylo, pokud tam Komwag ještě 4,5 roku vydrží a až poté to může využívat Město. Proč nepočkat, až ta smlouva nabude platnosti? (pozn. myšleno uplyne smluvené časové období smlouvy).

Jeřábková – tak ať Komwag odejde a neplaťte za to nic.

Starosta – protože to je partnerské férové vyrovnání. Pokud má nárok na odstupné, tak by se to mělo vyplatit do koruny.

Jeřábková – je třeba pečlivěji studovat rozpočty a dívat se i do smluv.

Jeřábek – je to skoro zbytečné – když vy si to tak myslíte, tak přes to nejede vlak.

Za 2 mil. se může postavit jiná garáž, která se může využívat pro potřeby Města.

Starosta – o tom se diskutovalo, a pokud měl nějaký názor, hlavu a patu, tak se do rozpočtu dalo.

Jeřábek – prohlašuje, že by paní Jeřábkovou nejraději zaškrtil, za to, co všechno pro město zadarmo dělá. To, co ona dělá, - projíždí účty, vyhledala chyby ve smlouvách a všem tím pak leze krkem.

Všichni máte v programu – otevřená radnice.

 

Usnesení č. 5/17/2017

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprávu FV

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO 14             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

6) Finanční příspěvky z rozpočtu města 2017

Jeřábek – je členem jednoho ze spolků – má hlasovat nebo ne?

Páterová - To si musíte vyhodnotit sám.

Jeřábek – v tabulce pro podporu činnosti spolků a sdružení je Aves – nemá tam žádný příspěvek z důvodu, že nedodal nějaké materiály. Dělají ale dobrou práci, zachraňují a starají se o různá zvířata. Mají možnost, aby si dodatečně požádali?

Páterová – nedodali nic, nesplnili požadavky, proto byli vyřazeni. Oni nepracují ani pro děti, ani nejsou v Mníšku pod Brdy, vyzvedávají tady prý nějaká zvířata. Není to tak záslužná činnost, která by měla mít příspěvek.

Landová - MP využila jejich služby asi 4x.

Páterová – původní myšlenka na udělování příspěvku byla - pro děti, dnes už je to i dospělým, ale hlavně pro Mníšek.

Kotoučová – jestli si myslíte, vy, že je pro vás prospěšná a nedodá dokumenty, náležitosti, tak se nedá nic dělat.

Jeřábek – měl spíš na mysli, jestli by nešlo pro ně najít jinou položku.

Starosta – můžou podat i v průběhu roku korektní žádost.

Procházka – poznámka ke sportovnímu klubu Esmarin – jestli by to napříště neměli dostávat ti lidé přímo, třeba když jedou na závody, na reprezentaci.

 

Usnesení č. 6/17/2017

Zastupitelstvo města Mníšek pod Brdy schvaluje rozdělení finančních příspěvků z rozpočtu města pro rok 2017 dle předloženého návrhu.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO      14        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 0

 

7) Dohoda o prominutí dluhu

Starosta – tato dohoda se vztahuje k ukončení nájemní smlouvy s K.. Jde
o vyrovnání zbývající pohledávky – asi to máte nastudováno z materiálů.

Zatím není rozhodnuté, co v uvolněném objektu bude. Bude to jistě v zastupitelstvu, co tam bude – v hlavní budově asi nějaké ubytování.

Řehoř – shodli jsme se na tom, že by se k tomu měla vyjádřit veřejnost, já jsem navrhl MŠ
a byt pro učitele. Je to jedna z variant, není to předmětem tohoto bodu, ale chceme vyzvat veřejnost, třeba přijde někdo se skvělým nápadem.

Starosta – tato dohoda je o vybavení, které tam je, vyčištění vztahu.

Usnesení č. 7/17/2017

ZM schvaluje znění a uzavření Dohody o prominutí dluhu mezi Městem Mníšek pod Brdy
a manžely V. a M. K.

ZM pověřuje starostu podpisem výše uvedené dohody.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Zdržel se

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

PRO 13             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 1

 

8) Majetkové záležitosti

8.1 – Kupní smlouva – OS real, s.r.o.

Zastupitelstvu je předložena kupní smlouva mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností
OS real, s.r.o. na stavbu komunikací, parkovacích stání a stavbu protihlukového valu a stěny, včetně sadových úprav v lokalitě EDEN, Mníšek pod Brdy.

 

Starosta – snažil jsem se to vysvětlit každému, kdo měl zájem.

Jedná se o naplnění závazku z uzavřené smlouvy. Výkup popsaných staveb od OS real, s.r.o.

Zkontrolováno právníkem města

Davis – jak se dospělo k cenám?

Starosta – ty byly už zaneseny v budoucí smlouvě kupní, kterou ZM schválila.

Jeřábková - ve smlouvě budoucí to nebylo.

Starosta – v tom případě to bylo dohodou.

Slavíková – součástí materiálů by měl být odhad cen, odůvodnění, jak se k ocenění došlo.

Jedná se o veřejné peníze. V současné době to bývá u developerů tak, že se podobné převody dělají zadarmo.

Starosta – takto to bylo nastaveno v budoucí smlouvě kupní, že pozemky s příslušenstvím budou odkoupeny za podílové ceny, které stanoví OS real. – Pokud se tak nestane, nebudou splatné plánovací smlouvy.

Odpovídá to (cena) realizačním hodnotám těch staveb, asi by nebyl problém, aby to OS real vyhledal v účetnictví.

Pokud se to neuzavře, tak OS real asi bude moci podklady dodat.

Slavíková – má s tím problém, protože nemá opodstatněnou výši částky.

Dotaz na pana Vyskočila (OSMI) – je město seznámeno se stavem komunikací? A jestli je, tak jestli je to pravda.

Vyskočil momentálně není přítomen – odpovídá paní Duchoňová – to s panem Vránou řešíme. (pozn. p. Vrána je zástupce firmy OS real, s.r.o.)

Slavíková – mělo by to být v pořádku, aby se tam nevyskytl problém, který případně nebudou chtít opravit.

Duchoňová – toto ještě není uzavřeno.

Procházka – je to možné odložit a doplnit?

Starosta – můžeme doplnit odhad, ale nedostaneme peníze za ty plánovačky, ale třeba nebudete spokojeni.

Páterová - a kdo ten cenový posudek zaplatí? Když to dodá jen OS reál, můžeme se zase dohadovat o výši.

Diskuse.

Jeřábek – názor, že když něco kupujeme, tak to máme kupovat za svoji cenu a ne za tu, kterou stanoví prodejce.

Stavebníci, fyzické osoby, uzavírají dohody, za kanalizaci, za cesty – platí.

Tady to je developer a od něho to kupujeme. Spousta lidí dalo 300 tis na cestu a nikdo jim to nevrátí.

Příklad z Břežan – město pozemky připravilo, zainvestovalo a developerovi prodalo.

Pan Jeřábek poukazuje na rozdílný přístup – jak to vysvětlit, že občan to musí zaplatit
a developer ne, je to rozumný přístup?

Starosta – vy to hodně zjednodušujete – každý developer, komunikace, sítě, atd, platí ze svého, potažmo z peněz klientů. Obcím předávají buď bezúplatně, nebo nepředávají.

Tady to tak nechtěli – není pravda, že se to platí z veřejných prostředků. Částka, kterou
OS real zaplatil, je vyšší, za kterou to teď vybudované prodává.

Jeřábková – paní doktorko (pozn. dotaz na zast. Novákovou, která bydlí ve Stříbrné Lhotě)
u vás to taky tak bylo?

Nováková – my ji (komunikaci) zatím máme naší (ve vlastnictví).

Řehoř – OS real mohl mít nějaký důvod, třeba z důvodu banky atd.

Jeřábek to potřebuje vysvětlit lidem, kteří se ptají.

Tak jim to vysvětlete takhle – město to vykoupilo za menší peníze, než které vlastně
od OS realu dostane.

Paní Jeřábková – doporučuje odložit – prostudovala smlouvy, je tam v nich plno závazků, jsou k tomu vypracovány dodatky, které schválila již rada bez zastupitelstva.

Doporučuje vyndat z rozpočtu, nechat projít smlouvy nezávislým právníkem.

Starosta upozornění  - ale v tom případě OS real nezaplatí plánovací smlouvy.

 

Hlasování o návrhu usnesení:

Usnesení č. 8/17/2017

ZM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy na stavby komunikací, parkovacích stání, protihlukového valu a stěny a sadových úprav v lokalitě EDEN na pozemcích parc.č. 708/15, parc.č. 2714/6, parc.č. 2714/35, parc.č. 2714/36, parc.č. 2714/318, parc.č. 2714/37, parc.č. 2714/45, parc.č. 2714/47, parc.č. 2714/57, parc.č. 2714/62, parc.č. 2714/127, parc.č. 2714/1, k.ú. Mníšek pod Brdy mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností OS real, s.r.o.

Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Zdržel se

Proti

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Zdržela se

Proti

Zdržela se

PRO      9          PROTI 2                     ZDRŽELI SE 3

 

Poznámka pana Řehoře při hlasování - je PRO z rizikem, že vše je úřadem prověřeno.

Starosta – ocenění předá zastupitelům.

 

8.2 – Nabídka pozemků od společnosti Gonura Property, s.r.o.

ZM se předkládá záměr koupit pozemky, které nabídla k prodeji společnost Gonura Property s.r.o. V materiálech jsou předloženy dva posudky – jeden ze strany města a druhý ze strany GP.

Při porovnání posudků vychází administrativní cena u obou skoro stejně. Zastupitelstvo by mělo rozhodnout, zda je zájem o to, aby se koupě dohodla a zda v té věci má rada pokračovat.

Ale je možné s nimi ještě jednat.

Návrh dohodnout koupi za cenu obvyklou, uvedenou v cenovém posudku Města.

Usnesení č. 9/17/2017

ZM schvaluje nákup pozemků č. parc. 625, 1289/2, 1291/5, 1291/6, 1755/2, 1853/3, 1960/1, 2092/2, 2144/3, 2144/5, 2145/3, 2146/3, 2146/4, 2146/6, 2149/2, 2914/3, 2914/5 a 2916/2 v kat. území a obci Mníšek pod Brdy od společnosti GONURA PROPERTY s.r.o., za maximálně cenu obvyklou Kč 723.660,-, dle znaleckého posudku č. 1536/04/2017
Ing. Marcely Řebíkové,.

Hlasování

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Zdržel se

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Zdržel se

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

PRO      11        PROTI 0                     ZDRŽELI SE 3

 

8.3 – Prodej pozemků ve vlastnictví Města v k.ú. Rymaně.

Jedná se o prodej dvou pozemků a to paní O. a panu V. s paní P.

Město nechalo na prodej pozemků vypracovat pro kontrolu znalecký posudek od paní Ing. Řebíkové.

Zastupitelé mají nastudované materiály, a proto lze hlasovat dohromady o obou prodejích najednou.

Usnesení č. 10/17/2017

ZM souhlasí s prodejem pozemku číslo parc. 274/27 – zahrada o výměře 905 m2, v k.ú. Rymaně zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 pro k.ú. Rymaně paní  V. O., bytem                      252 10 Mníšek pod Brdy, za dohodnutou kupní cenu 1,850.000,- Kč.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a paní
V. O., bytem                252 10 Mníšek pod Brdy, o prodeji pozemku číslo parc. 274/27 – zahrada o výměře 905 m2, v k.ú. Rymaně za dohodnutou kupní cenu 1,850.000,- Kč.

 

Usnesení č. 11/17/2017

ZM souhlasí s prodejem pozemku číslo parc. 274/26 – zahrada o výměře 911 m2, v k.ú. Rymaně zapsaného v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha – západ na LV 10001 pro k.ú. Rymaně panu T. V. bytem                         , 743 01 Bílovec a paní I. P. bytem                          , 156 00 Praha 5 za dohodnutou kupní cenu 1,850.000,- Kč.

ZM schvaluje znění a uzavření Kupní smlouvy mezi Městem Mníšek pod Brdy a T. V. bytem                  , 743 01 Bílovec a paní I. P. bytem               , 156 00 Praha 5, o prodeji pozemku číslo parc. 274/26 v k.ú. Rymaně
za dohodnutou kupní cenu 1,850.000,- Kč.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Pro

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Pro

Zdržel se

Pro

PRO 13             PROTI 0                     ZDRŽELI SE 1


9) Rozpočet města pro rok 2017 + rozpočtový výhled

Vedoucí FO, paní Šibřinová upozorňuje na úpravu v rozpočtu, kterou musela doplnit oproti vyvěšené variantě.

V příjmech u položky 1122 daň z příjmu právnických osob za obce doplňuje 49020,- a o to samé se navyšuje § 3639.

Také je už známá dotace pro domov seniorů a na položce 4122 se doplňuje 3664380,- a ta samá částka se uvádí ve výdajích na § 4350 Domov pro seniory.

 

Pan starosta upozorňuje, na předloženou poslední verzi rozpočtu, kde jsou zapracovány všechny změny a připomínky, které se vyskytly po vyvěšení návrhu na ÚD.

Došlo k přesunutí částky vyplacení předplaceného nájemného (1,6 mil.) Komwagu do „rezervy“.

 

Paní Jeřábková děkuje za pár hodin, které s ní starosta strávil nad rozpočtem.

Upozorňuje na to, že od 1. 1. 2017 je v platnosti nový zákon o rozpočtové odpovědnosti.

Paní Šibřinová – ne, ten zákon je v platnosti od 21. 2., určuje, jak má být vyvěšen rozpočet. Paní Jeřábková žádá, aby byly vyvěšeny s rozpočtem i rozpočty příspěvkových organizací, aby se nemusely hledat na jednotlivých stránkách příspěvkových organizací.

Paní Šibřinová - musí se počkat na krajské peníze a až to odvisí na jejich stránkách.

 

Paní Jeřábková - Dotaz na zast. Novákovou – zřízení osadního výboru bylo zamítnuto. Když jste ze Stříbrné Lhoty, co jste prosadila pro Stříbrnou Lhotu?

Minule bylo na zastupitelstvu řečeno, že v zastupitelstvu jsou zástupci Stříbrné Lhoty, protože tam někteří bydlí a proto není třeba osadní výbor.

Nováková - nebere to tak, považuje se za zastupitele pro celý Mníšek a nikdo ze Stříbrné Lhoty ji s žádným požadavkem neoslovil.

Starosta – letos jde do Stříbrné Lhoty docela hodně peněz.

Davis – slyšela výzvu, aby se lidi obraceli na zastupitele, a když se to přednese, pak se stejně nic neprohlasuje.

Starosta – vy máte možnost prosadit požadavky do rozpočtu, pokud vás lidé osloví.

Diskuse – Jeřábková starosta o chodníku na SL.

Jeřábek – vytočilo ho, když přišel na jednání o rozpočtu – připadal si jako blbec – nesešli se,
v zasedačce byla tma.

V zápise bylo o projektu spolku TRAWA, na nějakou činnost za rybníky.

Jednalo se o tom mnohokrát, pořád tam nic není, teď jste na to dali 100 tis. Je to v zápisu.

Starosta - Letos jsme to tam dali, rada to ještě vůbec neprojednávala.

Jeřábek – v návrhu rozpočtu je dětský hřiště za 1 mil a 210 tis. na údržbu – neúdržbou hřiště chátrají. Navrhuje 200 z nového hřiště shodit, jen něco rozpracovat a nedělat všechno najednou – hlavně je třeba udržovat.

Páterová – co?, když jsme všechny zrušili.

Jeřábek – k výdaji – nákup radaru - je podjatý, je řidič. Nelíbí se mu to, - odložit.

 – v první řadě je důležitá bezpečnost, není tam údaj, kolik se tím vydělá.

Smorádek (zástupce velitele MP)

Kdyby se koupil vlastní – nabídka za 370 tis. bylo by to pro město lepší. Teď si půjčují
a z udělených pokut se 20% zaplatí za pronájem vypůjčeného radaru.

Starosta – je to nevýhodné, např. na Lhotecké se měří třeba 1x ročně, ale bylo by potřeba alespoň 5x do roka, aby to byla preventivní záležitost.

Pokud rezignujete na měření, tak tam budou lidi jezdit jako bláznit.

Jeřábek – prvořadá je bezpečnost, aby lidi neříkali, že si na něj musíte vydělat.

Smorádek – teď se sice mluví o tom, že by městská policie měřit nemohla, ale návrhu nového zákona bude povoleno měření ve smluvních obcích na základě Veřejnoprávní smlouvy.

Slavíková – schvalujeme rozpočet docela pozdě.  Už minule říkala, že by to mělo být do konce roku. Je třeba šance pro příští rok, projednávat rozpočet třeba ještě v lednu?

Starosta – pokud budou známy příjmy tak ano.

Řehoř – „já jsem ten prudič, který chtěl rozpočet co nejdřív. Prohlásil jsem, že naposledy přistupuje na to, že se schvaluje rozpočtové provizorium. Letos se mi podařilo propašovat do rozpočtu dost věcí. Cesta před zámkem, 200 tis. na rekonstrukce objektu penzion Kožíšek, navýšit grantové řízení a 300 tis. do parcipativního rozpočtu, je tam plno pěkných věcí, budu hlasovat PRO“

.

Jeřábek – k péči o zeleň. Stále se neudělala výměna jírovců na náměstí. Hodnocení aleje - je velice nekvalitní. Počítá město s výměnou jírovců? Jsou na to v rozpočtu peníze? Budete řešit problém z odborného hlediska, říkal jsem to. Ještě neslyšel, že by to někdo vyhodnotil kladně.

Duchoňová – v tomto rozpočtu tam kaštanová alej není, jsou tam náhradní výsadby, které se nestihly loni a nějaké další kácení. Alej by viděla zařadit až do dalšího rozpočtu.

 

Rozpočet je projednán, hlasování o upraveném návrhu.

Usnesení č. 12/17/2017

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet Města Mníšek pod Brdy na rok 2017 a rozpočtový výhled na léta 2017 – 2020.

Závaznými ukazateli rozpočtu jsou ODPO (paragrafy) a ORGy.

 

P. Digrin

Vprol. Kožíšek

pro

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Zdržel se

Zdržel se

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Zdržela se

Proti

Zdržela se

PRO      9          PROTI 1                     ZDRŽELI SE 4

 

Hlasování o souvisejícím návrhu usnesení ohledně jednání se společností KOMWAG, a.s. o ukončení nájmu – sběrný dvůr.

 

Usnesení č. 12a/17/2017

ZM pověřuje RM jednáním se společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s. o ukončení nájmu objektu sběrného dvora Mníšek pod Brdy.

ZM pověřuje RM přípravou Smlouvy o narovnání mezi Městem Mníšek pod Brdy a společností Komwag, podnik čistoty a údržby města, a.s., o vyplacení z provozu sběrného dvora.

Návrh smlouvy bude předložen ZM ke schválení.

 

Davis bude PROTI, ale bude souhlasit až za 4 roky.

 

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Pro

Pro

Pro

Pro

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Pro

Pro

Pro

Zdržel se

Zdržel se

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

Pro

Pro

Proti

Proti

Zdržela se

PRO 9               PROTI 2                     ZDRŽELI SE 3

 

21:51 odchází Řehoř – přítomno 13

21:52 odchází MUDr. Nováková – přítomno 12

 

11) Pravidla pro objednávky a smlouvy

Bod předkládá pan Jeřábek.

Na základě dobré praxe s městem Praha navrhl doplnění několika bodů, které by se měly uvádět ve smlouvách a objednávkách.

Předpokládá, že všichni si to přečetli a jsou v obraze.

 

Starosta – většinu navrhovaných věcí z toho už děláme.

Komentuje jednotlivé body:

 1. Smlouvy uvádět v centrální evidenci smluv – děláme.
 2. Speciální registr – to tedy dělat nebudeme

  – město nemá tu povinnost, přesto se zveřejňují na profilu zadavatele

 3. Registr dle § 340 to je zase jen o registru smluv
 4. Povinnost vyplývající ze zákona 106 - to, že někdo požádá podle 106, požádá
  o informaci a musí se mu dát – to je jasné, to ustanovení nemá žádnou váhu, to je přece povinnost ze zákona.
 5. Povinnost dodavatele spolupůsobit při finanční kontrole.
 6. Jediný smysluplný bod je 6) ten by bylo dobré dodat – že dodavatel není oprávněn postoupit své pohledávky na třetí osobu bez souhlasu objednatele.
 7. Součástí smluv – příloha položkový rozpočet - je součástí smluv.

   

  Starosta by z navržených bodů dal do úkolů – zapracovat bod 6) do smluv.

   

  Hlasování o návrhu: usnesení č. 14/17/2017

  Usnesení č. 14/17/2017

  Zastupitelé MMpB ukládají radě města s okamžitou platností od přijetí usnesení, ve smlouvách uvádět uvedené body. V případě přesné citace jednotlivých bodů dle příkladové smlouvy, požádat Hlavní město Praha o souhlas s používáním textu.

  Do měsíce od přijetí usnesení vytvořit veřejně přístupný registr smluv a objednávek s doplněním všech smluv uzavřených minimálně od 1.1.2017.

  Usnesení je platné i pro organizace zřizované MMpB.

   

P. Digrin

Vl. Kožíšek

M. Kotouč

M. Nováková

E. Jarolímková

Proti

Proti

Proti

-

-

 

D. Páterová

E. Wollnerová

H. Kotoučová

R. Procházka

P. Grygar

Proti

Proti

Proti

Zdržel se

Pro

 

D. Řehoř

M. Šretrová

M. Davis

P. Jeřábek

Š. Slavíková

-

Proti

Pro

Pro

Zdržela se

PRO 3               PROTI 7                     ZDRŽELI SE 2

 

Úkol: Zapracovat citaci bodu 6) z návrhu Pravidel pro objednávky a smlouvy, které MMpB uzavírá s dodavateli zakázek, do znění smluv.

 

Zasedání končí ve 22:10 hod.

 

Ověřovatelé:

 

Bc. Marie Šretrová                                       

Vlastimil Kožíšek                                         

 

Ing. Petr Digrin, Ph.D.                                 

starosta

 

Vyvěšeno: 13. 3. 2017

Datum sejmutí:

Zodpovídá: Jaroslava Svitalkova

Zpět